Čestné doktoráty

Doktor honoris causa je čestný akademický titul, který se na UK uděluje osobnostem, které se v mezinárodním měřítku významně zasloužily o rozvoj vědy, kultury anebo se jinak zasadily o prospěch lidstva.


Udělování se řídí dle čl. 42 Statutu UK a čl. 8 Jadnacího řádu UK.

Čleové Komise pro udělování doktorátů honoris causa Univerzity Karlovy


Přehled udělených titulů Dr.h.c. na Univerzitě Karlově

Následující přehled představuje seznam čestných doktorátů na Univerzitě Karlově, které byly uděleny významným osobnostem vědeckého a kulturního světa od roku 1990.

datum

na

návrh

jmenovaný

profese

země

čestný doktorát

věd

udělený


2024

19. 03. 2024

ETF

prof. Oded Lipschits, Ph.D.

profesor, Univerzita Tel Aviv

Izrael

teologických věd

za "mimořádný přínos v oblasti biblických studií, zejména historie a archeologie starověkého Izraele a Judska a za dlouhodobě iniciativní rozvíjení mezinárodní a interdisciplinární akademické spolupráce."

19. 03. 2024

FSV

prof. Paul R. Milgrom, Ph.D.

profesor, Stanfordova univerzita v Kalifornii

USA

ekonomických věd

za "originální přínos k teorii aukcí, za její významné prohloubení a objevy nových formátů aukcí, a pro jeho vstřícnost, ochotu a pomoc při rozvíjení ekonomie jako vědní disciplíny v podmínkách Univerzity Karlovy."

2023

06. 06. 2023

1.LF

prof. Gregg L. Semenza

profesor, John Hopkins University School of Medicine

USA

lékařských věd

za "významný přínos světové vědě v oblasti buněčné dostupnosti kyslíku"

18. 10. 2023

PřF

prof. James Hobson McKerrow, M.D., PhD.

profesor, School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, UC San Diego

USA

přírodních věd

za "světově významný vědecký přínos v oblasti výzkumu proteolytických enzymů parazitických organizmů jako potenciálních cílů léčby a za dlouholetou spolupráci s českými vědci, studenty i vědeckými institucemi."

18. 10. 2023

1.LF

prof. Ohad Medalia, Dr.

profesor, Univerzita v Curychu

Švýcarsko

lékařských věd

za "průkopnické objevy v oblasti cryo-elektronové tomografie, které jsou významným přínosem pro biomedicínu, a za pomoc české vědě"

2022

10. 10. 2022

2.LF

prof. Jacques J.M. van Dongen, MD, Ph.D.

profesor, Leiden University

Nizozemí

lékařských věd

za " mimořádný přínos k výzkumu, klasifikaci a diagnostické stratifikaci maligních a nemaligních poruch krvetvorby".

10. 10. 2022

1.LF

prof. MUDr. Jiří Bártek, CSc., dr.h.c. mult.

profesor, Karolinska Institute, Švédsko

Švédsko

lékařských věd

za "průkopnické objevy prof. Jiřího Bártka v oblastech buněčné biologie a výzkumu nádorových onemocnění, které jsou významným přínosem pro biomedicínu, a za pomoc české vědě"

05. 04. 2022

1.LF

prof. David Norman Weisstub

profesor, Université de Montréal

Kanada

lékařských věd

za "významný přínos v oblasti etiky a bioetiky s celosvětovým dopadem".

2021

22. 09. 2021

FSV

prof. Dr. phil. PhDr. Marek Nekula

profesor, Ústav slovanských jazyků a literatur, Univerzita Řezno

SRN

společenských věd

za "mimořádný přínos k výzkumu českého jazyka a literatury a českých dějin 19. a 20. století a k rozvoji dlouhodobé spolupráce mezi Universität Regensburg a Univerzitou Karlovou".

22. 09. 2021

FF

prof. Thomas Hylland Eriksen

profesor, Katedra sociální antropologie, FSV, Univerzita Oslo

Norsko

moderní dějiny

za "zásadní světový přínose v oblasti teorie etnicity a výzkumu kolektivních ident".

06. 10. 2021

1.LF

prof. Thomas F. Babor, PhD.

profesor, University of Connecticut School of Medicine

USA

lékařských věd

za "mimořádný přínos v oblasti veřejného zdraví se zaměřením na výzkum užívání návykových látek, zejména alkoholu, a celosvětově významný přínos k řešení problematiky závislostí"

06. 10. 2021

1.LF

prof. Dr.med. Hans-Georg Kräusslich

profesor, University of Heidelberg

SRN

lékařských věd

za "příspěvek k lidskému poznání v oblasti pochopení životního cyklu HIV, které přispěly k objevu účinných virostatik a za dlouholetou spolupráci s českými vědci, studenty i vědeckými institucemi."2020

18. 02. 2020

1.LF

prof. Eric S. Lander, Ph.D.

profesor, Broad Instutite, Massachusetts Institute of Technology, Harvard Medical School

USA

lékařských věd

za "světově významný vědecký přínos v oblastech genetiky, genomiky, biologie a biomedicíny, a za inspiraci a dlouholetou podporu biomedicínského výzkumu na Univerzitě Karlově"

18. 02. 2020

1.LF

prof. Joel L. Sussman, Ph.D.

profesor, Izraelské centrum strukturální proteomiky Weizmann Institute of Science

USA

lékařských věd

za "vědecký přínos světového významu v oblastech strukturální biologie a biomedicíny, za dlouholetou podporu biomedicínského výzkumu na Univerzitě Karlově"

04. 03. 2020

MFF

prof. László Lovász

profesor, Maďarská akademi věd; Univerzita Loránda Eötvöse v Budapešti

Maďarsko

matematických věd

za "fundamentální přínos matematice, zvláště pak diskrétní matematice a teoretické informatice"

2019

11. 11. 2019

ETF

prof. Dr. Manfred Oeming

profesor, Ruprecht-Karsl-Universität Heidelberg

SRN

teologických věd

za "mimořádný přínos v oblasti biblických studií, zejména hermeneutiky a biblické teologie, a za dlouhodobé iniciativní rozvíjení mezinárodní a interdisciplinární akademické spolupráce"

2018

15. 01. 2018

3. LF

prof. Dr. med. Thomas Ruzicka, Dr.h.c.

profesor, Ludwig Maxmilian Universität in München

SRN

lékařských věd

za "mimořádný přínos k výzkumu a zlepšení zdraví lidstva v oblasti dermatologie".

15. 01. 2018

3. LF

prof. Salim Yusuf, D.Phil., FRCPC, FRSC, O.C.

profesor, McMaster University

Kanada

lékařských věd

za "mimořádný přínos k výzkumu kardiovaskulárních chorob a k pozitivnímu ovlivnění úmrtnosti na toto onemocnění v celosvětovém měřítku".

06. 04. 2018

MFF

prof. Rolf-Dieter Heuer, Ph.D.

profesor, Deutsche Physokalische Gesellschaft

SRN

fyzikálních věd

za "významné vědecké výsledky v částicové fyzice, vyjímečně úspěšnou práci v řízení vědeckých institucích jako je DESY, CERN, DPG a za výpomoc Univerzitě Karlově na cestě k vědecké excelenci".

06. 04. 2018

FF

prof. Tohmas Evan Levy

profesor, University of California

USA

archeologie

za "zásadní přínos k poznání dějiny starověkkého Předního Východu a Egypta v době 3.-1. tis. př. Kr."

16. 05. 2018

PedF

prof. Philipe Martin

profesor, Université Paris Diderot

Francie

filologických věd

za "mimořádný vědecko-výzkumný přínos v oblasti fonetiky, lingvistiky a počítačového zpracování řeči a za významný přínoss pro vědecko-pedagogickou práci mladé vědecké a pedagogické generace."

16. 05. 2018

1. LF

prof. MUDr. Ján Vilček, Ph.D.

profesor, New York University Langone Medical Center

Slovenská republika

lékařských věd

za " vynikající vědeckou práci a přínos s velkým dopadem na vývoj celosvětové moderní medicíny především v oblasti biomedicíny - virologie a imunulogie""

16. 10. 2018

MFF

prof. Dr. Frank Roelof de Boer

profesor, Univerzita Amsterdam

Nizozemí

fyzikální vědy

za "celoživotní přínos k využití vysokých magnetických polí pro pochopení interakcí v lanthanoidech a aktinoidech a za významnou a dlouhodobou podporu spolupráce mezi Univerzitou Karlovou a Univerzitou Amsterdam".

16. 10. 2018

1.LF

prof. Robert D. Goldman, Ph.D.

profesor, th Northwestern University

USA

lékařské vědy

za "průkopnické objevy prof. Roberta D. Goldmana, které jsou významným přínosem pro biologii a medicínu, a za pomoc české vědě a českým vědcům."

2017

20. 11. 2017

FSV

prof. Christopher A. Sims, Ph.D.

profesor, Princeton University

USA

ekonomických věd

za "špičkovou úroveň výzkumu a aktivní vztah profesora Simse k České republice, kde na akademické půdě nezištně pomáhá při formování nových generací ekonomu."

20. 11. 2017

PřF

prof. Joseph Wang, D.Sc.

profesor, University of California

USA

chemických věd

za "významný přínos k rozvoji elektroanalytické chemie a za vynikající a plodnou spolupráci s kolegy na PřF UK, dlouhodobou spolupráci při zajišťování vědeckých pobytů vědeckopedagogických pracovníků a sudentů na prestižních pracovištích v USA a potažmo za spolupráci i s dalšími českých elektrochemickými pracovišti, ať již univerzitními, či akademickými".

31. 01. 2017

FTVS

prof. Dr. phil. Roland Naul, M.A.

profesor, University of Münster

SRN

vědy o sportu

za "dlouholetou propagaci Univerzity Karlovy v zahraničí a významný přínos v rozvoji vědního oboru Kinantropologie a významný podíl na zkvalitnění vědeckých činností UK FTVS a UK".

2016

02. 11. 2016

1. LF

prof. Susan Gasser, Ph.D.

profesor, University of Basel

Švýcarsko

lékařských věd

za "průkopnické objevy, které jsou významným přínosem pro biomedicínu, a za pomoc české vědě"

02. 11. 2016

1. LF

prof. Nobutaka Hirokawa, M.D., Ph.D.

profesor, University of Tokyo

Japonsko

lékařských věd

za "průkopnické objevy, které jsou významným přínosem pro biomedicínu, a za pomoc české vědě"

19. 10. 2016

3. LF

prof. Dr. med. Dr.h.c. Volker Diehl

profesor, University of Cologne

SRN

lékařských věd

za "přínos v oblasti výzkumu a léčby Hodgkinova lymfomu"

19. 10. 2016

PedF

prof. Dr. Philip G. Zimbardo, PhD.

profesor, Stanford University

USA

psychologie

za "mimořádný přínos pro sociální vědy, který se projevil především originálními příspěvky k poznávání lidské povahy, vytrvalou popularizaci psychologických věd a příkladné úsilí o humanizaci naší společnosti."


2015

14. 10. 2015

PřF

prof. Aharon Oren, PhD.

profesor, The Hebrew University of Jerusalem

Izrael


přírodních


za celoživotní významné dílo v oblasti geobiologie a mikrobiologie extremofilních organizmů a jejich význam pro pochopení vývoje života na Zemi. Za mimořádnou spolupráci ve prospěch české vědy a vysokého školství, především Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a za aktivity vedoucí k významnější spolupráci v přírodovědném výzkumu mezi Izraelem a Českou reubliku.


14. 10. 2015

LFPL

prof. Ivan Damjanov, MD, PhD.

profesor, University of Kansas

USA

lékařských

za průkopnické objevy prof. Damanova, kterou jsou přínosem pro pochopení mechanismu vzniku a chování germinálních nádorů, a za pomoc české vědě, zvláště patologické anatomie.


2014

20. 10. 2014

1.LF

Prof. Yosef Gruenbaum

profesor, The Hebrew University of Jerusalem

Izrael

lékařských

za průkopnické objevy, které jsou významným přínosem pro biologii a medicinu a za pomoc české vědě

15. 01. 2014

FSV

Prof. Orley Clark Ashenfelter

profesor, Princeton University

USA

ekonomických

aktivní podporu výzkumných témat týkajících se transformačních ekonomik a jeho vřelý vztah k České republice, kde nezištně pomáhal při formování nové generace ekonomů

2013

20. 11. 2013

KTF, FF

Prof. Dr. Peter Kurmann, Dr.h.c.

profesor, Univesité de Fribourg

Švýcarsko

humanitních

celoživotní vědecké dílo v oblasti dějn umění a za podporu české vědy a vysokého školství

20. 11. 2013

PřF

Prof. Anthony Frederick George Dixon, Ph.D.

emeritní profesor, University of East Anglia

Velká Británie

environmentálních

celoživotní dílo v oblasti ekologie hmyzích škůdců a jejich přirozených nepřátel a za soustavnou a mimořádnou spolupráci ve prospěch české vědy a vysokého školství, především PřF UK.

31. 10. 2013

MFF, FF

Prof. Aravind Joshi

professor, Computer and Cognitive Sciences, University of Pennsylvania

USA

fyzikálně-matematických

celoživotní dílo v oblasti počítačové a formální lingvistiky a za významný přínos k rozvoji bádání na Univerzitě Karlově

30.01. 2013

3. LF

Prof. Erling Norrby

profesor, Royal Swedish Academy of Sciences

Švédsko

lékařských

celoživotní dílo v oblasti medicíny

2012

17.10. 2012

PFProf. Dr. Dr.h.c. mult. Robert Alexy


profesor, Univerzita Kiel

SRN


právnických


zásluhy o rozvoj právního státu, konstitucionalismu a lidských práv ve světě i v České republice

17.10. 2012

PF

Prof. Dr. Robert Badinter

profesor, Univerzita Paris I (Panthéon – Sorbonne)


Francie

právnických

přínos pro ochranu lidských práv a česko-francouzskou akademickou spolupráci v oboru právo

4.10. 2012

3.LF

1.LF

Prof. Eugene Braunwald, M.D.


profesor, Harvard Medical School, Boston, USA

USA

lékařských

celosvětově zcela unikátní badatelský i pedagogický přínos v kardiologii a vnitřním lékařství a za dlouholetou mimořádně úspěšnou výzkumnou spolupráci s akademickými pracovníky Univerzity Karlovy

4.4.2012

MFF

Prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc.


profesor, Univerzita Mateje Bela, Fakulty prírodných vied, Banská Bystrica, Slovensko


Slovenskomatematicko-fyzikálníchceloživotní významné dílo v oblasti teorie míry, integrálu a teorie pravděpodobnosti a také za soustavnou a mimořádnou spolupráci ve prospěch české vědy a vysokého školství


4.4.2012MFF


Prof. Kumbakonam R. Rajagopal


profesor, Texas A&M University College Station, USAUSAmatematicko-fyzikálníchmimořádné dílo v oboru mechaniky kontinua a dlouhodobou podporu rozvoje oboru na Univerzitě Karlově v Praze23.4.2012LF1


Prof. Dr. rer. nat. Hans-Joachim Gabius


profesor, Ludwig-Maxmilians Universität, München, SRNSRNlékařskýchceloživotní vědecké dílo v oblasti glykobiologie a za podporu české vědy a vysokého školství23.4.2012LF1


Prof. Christoph Wanner, M.D.


profesor, University Hospital of Würzburg, SRNSRNlékařskýchceloživotní vědecké dílo v oblasti vnitřního lékařství, zejména prevence a léčby nemocí ledvin a za podporu české vědy a vysokého školství17.5.2012FSV


Prof. Stefano Zamagni


profesor, University of Bologna, ItálieItáliev oboru ekonomiezásluhy o evropskou kulturní identitu a humanismus, originální přínos ekonomii jako vědě a vstřícnou ochotu a pomoc při budování ekonomie a sociálních věd v podmínkách Univerzity Karlovy17.5.2012FF


Prof. Geoffrey Leech


profesor, Lancaster University, VBVelká Britániefilologickýchrozvíjení a prohlubování česko-britských vztahů v oblasti vědy a vzdělávání a za trvalý rozvoj a podporu české anglistiky26.6.2012MFF


Prof. Donald Lynden Bell, FRS


profesor emeritus, Institute of Astronomy, University of Cambridge, UKVelká Britániematematicko-fyzikálníchmimořádné celoživotní významné dílo v oblasti teoretické astrofyziky, fyziky a kosmologie a za významný přínos rozvoji vědeckého bádání na Univerzitě Karlově v Praze26.6.2012MFF


Prof. Dr. Wolfgang Domcke


profesor, Chair of Theoretical Chemistry Technical Univerzity of Munich, SRNSRNmatematicko-fyzikálníchmimořádné celoživotní významné dílo v oblasti teoretické atomové a molekulární fyziky a za významný přínos k rozvoji vědecké bádání na Univerzitě Karlově v Praze


2011


2.6.2011LF1


Prof. Patrick Anthony Riley


emeritní profesor buněčné patologie University of London a ředitel Totteridge Institute for Advanced Studies, LondonVelká Británielékařskýchceloživotní dílo v oblasti chemického, biochemického a biologického výzkumu normálních a nádorových pigmentových buněk melanosomů a melanogenese a jeho využití v therapii maligního melanomu a za podporu české vědy a vysokého školství


2010


22.3.2010FF


Prof. Dr. Anne Hudson


Professor Emeritus, Lady Margaret Hall, Univesity of OxfordVelká Britániehistorickýchzásluhy o rozvoj vzdělávání a vědeckého poznání v oboru historie u nás7.4.2010FF


Prof. Dr. Walter Pape


profesor na Univerzitě v Kolíně ned RýnemSRNfilozofickýchmimořádný příspěvek k rozvoji a prohlubování česko-německých vztahů v oblasti vědy, kultury a vzdělávání15.6.2010MFF


Prof. Endre Szemerédi


profesor Rutgers University a člen Maďarské akademie vědMaďarskomatematicko-fyzikálníchmimořádné celoživotní dílo v oblasti matematiky a informatiky, zvláště pak v teorii čísel a kombinatorice


2009


18.2.2009FF


Prof. Marie-Elizabeth Ducreux, Ph.D.


profesorka Centre National de la Recherche scientifique, Centre de Recherches Historiques EHESSFranciehistorickýchrozvíjení a prohlubování česko-francouzských vztahů v oblasti kultury, vědy a vzdělávání20.5.2009LF1


Prof. Solomon Halbert Snyder, M.D.


Distinguished Service Professor of Neuroscience, Pharmacology and Psychiatry, Johns Hopkins Medical SchoolUSAlékařskýchceloživotní dílo spojené se studiem molekulární biologie mozku a za zásadní přínos pro rozvoj neurověd12.10.2009LF1


Prof. William Charles Earnshaw, Ph.D., FRSE


vedoucí vědecký pracovník Wellcome Trustu, Welcome Trust centrum buněčné biologie, Univerzita v EdinburkuUSAlékařskýchceloživotní ecké dílo v oblasti poznání struktury chromozomů a mechanizmů účastných v mitóze a za podporu české vědy a vysokého školství2.11.2009LF1


Prof. Dr. med. Meinhard Classen


emeritní přednosta 2. interní kliniky Nemocnice rechts der Isar Technické univerzity MnichovSRNlékařskýchceloživotní průkopnické dílo v oblasti gastroenterologie a gastrointestinální onkologie, objevy zásadních endoskopických technik a mimořádný přínos k zavedení celopopulačních screeningových programů nádorových onemocnění ve světovém měřítku13.11.2009FF


Adam Michnik


historik, esejista a publicistaPolskofilozofickýchpronikavou analýzu vývoje společnosti v poválečné Střední Evropě a za odvahu a osobní angažovanost při prosazování ideálů občanské společnosti a morálních principů v politice19.11.2009ETF


Prof. Dr. Karel A. Deurloo, Dr.h.c.


bývalý děkan Teologické fakulty Amsterdamské univerzityNizozemskoteologickýchvynikající přínos pro starozákonní biblistiku a biblickou teologii a za dlouholetou obětavou spolupráci s českými evangelickými teology a filozofy19.11.2009ETF


Prof. Dr. Gerhard Sauter, Dr.h.c. mult.


emeritní profesor Evangelické teologické fakulty Porýnské univerzity Fridricha Wilhelma v BonnuSRNteologickýchvynikající vědecký přínos pro systematickou teologii v rozměru ekumenickém a v rozhovoru s přírodními vědami a za dlouholetou soustavnou spolupráci s českými evangelickými teology


2008


28.1.2008LF1


Prof. Suad Efendic, MD, Ph.D.


profesor endokrinologie a molekulární medicíny Karolinska Institute, StockholmŠvédskolékařskýchceloživotní dílo v oblasti fyziologie sekrece inzulinu a gastrointestinálních hormonů ve vztahu k diabetu28.1.2008LF1


Prof. Dr. Herbert Ehringer


emeritní profesor angiologie AKH VídeňRakouskolékařskýchceloživotní dílo v oblasti angiologie a výzkumu na poli intavaskulární lokální trombolýzy a intervenční angiologie7.4.2008PF


Prof. Johan Albert Ankum


profesor římského práva a právních dějin na Universitet AmsterdamNizozemskoprávníchceloživotní vědecké dílo v oblasti římského práva, jeho organizační aktivity v této oblasti a podporu poskytovanou mladým právním romanistům a za jeho zásluhy o obnovu y o římském právu na Univerzitě Karlově7.4.2008FF


Ing. Ivan Chvatík


ředitel Archivu Jana Patočky, Centrum pro teoretická studia UK a AV ČRČeskofilozofickýchmimořádný přínos pro rozvoj české filozofie a jejího postavení v akademickém světě doma i v zahraničí7.4.2008MFF


Prof. Dr. Teruo Kishi


prezident National Institute for Materials Science, emeritní profesor University of TokyoJaponskomatematickýchmimořádné celoživotní dílo v oblasti materiálové fyziky a za podporu české vědy a školství v tomto oboru7.4.2008LF1


Prof. Salvador Moncada, M.D., Ph.D.


ředitel The Wolfson Institute for Biomedical Research, University College LondonVelká Británielékařskýchceloživotní průkopnické dílo v oblasti farmakologie a fyziologie cirkulace v krevním řečišti a formování vaskulární biologie, za významný přínos k pochopení funkce endotelu, a převedení objevů nových agens do léčby cévních poruch25.4.2008FF


Prof. Dr. Antoine Mares


ředitel Institutu slovanských studií v Paříži a vedoucí katedry středoevropských dějin na Université de Paris-SorbonneFranciehistorickýchmimořádné zásluhy o vzájemné poznání na poli česko-francouzských kulturních a historických vazeb 19. a 20. století a za zásadní přínos ke zkoumání středoevropské kultury v evropském kontextu28.5.2008LF1


Prof. Daniel Callahan, Ph.D.


ředitel Mezinárodního programu The Hastings Center, New YorkUSAlékařskýchklíčový význam pro lékařskou etiku v USA, Evropě i dalších zemích a založení oboru s významným podílem na řešení etických otázek péče o lidi pokročilého věku, cílů a priorit zdravotnictví i etiky výzkumu16.10.2008MFF


Prof. William F. Vinen, FRS


emeritní profesor School of Physics and Astronomy, University of BirminghamVelká Britániematematicko-fyzikálníchceloživotní přínos k rozvoji fyziky nízkých teplot, zejména k procesu poznání exotických vlastností kvantových kapalin, supertekutosti a kvantové turbolence a za podporu české vědy a vysokého školství


2007


1.2.2007LF1


Prof. Ueli Aebi, Ph.D.


ředitel Ústavu strukturní biologie M. E. Müllera na Univerzitě v BasilejiŠvýcarskolékařskýchvynikající dílo v oblasti strukturní, buněčné a molekulární biologie cytosleletu a komplexu jaderného póru8.3.2007LF2


Prof. Erik de Clercq, Ph.D.


profesor Katolické univerzity LeuvenBelgielékařskýchceloživotní práci v oboru lékařské mikrobiologie a zejména za významné objevy nových virostatik8.3.2007PřF


Prof. Miloš V. Novotný


ředitel Ústavu pro výzkum feromonů a Centra pro výzkum a vývoj proteomiky Indiana UniversityUSApřírodníchpráce, které přispěly k podstatnému rozvoji kapilární chromatografie a kapilární elektroforézy25.4.2007FF, FHS, ETF, CTS


Erika Abrams


editorka, překladatelka a propagátorka díla Jana PatočkyFranciefilozofickýchvynikající příspěvek k poznání a recepci moderní české filozofie v mezinárodním kontextu a za mimořádné zásluhy o zprostředkování teorie umění, krásné literatury i poezie ve francouzském jazyce


2005


10.3.2005FF


Prof. Dr. Bernard Michel


emeritní profesor soudobých dějin střední Evropy na univerzitě Paris I, Sorbonne-PanthéonFranciefilozofickýchmimořádné celoživotní dílo v oboru historie30.5.2005LF1


Prof. Dr. Bettie Sue Siler Masters


profesorka biochemie University of TexasUSAlékařskýchceloživotní dílo v oblasti enzymologie, molekulární biochemie, intraproteinového transportu elektronů a signalizace pomocí oxidu dusnatého30.5.2005LF1


Prof. Dr. Ferid Murad


nositel Nobelovy ceny za medicínu a fyziologiiUSAlékařskýchprůkopnické práce o oxidu dusnatém jako signální molekule ve vaskulární fyziologii21.9.2005LF2


Prof. Peter J. Safar


přednosta Resuscitačního výzkumného centra v PittsburghuUSAlékařských in memoriamzásluhy o celosvětový rozvoj kritické medicíny, urgentní medicíny a medicíny katastrof1.11.2005FF


Prof. Dr. Robert John Weston Evans


Regius Professor pro obor moderní dějiny na Modern History Faculty, University of OxfordVelká Britániefilozofickýchmimořádné celoživotní dílo v oboru historie


2004


11.11.2004LF2


Prof. Torsten Nils Wiesel, M.D.


vice-prezident New York Academy of Sciences, nositel Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství za rok 1981USAlékařskýchmimořádné celoživotní dílo v oboru fyziologie19.11.2004ETF


Prof. Dr. Ulrich Luz, Dr.h.c. mult.


emeritní profesor Univerzity v BernuŠvýcarskoteologickýchmimořádnou vědeckou práci, která přispěla ke sblížení evropských kultur na společném základě křesťanské víry a kritické myšlení1.12.2004LF3


Prof. Sisvan William A. Gunn, M.D.


prezident Mezinárodní asociace pro humanitární medicínuKanadalékařskýchmimořádné celoživotní dílo v oblasti medicíny katastrof, urgentní medicíny a zdravotnických záchranných systémů


2003


29.1.2003LF2


Prof. Dr. Theodor Hellbrügge


emeritní profesor sociální pediatrie Univerzity v MnichověSRNlékařskýchceloživotní dílo v oboru sociální pediatrie13.5.2003LF1


Prof. Günter Blobel


nositel Nobelovy cenySRNlékařskýchmimořádné celoživotní dílo v oboru buněčné biologie a za objev signálních sekvencí určujících lokalizaci bílkovin v buňce13.5.2003LF1


Prof. Dr. Robert F. Furchgott


nositel Nobelovy cenyUSAlékařskýchmimořádné celoživotní dílo v oboru molekulární farmakologie a za průkopnické práce o oxidu dusnatém jako signální molekule ve vaskulární fyziologii


2002


22.4.2002LF1


Prof. Joseph Grafton Gall, Ph.D.


profesor vývojové genetiky Americké společnosti pro výzkum nádorůUSAlékařskýchmimořádné celoživotní dílo v oboru buněčné a vývojové genetiky21.5.2002MFF


Prof. Gustave Choquet


člen Académie des sciences, FrancieFranciematematicko-fyzikálníchmimořádné celoživotní dílo v matematice, zejména v oborech funkcionální analýza, teorie potenciálu a abstraktní analýza12.6.2002PřF


Prof. Richard R. Ernst


nositel Nobelovy ceny za chemiiŠvýcarskopřírodníchmimořádný přínos k teorii a praxi nukleární magnetické rezonance17.10.2002FSV


Prof. Zygmunt Bauman


emeritní profesor univerzity v Leedsu a profesor Varšavské univerzityVelká Britániesociologickýchmimořádné zásluhy v oblasti zkoumání soudobých společností a životních strategií, morálky a odponosti člověka a za zásluhy o rozvoj české sociologie17.10.2002PřF, FaF


Prof. Thomas Robert Cech


nositel Nobelovy ceny za chemii, prezident Howard Hughes Medical Institute, Chevy Chase, MarylandUSApřírodníchpřevratný objev katalytických vlastností RNA a za studium ribozymů, které významně přispěly k rozvoji přírodních věd v lékařství


2001


27.4.2001LF3


Prof. Dr. med. Gerd Plewig


přednosta Dermatologické kliniky LMU MnichovSRNlékařskýchceloživotní dílo v oblasti dermatovenerologie27.4.2001LF3


Prof. Robert B. Tattersall, MB


profesor metabolických chorob University of NottinghamVelká Británielékařskýchobjev a popis MODY typu diabetes mellitus a celoživotní dílo v oblasti diabetologie3.5.2001FSV


Prof. Detlef Brandes


profesor Univerzity Heinricha Heina v DüsseldorfuSRNhistorickýchzásluhy o rozvoj svobodných a přátelských česko-německých eckých a kulturně politických styků3.5.2001FSV


Prof. Winfried Schulz


profesor Univerzity v Erlangen-NürenberguSRNkomunikačníchceloživotní dílo v oboru teorie masové a politické komunikace a za významný přínos pro ustavení moderních mediálních studií v České republice8.6.2001FSV


Prof. Joseph Eugene Stiglitz


profesor ekonomie na Stanfordově univerzitě a člen Brookings InstituteUSAekonomickýchzásluhy o rozvoj ekonomické vědy ve světě18.10.2001PřF


Prof. Paul Maxime Nurse


generální ředitel Imperial Cancer Research Fund, Londýn; nositel Nobelovy cenyVelká Britániepřírodníchzásadní příspěvky k poznání regulace buněčného dělení, které významně posouvají poznání v biologii a lékařství12.11.2001MFF


Prof. Frederick Jelinek


ředitel Centra pro zpracování jazyka a řeči Johns Hopkins University v Baltimore, USAUSAmatematicko-fyzikálníchceloživotní dílo v oboru informatiky a počítačové lingvistiky


2000


30.5.2000FF


Prof. Dr. Miguel León-Portilla


profesor Universidad Nacional Autonóma de MéxicoMexikofilozofickýchceloživotní dílo v oboru etnologie a literatura nativní Mezoameriky18.9.2000LF1


Prof. Dr. Louis J. Ignarro


nositel Nobelovy ceny za medicínu a fyziologiiUSAlékařskýchprůkopnické práce o oxidu dusnatém jako signální molekule ve vaskulární fyziologii


1999


7.4.1999MFF


Prof. Pierre-Gilles de Gennes


nositel Nobelovy ceny za fyziku, ředitel École Normale Supérieure de Chimie et Physique Industrielles de la Ville de ParisFranciematematicko-fyzikálníchmimořádný přínos pro rozvoj fyziky29.4.1999LF3


Prof. Norman Sartorius


prezident Světové psychiatrické asociace, ŽenevaŠvýcarskolékařskýchceloživotní dílo v oblasti duševního zdraví29.4.1999FF


Prof. Dr. Nathan Wachtel


profesor historické antropologie, člen Collége de FranceFranciehistorickýchceloživotní dílo v oblasti historických a antropologických12.5.1999KTF


Prof. Dr. Mikuláš Lobkowicz


ředitel Zentralinstitut für Mittel- und Osteuropastudien na Katolické univerzitě EichstättSRNteologickýchvynikající zásluhy o vývoj katolické teologie12.5.1999KTF


Christoph kardinál Schönborn


arcibiskup vídeňskýRakouskoteologickýchvynikající zásluhy o vývoj katolické teologie12.5.1999KTF


Prof. Dr. Tomáš Špidlík


emeritní profesor východní spirituality Ponficio Istituto Orientale v ŘíměItálieteologickýchvynikající zásluhy o vývoj katolické teologie16.9.1999LF1


Prof. Phillip Valentin Tobias


emeritní profesor anatomie a biologie člověka University Witwatersrand v JohannesburguJARpřírodníchvynikající zásluhy o světovou antropologii a šíření myšlenek humanismu6.10.1999FSV


Prof. Mauric Duverger


emeritní profesor politických věd na univerzitě Paříž I. Pantheón - SorbonnaFranciepolitologievynikající zásluhy o rozvoj politologie a zvláště bádání o politických režimech, stranických systémech a volebních systémech6.10.1999PF


Prof. Dr. jur. Luzius Wildhaber


předseda Evropského soudu pro lidská práva ve ŠtrasburkuŠvýcarskoprávníchvědeckou, pedagogickou a veřejnou činnost v oblasti lidských práv a za uplatňování principů demokracie a humanity v mezinárodním společenství25.10.1999ETF


JUDr. Viktor Fischl – Dagan


bývalý izraelský diplomat a český spisovatelIzraelteologickýchzásluhy o umělecký a duchovní rozvoj české literatury a o studium dějin Izraele25.10.1999ETF


Prof. Jaroslav Jan Pelikan, PhD.


emeritní profesor dějin křesťanské symboliky na Yale University v New HavenUSAteologickýchvynikající zásluhy o rozvoj evangelické teologie17.11.1999FF


George Herbert Walker Bush41. prezident Spojených států americkýchUSAfilozofickýchceloživotní dílo v oboru politických věd a kritického posuzování politiky v rozměrech skutečně globálních


1998


8.4.1998LF3


Prof. Denise Albe-Fessard


emeritní profesorka na Univerzitě Paříž VI.Francielékařskýchceloživotní dílo v oblasti fyziologie mozku a patofyziologie bolesti a za činnost v mezinárodních vědeckých společnostech8.4.1998MFF


Sir Michael Francis Atiyah


ředitel Newton Institute v CambridgiVelká Britániematematicko-fyzikálníchmimořádný přínos pro rozvoj matematiky8.4.1998LF3


Prof. Francois Delange


výkonný ředitel International Council for Control of Iodine Defiency Disorders, BruselBelgielékařskýchceloživotní dílo v oboru pediatrie8.4.1998HTF


Prof. Dr. Zdeněk Radslav Dittrich


emeritní profesor východoevropských dějin na Říšské univerzitě v UtrechtuNizozemskoteologickýchceloživotní dílo v oboru pravoslaví a slovanské historie8.4.1998LF2


Sir Anthony Epstein


emeritní profesor na Nuffield Department of Clinical MedicineVelká Británielékařskýchceloživotní dílo v oboru lékařství se speciálním zaměřením na virologii a onkologii8.4.1998FF


Prof. Jacques Le Goff


emeritní profesor na Ecole des hautes études en sciences sociales v PařížiFranciefilozofickýchceloživotní dílo v oboru historie8.4.1998LF1


Prof. Marie Daria Haust, M.D.


profesorka dětské patologie a pediatrie na University of Western OntarioKanadalékařskýchvynikající ecké zásluhy v oblasti patologie a za významnou aktivitu při podpoře zahraničních styků 1. lékařské fakulty UK s Queen’s College8.4.1998LFP


Prof. M.D. Norbert Hilschmann


ředitel Max-Planck Institutu pro experimentální medicínuSRNlékařskýchpříspěvek k rozvoji světové imunologie8.4.1998HTF


Prof. Lic. Dr. Gert Hummel


profesor evangelické teologie na Sárské univerzitěSRNteologickýchzásluhy o rozvoj oboru teologie a filozofie náboženství8.4.1998LF3


Prof. Masao Ito


generální ředitel Frontier Research ProgramJaponskolékařskýchobjevy v oblasti fyziologie mozečku a neurofyziologie a za činnost v mezinárodních vědeckých společnostech8.4.1998LF3


Dr. Paul Adrian Jan Janssen


čestný předseda Board of Directors of Janssen Pharmaceutica NVBelgielékařskýchceloživotní dílo v oboru psycho-farmakologie a za příspěvek k rozvoji české farmakologie8.4.1998LFHK


Prof. Alexander Robert Lieberman


děkan Fakulty of Life Sciences, College London UniversityVelká Británielékařskýchdlouholetou aktivní podporu kontaktů mezi britskými a českými vědci na poli neurobiologie8.4.1998PedF


Prof. Pavel Machotka


emeritní profesor psychologie umění University of CaliforniaUSApedagogickýchceloživotní přínos psychologii umění a empirické estetice, vědeckým oborům socializujícím umění jako specifický a nezastupitelný nástroj humanizace světa8.4.1998FF


Prof. Oleg Michajlovič Malevič


ruský překladatel a autor monografií o osobnostech české moderní prózyRuskofilozofickýchvědecký přínos k poznávání české literatury a za zásluhy o její propagaci8.4.1998HTF


Prof. Dr. Richard Plaschka


emeritní rektor Univerzity ve Vídni, člen Rakouské akademie vědRakouskoteologickýchceloživotní dílo v oboru náboženské středoevropské historie8.4.1998PF


Prof. Dr. Herbert Schambeck


bývalý předseda Spolkové rady RakouskaRakouskoprávníchvýznamný a mezinárodně uznávaný přínos vědám o právu a státu a v ocenění mnohaleté veřejné a politické činnosti8.4.1998FF


Prof. Janusz Siatkowski


profesor Varšavské univerzityPolskofilozofickýchceloživotní dílo v oblasti jazykoné slavistiky a polsko-českých eckých a kulturních vztahů8.4.1998FSV


Prof. George J. Staller


profesor na College of Arts and Sciences Cornell University, IthacaUSAekonomickýchceloživotní dílo v oboru makro-ekonomie8.4.1998PřF


Prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc.


předseda Akademie věd ČRČeskopřírodníchzásluhy o rozvoj oboru teoretické a kvantové chemie, molekulové spektroskopie a chemické reaktivity27.5.1998LF1


Prof. James Dewey Watson


Cold Spring Harbor Laboratory, nositel Nobelovy ceny za fyziologii a lékařstvíUSAlékařskýchfundamentální objevy ve struktuře a funkci deoxyribonukleové kyseliny a za celoživotní dílo v molekulární biologii a genetice24.6.1998LF3


Sir Andrew Fielding Huxley


profesor University College v LondýněVelká Británielékařskýchzákladní objevy v obecné, svalové a nervové fyziologie a za činnost v mezinárodních vědeckých společnostech25.9.1998FF


Prof. Thomas N. Mitchell


rektor Trinity College v DublinuIrskofilozofickýchceloživotní dílo v oboru klasických studií


1997


10.1.1997PF


Aung San Suu Kyi


generální tajemnice Národní ligy pro demokracii, nositelka Nobelovy ceny za mírBarmaprávníchmnohaletou aktivní účast v boji za demokracii, svobodu a lidská práva10.4.1997FF


Prof. Hans Georg Gadamer


filozof, profesor Univerzity HeidelbergSRNfilozofickýchceloživotní dílo v oboru filozofie jako výkladu světa a hledání smyslu v celku svobodné kultury16.4.1997PF


Simon Wiesenthal


ředitel Židovského dokumentačního centra ve VídniRakouskoprávníchceloživotní úsilí o spravedlnost a potrestání zla a za významný podíl na humanizaci světa29.5.1997MFF


Prof. Dr. Ing. Ivo Babuška, DrSc.


matematik, profesor na University of Texas v AustinuUSAmatematicko-fyzikálníchvynikající výsledky v numerické a aplikované matematice29.5.1997MFF


Prof. Dr. Willem Rutger van Zwet


matematik, profesor na Univerzitě v LeidenuNizozemskomatematicko-fyzikálníchvynikající výsledky v matematické statistice a teorii pravděpodobnosti3.6.1997LF1


Prof. MUDr. Franz Gerstenbrand


emeritní prezident Panevropské neurologické společnostiRakouskolékařskýchvynikající výsledky v oblasti neurologických věd21.10.1997FF


Sir Charles Randolf, Lord Quirk


profesor anglického jazyka University College v LondýněVelká Britániefilozofickýchrozvoj anglistických studií a podporu české anglistiky


1996


21.10.1996LFP


Prof. Dr. Alan Boyde


profesor na Institute for Anatomy, University College v LondýněVelká Británielékařskýchzásluhy o rozvoj mikroskopických metod při pozorování tvrdých tkání21.10.1996FF


Prof. Göran Malmqvist


emeritní profesor Univerzity ve StockholmuŠvédskofilozofickýchvynikající dílo ecké a překladatelské v oboru sinologie a za jeho mimořádný přínos pro porozumění mezi kulturami


1995


17.2.1995LF1


Prof. George L. Wied, M.D., FIAC


profesor patologie, gynekologie a porodnictví na Univerzitě v ChicaguUSAlékařskýchvynikající ecký a organizační mezinárodně uznávaný přínos v klinické cytologii a za účinnou pomoc při rozvoji klinické cytologie na Univerzitě Karlově12.5.1995LF1


Dr. Eugen Garfield


emeritní prezident Institutu pro vědecké informace ve PhiladelphiiUSAlékařskýchzásluhy o rozvoj integrovaného zpracování bibliografických údajů pro výzkum se zvláštním zaměřením na lékařské a biologické vědy4.7.1995LF2


Prof. Naranjan S. Dhalla


profesor Lékařské fakulty University of Manitola, WinnipegKanadalékařskýchzásluhy o rozvoj kardiovaskulární fyziologie, biochemie a farmakologie21.9.1995FF


Dr. Rainer Kreissl


bývalý ředitel aukčního domu Weinmüller-Neumeister v Mnichově, SRNSRNfilozofickýchvynikající výsledky ve studiu umělecko-historických problémů, především v oboru textilních artefaktů pocházejících z Malé Asie21.9.1995LFP


Prof. Shaul G. Massry, M.D.


vedoucí oboru nefrologie na Lékařské fakultě Univerzity Jižní Kalifornie, Los AngelesUSAlékařskýchzásluhy o rozvoj světové nefrologie se zvláštním zaměřením na metabolismus u nemocných se selháním ledvin21.9.1995LFP


Prof. Dr. med. Ullrich G. Trendelenburg


bývalý vedoucí Ústavu pro farmakologii a toxikologii Univerzity ve Würzburgu SRNSRNlékařskýchzásluhy o rozvoj světové farmakologie a významný ecký přínos v oblasti farmakologie a fyziologie autonomního nervového systému14.12.1995PF


Dr. Richard von Weizsäcker


bývalý prezident SRNSRNprávníchvýrazný podíl na prosazování zásad lidskosti a etiky v mezinárodních vztazích, za významné zásluhy o porozumění mezi německým a českým národem a za prosazování ideí právního státu v Evropě


1994


18.1.1994PedF


Prof. Petr Eben


skladatelČeskopedagogickýchvynikající výsledky na poli hudební skladby i hudební pedagogiky, jimiž ve světě mimořádně proslavil jak český národ, tak i Univerzitu Karlovu18.1.1994FF


Prof. Ferdinand Seibt


emeritní profesor historie University of Ruhr v BochumiSRNfilozofickýchvynikající výsledky ve studiu historických problémů, především středověkých, tak často úzce svázaných s českým dějinným vývojem7.4.1994FF


Prof. Dr. Viktor Emanuel Frankl


filozof a psychiatr, emeritní profesor Vídeňské univerzityRakouskofilozofickýchmimořádný příspěvek ke středoevropskému a k celosvětovému myšlení moderní doby, jímž se zasloužil o rozpoznání a řešení základních otázek svobody, odponosti a smyslu v lidském životě, tak úzce spjatých také s životem českéh7.4.1994PedF


Prof. John L. M. Trim


profesor fonetiky, akademický ředitel Jazykového centra v CambridgiVelká Britániepedagogickýchvynikající dílo na poli aplikované lingvistiky zaměřené na vyučování cizím jazykům25.5.1994LF3


Sir Karl Raimund Popper


filozofVelká Británielékařskýchsvětoznámé působení v oblasti filozofie vědy, vytvářející základy nové epochy , včetně lékařství25.5.1994FF


Prof. Leopold Jaroslav Pospíšil


emeritní profesor antropologie práva Yalské Univerzity v USAUSAfilozofickýchvynikající výsledky ve studiu antropologických problémů, především právních, úzce spjatých s obecným pochopením lidství30.11.1994PF


Dr. Arpád Bogsch


ředitel Světové organizace duševního vlastnictví v Ženevě WIPOMaďarskoprávníchmimořádné zásluhy při rozvoji a uplatňování práv k ochraně výsledků duševní tvůrčí činnosti v mezinárodním měřítku30.11.1994LF2


Prof. Harald zur Hausen


ředitel Deutsches Krebsforschungszentrum v HeidelberguSRNlékařskýchvynikající výsledky ve studiu lékařské virologie a onkologie, vytvářející základy nové epochy lékařské vědy


1993


3.2.1993PF


Prof. Dr. Werner Ogris


profesor Právnické fakulty Vídeňské univerzity a člen Rakouské akademie vědRakouskoprávníchmimořádné zásluhy při rozvíjení mezinárodní ecké spolupráce ve Střední a Východní Evropě, opřené o tradiční hodnoty evropské civilizace3.2.1993PF


Max van der Stoel


člen Státní rady Nizozemského královstvíNizozemskoprávníchmimořádné zásluhy při rozvíjení přátelských vztahů mezi národy a podporu lidských práv2.3.1993PřF


Prof. Dudley Herschbach


profesor Harvardské univerzity, nositel Nobelovy ceny za chemiiUSApřírodníchvýznamný přínos k rozvoji chemie v oboru dynamiky chemických reakcí a výrazný vliv na pokrok v teoretické chemii v českých zemích2.3.1993PřF


Prof. Dr. Ing. Otto Wichterle, DrSc.


chemik, předseda České akademie vědČeskopřírodníchzásluhy o vznik a rozvoj československé školy makromolekulární chemie a za objevy v oblasti syntéz a aplikací polyamidů a biokompatibilních polymerů7.4.1993FSV


Pavel Tigrid


novinář a spisovatelČeskosociálníchmimořádné zásluhy v zápase o lidská práva, v zápase opřeném o tradiční hodnoty evropské civilizace9.6.1993LF2


Prof. Dr. Joseph L. Melnick


profesor Ústavu virologie a epidemiologie na Baylor College of Medicine v HoustonuUSAlékařskýchvynikající výsledky ve studiu lékařské virologie, vytvářející základy nové epochy lékařské vědy30.9.1993LF1


Prof. Dr. med. Mogens Schou


psychiatr, profesor na Aarhus UniversityDánskolékařskýchvynikající výsledky ve studiu maniodepresivního onemocnění a jeho léčby a profylaxe, otevírající nové perspektivy lékařské y a psychiatrie


1992


26.3.1992HTF


Prof. ThDr. Jan Milíč Lochman


profesor teologie Basilejské univerzityŠvýcarskoteologickýchpodporu svobodné teologické vědy a šíření české reformační teologie ve světě26.3.1992PedF


Prof. Dr. phil. Klaus Schaller


profesor pedagogiky na Ruhr-Universität in BochumSRNpedagogickýchvynikající myslitelskou práci ve filozofii výchovy, obzvlášť za bádání komeniologické, které výrazným způsobem přispělo k prohlubování vzájemných československo-německých styků i v dobách mezinárodně politicky krajně nepříznivých20.5.1992LF2


Prof. MUDr. Josef Švejcar, DrSc.


pediatr, emeritní profesor 2. lékařské fakulty UKČSFRlékařskýchmimořádný přínos naší a světové vědě v oblasti dětského lékařství3.6.1992PřF


Prof. Dr. Bernhard Hassenstein


profesor biologie na Univerzitě FreiburgSRNpřírodníchcenný příspěvek k rozšíření lidského poznání a rozvoji světové vědy v oborech biologie a pediatrie15.10.1992MFF


Prof. Dr. Heinz Bauer


profesor matematiky na Univerzitě v ErlangenuSRNmatematicko-fyzikálníchvynikající výsledky v teorii potenciálu a v dalších oblastech matematické analýzy a teorie pravděpodobnosti15.10.1992MFF


Prof. Dr. Paul Erdös


matematik, člen Maďarské akademie vědMaďarskomatematicko-fyzikálníchvynikající výsledky v teorii potenciálu a v dalších oblastech matematické analýzy a teorie pravděpodobnosti25.11.1992MFF


Prof. Barbara H. Partee


profesorka matematické lingvistiky na Univerzitě Massachusetts, AmherstUSAmatematicko-fyzikálníchvynikající výsledky v teorii sémantiky a v dalších oblastech matematického popisu přirozeného jazyka8.12.1992LF1


Dr. Wilhelm Ansorge, CSc.


vědecký pracovník Evropské molekulárně biologické laboratoře v Heidelbergu EMBLSRNlékařskýchvynikající výsledky ve studiu struktury lidského genomu, vytvářející základy nové epochy lékařské vědy


1991


14.5.1991FF


Hebe Charlotte Kohlbrügge


holandská církevní pracovniceNizozemskoteologickýchposílení ekumenických vztahů mezi církvemi a přátelství obou zemí18.6.1991FF


Emil F. Smidak


prezident Nadace Avenira, LuzernŠvýcarskofilozofickýchzásluhy o velkorysou a soustavnou podporu vědeckého bádání, zejména v oblasti humanitních4.10.1991FF


Prof. Eugenius M. Uhlenbeck


profesor lingvistiky Univerzity v LeidenuNizozemskofilozofickýchzásluhy o světovou lingvistiku a účinnou podporu českých lingvistů v době nesvobody18.12.1991FF


ak. Dmitrij Sergejevič Lichačov


předseda Sovětského fondu kulturySSSRfilozofickýchzásluhy v bádání o staroruské literatuře, za rozvíjení světové literární vědy, uměnovědy a kulturologie


1990


30.5.1990FF


Václav Havel


prezidentČSFRfilozofickýchvýznamné morální a filozofické podněty politickému myšlení lidstva1.6.1990FF


Rudolf Firkušný


pianistaŠvýcarskofilozofickýchceloživotní uměleckou činnost a osobitý vklad do pokladnice světové hudební kultury1.6.1990FF


Rafael Jeroným Kubelík


dirigent a skladatel, spoluzakladatel Pražského jaraUSAfilozofickýchceloživotní uměleckou činnost a osobitý vklad do pokladnice světové hudební kultury20.9.1990PF


Jacques Delors


politik, předseda Komise Evropského společenstvíFrancieprávníchmimořádné zásluhy při rozvíjení principů kulturních a humanistických tradic společné Evropy a za úsilí o přechod z ekonomického na politické sjednocení v duchu jednotného Evropského aktu1.10.1990PřF


Jean-Marie Lehn


profesor na Louis Pasteur University in Strasbourg, nositel Nobelovy ceny za chemiiFranciechemickýchobjevy zásadního významu v oblasti supramolekulární chemie18.10.1990FF


Gordon H. Skilling


historikKanadahistorickýchzásluhy o poznání dějin Československa a za přátelství k jeho národům26.11.1990PedF


František kardinál Tomášek


arcibiskup pražskýČSFRpedagogickýchkterý svou učeností a z lásky k svým bližním povznášel jejich mysl k pravdě poznání a lidské důstojnosti a za mimořádné zásluhy v oblasti pedagogického myšlení a působeníPoslední změna: 26. únor 2024 11:19 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám