Mimořádný profesor

Mimořádní profesoři Univerzity Karlovy


Předpisy

• § 70 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů

- Je-li na vysoké škole zřízeno pracovní místo akademického pracovníka, který je zařazen jako mimořádný profesor, může je zastávat pouze osoba, která srovnatelného postavení s docentem nebo profesorem dosáhla v zahraničí. Takové pracovní místo může zastávat rovněž osoba, která je významným odborníkem, který v dané oblasti vzdělávání působil v praxi alespoň po dobu 20 let. Pracovní místo mimořádného profesora může být zřízeno pouze vysokou školou, která má institucionální akreditaci v dané oblasti vzdělávání, a může být obsazeno po projednání vědeckou radou


• Statut UK – čl. 39

- odst. 1. Pracovní místo mimořádného profesora může zřídit rektor na návrh vědecké rady fakulty nebo vědecké rady vysokoškolského ústavu

- odst. 2. Návrh na obsazení pracovního místa mimořádného profesora předkládá vědecké radě k projednání rektor na návrh děkana nebo ředitele vysokoškolského ústavu.


Opatření rektora č. 39/2018


Seznam jmenovaných mimořádných profesorů

Fakulta

Katedra

oblast vzdělávání

místo obsazeno - jméno, tituly

jménován od

Pedagogická fakulta

Katedra rusistky a lingvodidaktiky

učitelství

doc. Natalia Ivanovna Getmanenko

01.07.19

Pedagogická fakulta

Katedra andragogiky a managementu vzdělávání

neučitelská pedagogika

prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D.

01.07.19

Filozofická fakulta

Ústav obecné lingvistiky

filologie

dr. Mirjam Fried, Ph.D.

01.10.19

Filozofická fakulta

Ústav východoevropských studií

filologie

PD Dr. phil. Markus Giger

01.10.19

Fakulta sociálních věd

Institut komunikačních studií a žurnliastiky

mediální a komunikační studia

doc. Nico Carpentier,Ph.D.

01.10.19

Pedagogická fakulta

Katedra francouzského jazyka a literatury

didaktika cizých jazyků a didaktika francouzského jazyk

prof. Aline Germain -Rutheford, Dr.

01.11.19

Pedagogická fakulta

Katedra psychologie

psychologie

prof. Magdalena Kohout-Diaz

01.11.19

Pedagogická fakulta

Katedra preprimární a primární pedagogiky

učitelství

prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.

01.01.22

Pedagogická fakulta

Katedra speciální pedagogiky

učitelství

prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.

01.02.22

Poslední změna: 27. leden 2022 19:08 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám