Souhrnné údaje za UK pro VS TA ČR

Souhrnné údaje UK

Ekonomické údaje pro veřejné soutěže ve VaVaI


Ekonomické informace k veřejným soutěžím TA ČR, MPO TRIO a dalším naleznete na stránkách Ekonomického odboru RUK.


Metody a procesy řízení v organizaci (max. 300 znaků)

Řízení Univerzity Karlovy - řídící orgány jsou definovány zákonem o vysokých školách. Podrobný popis a pracovní metody určují vnitřní předpisy UK.


Samosprávnými akademickými orgány jsou:

Rektor

Akademický senát

Vědecká rada

Disciplinární komise


Rektor jedná a rozhoduje ve věcech univerzity. Rektora jmenuje/odvolává na návrh akademického senátu prezident republiky. Funkční období je čtyřleté a může jej vykonávat nejvýše dvě po sobě bezprostředně jdoucí období.


Akademický senát zejména schvaluje rozpočet a kontroluje využívání finančních prostředků, schvaluje dlouhodobý záměr a jeho aktualizace, výroční zprávy, hodnocení činnosti. Na návrh rektora rozhoduje o zřízení, sloučení, rozdělení, zrušení součástí, schvaluje vnitřní předpisy UK a součástí. Schvaluje návrh rektora na jmenování/odvolání členů vědecké rady a disciplinární komise a usnáší se o návrhu na jmenování rektora, popřípadě navrhuje jeho odvolání.


Vědecká rada projednává dlouhodobý záměr, schvaluje studijní programy, které nejsou v působnosti fakult, má působnost v řízení ke jmenování profesorem a v habilitačním řízení. Členy vědecké rady jsou významní představitelé oborů, jedna třetina nejsou členové akademické obce univerzity. Členy jmenuje a odvolává rektor.


Členy Správní rady (nemohou být zaměstnanci školy) jmenuje po projednání s rektorem ministr. Správní rada vydává předchozí písemný souhlas k majetkovým otázkám, vyjadřuje se k dlouhodobému záměru, rozpočtu, výroční zprávě o činnosti a hospodaření.


Hospodaření a vnitřní správu školy řídí kvestor, kterého jmenuje a odvolává na základě výběrového řízení rektor.


Rektora zastupuje v jím určeném rozsahu 7 prorektorů.


Stálými poradními orgány rektora jsou:

Kolegium rektora

Grantová rada

Ediční komise

Historická komise


Výkonným aparátem univerzity je rektorát.


Na fakultní úrovni jsou obdobné řídící orgány. V čele fakulty stojí děkan, jmenovaný rektorem na základě návrhu akademického senátu fakulty. Fakulty nemají správní radu. Fakulty mohou rozhodovat ve věcech:

vytváření a poskytování studijních programů

výzkumné orientace a priorit

náboru pracovníků

mezinárodní spolupráce

alokace zdrojů


Děkan je odpovědný rektorovi.

Úkoly tajemníkům ve věcech hospodaření a vnitřní správy ukládá a kontroluje kvestor.Schopnost příjemce zavést výsledky projektu do praxe - komercializace a uplatnění výsledků a jejich ekonomický efekt


Příjemce se může prokázat desetiletou zkušeností se spoluprací s aplikačním sektorem a přípravou vědeckých výstupů ke komercializaci. Na Univerzitě Karlově funguje již od roku 2007 celouniverzitní pracoviště Centrum pro přenos poznatků a technologií (CPPT), které poskytuje služby a informace podporující transfer poznatků a technologií a jež vytváří příležitosti a prostředí pro jejich šíření v souladu s naplňováním třetí role univerzity. Podpora fakultám je nabízena zejména v těchto oblastech: poradenství v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví, patentové a právní poradenství v oblasti komercializace výsledků výzkumu a vývoje fakult a pracovišť UK, zprostředkování spolupráce mezi akademickou a podnikatelskou sférou, znalostní a finanční podpora v rámci konkrétních komercializačních projektů, vyhledávání komerčních partnerů a finančních zdrojů pro smluvní výzkum, vzdělávání v oblasti tvorby projektů a komercializace (předmět Management vědy a inovací), metodické zajištění přenosu poznatků a technologií na UK.


Centrum dále buduje Univerzitní inovační síť (UIS) propojením členů akademické obce napříč všemi fakultami a součástmi UK. Rozvíjí ji formou spolupráce s inovativními organizacemi mimo UK, zprostředkováním znalostí, zkušeností, služeb, informací a finančních prostředků. Součástí UIS (a zároveň i CPPT) jsou technologičtí skauti na jednotlivých fakultách, jejichž úkolem je podpora komercializace vědeckých výsledků přímo na fakultách.


Univerzita Karlova rovněž od roku 2014 realizuje projekt GAMA TG01010108 „Podpora procesu komercializace výsledků výzkumu a vývoje na Univerzitě Karlově “, zaměřující se na ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje z hlediska jejich praktického uplatnění na trhu a přípravou pro komercializaci.


Univerzita Karlova disponuje i funkčním legislativním rámcem, strategií a nastavením procesů a postupů v oblasti komercializace a v nakládání s výsledky výzkumu.


(Aktualizováno: v květnu 2017)


Komercializace výsledků a jejich reporting


Součástí pracovišť Univerzity Karlovy je Centrum pro přenos poznatků a technologií (CPPT), které zajišťuje roli poradenského útvaru pro komercializaci výsledků výzkumu a vývoje jednotlivých fakult a pracovišť univerzity, tzn. spolupráci s patentovými právníky a marketingovými sítěmi, zakládání spin-off společností, spolupráci se strategickými partnery a investory, ekonomickými a finančními poradci a další související činnosti. Podporuje tak další rozvoj inovačních aktivit na UK, zejména tím, že intenzivně pracuje na budování sítě technologických zpravodajů a manažerů pro transfer technologií na jednotlivých fakultách UK, včetně mimopražských. CPPT udržuje kontakty s inovační sférou a sleduje trendy v oblasti inovací a komercializace.


Univerzita Karlova disponuje v současné době poměrně podrobnou metodikou pro aktivity v oblasti transferu znalostí a technologií, která je průběžně rozvíjena a aktualizována. Tato metodika vychází ze Strategie Univerzity Karlovy v oblasti komercializace poznatků a technologií z 18. 5. 2009. Vše se pak řídí dle Opatření rektora UK č. 33/2015 „Nakládání s výsledky výzkumu, vývoje a inovací na Univerzitě Karlově“ ze dne 15. 6. 2015.


Pozn.:


· Přístupová práva k databázím, knihovnám a duševnímu vlastnictví jsou pouze pro účely společného projektu a nikoliv ke komerčním účelům.

· Je nutné vyjmenovat veškeré duševní vlastnictví dané fakulty a jejích partnerů, ke kterému mají ostatní partneři vzájemně pro projektové účely přístup.

· Doporučuje se alespoň náznak budoucí dohody o spoluvlastnictví u nového IPR, vč. mechanismu stanovení vlastnických podílů a podílů mezi původci.

. Více informací zde: Strategie Univerzity Karlovy v oblasti komercializace poznatků a technologií


(Aktualizováno: v květnu 2017)


Dosavadní spolupráce uchazeče ve VaVaI (v aplikační / komerční sféře)


UK má s činností svých fakult rozsáhlé zkušenosti.


Mezi příklady z let 2014 - 2017 se dá zařadit:


  • Memorandum o spolupráci se společností Globtech Innovations při získávání partnerů pro smluvní výzkum do velkých facilit typu BIOCEV a Biomedicínské centrum Plzeň.

  • Memorandum o spolupráci s Corinth s.r.o. při vývoji obsahu výukových modulů pro vizuální edukaci. Vzniklé výukové moduly získaly prestižní ocenění v oblasti vizuální edukace.

  • Letter of Intent s transferovým centrem Katolické univerzity v Lovani

  • CleverTech – spolupráce na vývoji mobilních systémů sloužících ke snímání, přenosu a zpracování biologických dat z člověka, jejich napojení na dohledovou asistenci a podporu realizace zpětné vazby. Výsledkem je asistenční systém pro seniory Seniorinspect.

  • Spolupráce na výzkumu a vývoji se společností IBM

  • Založení spin-off společnosti HomeBalance s.r.o.Z dřívějších výsledků (před rokem 2014) můžeme zmínit:


  • Nový Katalyzátor na bázi kov-CeO2 pro použití zejm. v palivových článcích a způsob jeho přípravy - patentem UK, MFF č. 301720 ze 17. 10. 2008 (uděleno 22. 4. 2010). Byla podána mezinárodní PCT přihláška WO2010/043189A2 do pěti národních fází a dvou regionů dne 16. 10. 2009. Dosud byly uděleny patenty v USA, Japonsku, Číně a Korei.

  • Přihláška patentové žádosti č. PV 2006-432, původce MUDr. B. Mosinger, Ph.D., týkající se cytotoxického a baktericidního efektu nanotkanin.Dosavadní zkušenosti uchazeče s aplikací a komercializací výsledků


UK se podpoře komercializace věnuje od roku 2007, kdy vzniklo a začalo pracovat Centrum pro přenos poznatků a technologií. Poradním orgánem rektora UK pro komercializační aktivity je Rada pro komercializaci. Jako podpora komercializačních aktivit funguje síť technologických skautů a koordinátorů přenosu poznatků na fakultách UK.


Komercializace na UK probíhá ve všech čtyřech základních oblastech.


· Smluvní výzkum a poskytování konzultačních a expertních služeb.

· Ochrana a prodej  průmyslového vlastnictví

· Zakládání spin-off společností.


Součástí podpory komercializačních aktivit je také tematické vzdělávání a zapojení UK do projektů podporujících komercializaci.


S cílem nabídnout všem fakultám UK jednotnou výuku problematiky transferu technologií CPPT UK připravilo kurz "Management vědy a inovací", který je jako volitelný předmět určen pro Bc., Mgr. a Ph.D. studenty všech fakult UK. Obsahem kurzu je 14 tematických modulů a je vyučován i v AJ.


1. Management znalostí. Vědecko-výzkumná a inovační scéna. Inovace (prezenční)

2. Analýza informací pro vědecko-výzkumné a inovační projekty (distanční)

3. Finanční zdroje pro vědu, výzkum a inovace v ČR a EU (distanční)

4. Příprava výzkumných a inovačních projektů (distanční)

5. Praktická příprava vlastního projektu (prezenční)

6. Team & time management (distanční)

7. Projektový management (distanční)

8. Komunikační dovednosti (distanční)

9. Ukázky a nácvik komunikačních dovedností (prezenční)

10. Základy transferu znalostí a technologií (distanční)

11. Legislativní minimum pro vědu, výzkum a inovace, ochrana duševního vlastnictví (distanční)

12. Business model. Business plan. Spin-out (distanční)

13. “Good / bad practices” & “Case studies” (prezenční)

14. Shrnutí kurzu. Test. FAQ & Feedback (prezenční)


UK participovala v komercializačních projektech TA ČR GAMA, PRE SEED 1 a PRE SEED 2, v rámci kterých probíhá podpora fáze proof-of-concept a u vybraných aktivit i fáze přípravy komercializace.


Finanční ukazatele uchazeče


"Finanční ukazatele uchazeče" v návrhu projektů programu EPSILON TA ČR nemusí vyplňovat uchazeči, kteří zvolili typ organizace VO - výzkumná organizace (tzn. UK tyto informace o finančních ukazatelích uchazeče nemusí vyplňovat).


Aktuální informace k finančním ukazatekům UK naleznete na stránkách EO RUK.


Údaje o majetkových účastech uchazeče v jiných právnických osobách a jejich výšeOsoby, v nichž má UK podíl a výše tohoto podílu:


- tento údaj naleznete aktualizovaný na stránkách EO RUKFyzické a právnické osoby s podílem v právnické osobě uchazeče

- není relevantní


Údaje o právnických osobách, s nimiž je uchazeč v koncernu (holdingu) nebo s nimi má uzavřenou smlouvu o převodu zisku

- není relevantníPoslední změna: 21. leden 2018 23:45 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám