Věda a výzkum na UK

Věda na UK

Univerzita Karlova je mezinárodně uznávanou univerzitou výzkumného typu („research university“). Výzkumné projekty a činnosti tvoří třetinu výnosů Univerzity Karlovy, počet akademických a výzkumných pracovníků činí více než polovinu zaměstnanců UK. Univerzita Karlova je spolu s Akademií věd ČR podle oficiálních hodnocení vědeckých výstupů (hodnocení Rady pro výzkum, vývoj a inovace) nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR. Ročně poskytuje UK přibližně 3‚2 miliardy Kč na financování svých vědeckých programů. Akademická obec se aktivně a úspěšně zapojuje rovněž do grantových programů Grantové agentury ČR a Technologické agentury ČR.Podpora vědy na UK

Na UK funguje komplexní systém podpory vědy a výzkumu, který v českém vysokoškolském prostředí nemá obdobu. Systém kombinuje prvky postupně vytvářené již od počátku 90. let minulého století s novými programy na podporu excelentní vědy, aby zahrnoval všechna stádia vědecké práce – od studentských projektů až po velké projekty excelentních vědeckých týmů. Jedná se o systém několika vzájemně se doplňujících celouniverzitních programů.


Další možností jak získat podporu pro svůj výzkum je také zapojení se do českých soutěží ať se jedná o poskytovatele jako jsou jednotlivá ministerstva či agentury, jako je Grantová agentura ČR nebo Technologická agentura ČR. Tematicky se soutěže liší dle zaměření ministerstev nebo agentur, které soutěže vyhlašují a lze zde najít jak projekty zaměřené na podporu excelentních vědců, tak projekty zaměřené na podporu národní kultury nebo projekty podporující návrat mladých vědců zpět do ČR. Ve všech typech soutěží dosahují žadatelé - výzkumníci z Univerzity Karlovy velmi dobrých výsledků.Vědci i studenti jsou za své objevy a zásluhy často nominováni na prestižní tuzemská i zahraniční ocenění. Podívejte se kdo získal jakou cenu a třeba vás některá jména inspirují - ocenění ve vědě a výzkumu


Dalším důležitým aspektem vědecké práce je i kvalifikační růst akademických pracovníků. Odbor pro vědu a výzkum má na starosti také agendu vědecko-pedagogických titulů, ať se jedná o habilitace a profesury, hostující profesory nebo čestné doktoráty. Tituly docentů a profesorů z UK se tradičně těší velkému respektu.


Mezinárodní spolupráce ve vědě a výzkumu

Rozšiřování oblasti mezinárodní spolupráce ve vědě a výzkumu odpovídá rostoucí mezinárodní prestiži Univerzity Karlovy. Univerzita Karlova využívá řadu nástrojů, které pomáhají tuto oblast rozvíjet:


Mezinárodní rada UK (International Advisory Board) působí jako poradní orgán rektora UK, a to především pro určování hlavních směrů vědecké a vzdělávací práce univerzity, jejích výzkumných center a systému vnitřního financování. Do rady byly jmenovány význačné vědecké a pedagogické osobnosti působící ve špičkových zahraničních institucích.


Foto: Zasedání Mezinárodní rady UK, Karolinum, 2019.


Evropské centrum UK má za cíl posilovat roli UK v mezinárodní vědecké oblasti jako „research university“ a zapojit vědecké pracovníky univerzity do mezinárodních vědeckých sítí, umožnit především mladým a začínajícím vědeckým pracovníkům nabývat zkušenosti na mezinárodní úrovni a získávat více finančních prostředků na vědu a výzkum.


Na stránkách Evropského centra naleznete naše aktuální ERC projekty. Jedná se o jedny z nejprestižnějších grantů, které uděluje Evropská komise. Dále zde naleznete přehled českých i zahraničních programů, které vám pomůžou s financováním výzkumu, návody jak se na žádosti o granty připravit i kontakty na kolegy, kteří vám s tím pomůžou.


Do mezinárodních výzkumných infrastruktur se vědecké týmy Univerzity Karlovy aktivně a úspěšně zapojují prostřednictvím programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, programů Horizont 2020, ESFRI a dalších programů EU, které jsou na bázi spolupráce přímo postaveny - Přehled zapojení UK do výzkumných infrastruktur


Další podpora

Centrum pro přenos poznatků a technologií (CPPT) je samostatná součást Univerzity Karlovy, která poskytuje služby a informace podporující transfer poznatků a technologií a jež vytváří příležitosti a prostředí pro jejich šíření v souladu s naplňováním třetí role univerzity s cílem zvýšit její konkurenceschopnost a atraktivitu pro studenty, zaměstnance i veřejnost. Přehled jejich aktivit a služeb najdete na jejich webu.


Mobilita vědecko-pedagogických pracovníků je v dnešním světě nedílnou součástí kvalitní vědy. S podporou a hledáním správného výjezdu vám pomůže Odbor zahraničních vztahů. Zde se můžete podívat na přehled meziuniverzitních dohod, mezinárodních smluv a pod


Zajištění projektové agendy, jako součást kvalitního tzv. „měkkého“ rozvoje, vyžaduje aktualizovaný přehled národních i mezinárodních programů a výzev k podávání projektů a informační, metodickou a administrativní pomoc univerzitním součástem, která je nezbytná, má-li být univerzita v této oblasti úspěšná.

Tato agenda zahrnuje operační programy EU, rozvojové programy pro VVŠ, celouniverzitní projekty ESF/ERDF... - více najdete pod záložkou Analytické činnosti a projektová agenda a s touto tematikou vám pomůže Odbor projektové podpory.


Univerzita Karlova se v počtu výsledků ve vědě a výzkumu v českém hodnocení vědy (tzv. RIV) pravidelně umísťuje na nejvyšší příčce v rámci českých univerzit - výsledky tvůrčí činnosti


V souladu se svým posláním klade Univerzita Karlova velký důraz na zvyšování kvality vědecké, výzkumné a své další tvůrčí činnosti. Jedním z nástrojů ke splnění těchto cílů je hodnocení vědy, které má zajistit potřebné informace k zabezpečení mezinárodně srovnatelné kvality oborů na jednotlivých fakultách a celkově k posílení postavení univerzity jako významné evropské výzkumné instituce - hodnocení vědy na UK.Zajímá vás věda na UK? Máte nějaký dotaz? Potřebujete s něčím pomoci?


Nebojte se nás kontaktovat!Poslední změna: 4. listopad 2022 13:03 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám