Činnost ombudsmanky

A. Typy činností

Ombudsman vykonává především následující typy činností:


 1. případovou práci spočívající v osobním kontaktu s podavateli podnětů včetně intervencí vedoucích k řešení/prošetřování těchto podnětů,

 2. přijímání podnětů k řešení systémových problémů v souvislosti s jemu svěřenými úkoly,

 3. identifikování problémů a překážek negativně ovlivňujících pracovní, studijní a akademické prostředí na univerzitě,

 4. metodické a osvětové působení a vytváření vhodného prostředí pro předcházení a řešení problémů,

 5. formulace doporučení pro řešení konkrétních případů příslušným orgánům a zpracování návrhů na systémové změny pro jejich předcházení.


Ombudsman dále přijímá podněty k řešení systémových problémů v souvislosti s jeho svěřenými problémy. Nadto sám identifikuje problémy a překážky negativně ovlivňující pracovní, studijní a akademické prostředí na univerzitě, metodicky působí a vytváří vhodné prostředí pro řešení problémů.


Ombudsmanovi nepřísluší vykonávat následující činnosti:


 • měnit, rušit či nahrazovat rozhodnutí orgánů univerzity,

 • zasahovat do činnosti a rozhodování jiných orgánů,

 • jednat jako správní orgán,

 • rozhodovat o právech a povinnostech studentů,

 • vykonávat činnost v pracovněprávních vztazích.

B. Postup řešení

a) Situace, které spadají do působnosti ombudsmana

Na základě přijatého podnětu kontaktuje ombudsman podavatele/ku za účelem dalšího nezbytného objasnění situace a uzavření společné dohody o dalším postupu jejího řešení. Konkrétní podoba řešení se vždy odvíjí od povahy problémů, potřeb a zájmů podavatele/ek. Možná řešení podnětů jsou přísně individualizovaná a mohou vypadat následovně:


 • Podpora a sdílení ve složité situaci, se kterou se podavatel/ka na ombudsmana obrací, napojení na vhodné zdroje řešení,

 • Zprostředkování kontaktu mezi stranami konfliktu (např. student x vyučující, pracovník x nadřízený pracovník apod.) a ideálně dosažení smírčího řešení konfliktu,

 • Zastupování podavatelů v jednání ve složitých, zejména extrémně citlivých, případech (např. sexuálního obtěžování),

 • Podpora řešení situací kontaktem s odpovědnými složkami univerzity/fakult (např. vedoucí katedry, proděkan/ka, děkan/ka).


Ombudsman vyřizuje podněty bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, ve složitějších případech do 60 dnů od obdržení podnětu.

b) Situace, které nespadají do působnosti ombudsmana

Na základě seznámení se s podnětem je podavatel/ka informován/a, že podnět nespadá do působnosti ombudsmana. Zároveň je podavateli/ce nabídnuto doporučení, jak může v dané záležitosti postupovat.


Poslední změna: 9. únor 2023 15:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: UK POINT
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám