Často kladené dotazy zahraničí (FAQ)


1/ Jsem studentem UK a mám zájem o studijní pobyt v zahraničí. Jaké jsou mé možnosti?Pokud se rozhodnete strávit část svého vysokoškolského studia na vysoké škole v zahraničí, máte dnes v podstatě tyto možnosti:


a) Využít programy, výměnné studijní pobyty, odborné stáže a jazykové kurzy, které nabízí Univerzita Karlova, ať už je sama organizuje nebo jich pouze využívá.


b) Přihlásit se na stáže nabízené v rámci mezinárodních smluv (tzv. vládní stipendia), které zajišťuje Akademická informační agentura Domu zahraničních služeb MŠMT ČR.


c) Pokusit se získat stipendijní pobyt organizovaný neziskovými nevládními organizacemi, vzdělávacími nadacemi, institucemi navázanými na velvyslanectví dané země nebo komerčními soukromými agenturami.


d) Studijní pobyt si zorganizovat zcela sám/sama.Informace o možnostech studijních pobytů zmiňovaných v bodech 1 - 3 naleznete na Typy zahraničních programů. Návod, jak postupovat v případě, že si studijní pobyt rozhodnete zorganizovat sám/ sama, naleznete na Individuální zajištění.

2/ Jaká je časová náročnost zajištění studijního pobytu?Zajištění a zorganizování studijního pobytu v zahraničí není jednoduchou záležitostí a vyžaduje přibližně roční přípravu. U některých programů (zvláště jsou–li k přihlášce požadovány některé jazykové a příp. další zkoušky) se hovoří až o dvouleté přípravě.

3/ Rád/a bych studoval/a na konkrétní univerzitě v zahraničí. Jak zjistím, má-li Univerzita Karlova navázánu spolupráci s touto univerzitou?a) V současné době má Univerzita Karlova uzavřeno přibližně 191 smluv (počet se aktuálně mění) s univerzitami po celém světě. Pouze v části z nich je zakotvena mobilita studentů, od krátkodobých stáží až po roční studijní pobyty a letní jazykové kurzy. Máte-li zájem o vycestování v rámci meziuniverzitních dohod, je třeba nejdříve ověřit, zda příslušná fakulta na této smlouvě participuje a zda je ve smlouvě zakotvena mobilita studentů. Údaje lze zjistit na výše zmíněné webové stránce, přímo na Odboru pro zahraniční styky RUK nebo na zahraničním oddělení Vaší fakulty.b) Fakulty také mohou nabízet zahraniční stipendijní pobyty na základě fakultních dohod. Jedná se o smlouvy uzavřené přímo mezi zahraniční univerzitou a příslušnou fakultou. Informace o fakultních dohodách Vám poskytne přímo zahraniční oddělení Vaší fakulty.


c) Jedná-li se o evropskou univerzitu, je možnost, že byla uzavřena bilaterální dohoda v rámci výměnného programu programu Erasmus.d) Máte-li zájem studovat v zemích střední Evropy, je možné, že byla navázána zahraniční spolupráce v rámci programu CEEPUS.
4/ Mohl/a bych vycestovat v rámci programu LPP-Erasmus? Kolikrát během studia mohu vycestovat v rámci tohoto programu? Jaké formuláře musím vyplnit a jak bude probíhat celý proces?Vycestovat v rámci programu LPP-Erasmus můžete, pokud bude splněno následující:

a/ splňujete kvalifikační podmínky pro studenty, které naleznete zde v příloze


b/ další požadavky stanovené Vaší fakultou (katedrou)c/ Vaše fakulta má na daný akademický rok nasmlouvány bilaterální dohody s partnerskými zahraničními univerzitamina Váš studijní obor.

(Zde však najdete pouze souhrnný přehled za celou fakultu. Vzhledem k tomu, že program Erasmus funguje recipročně, je na každé jednotlivé fakultě a především katedře (ústavu či institutu), nakolik se zapojí do programu, a s kterými z partnerských univerzit uzavře bilaterální smlouvu - tj. smlouvu o počtech vyměněných studentů. Pouze na základě takové vzájemné smlouvy je pak možné, aby student vycestoval. Informace o aktuálních nabídkách, které jsou určeny právě Vám, poskytne příslušný fakultní/katedrový koordinátor.)


d/ ve stanoveném termínu se přihlásíte k výběrovému řízení na Vaší fakultě/katedře a v konkurzu uspějete


Podrobné informace jak postupovat jsou uvedeny na webové stránce Evropské kanceláře. Jsou zde k dispozici také všechny potřebné formuláře v anglickém, německém a francouzském jazyce. Některé univerzity vyžadují také své speciální formuláře, tyto informace naleznete rovněž na uvedené stránce v oddíle partnerské univerzity.

5/ Moje fakulta nemá uzavřenu bilaterální dohodu v rámci programu LPP-Erasmus s univerzitou kde bych chtěl/a studovat. Jak mám postupovat v tomto případě?Pokud chcete vycestovat výhradně pod programem LPP-Erasmus, pak je jediné řešení iniciovat uzavření bilaterální dohody na Váš studijní obor přímo u katederního/fakultního koordinátora programu Erasmus.


Pokud pro Vás není rozhodující vycestování pod programem Erasmus, zkuste si vybrat jinou možnost studijního pobytu v zahraničí.

6/ Chystám se studovat v zahraničí, bude mi studium absolvované v zahraničí uznáno mojí fakultou?Doporučujeme Vám konzultovat pozdější uznání zahraničního studia na Vaší fakultě před vycestováním. Předejdete tak možným pozdějším komplikacím.

7/ Mám zájem vycestovat na konkrétní univerzitu. Bohužel Univerzita Karlova ani moje fakulta s touto univerzitou nemá navázaný žádný kontakt. Kde mám hledat finanční podporu na pokrytí nákladů, spojených s tímto studijním pobytem?


Na Univerzitě Karlově byl zřízen Fond Mobility Univerzity Karlovy (FM UK). Jedním z cílů FM UK je finančně podporovat studentskou mobilitu. Ze zdrojů FM UK lze poskytnout finanční podporu studentovi prezenční formy studia na úhradu:

nákladů na cestu, nákladů na ubytování a stravování, školného, poplatků za mezinárodní studijní nebo odborné akce a to ve výši maximálně jedné poloviny celkových nákladů.

Finanční podpora se poskytuje na základě úplného a ve stanoveném termínu podaného návrhu. Další informace naleznete na web stránce Fondu mobility UK.V Databázi finančních zdrojů lze dle zadaných kritérií vyhledávat nadace či organizace, které můžete oslovit a zažádat si o poskytnutí finanční podpory na vzdělávání v zahraničí. V oddíle Finanční podpora zahraničního studia naleznete další odkazy na stipendijní fondy a nadace.
8/ Rád/a bych se ucházel/a o stipendium do zahraničí-je nutné mít zkoušku z jazyka?Požadavky na uchazeče se liší podle toho, kdo zahraniční studijní pobyt organizuje. Přesto je nutná znalost jazyka na takové úrovni, která Vám umožní v daném jazyce studovat na univerzitě.


9/ Kde bych nalezl/a informace o dalších organizacích, které poskytují informace o studiu v zahraničí?Seznam dalších organizací, které poskytují informace o studiu v zahraničí, naleznete na této stránce.
10/ Slyšel/a jsem o konferenci Study X-o co se jedná?


Jedná se o e-mailovou konferenci jejímž prostřednictvím jsou distribuovány informace o nabídkách stipendijních a výzkumných pobytů v zahraničí, informace o grantových a dalších programech, které jsou organizovány různými, především zahraničními institucemi a organizacemi. IPC UK se této konference účastní a všechny aktuální nabídky zpřístupňuje na této web stránce.


Poslední změna: 22. leden 2018 00:08 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám