Strategie internacionalizace

Strategie internacionalizace Univerzity Karlovy (2018 – 2021) představuje základní rámec pro uskutečňování priorit v oblasti mezinárodní spolupráce do roku 2021. Strategie zahrnuje všechny formy mezinárodní spolupráce (bilaterální a multilaterální vztahy).

Prioritní směry internacionalizace

Prvním prioritním směrem je soustředit se na tři klíčové oblasti: spolupráci v rámci aliance 4EU+, strategická partnerství UK a spolupráci s LERU. Za druhé je třeba posílit zahraniční výměnu akademiků a studentů ve všech formách studia a vnímání UK jako atraktivní instituce pro talentované zahraniční studenty. Třetím směrem je zlepšení pozice Univerzity Karlovy v oblasti evropského a mezinárodního výzkumu a vědy, internacionalizace domácího vědeckého prostředí a zvýšení podílu zahraničních akademických pracovníků působících dlouhodobě na UK (alespoň po dobu jednoho semestru). Posledním, neméně důležitým prioritním směrem je podpořit třetí roli univerzity (aktivní zapojení do společenské diskuse a hledání řešení globálních problémů ekonomických, sociálních a environmentálních).

Každý směr je dále rozpracován do hlavních aktivit, které mají naplnit vytýčené cíle.


Kvantifikované cíle internacionalizace UK

  • Prvním cílem je dosažení 20% podílu zahraničních studentů na UK do roku 2021 (aktuálně 16 %)

  • Dosažení 10% podílu zahraničních pracovníků na UK do roku 2021 (aktuálně 8 %)

  • Zvýšení celkové míry mobility studentů UK na alespoň 8 % (aktuálně 5 %)

  • Dosažení vyššího podílu zahraničních projektů na 15 – 20 projektů/rok (nyní 10 – 12 projektů z H2020)


Záměrem Strategie internacionalizace je zvyšovat zapojení akademiků a vědeckých pracovníků UK do mezinárodních projektů a zároveň posilovat účast zahraničních pracovníků v projektech UK. Je třeba využívat zkušeností Evropského centra, které vytváří systém podpory pro podávání velkých mezinárodních projektů. Cílem je posílení špičkového výzkumu na UK.

Implementační tým

Na realizaci strategie bude dohlížet Implementační tým. Tento tým by měl efektivně koordinovat všechny iniciativy tak, aby odpovídaly aktuálním potřebám UK a novým trendům mezinárodního vývoje. Implementační tým bude specifikovat finanční nároky jednotlivých aktivit. Předpokládá se rovněž průběžná komunikace s příslušnými ministerstvy, zahraničními úřady, nevládními organizacemi a zahraničními univerzitami. Plnění strategie bude koordinováno Odborem zahraničních vztahů RUK.

Globální instituce

Univerzita Karlova je globálně otevřenou institucí, která proaktivně navazuje vztahy se zahraničními univerzitami a podporuje výměnu studentů a mobilitu učitelů a akademických a administrativních pracovníků. Zapojuje se do mezinárodního diskursu zejména v oblasti vědy a vzdělání a přispívá k výměně studijních a vědeckých zkušeností mezi prestižními evropskými a světovými pracovišti.

Zahraniční studenti

UK navštěvují zahraniční studenti a výzkumníci z mnoha zemí světa (117 v roce 2018). Počet zahraničních studentů v posledních letech narůstal, v současné době tvoří 16 % všech studentů, necelá polovina z nich pochází ze Slovenské republiky a přibližně třetina studuje v cizím jazyce. Podle oficiální statistiky Evropské komise patří UK k deseti evropským univerzitám s největší výměnou studentů a zaměstnanců v programu Erasmus+. Je také na 5. místě co se týče oblíbenosti destinace v rámci programu Erasmus+. Největší zájem mají zahraniční studenti o studium všeobecného lékařství, farmacie, mezikulturní komunikace, češtiny jako cizího jazyka, angličtiny nebo práva.

Regionální strategie

Součástí Strategie internacionalizace je Regionální strategie. V jejím rámci je cílem Univerzity Karlovy posílit své silné stránky a svou přítomnost na mezinárodní scéně. Globálním trendem je soustředit se na přilákání zahraničních talentovaných studentů z různých regionů a zajistit tak vyváženost spolupráce.

Vyhodnocení a monitoring plnění

Hodnocení strategie bude probíhat jednou za rok a bude projednáno a schváleno Kolegiem rektora. V roce 2021 proběhne hodnocení strategie s ohledem na plnění jednotlivých cílů a v souladu s plněním a aktualizací Dlouhodobého strategického záměru UK 2016 – 2020.


Kontakt:

Odbor zahraničních vztahů

E-mail: zahran@cuni.cz
Poslední změna: 16. duben 2019 10:37 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor zahraničních vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám