Opatření rektora UK č. 14/2005

Název:

Zásady pro sjednávání smluvní mzdy

K provedení:

čl. 3 odst. 2 Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

20. červen 2005


[zrušeno OR č. 28/2017]


Zásady pro sjednávání smluvní mzdy

Na základě čl. 3 Vnitřního mzdového předpisu UK (dále jen "mzdový předpis" a po projednání Akademickým senátem UK dne 1. června 2005 stanovuji následující zásady pro přiznávání smluvní mzdy pracovníkům UK:


 1. Platové ohodnocení formou smluvní mzdy se sjednává v pracovní smlouvě.

 2. Smluvní mzdu lze poskytovat pouze zaměstnanci UK, který má vůči UK pracovní úvazek 1.0 (v rámci zařazení na konkrétní fakultě, nebo další součásti, anebo rektorátě) a není ve zkušební době.

 3. V pracovní smlouvě se vždy uvede


    a. 

  období, na které se smluvní mzda sjednává, nejméně na dobu šesti měsíců, nejdéle na dobu trvání pracovní smlouvy, jde-li o pracovní smlouvu na dobu kratší pěti let, nebo na dobu pěti let, jde-li o pracovní smlouvu na dobu pěti let a více nebo na dobu neurčitou,

    b. 

  zásada, že poskytování smluvní mzdy končí k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém o ukončení poskytování smluvní mzdy zaměstnanec požádal nebo ve kterém nastala skutečnost podle písmena e) anebo ve kterém podal výpověď,

    c. 

  zásada, že poskytování smluvní mzdy končí k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém zaměstnanec dostal výpověď,

    d. 

  zásada, že poskytování smluvní mzdy končí k poslednímu dni druhého kalendářního měsíce poté, co zaměstnanec obdržel oznámení zaměstnavatele o ukončení poskytování smluvní mzdy,

    e. 

  zásada, že smluvní mzdu nelze poskytovat zaměstnanci, který čerpá tvůrčí volno podle § 76 zákona o vysokých školách,

    f. 

  mzdová třída, mzdový tarif, popř. osobní ohodnocení nebo příplatek za vedení, které budou zaměstnanci náležet po ukončení smluvní mzdy,

    g. 

  výše smluvní mzdy, případně další skutečnosti podle čl. 3 odst. 1 mzdového předpisu, přičemž výše smluvní mzdy nemůže být nižší než horní hranice tarifního rozpětí v tarifní třídě AP 4, jde-li o akademického nebo vědeckého pracovníka, nebo než horní hranice tarifního rozpětí v tarifní třídě 10.


 4. Smluvní mzdu lze sjednat se zaměstnancem, je-li to v zájmu fakulty nebo univerzity z důvodu


    a. 

  význačné vědecké, výzkumné nebo umělecké činnosti zaměstnance, nebo mimořádné vzdělávací činnosti zaměstnance, a jejího přínosu pro univerzitu nebo fakultu, jde-li o akademického pracovníka nebo vědeckého pracovníka,

    b. 

  zvláštního významu odborné činnosti zaměstnance pro univerzitu nebo fakultu, jde-li hospodářsko-správního, nebo technického, anebo odborného pracovníka nebo

    c. 

  zaměstnance s rozsáhlou hospodářskou a řídící odpovědností.


V Praze dne 15. června 2005


Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.

rektor UK


Opatření rektora UK č. 14/2005 ve formátu .doc


Poslední změna: 21. leden 2018 23:26 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám