Čestné doktoráty

Doktor honoris causa je čestný akademický titul, který se na UK uděluje osobnostem, které se v mezinárodním měřítku významně zasloužily o rozvoj vědy, kultury anebo se jinak zasadily o prospěch lidstva. Udělování se řídí dle čl. 58 Statutu UK a čl. 8 Jadnacího řádu UK.


Členové Komise pro udělování doktorátů honoris causa Univerzity Karlovy


Metodika Dr.h.c.

Formulář Dr.h.c.

Přehled udělených titulů Dr.h.c. na Univerzitě Karlově

Následující přehled představuje seznam čestných doktorátů na Univerzitě Karlově, které byly uděleny významným osobnostem vědeckého a kulturního světa od roku 1990.

datum

na

návrh

jmenovaný

profese

země

čestný doktorát

věd

udělený


2020

18. 02. 2020

1.LF

prof. Eric S. Lander, Ph.D.

profesor, Broad Instutite, Massachusetts Institute of Technology, Harvard Medical School

USA

lékařských věd

za "světově významný vědecký přínos v oblastech genetiky, genomiky, biologie a biomedicíny, a za inspiraci a dlouholetou podporu biomedicínského výzkumu na Univerzitě Karlově"

18. 02. 2020

1.LF

prof. Joel L. Sussman, Ph.D.

profesor, Izraelské centrum strukturální proteomiky Weizmann Institute of Science

USA

lékařských věd

za "vědecký přínos světového významu v oblastech strukturální biologie a biomedicíny, za dlouholetou podporu biomedicínského výzkumu na Univerzitě Karlově"

04. 03. 2020

MFF

prof. László Lovász

profesor, Maďarská akademi věd; Univerzita Loránda Eötvöse v Budapešti

Maďarsko

matematických věd

za "fundamentální přínos matematice, zvláště pak diskrétní matematice a teoretické informatice"

2019

11. 11. 2019

ETF

prof. Dr. Manfred Oeming

profesor, Ruprecht-Karsl-Universität Heidelberg

SRN

teologických věd

za "mimořádný přínos v oblasti biblických studií, zejména hermeneutiky a biblické teologie, a za dlouhodobé iniciativní rozvíjení mezinárodní a interdisciplinární akademické spolupráce"

2018

15. 01. 2018

3. LF

prof. Dr. med. Thomas Ruzicka, Dr.h.c.

profesor, Ludwig Maxmilian Universität in München

SRN

lékařských věd

za "mimořádný přínos k výzkumu a zlepšení zdraví lidstva v oblasti dermatologie".

15. 01. 2018

3. LF

prof. Salim Yusuf, D.Phil., FRCPC, FRSC, O.C.

profesor, McMaster University

Kanada

lékařských věd

za "mimořádný přínos k výzkumu kardiovaskulárních chorob a k pozitivnímu ovlivnění úmrtnosti na toto onemocnění v celosvětovém měřítku".

06. 04. 2018

MFF

prof. Rolf-Dieter Heuer, Ph.D.

profesor, Deutsche Physokalische Gesellschaft

SRN

fyzikálních věd

za "významné vědecké výsledky v částicové fyzice, vyjímečně úspěšnou práci v řízení vědeckých institucích jako je DESY, CERN, DPG a za výpomoc Univerzitě Karlově na cestě k vědecké excelenci".

06. 04. 2018

FF

prof. Tohmas Evan Levy

profesor, University of California

USA

archeologie

za "zásadní přínos k poznání dějiny starověkkého Předního Východu a Egypta v době 3.-1. tis. př. Kr."

16. 05. 2018

PedF

prof. Philipe Martin

profesor, Université Paris Diderot

Francie

filologických věd

za "mimořádný vědecko-výzkumný přínos v oblasti fonetiky, lingvistiky a počítačového zpracování řeči a za významný přínoss pro vědecko-pedagogickou práci mladé vědecké a pedagogické generace."

16. 05. 2018

1. LF

prof. MUDr. Ján Vilček, Ph.D.

profesor, New York University Langone Medical Center

Slovenská republika

lékařských věd

za " vynikající vědeckou práci a přínos s velkým dopadem na vývoj celosvětové moderní medicíny především v oblasti biomedicíny - virologie a imunulogie""

16. 10. 2018

MFF

prof. Dr. Frank Roelof de Boer

profesor, Univerzita Amsterdam

Nizozemí

fyzikální vědy

za "celoživotní přínos k využití vysokých magnetických polí pro pochopení interakcí v lanthanoidech a aktinoidech a za významnou a dlouhodobou podporu spolupráce mezi Univerzitou Karlovou a Univerzitou Amsterdam".

16. 10. 2018

1.LF

prof. Robert D. Goldman, Ph.D.

profesor, th Northwestern University

USA

lékařské vědy

za "průkopnické objevy prof. Roberta D. Goldmana, které jsou významným přínosem pro biologii a medicínu, a za pomoc české vědě a českým vědcům."

2017

20. 11. 2017

FSV

prof. Christopher A. Sims, Ph.D.

profesor, Princeton University

USA

ekonomických věd

za "špičkovou úroveň výzkumu a aktivní vztah profesora Simse k České republice, kde na akademické půdě nezištně pomáhá při formování nových generací ekonomu."

20. 11. 2017

PřF

prof. Joseph Wang, D.Sc.

profesor, University of California

USA

chemických věd

za "významný přínos k rozvoji elektroanalytické chemie a za vynikající a plodnou spolupráci s kolegy na PřF UK, dlouhodobou spolupráci při zajišťování vědeckých pobytů vědeckopedagogických pracovníků a sudentů na prestižních pracovištích v USA a potažmo za spolupráci i s dalšími českých elektrochemickými pracovišti, ať již univerzitními, či akademickými".

31. 01. 2017

FTVS

prof. Dr. phil. Roland Naul, M.A.

profesor, University of Münster

SRN

vědy o sportu

za "dlouholetou propagaci Univerzity Karlovy v zahraničí a významný přínos v rozvoji vědního oboru Kinantropologie a významný podíl na zkvalitnění vědeckých činností UK FTVS a UK".

2016

02. 11. 2016

1. LF

prof. Susan Gasser, Ph.D.

profesor, University of Basel

Švýcarsko

lékařských věd

za "průkopnické objevy, které jsou významným přínosem pro biomedicínu, a za pomoc české vědě"

02. 11. 2016

1. LF

prof. Nobutaka Hirokawa, M.D., Ph.D.

profesor, University of Tokyo

Japonsko

lékařských věd

za "průkopnické objevy, které jsou významným přínosem pro biomedicínu, a za pomoc české vědě"

19. 10. 2016

3. LF

prof. Dr. med. Dr.h.c. Volker Diehl

profesor, University of Cologne

SRN

lékařských věd

za "přínos v oblasti výzkumu a léčby Hodgkinova lymfomu"

19. 10. 2016

PedF

prof. Dr. Philip G. Zimbardo, PhD.

profesor, Stanford University

USA

psychologie

za "mimořádný přínos pro sociální vědy, který se projevil především originálními příspěvky k poznávání lidské povahy, vytrvalou popularizaci psychologických věd a příkladné úsilí o humanizaci naší společnosti."


2015

14. 10. 2015

PřF

prof. Aharon Oren, PhD.

profesor, The Hebrew University of Jerusalem

Izrael


přírodních


za celoživotní významné dílo v oblasti geobiologie a mikrobiologie extremofilních organizmů a jejich význam pro pochopení vývoje života na Zemi. Za mimořádnou spolupráci ve prospěch české vědy a vysokého školství, především Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a za aktivity vedoucí k významnější spolupráci v přírodovědném výzkumu mezi Izraelem a Českou reubliku.


14. 10. 2015

LFPL

prof. Ivan Damjanov, MD, PhD.

profesor, University of Kansas

USA

lékařských

za průkopnické objevy prof. Damanova, kterou jsou přínosem pro pochopení mechanismu vzniku a chování germinálních nádorů, a za pomoc české vědě, zvláště patologické anatomie.


2014

20. 10. 2014

1.LF

Prof. Yosef Gruenbaum

profesor, The Hebrew University of Jerusalem

Izrael

lékařských

za průkopnické objevy, které jsou významným přínosem pro biologii a medicinu a za pomoc české vědě

15. 01. 2014

FSV

Prof. Orley Clark Ashenfelter

profesor, Princeton University

USA

ekonomických

aktivní podporu výzkumných témat týkajících se transformačních ekonomik a jeho vřelý vztah k České republice, kde nezištně pomáhal při formování nové generace ekonomů

2013

20. 11. 2013

KTF, FF

Prof. Dr. Peter Kurmann, Dr.h.c.

profesor, Univesité de Fribourg

Švýcarsko

humanitních

celoživotní vědecké dílo v oblasti dějn umění a za podporu české vědy a vysokého školství

20. 11. 2013

PřF

Prof. Anthony Frederick George Dixon, Ph.D.

emeritní profesor, University of East Anglia

Velká Británie

environmentálních

celoživotní dílo v oblasti ekologie hmyzích škůdců a jejich přirozených nepřátel a za soustavnou a mimořádnou spolupráci ve prospěch české vědy a vysokého školství, především PřF UK.

31. 10. 2013

MFF, FF

Prof. Aravind Joshi

professor, Computer and Cognitive Sciences, University of Pennsylvania

USA

fyzikálně-matematických

celoživotní dílo v oblasti počítačové a formální lingvistiky a za významný přínos k rozvoji bádání na Univerzitě Karlově

30.01. 2013

3. LF

Prof. Erling Norrby

profesor, Royal Swedish Academy of Sciences

Švédsko

lékařských

celoživotní dílo v oblasti medicíny

2012

17.10. 2012

PF



Prof. Dr. Dr.h.c. mult. Robert Alexy


profesor, Univerzita Kiel

SRN


právnických


zásluhy o rozvoj právního státu, konstitucionalismu a lidských práv ve světě i v České republice

17.10. 2012

PF

Prof. Dr. Robert Badinter

profesor, Univerzita Paris I (Panthéon – Sorbonne)


Francie

právnických

přínos pro ochranu lidských práv a česko-francouzskou akademickou spolupráci v oboru právo

4.10. 2012

3.LF

1.LF

Prof. Eugene Braunwald, M.D.


profesor, Harvard Medical School, Boston, USA

USA

lékařských

celosvětově zcela unikátní badatelský i pedagogický přínos v kardiologii a vnitřním lékařství a za dlouholetou mimořádně úspěšnou výzkumnou spolupráci s akademickými pracovníky Univerzity Karlovy

4.4.2012

MFF

Prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc.


profesor, Univerzita Mateje Bela, Fakulty prírodných vied, Banská Bystrica, Slovensko


Slovensko



matematicko-fyzikálních



celoživotní významné dílo v oblasti teorie míry, integrálu a teorie pravděpodobnosti a také za soustavnou a mimořádnou spolupráci ve prospěch české vědy a vysokého školství


4.4.2012



MFF


Prof. Kumbakonam R. Rajagopal


profesor, Texas A&M University College Station, USA



USA



matematicko-fyzikálních



mimořádné dílo v oboru mechaniky kontinua a dlouhodobou podporu rozvoje oboru na Univerzitě Karlově v Praze



23.4.2012



LF1


Prof. Dr. rer. nat. Hans-Joachim Gabius


profesor, Ludwig-Maxmilians Universität, München, SRN



SRN



lékařských



celoživotní vědecké dílo v oblasti glykobiologie a za podporu české vědy a vysokého školství



23.4.2012



LF1


Prof. Christoph Wanner, M.D.


profesor, University Hospital of Würzburg, SRN



SRN



lékařských



celoživotní vědecké dílo v oblasti vnitřního lékařství, zejména prevence a léčby nemocí ledvin a za podporu české vědy a vysokého školství



17.5.2012



FSV


Prof. Stefano Zamagni


profesor, University of Bologna, Itálie



Itálie



v oboru ekonomie



zásluhy o evropskou kulturní identitu a humanismus, originální přínos ekonomii jako vědě a vstřícnou ochotu a pomoc při budování ekonomie a sociálních věd v podmínkách Univerzity Karlovy



17.5.2012



FF


Prof. Geoffrey Leech


profesor, Lancaster University, VB



Velká Británie



filologických



rozvíjení a prohlubování česko-britských vztahů v oblasti vědy a vzdělávání a za trvalý rozvoj a podporu české anglistiky



26.6.2012



MFF


Prof. Donald Lynden Bell, FRS


profesor emeritus, Institute of Astronomy, University of Cambridge, UK



Velká Británie



matematicko-fyzikálních



mimořádné celoživotní významné dílo v oblasti teoretické astrofyziky, fyziky a kosmologie a za významný přínos rozvoji vědeckého bádání na Univerzitě Karlově v Praze



26.6.2012



MFF


Prof. Dr. Wolfgang Domcke


profesor, Chair of Theoretical Chemistry Technical Univerzity of Munich, SRN



SRN



matematicko-fyzikálních



mimořádné celoživotní významné dílo v oblasti teoretické atomové a molekulární fyziky a za významný přínos k rozvoji vědecké bádání na Univerzitě Karlově v Praze


2011


2.6.2011



LF1


Prof. Patrick Anthony Riley


emeritní profesor buněčné patologie University of London a ředitel Totteridge Institute for Advanced Studies, London



Velká Británie



lékařských



celoživotní dílo v oblasti chemického, biochemického a biologického výzkumu normálních a nádorových pigmentových buněk melanosomů a melanogenese a jeho využití v therapii maligního melanomu a za podporu české vědy a vysokého školství


2010


22.3.2010



FF


Prof. Dr. Anne Hudson


Professor Emeritus, Lady Margaret Hall, Univesity of Oxford



Velká Británie



historických



zásluhy o rozvoj vzdělávání a vědeckého poznání v oboru historie u nás



7.4.2010



FF


Prof. Dr. Walter Pape


profesor na Univerzitě v Kolíně ned Rýnem



SRN



filozofických



mimořádný příspěvek k rozvoji a prohlubování česko-německých vztahů v oblasti vědy, kultury a vzdělávání



15.6.2010



MFF


Prof. Endre Szemerédi


profesor Rutgers University a člen Maďarské akademie věd



Maďarsko



matematicko-fyzikálních



mimořádné celoživotní dílo v oblasti matematiky a informatiky, zvláště pak v teorii čísel a kombinatorice


2009


18.2.2009



FF


Prof. Marie-Elizabeth Ducreux, Ph.D.


profesorka Centre National de la Recherche scientifique, Centre de Recherches Historiques EHESS



Francie



historických



rozvíjení a prohlubování česko-francouzských vztahů v oblasti kultury, vědy a vzdělávání



20.5.2009



LF1


Prof. Solomon Halbert Snyder, M.D.


Distinguished Service Professor of Neuroscience, Pharmacology and Psychiatry, Johns Hopkins Medical School



USA



lékařských



celoživotní dílo spojené se studiem molekulární biologie mozku a za zásadní přínos pro rozvoj neurověd



12.10.2009



LF1


Prof. William Charles Earnshaw, Ph.D., FRSE


vedoucí vědecký pracovník Wellcome Trustu, Welcome Trust centrum buněčné biologie, Univerzita v Edinburku



USA



lékařských



celoživotní ecké dílo v oblasti poznání struktury chromozomů a mechanizmů účastných v mitóze a za podporu české vědy a vysokého školství



2.11.2009



LF1


Prof. Dr. med. Meinhard Classen


emeritní přednosta 2. interní kliniky Nemocnice rechts der Isar Technické univerzity Mnichov



SRN



lékařských



celoživotní průkopnické dílo v oblasti gastroenterologie a gastrointestinální onkologie, objevy zásadních endoskopických technik a mimořádný přínos k zavedení celopopulačních screeningových programů nádorových onemocnění ve světovém měřítku



13.11.2009



FF


Adam Michnik


historik, esejista a publicista



Polsko



filozofických



pronikavou analýzu vývoje společnosti v poválečné Střední Evropě a za odvahu a osobní angažovanost při prosazování ideálů občanské společnosti a morálních principů v politice



19.11.2009



ETF


Prof. Dr. Karel A. Deurloo, Dr.h.c.


bývalý děkan Teologické fakulty Amsterdamské univerzity



Nizozemsko



teologických



vynikající přínos pro starozákonní biblistiku a biblickou teologii a za dlouholetou obětavou spolupráci s českými evangelickými teology a filozofy



19.11.2009



ETF


Prof. Dr. Gerhard Sauter, Dr.h.c. mult.


emeritní profesor Evangelické teologické fakulty Porýnské univerzity Fridricha Wilhelma v Bonnu



SRN



teologických



vynikající vědecký přínos pro systematickou teologii v rozměru ekumenickém a v rozhovoru s přírodními vědami a za dlouholetou soustavnou spolupráci s českými evangelickými teology


2008


28.1.2008



LF1


Prof. Suad Efendic, MD, Ph.D.


profesor endokrinologie a molekulární medicíny Karolinska Institute, Stockholm



Švédsko



lékařských



celoživotní dílo v oblasti fyziologie sekrece inzulinu a gastrointestinálních hormonů ve vztahu k diabetu



28.1.2008



LF1


Prof. Dr. Herbert Ehringer


emeritní profesor angiologie AKH Vídeň



Rakousko



lékařských



celoživotní dílo v oblasti angiologie a výzkumu na poli intavaskulární lokální trombolýzy a intervenční angiologie



7.4.2008



PF


Prof. Johan Albert Ankum


profesor římského práva a právních dějin na Universitet Amsterdam



Nizozemsko



právních



celoživotní vědecké dílo v oblasti římského práva, jeho organizační aktivity v této oblasti a podporu poskytovanou mladým právním romanistům a za jeho zásluhy o obnovu y o římském právu na Univerzitě Karlově



7.4.2008



FF


Ing. Ivan Chvatík


ředitel Archivu Jana Patočky, Centrum pro teoretická studia UK a AV ČR



Česko



filozofických



mimořádný přínos pro rozvoj české filozofie a jejího postavení v akademickém světě doma i v zahraničí



7.4.2008



MFF


Prof. Dr. Teruo Kishi


prezident National Institute for Materials Science, emeritní profesor University of Tokyo



Japonsko



matematických



mimořádné celoživotní dílo v oblasti materiálové fyziky a za podporu české vědy a školství v tomto oboru



7.4.2008



LF1


Prof. Salvador Moncada, M.D., Ph.D.


ředitel The Wolfson Institute for Biomedical Research, University College London



Velká Británie



lékařských



celoživotní průkopnické dílo v oblasti farmakologie a fyziologie cirkulace v krevním řečišti a formování vaskulární biologie, za významný přínos k pochopení funkce endotelu, a převedení objevů nových agens do léčby cévních poruch



25.4.2008



FF


Prof. Dr. Antoine Mares


ředitel Institutu slovanských studií v Paříži a vedoucí katedry středoevropských dějin na Université de Paris-Sorbonne



Francie



historických



mimořádné zásluhy o vzájemné poznání na poli česko-francouzských kulturních a historických vazeb 19. a 20. století a za zásadní přínos ke zkoumání středoevropské kultury v evropském kontextu



28.5.2008



LF1


Prof. Daniel Callahan, Ph.D.


ředitel Mezinárodního programu The Hastings Center, New York



USA



lékařských



klíčový význam pro lékařskou etiku v USA, Evropě i dalších zemích a založení oboru s významným podílem na řešení etických otázek péče o lidi pokročilého věku, cílů a priorit zdravotnictví i etiky výzkumu



16.10.2008



MFF


Prof. William F. Vinen, FRS


emeritní profesor School of Physics and Astronomy, University of Birmingham



Velká Británie



matematicko-fyzikálních



celoživotní přínos k rozvoji fyziky nízkých teplot, zejména k procesu poznání exotických vlastností kvantových kapalin, supertekutosti a kvantové turbolence a za podporu české vědy a vysokého školství


2007


1.2.2007



LF1


Prof. Ueli Aebi, Ph.D.


ředitel Ústavu strukturní biologie M. E. Müllera na Univerzitě v Basileji



Švýcarsko



lékařských



vynikající dílo v oblasti strukturní, buněčné a molekulární biologie cytosleletu a komplexu jaderného póru



8.3.2007



LF2


Prof. Erik de Clercq, Ph.D.


profesor Katolické univerzity Leuven



Belgie



lékařských



celoživotní práci v oboru lékařské mikrobiologie a zejména za významné objevy nových virostatik



8.3.2007



PřF


Prof. Miloš V. Novotný


ředitel Ústavu pro výzkum feromonů a Centra pro výzkum a vývoj proteomiky Indiana University



USA



přírodních



práce, které přispěly k podstatnému rozvoji kapilární chromatografie a kapilární elektroforézy



25.4.2007



FF, FHS, ETF, CTS


Erika Abrams


editorka, překladatelka a propagátorka díla Jana Patočky



Francie



filozofických



vynikající příspěvek k poznání a recepci moderní české filozofie v mezinárodním kontextu a za mimořádné zásluhy o zprostředkování teorie umění, krásné literatury i poezie ve francouzském jazyce


2005


10.3.2005



FF


Prof. Dr. Bernard Michel


emeritní profesor soudobých dějin střední Evropy na univerzitě Paris I, Sorbonne-Panthéon



Francie



filozofických



mimořádné celoživotní dílo v oboru historie



30.5.2005



LF1


Prof. Dr. Bettie Sue Siler Masters


profesorka biochemie University of Texas



USA



lékařských



celoživotní dílo v oblasti enzymologie, molekulární biochemie, intraproteinového transportu elektronů a signalizace pomocí oxidu dusnatého



30.5.2005



LF1


Prof. Dr. Ferid Murad


nositel Nobelovy ceny za medicínu a fyziologii



USA



lékařských



průkopnické práce o oxidu dusnatém jako signální molekule ve vaskulární fyziologii



21.9.2005



LF2


Prof. Peter J. Safar


přednosta Resuscitačního výzkumného centra v Pittsburghu



USA



lékařských in memoriam



zásluhy o celosvětový rozvoj kritické medicíny, urgentní medicíny a medicíny katastrof



1.11.2005



FF


Prof. Dr. Robert John Weston Evans


Regius Professor pro obor moderní dějiny na Modern History Faculty, University of Oxford



Velká Británie



filozofických



mimořádné celoživotní dílo v oboru historie


2004


11.11.2004



LF2


Prof. Torsten Nils Wiesel, M.D.


vice-prezident New York Academy of Sciences, nositel Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství za rok 1981



USA



lékařských



mimořádné celoživotní dílo v oboru fyziologie



19.11.2004



ETF


Prof. Dr. Ulrich Luz, Dr.h.c. mult.


emeritní profesor Univerzity v Bernu



Švýcarsko



teologických



mimořádnou vědeckou práci, která přispěla ke sblížení evropských kultur na společném základě křesťanské víry a kritické myšlení



1.12.2004



LF3


Prof. Sisvan William A. Gunn, M.D.


prezident Mezinárodní asociace pro humanitární medicínu



Kanada



lékařských



mimořádné celoživotní dílo v oblasti medicíny katastrof, urgentní medicíny a zdravotnických záchranných systémů


2003


29.1.2003



LF2


Prof. Dr. Theodor Hellbrügge


emeritní profesor sociální pediatrie Univerzity v Mnichově



SRN



lékařských



celoživotní dílo v oboru sociální pediatrie



13.5.2003



LF1


Prof. Günter Blobel


nositel Nobelovy ceny



SRN



lékařských



mimořádné celoživotní dílo v oboru buněčné biologie a za objev signálních sekvencí určujících lokalizaci bílkovin v buňce



13.5.2003



LF1


Prof. Dr. Robert F. Furchgott


nositel Nobelovy ceny



USA



lékařských



mimořádné celoživotní dílo v oboru molekulární farmakologie a za průkopnické práce o oxidu dusnatém jako signální molekule ve vaskulární fyziologii


2002


22.4.2002



LF1


Prof. Joseph Grafton Gall, Ph.D.


profesor vývojové genetiky Americké společnosti pro výzkum nádorů



USA



lékařských



mimořádné celoživotní dílo v oboru buněčné a vývojové genetiky



21.5.2002



MFF


Prof. Gustave Choquet


člen Académie des sciences, Francie



Francie



matematicko-fyzikálních



mimořádné celoživotní dílo v matematice, zejména v oborech funkcionální analýza, teorie potenciálu a abstraktní analýza



12.6.2002



PřF


Prof. Richard R. Ernst


nositel Nobelovy ceny za chemii



Švýcarsko



přírodních



mimořádný přínos k teorii a praxi nukleární magnetické rezonance



17.10.2002



FSV


Prof. Zygmunt Bauman


emeritní profesor univerzity v Leedsu a profesor Varšavské univerzity



Velká Británie



sociologických



mimořádné zásluhy v oblasti zkoumání soudobých společností a životních strategií, morálky a odponosti člověka a za zásluhy o rozvoj české sociologie



17.10.2002



PřF, FaF


Prof. Thomas Robert Cech


nositel Nobelovy ceny za chemii, prezident Howard Hughes Medical Institute, Chevy Chase, Maryland



USA



přírodních



převratný objev katalytických vlastností RNA a za studium ribozymů, které významně přispěly k rozvoji přírodních věd v lékařství


2001


27.4.2001



LF3


Prof. Dr. med. Gerd Plewig


přednosta Dermatologické kliniky LMU Mnichov



SRN



lékařských



celoživotní dílo v oblasti dermatovenerologie



27.4.2001



LF3


Prof. Robert B. Tattersall, MB


profesor metabolických chorob University of Nottingham



Velká Británie



lékařských



objev a popis MODY typu diabetes mellitus a celoživotní dílo v oblasti diabetologie



3.5.2001



FSV


Prof. Detlef Brandes


profesor Univerzity Heinricha Heina v Düsseldorfu



SRN



historických



zásluhy o rozvoj svobodných a přátelských česko-německých eckých a kulturně politických styků



3.5.2001



FSV


Prof. Winfried Schulz


profesor Univerzity v Erlangen-Nürenbergu



SRN



komunikačních



celoživotní dílo v oboru teorie masové a politické komunikace a za významný přínos pro ustavení moderních mediálních studií v České republice



8.6.2001



FSV


Prof. Joseph Eugene Stiglitz


profesor ekonomie na Stanfordově univerzitě a člen Brookings Institute



USA



ekonomických



zásluhy o rozvoj ekonomické vědy ve světě



18.10.2001



PřF


Prof. Paul Maxime Nurse


generální ředitel Imperial Cancer Research Fund, Londýn; nositel Nobelovy ceny



Velká Británie



přírodních



zásadní příspěvky k poznání regulace buněčného dělení, které významně posouvají poznání v biologii a lékařství



12.11.2001



MFF


Prof. Frederick Jelinek


ředitel Centra pro zpracování jazyka a řeči Johns Hopkins University v Baltimore, USA



USA



matematicko-fyzikálních



celoživotní dílo v oboru informatiky a počítačové lingvistiky


2000


30.5.2000



FF


Prof. Dr. Miguel León-Portilla


profesor Universidad Nacional Autonóma de México



Mexiko



filozofických



celoživotní dílo v oboru etnologie a literatura nativní Mezoameriky



18.9.2000



LF1


Prof. Dr. Louis J. Ignarro


nositel Nobelovy ceny za medicínu a fyziologii



USA



lékařských



průkopnické práce o oxidu dusnatém jako signální molekule ve vaskulární fyziologii


1999


7.4.1999



MFF


Prof. Pierre-Gilles de Gennes


nositel Nobelovy ceny za fyziku, ředitel École Normale Supérieure de Chimie et Physique Industrielles de la Ville de Paris



Francie



matematicko-fyzikálních



mimořádný přínos pro rozvoj fyziky



29.4.1999



LF3


Prof. Norman Sartorius


prezident Světové psychiatrické asociace, Ženeva



Švýcarsko



lékařských



celoživotní dílo v oblasti duševního zdraví



29.4.1999



FF


Prof. Dr. Nathan Wachtel


profesor historické antropologie, člen Collége de France



Francie



historických



celoživotní dílo v oblasti historických a antropologických



12.5.1999



KTF


Prof. Dr. Mikuláš Lobkowicz


ředitel Zentralinstitut für Mittel- und Osteuropastudien na Katolické univerzitě Eichstätt



SRN



teologických



vynikající zásluhy o vývoj katolické teologie



12.5.1999



KTF


Christoph kardinál Schönborn


arcibiskup vídeňský



Rakousko



teologických



vynikající zásluhy o vývoj katolické teologie



12.5.1999



KTF


Prof. Dr. Tomáš Špidlík


emeritní profesor východní spirituality Ponficio Istituto Orientale v Římě



Itálie



teologických



vynikající zásluhy o vývoj katolické teologie



16.9.1999



LF1


Prof. Phillip Valentin Tobias


emeritní profesor anatomie a biologie člověka University Witwatersrand v Johannesburgu



JAR



přírodních



vynikající zásluhy o světovou antropologii a šíření myšlenek humanismu



6.10.1999



FSV


Prof. Mauric Duverger


emeritní profesor politických věd na univerzitě Paříž I. Pantheón - Sorbonna



Francie



politologie



vynikající zásluhy o rozvoj politologie a zvláště bádání o politických režimech, stranických systémech a volebních systémech



6.10.1999



PF


Prof. Dr. jur. Luzius Wildhaber


předseda Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku



Švýcarsko



právních



vědeckou, pedagogickou a veřejnou činnost v oblasti lidských práv a za uplatňování principů demokracie a humanity v mezinárodním společenství



25.10.1999



ETF


JUDr. Viktor Fischl – Dagan


bývalý izraelský diplomat a český spisovatel



Izrael



teologických



zásluhy o umělecký a duchovní rozvoj české literatury a o studium dějin Izraele



25.10.1999



ETF


Prof. Jaroslav Jan Pelikan, PhD.


emeritní profesor dějin křesťanské symboliky na Yale University v New Haven



USA



teologických



vynikající zásluhy o rozvoj evangelické teologie



17.11.1999



FF


George Herbert Walker Bush



41. prezident Spojených států amerických



USA



filozofických



celoživotní dílo v oboru politických věd a kritického posuzování politiky v rozměrech skutečně globálních


1998


8.4.1998



LF3


Prof. Denise Albe-Fessard


emeritní profesorka na Univerzitě Paříž VI.



Francie



lékařských



celoživotní dílo v oblasti fyziologie mozku a patofyziologie bolesti a za činnost v mezinárodních vědeckých společnostech



8.4.1998



MFF


Sir Michael Francis Atiyah


ředitel Newton Institute v Cambridgi



Velká Británie



matematicko-fyzikálních



mimořádný přínos pro rozvoj matematiky



8.4.1998



LF3


Prof. Francois Delange


výkonný ředitel International Council for Control of Iodine Defiency Disorders, Brusel



Belgie



lékařských



celoživotní dílo v oboru pediatrie



8.4.1998



HTF


Prof. Dr. Zdeněk Radslav Dittrich


emeritní profesor východoevropských dějin na Říšské univerzitě v Utrechtu



Nizozemsko



teologických



celoživotní dílo v oboru pravoslaví a slovanské historie



8.4.1998



LF2


Sir Anthony Epstein


emeritní profesor na Nuffield Department of Clinical Medicine



Velká Británie



lékařských



celoživotní dílo v oboru lékařství se speciálním zaměřením na virologii a onkologii



8.4.1998



FF


Prof. Jacques Le Goff


emeritní profesor na Ecole des hautes études en sciences sociales v Paříži



Francie



filozofických



celoživotní dílo v oboru historie



8.4.1998



LF1


Prof. Marie Daria Haust, M.D.


profesorka dětské patologie a pediatrie na University of Western Ontario



Kanada



lékařských



vynikající ecké zásluhy v oblasti patologie a za významnou aktivitu při podpoře zahraničních styků 1. lékařské fakulty UK s Queen’s College



8.4.1998



LFP


Prof. M.D. Norbert Hilschmann


ředitel Max-Planck Institutu pro experimentální medicínu



SRN



lékařských



příspěvek k rozvoji světové imunologie



8.4.1998



HTF


Prof. Lic. Dr. Gert Hummel


profesor evangelické teologie na Sárské univerzitě



SRN



teologických



zásluhy o rozvoj oboru teologie a filozofie náboženství



8.4.1998



LF3


Prof. Masao Ito


generální ředitel Frontier Research Program



Japonsko



lékařských



objevy v oblasti fyziologie mozečku a neurofyziologie a za činnost v mezinárodních vědeckých společnostech



8.4.1998



LF3


Dr. Paul Adrian Jan Janssen


čestný předseda Board of Directors of Janssen Pharmaceutica NV



Belgie



lékařských



celoživotní dílo v oboru psycho-farmakologie a za příspěvek k rozvoji české farmakologie



8.4.1998



LFHK


Prof. Alexander Robert Lieberman


děkan Fakulty of Life Sciences, College London University



Velká Británie



lékařských



dlouholetou aktivní podporu kontaktů mezi britskými a českými vědci na poli neurobiologie



8.4.1998



PedF


Prof. Pavel Machotka


emeritní profesor psychologie umění University of California



USA



pedagogických



celoživotní přínos psychologii umění a empirické estetice, vědeckým oborům socializujícím umění jako specifický a nezastupitelný nástroj humanizace světa



8.4.1998



FF


Prof. Oleg Michajlovič Malevič


ruský překladatel a autor monografií o osobnostech české moderní prózy



Rusko



filozofických



vědecký přínos k poznávání české literatury a za zásluhy o její propagaci



8.4.1998



HTF


Prof. Dr. Richard Plaschka


emeritní rektor Univerzity ve Vídni, člen Rakouské akademie věd



Rakousko



teologických



celoživotní dílo v oboru náboženské středoevropské historie



8.4.1998



PF


Prof. Dr. Herbert Schambeck


bývalý předseda Spolkové rady Rakouska



Rakousko



právních



významný a mezinárodně uznávaný přínos vědám o právu a státu a v ocenění mnohaleté veřejné a politické činnosti



8.4.1998



FF


Prof. Janusz Siatkowski


profesor Varšavské univerzity



Polsko



filozofických



celoživotní dílo v oblasti jazykoné slavistiky a polsko-českých eckých a kulturních vztahů



8.4.1998



FSV


Prof. George J. Staller


profesor na College of Arts and Sciences Cornell University, Ithaca



USA



ekonomických



celoživotní dílo v oboru makro-ekonomie



8.4.1998



PřF


Prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc.


předseda Akademie věd ČR



Česko



přírodních



zásluhy o rozvoj oboru teoretické a kvantové chemie, molekulové spektroskopie a chemické reaktivity



27.5.1998



LF1


Prof. James Dewey Watson


Cold Spring Harbor Laboratory, nositel Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství



USA



lékařských



fundamentální objevy ve struktuře a funkci deoxyribonukleové kyseliny a za celoživotní dílo v molekulární biologii a genetice



24.6.1998



LF3


Sir Andrew Fielding Huxley


profesor University College v Londýně



Velká Británie



lékařských



základní objevy v obecné, svalové a nervové fyziologie a za činnost v mezinárodních vědeckých společnostech



25.9.1998



FF


Prof. Thomas N. Mitchell


rektor Trinity College v Dublinu



Irsko



filozofických



celoživotní dílo v oboru klasických studií


1997


10.1.1997



PF


Aung San Suu Kyi


generální tajemnice Národní ligy pro demokracii, nositelka Nobelovy ceny za mír



Barma



právních



mnohaletou aktivní účast v boji za demokracii, svobodu a lidská práva



10.4.1997



FF


Prof. Hans Georg Gadamer


filozof, profesor Univerzity Heidelberg



SRN



filozofických



celoživotní dílo v oboru filozofie jako výkladu světa a hledání smyslu v celku svobodné kultury



16.4.1997



PF


Simon Wiesenthal


ředitel Židovského dokumentačního centra ve Vídni



Rakousko



právních



celoživotní úsilí o spravedlnost a potrestání zla a za významný podíl na humanizaci světa



29.5.1997



MFF


Prof. Dr. Ing. Ivo Babuška, DrSc.


matematik, profesor na University of Texas v Austinu



USA



matematicko-fyzikálních



vynikající výsledky v numerické a aplikované matematice



29.5.1997



MFF


Prof. Dr. Willem Rutger van Zwet


matematik, profesor na Univerzitě v Leidenu



Nizozemsko



matematicko-fyzikálních



vynikající výsledky v matematické statistice a teorii pravděpodobnosti



3.6.1997



LF1


Prof. MUDr. Franz Gerstenbrand


emeritní prezident Panevropské neurologické společnosti



Rakousko



lékařských



vynikající výsledky v oblasti neurologických věd



21.10.1997



FF


Sir Charles Randolf, Lord Quirk


profesor anglického jazyka University College v Londýně



Velká Británie



filozofických



rozvoj anglistických studií a podporu české anglistiky


1996


21.10.1996



LFP


Prof. Dr. Alan Boyde


profesor na Institute for Anatomy, University College v Londýně



Velká Británie



lékařských



zásluhy o rozvoj mikroskopických metod při pozorování tvrdých tkání



21.10.1996



FF


Prof. Göran Malmqvist


emeritní profesor Univerzity ve Stockholmu



Švédsko



filozofických



vynikající dílo ecké a překladatelské v oboru sinologie a za jeho mimořádný přínos pro porozumění mezi kulturami


1995


17.2.1995



LF1


Prof. George L. Wied, M.D., FIAC


profesor patologie, gynekologie a porodnictví na Univerzitě v Chicagu



USA



lékařských



vynikající ecký a organizační mezinárodně uznávaný přínos v klinické cytologii a za účinnou pomoc při rozvoji klinické cytologie na Univerzitě Karlově



12.5.1995



LF1


Dr. Eugen Garfield


emeritní prezident Institutu pro vědecké informace ve Philadelphii



USA



lékařských



zásluhy o rozvoj integrovaného zpracování bibliografických údajů pro výzkum se zvláštním zaměřením na lékařské a biologické vědy



4.7.1995



LF2


Prof. Naranjan S. Dhalla


profesor Lékařské fakulty University of Manitola, Winnipeg



Kanada



lékařských



zásluhy o rozvoj kardiovaskulární fyziologie, biochemie a farmakologie



21.9.1995



FF


Dr. Rainer Kreissl


bývalý ředitel aukčního domu Weinmüller-Neumeister v Mnichově, SRN



SRN



filozofických



vynikající výsledky ve studiu umělecko-historických problémů, především v oboru textilních artefaktů pocházejících z Malé Asie



21.9.1995



LFP


Prof. Shaul G. Massry, M.D.


vedoucí oboru nefrologie na Lékařské fakultě Univerzity Jižní Kalifornie, Los Angeles



USA



lékařských



zásluhy o rozvoj světové nefrologie se zvláštním zaměřením na metabolismus u nemocných se selháním ledvin



21.9.1995



LFP


Prof. Dr. med. Ullrich G. Trendelenburg


bývalý vedoucí Ústavu pro farmakologii a toxikologii Univerzity ve Würzburgu SRN



SRN



lékařských



zásluhy o rozvoj světové farmakologie a významný ecký přínos v oblasti farmakologie a fyziologie autonomního nervového systému



14.12.1995



PF


Dr. Richard von Weizsäcker


bývalý prezident SRN



SRN



právních



výrazný podíl na prosazování zásad lidskosti a etiky v mezinárodních vztazích, za významné zásluhy o porozumění mezi německým a českým národem a za prosazování ideí právního státu v Evropě


1994


18.1.1994



PedF


Prof. Petr Eben


skladatel



Česko



pedagogických



vynikající výsledky na poli hudební skladby i hudební pedagogiky, jimiž ve světě mimořádně proslavil jak český národ, tak i Univerzitu Karlovu



18.1.1994



FF


Prof. Ferdinand Seibt


emeritní profesor historie University of Ruhr v Bochumi



SRN



filozofických



vynikající výsledky ve studiu historických problémů, především středověkých, tak často úzce svázaných s českým dějinným vývojem



7.4.1994



FF


Prof. Dr. Viktor Emanuel Frankl


filozof a psychiatr, emeritní profesor Vídeňské univerzity



Rakousko



filozofických



mimořádný příspěvek ke středoevropskému a k celosvětovému myšlení moderní doby, jímž se zasloužil o rozpoznání a řešení základních otázek svobody, odponosti a smyslu v lidském životě, tak úzce spjatých také s životem českéh



7.4.1994



PedF


Prof. John L. M. Trim


profesor fonetiky, akademický ředitel Jazykového centra v Cambridgi



Velká Británie



pedagogických



vynikající dílo na poli aplikované lingvistiky zaměřené na vyučování cizím jazykům



25.5.1994



LF3


Sir Karl Raimund Popper


filozof



Velká Británie



lékařských



světoznámé působení v oblasti filozofie vědy, vytvářející základy nové epochy , včetně lékařství



25.5.1994



FF


Prof. Leopold Jaroslav Pospíšil


emeritní profesor antropologie práva Yalské Univerzity v USA



USA



filozofických



vynikající výsledky ve studiu antropologických problémů, především právních, úzce spjatých s obecným pochopením lidství



30.11.1994



PF


Dr. Arpád Bogsch


ředitel Světové organizace duševního vlastnictví v Ženevě WIPO



Maďarsko



právních



mimořádné zásluhy při rozvoji a uplatňování práv k ochraně výsledků duševní tvůrčí činnosti v mezinárodním měřítku



30.11.1994



LF2


Prof. Harald zur Hausen


ředitel Deutsches Krebsforschungszentrum v Heidelbergu



SRN



lékařských



vynikající výsledky ve studiu lékařské virologie a onkologie, vytvářející základy nové epochy lékařské vědy


1993


3.2.1993



PF


Prof. Dr. Werner Ogris


profesor Právnické fakulty Vídeňské univerzity a člen Rakouské akademie věd



Rakousko



právních



mimořádné zásluhy při rozvíjení mezinárodní ecké spolupráce ve Střední a Východní Evropě, opřené o tradiční hodnoty evropské civilizace



3.2.1993



PF


Max van der Stoel


člen Státní rady Nizozemského království



Nizozemsko



právních



mimořádné zásluhy při rozvíjení přátelských vztahů mezi národy a podporu lidských práv



2.3.1993



PřF


Prof. Dudley Herschbach


profesor Harvardské univerzity, nositel Nobelovy ceny za chemii



USA



přírodních



významný přínos k rozvoji chemie v oboru dynamiky chemických reakcí a výrazný vliv na pokrok v teoretické chemii v českých zemích



2.3.1993



PřF


Prof. Dr. Ing. Otto Wichterle, DrSc.


chemik, předseda České akademie věd



Česko



přírodních



zásluhy o vznik a rozvoj československé školy makromolekulární chemie a za objevy v oblasti syntéz a aplikací polyamidů a biokompatibilních polymerů



7.4.1993



FSV


Pavel Tigrid


novinář a spisovatel



Česko



sociálních



mimořádné zásluhy v zápase o lidská práva, v zápase opřeném o tradiční hodnoty evropské civilizace



9.6.1993



LF2


Prof. Dr. Joseph L. Melnick


profesor Ústavu virologie a epidemiologie na Baylor College of Medicine v Houstonu



USA



lékařských



vynikající výsledky ve studiu lékařské virologie, vytvářející základy nové epochy lékařské vědy



30.9.1993



LF1


Prof. Dr. med. Mogens Schou


psychiatr, profesor na Aarhus University



Dánsko



lékařských



vynikající výsledky ve studiu maniodepresivního onemocnění a jeho léčby a profylaxe, otevírající nové perspektivy lékařské y a psychiatrie


1992


26.3.1992



HTF


Prof. ThDr. Jan Milíč Lochman


profesor teologie Basilejské univerzity



Švýcarsko



teologických



podporu svobodné teologické vědy a šíření české reformační teologie ve světě



26.3.1992



PedF


Prof. Dr. phil. Klaus Schaller


profesor pedagogiky na Ruhr-Universität in Bochum



SRN



pedagogických



vynikající myslitelskou práci ve filozofii výchovy, obzvlášť za bádání komeniologické, které výrazným způsobem přispělo k prohlubování vzájemných československo-německých styků i v dobách mezinárodně politicky krajně nepříznivých



20.5.1992



LF2


Prof. MUDr. Josef Švejcar, DrSc.


pediatr, emeritní profesor 2. lékařské fakulty UK



ČSFR



lékařských



mimořádný přínos naší a světové vědě v oblasti dětského lékařství



3.6.1992



PřF


Prof. Dr. Bernhard Hassenstein


profesor biologie na Univerzitě Freiburg



SRN



přírodních



cenný příspěvek k rozšíření lidského poznání a rozvoji světové vědy v oborech biologie a pediatrie



15.10.1992



MFF


Prof. Dr. Heinz Bauer


profesor matematiky na Univerzitě v Erlangenu



SRN



matematicko-fyzikálních



vynikající výsledky v teorii potenciálu a v dalších oblastech matematické analýzy a teorie pravděpodobnosti



15.10.1992



MFF


Prof. Dr. Paul Erdös


matematik, člen Maďarské akademie věd



Maďarsko



matematicko-fyzikálních



vynikající výsledky v teorii potenciálu a v dalších oblastech matematické analýzy a teorie pravděpodobnosti



25.11.1992



MFF


Prof. Barbara H. Partee


profesorka matematické lingvistiky na Univerzitě Massachusetts, Amherst



USA



matematicko-fyzikálních



vynikající výsledky v teorii sémantiky a v dalších oblastech matematického popisu přirozeného jazyka



8.12.1992



LF1


Dr. Wilhelm Ansorge, CSc.


vědecký pracovník Evropské molekulárně biologické laboratoře v Heidelbergu EMBL



SRN



lékařských



vynikající výsledky ve studiu struktury lidského genomu, vytvářející základy nové epochy lékařské vědy


1991


14.5.1991



FF


Hebe Charlotte Kohlbrügge


holandská církevní pracovnice



Nizozemsko



teologických



posílení ekumenických vztahů mezi církvemi a přátelství obou zemí



18.6.1991



FF


Emil F. Smidak


prezident Nadace Avenira, Luzern



Švýcarsko



filozofických



zásluhy o velkorysou a soustavnou podporu vědeckého bádání, zejména v oblasti humanitních



4.10.1991



FF


Prof. Eugenius M. Uhlenbeck


profesor lingvistiky Univerzity v Leidenu



Nizozemsko



filozofických



zásluhy o světovou lingvistiku a účinnou podporu českých lingvistů v době nesvobody



18.12.1991



FF


ak. Dmitrij Sergejevič Lichačov


předseda Sovětského fondu kultury



SSSR



filozofických



zásluhy v bádání o staroruské literatuře, za rozvíjení světové literární vědy, uměnovědy a kulturologie


1990


30.5.1990



FF


Václav Havel


prezident



ČSFR



filozofických



významné morální a filozofické podněty politickému myšlení lidstva



1.6.1990



FF


Rudolf Firkušný


pianista



Švýcarsko



filozofických



celoživotní uměleckou činnost a osobitý vklad do pokladnice světové hudební kultury



1.6.1990



FF


Rafael Jeroným Kubelík


dirigent a skladatel, spoluzakladatel Pražského jara



USA



filozofických



celoživotní uměleckou činnost a osobitý vklad do pokladnice světové hudební kultury



20.9.1990



PF


Jacques Delors


politik, předseda Komise Evropského společenství



Francie



právních



mimořádné zásluhy při rozvíjení principů kulturních a humanistických tradic společné Evropy a za úsilí o přechod z ekonomického na politické sjednocení v duchu jednotného Evropského aktu



1.10.1990



PřF


Jean-Marie Lehn


profesor na Louis Pasteur University in Strasbourg, nositel Nobelovy ceny za chemii



Francie



chemických



objevy zásadního významu v oblasti supramolekulární chemie



18.10.1990



FF


Gordon H. Skilling


historik



Kanada



historických



zásluhy o poznání dějin Československa a za přátelství k jeho národům



26.11.1990



PedF


František kardinál Tomášek


arcibiskup pražský



ČSFR



pedagogických



který svou učeností a z lásky k svým bližním povznášel jejich mysl k pravdě poznání a lidské důstojnosti a za mimořádné zásluhy v oblasti pedagogického myšlení a působení



Poslední změna: 18. únor 2020 13:14 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208






Jak k nám