Studijní pobyty v roce 2009/2010


Studijní pobyty v akademickém roce 2009/2010


Tento uzel je již zastaralý a nemusí obsahovat aktuální data a odkazy.


V rámci programu LLP/Erasmus vycestuje každý rok z Univerzity Karlovy několik set studentů do evropských vzdělávacích institucí. V roce 2009/2010 je pro studenty Univerzity Karlovy připraveno přes 1500 pobytových míst na jedno nebo dvousemestrální pobyty v zahraničí. Tato nabídka zahrnuje všechny země EU, včetně přistupujících zemí, jež jsou zapojeny do programu Erasmus.


Realizace studijního pobytu v rámci programu LLP/Erasmus vyžaduje jistý administrativní postup, pro jehož maximální zjednodušení představila Univerzita Karlova internetovou aplikaci. Prostřednictvím této aplikace má každý účastník programu Erasmus možnost sledovat jednotlivé administrativní kroky (stav), získat příslušné dokumenty od přihlášky pro zahraniční instituci, sestavení studijního plánu v zahraničí až po ukončení studijního pobytu a kdykoliv je tisknout z formátu pdf.


Internetová aplikace programu Erasmus používá údaje Studentského Informačního Systému (SIS) a údaje jednotlivých bilaterálních dohod programu Erasmus, jež jsou uzavírány fakultami Univerzity Karlovy.Účast v programu Erasmus:

Podle Kvalifikačních podmínek programu Erasmus se může studijního pobytu účastnit každý student, který:

 • je zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na Univerzitě Karlově;

 • je občanem České republiky nebo jiné země, která se účastní Programu celoživotního učení;

  nebo má trvalý pobyt v zemi, která se účastní Programu celoživotního učení;

  nebo má v zemi, která se účastní Programu celoživotního učení, přiznán status uprchlíka nebo osoby bez státní příslušnosti;

 • je řádně zapsán do minimálně druhého ročníku bakalářského studia na Univerzitě Karlově;

 • po celé období studijního pobytu v zahraničí bude řádně zapsán ke studiu na Univerzitě Karlově.


Studijního pobytu v rámci programu LLP/Erasmus se student může účastnit pouze jedenkrát během celého svého studia na vysokých a vyšších odborných školách.

Založení přihlášky ON-LINE APLIKACE

Každý uchazeč se může registrovat (založit přihlášku) až na tři různé destinace nabízených studijních míst v rámci jednoho období (zimní/letní semestr) a fakulty UK, na které je zapsán. Při výběru destinace by měl uchazeč brát zřetel na svůj obor studia a svoji volbu konzultovat s relevantním akademickým pracovníkem a/nebo kontaktní osobu pro příslušnou bilaterální dohodu. Dobré je také věnovat pozornost zkušenostem studentů, kteří na vybrané instituci již studovali, a požádat fakultního koordinátora o poskytnutí informačních materiálů partnerské instituce.Přihlásit se může každý student, který splňuje Kvalifikační podmínky programu Erasmus, prostřednictvím


internetové aplikace Univerzity Karlovy:

https://is.cuni.cz/webapps/


Přístup do aplikace získá student na základě uvedení čísla osoby (osmimístné číslo na průkazu studenta pod fotografií) a hesla, jež mu bylo přiděleno při výdeji průkazu. V případě změny, ztráty nebo vypršení platnosti hesla je možné získat nové heslo prostřednictvím Centrální autentizační služby UK na https://ldap.cuni.cz/index.php.


Termíny registrace (založení přhlášek) prostřednictvím ON-LINOVÉ APLIKACE stanoví fakulta, na které je student zapsán.


Výběrové řízení

Výběr uchazečů je vždy v kompetenci fakulty, na které je student zapsán, nebo její součásti (katedra, ústav, institut apod.). Počet nabízených míst v rámci jednotlivých oborů a stupeň studia odpovídá bilaterálním dohodám, které byly uzavřeny mezi fakultou UK a partnerskou institucí. Náležitosti a termíny výběrového řízení stanoví výběrová komise fakulty, na které je student zapsán. Výsledky výběrového řízení eviduje a oznamuje fakultní koordinátor programu Erasmus prostřednictvím on-linové aplikace (student byl nominován). Úspěšní uchazeči tak mohou pokračovat ve vyřizování jednotlivých náležitostí.


Kromě údajů, jež eviduje On-linová aplikace pro vytištění přihlašky do zahraničí, je nezbytné věnovat pozornost požadavkům partnerské instituce, na kterou byl student nominován.

Řada partnerských institucí vyžaduje vlastní přihlášky a dokumenty, týkající se zejména ubytování, orientačních kurzů atd. V sekci partnerských institucí je možné najít internetové stránky našich partnerů, kde jsou k dispozici informace a instrukce o tamních administrativních postupech, včetně dokumentů ke stažení. Partnerské instituce také často vyžadují On-line registrace.

(!!!) POZOR, termíny pro odevzdání přihlášek na partnerských školách se mohou lišit od termínů na UK (!!!).


Studijní plán

Studijní plán v zahraničí musí odpovídat studijnímu programu, který student studuje na UK. Uznány mohou být pouze předměty, které mají uznatelný ekvivalent v rámci studijního programu na UK. Studijní plán se může skládat z předmětů povinných, povinně volitelných nebo volitelných. V případě, že absolvovaný předmět v zahraničí nemá konkrétní ekvivalet v rámci akreditovaného studijního programu, je možné jej uznat jako předmět volitelný.


Předměty, které si student zvolí pro studium v zahraničí, vypíše do studjního plánu v on-linové aplikaci. Vytištěný studijní plán má podobu Protokolu o studijním plánu v zahraničí. Schválením kompatibility jednotlivých předmětů (v kategoriích povinný, povinně volitelný nebo volitelný předmět) je pověřen garant studijního programu (příp. předseda rady garantů studijního programu) a následně proděkan pro studijní záležitosti.


Schválené předměty v rámci Protokolu o studijním plánu v zahraničí budou uvedeny ve studijním plánu (Learning agreement), jež je součástí přihlášky do zahraničí (Application form). Tyto předměty zároveň představují minimální požadavky nutné pro splnění zvoleného programu studia (studijního plánu) na přijímající instituci.


V některých případech vyžadují partnerské instituce vlastní formuláře pro uvedení studijního plánu, někdy doplněného o celkový transkript studijních výsledků. Je proto nezbytné, aby si student ověřil požadavky partnerské instituce a ve spolupráci s koordinátory programu zajistil všechny požadované dokumenty.


Vyplnění studijního plánu pro přihlášku do zahraničí nemusí představovat konečnou verzi a bude jej možné změnit po začátku pobytu v zahraničí.

Konečná verze Protokolu o studijním plánu se musí shodovat s předměty, jež student absolvuje v zahraničí a jež mu budou potvrzeny partnerskou institucí na Transkriptu studijních výsledků.


Přihláška do zahraničí

Přihláška do zahraničí (Application form) je automaticky generována ve formátu .pdf a může být po vyplnění kdykoliv vytištěna z on-line aplikace. Kromě osobních ůdajů a Studijního plánu obsahuje další údaje, které je nezbytné před vytištěním doplnit. Je to především plánovaná doba pobytu, jazykové kompetence, zkušenosti s předchozím studiem v zahraničí, důvody pro výběr studia na zvolené destinaci, kontaktní osoby na UK. Podobně jako u studijního plánu, i zde je nezbytné ověřit požadavky partnerské instituce, která může vyžadovat vlastní formuláře, týkající se zejména ubytování, orientačních nebo jazykových kurzů atd. Partnerské instituce často vyžadují vlasní on-linové registrace.

(!!!) POZOR termíny odevzdání přihlášek na partnerských školách se nezřídka liší od termínů na UK (!!!).


Odesílání přihlášek na partnerské instituce zajišťují fakultní koordinátoři, v některých případech ve spolupráci se studentem.


O přijetí na studijní pobyt informuje partnerská instituce studenta zpravidla zasláním akceptačního dopisu a/nebo zasláním potvrzené přihlášky. Dokumenty jsou většinou doručeny na adresu studenta. Pokud budou doručeny na fakultu nebo Evropskou kancelář, příslušní koordinátoři budou studenta neprodleně informovat pro vyřízení finančních dokumentů.


Převod stipendia na technický cizoměnový účet v KB a.s.

Přiznané stipendium bude studentovi převedeno na jeho zvláštní technický cizoměnový účet, který si student předem aktivuje za účelem výplaty prostředků účastníkům programu Erasmus. Tento účet je zřízen pouze na dobu účasti studenta v programu.

Výše finanční podpory je stanovena ve finančních dokumentech.

Aktivace účtu

Pro aktivaci technického cizoměnového účtu student předloží u jedné z níže uvedených poboček KB a.s.

a/ přihlášku ke studiu (Antragsformular, Application Form, Formulaire de candidature de l étudiant(e) na přijímající instituci potvrzenou vysílající institucí,

b/ občanský průkaz,

c/ studijní průkaz nebo jiný doklad stvrzující totožnost (pas, ISIC karta atd.).


Návštěva na níže uvedených pobočkách KB a.s. by měla být předem telefonicky dohodnuta s kontaktní osobou. Po osobní návštěvě v dohodnutém čase a spolu s podpisem smluvních dokumentů si student převezme platební kartu.


Praha - Dlouhá 34, 110 00  Praha 1

Kontaktní osoby:

Martina Marešová

Josef Manda

ředitelka pobočky

bankovní poradce

e-mail:

telefon:

+420

224 008 516

+420

955 547 502

Otvírací doba

PO - PÁ

9:00 - 16:00


Hradec Králové - Čelakovského 642, 502 16  Hradec Králové

Kontaktní osoby:

Lucie Geniková

Petr Mikulecký

ředitelka pobočky

bankovní poradce

e-mail:

telefon:

+420 955 567 305

+420 955 567 304

Otvírací doba

PO - PÁ

9:00 - 17:00


Plzeň - Goethova 2704/1, 305 95 Plzeň

Kontaktní osoby:

Jana Březinová

Mgr. Kateřina Kýčková

ředitelka pobočky

bankovní poradce

e-mail:

telefon:

+420 377 164 245

+420 377 164 599

Otvírací doba

PO - PÁ

9:00 - 17:00Možnosti využití technického cizoměnového účtu:

1) čerpání finančních prostředků prostřednictvím platební karty

2) převod finančních prostředků na jiný účet

3) možnost bezplatného hotovostního výběru na určených pobočkách


Základní přehled podmínek vedení účtu

Aktivace účtu – zdarma

Vedení účtu po dobu účasti v programu – zdarma

Vydání elektronické platební karty - zdarma

Platby kartou u obchodníků - zdarma

Zrušení účtu - zdarma

Hotovostní výběr na níže uvedených pobočkách – zdarma

Praha


Hradec Králové


Plzeň


Příkopy 33

Čelakovského 642

Goethova 2704/1

Spálená 51

Staroměstské nám. 24

Malostranské nám. 23


Poplatky za výběr z bankomatů a za účetní položky jsou zpoplatněny standardně, jako je tomu u kteréhokoliv jiného účtu.

Ceny za výběry z bankomatů a za účetní položky jsou následující:

- výběr hotovosti z bankomatu KB v tuzemsku - debetní karty MasterCard, VISA - 5, -

- výběr hotovosti z bankomatu JPÚ v tuzemsku - debetní karty MasterCard, VISA - 39,-

- výběr hotovosti z bankomatu v zahraničí - debetní MasterCard, VISA - 1% min. 100,-

- placení kartou u obchodníků v tuzemsku i v zahraničí - zdarma

- převod prostředků z účtu na jiný účet prostřednictvím převodního příkazu v papírové formě  - 20 Kč


Podrobný popis technického cizoměnového účtu


EILC - Erasmus Intensive Language Courses

Student, který byl nominován do programu Erasmus, má možnost získat i základy jazyka dané země, ve které bude působit.

Jedná se o předsemestrální intenzivní jazykové kurzy - EILC (Erasmus Intensive Language Course) - tzv. méně používaných evropských jazyků.

1. Belgie (vlámština), 2. Bulharsko (bulharština), 3. Dánsko (dánština), 4. Estonsko (estonština), 5. Finsko (finština), 6. Island (islandština), 7. Itálie (italština), 8. Kypr (řečtina), 9. Litva (litevština), 10. Lotyšsko (lotyština), 11. Maďarsko (maďarština), 12. Malta (maltština), 13. Nizozemí (holandština), 14. Norsko (norština), 15. Polsko (polština), 16. Portugalsko (portugalština), 17. Rumunsko (rumunština), 18. Řecko (řečtina), 19. Slovensko (slovenština), 20. Slovinsko (slovinština), 21. Švédsko (švédština), 22. Turecko (turečtina)


(!) Studijní obor studenta na UK však nesmí být jazyk země, která organizuje EILC. (!)


Kurzy EILC se konají dvakrát za akademický rok, vždy před začátkem semestru. Pořadateli těchto kurzů jsou zahraniční vzdělávací instituce. Kurzy jsou bezplatné a student má nárok na získání stipendia, jež odpovídá finanční podpoře na studijní pobyt. Seznam pořádaných kurzů je k dispozici na stránkách Evropské komise http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc1300_en.htm a je pravidelně aktualizován. Student se může přihlásit na maximálně dva kurzy.


Jak postupovat

Na EILC se student může přihlásit prostřednictvím on-linové aplikace poté, co byl nominován na studijní pobyt programu Erasmus. Generovanou přihlášku v .pdf formátu zašle institucionální koordinátor programu Erasmus (Evropská kancelář) e-mailem organizátorům kurzu v zahraničí a v kopii na vědomí studentovi. Přihláška může obsahovat až dvě instituce pořádající EILC v cílové zemi studenta. Údaje o EILC (název organizace, období EILC) se musí shodovat s údaji zveřejněnými EK na http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc1300_en.htm.


Pořadatelé EILC mají zpravidla více uchazečů než nabízených míst a musí proto učinit výběr studentů. Většinou jsou nabízená místa obsazována podle pořadí doručených přihlášek, někdy se organizátor snaží o zachování rovnoměrnosti podle partnerských zemí nebo bilaterálních dohod. Výběrové řízení je zcela v kompetenci organizátorů EILC a UK na výběr studentů nemá žádný vliv.


(Pozor!) Přihlášky, které pořadatel obdrží jinak než e-mailem z Evropské kanceláře RUK, nebudou zařazeny do výběru.


EILC před začátkem zimního semestru 2009/2010

Termín pro zaslání a zpracování přihlášek na zimní semestr (letní EILC kurzy) je 22.5.2009.

Podle pravidel programu Erasmus je organizátor kurzu povinen oznámit přijetí/nepřijetí na kurz e-mailem na adresu studenta nejpozději do 19.6.2009.

Pro získání finančního příspěvku (přiznání stipendia) na kurz EILC musí student informovat fakultního koordinátora o přijetí na EILC kurz nejpozději do 25.06.2009.


EILC před začátkem letního semestru 2009/2010

Termín pro zaslání přihlášek na letní semestr (EILC kurzy v zimě 2009) je 23.10.2009.

Podle pravidel programu Erasmus je organizátor kurzu povinen oznámit přijetí/nepřijetí na kurz e-mailem na adresu studenta nejpozději do 19.11.2009.

Pro finanční příspěvek (přiznání stipendia) na kurz EILC musíte informovat fakultního koordinátora o přijetí na EILC kurz nejpozději do 24.11.2009.


Oznámení o přijetí/nepřijetí bývá zasláno pořádající institucí e-mailem, v některých případech je součastí akceptačního dopisu na studijní pobyt. O přijetí/nepřijetí na EILC informuje student fakultního koordinátora. Většina pořádajících institucí žádá před začátkem kurzu potvrzení účasti přijatých studentů.


Finanční podpora na EILC

Finanční podpora na EILC odpovída finanční podpoře na pobyt v rámci programu Erasmus. Financování pobytu EILC se nesmí překrývat s dalšími aktivitami programu Erasmus. EILC však nemusí přímo navazovat na další pobyt v zahraničí.


Pokud délka EILC neodpovídá celému měsíci pobytu, je stipendium přiděleno podle počtu dnů:

- 1 až 7 dnů:      nulová finanční podpora,

- 8 až 20 dnů:    1/2 finanční podpory na měsíc,

- 21 až 30 dnů:   celá finanční podpora na měsíc.


ukončení EILC

Pro řádné čerpání přiznané finanční podpory je student po návratu ze zahraničí povinen předložit Evropské kanceláři certifikát o absolvování EILC. Tento certifikát (potvrzení o účasti) je povinna vystavit pořádající instituce. Podmínky řádného čerpání stipendia a detaily ohledně splnění povinností po návratu upravuje Finanční dohoda.


Rozhodnutí děkana o přiznání účelového stipendia

Po doručení přihlášky, potvrzené přijímající institucí a akceptačního dopisu může být studetovi přiznáno účelové stipendium na podporu studia v zahraničí. Účelové stipendium je studentovi přiznáno na základě Rozhodnutí děkana. Návrhem Rozhodnutí děkana o přiznání účelového stipendia je pověřen fakultní koordinátor. Akceptační dopis a potvrzená přihláška bývají většinou zaslány na adresu uvedenou v přihlášce studenta. Pokud budou doručeny na fakultu nebo Evropskou kancelář, příslušní koordinátoři budou studenta neprodleně informovat. Za akceptační dopis není možné považovat e-mailovou zprávu.


Výše účelového stipendia je určena podle diferenciace finanční podpory do jednotlivých zemí a podle časového rozlišení, jež uvádí Kvalifikační podmínky programu Erasmus:

Pokud není dodrženo trvání pobytu v délce celých měsíců, je grant na poslední měsíc přidělován dle počtu dnů posledního měsíce strávených v zahraničí, přičemž měsíc pobytu není myšlen ve smyslu např. březen, ale měsíc jako časové rozpětí, tj. 6.3.2010 - 6.4.2010.


1 - 7 dní

nulová finanční podpora

8 - 20 dní

1/2 finanční podpory na měsíc

21 - 31 dní

celá podpora na měsíc


Příklad:

Student je v zahraničí  od 8.1. do 25.4.


Výpočet doby pobytu:

- od 8.1. do 8.2. = 1 měsíc

- od 9.2. do 8.3. = 2 měsíce

- od 9.3. do 8.4. = 3 měsíce

- od 9.4. do 25.4. = 17 dní


Student obdrží finanční prostředky na 3,5 měsíce.


Pro vypočítání přesné délky pobytu podle data započetí a ukončení studia je možné použít tento vzorec.

Finanční dohoda

Řádné užití přiznaného stipendia a podmínky jeho vyplacení jsou upraveny Finanční dohodou v souladu s Kvalifikačními podmínkami programu Erasmus.

Finanční dohodu student uzavírá s UK prostřednictvím

Evropské kanceláře Odboru pro zahraniční styky RUK v Praze, Ovocný trh 3, 116 36 Praha 1.


Finanční dohoda bude připravena pro studenta k podpisu přibližně 10 pracovních dnů po vystavení Rozhodnutí děkana o přiznání účelového stipendia. O možnosti podpisu a převzetí Finanční dohody bude student informován emailem na adresu uvedenou v on-linové aplikaci.


Podmínkou uzavření Finanční dohody a následného vyplacení stipendia je:


 • Předložení Rozhodnutí děkana o přiznání účelového stipendia

 • Předložení potvrzené přihlášky (Application form) a studijní smlouvy (Learning agreement) do zahraničí

 • Předložení Protokolu o studijním plánu v zahraničí

 • Předložení akceptačního dopisu od partnerské instituce


Společně s jedním originálem Finanční dohody student zároveň obdrží Potvrzení o nominaci do programu Erasmus (LLP-Erasmus Nomination Letter) v anglickém/německém jazyce pro úřady (cizinecká policie) v zahraničí.


Podle pravidel EU je povinností studenta přihlásit se na oddělení cizinecké policie v místě, kde bude studovat, do 30 dnů od jeho příjezdu. K řádné registraci je nezbytné předložit Potvrzení o nominaci do programu Erasmus (LLP-Erasmus Nomination Letter). Tento dopis musí být podle cílové země doplněn relevantními přílohami, které se liší podle jednotlivých cílových zemí (potvrzení o pojištění – evropský formulář E111, potvrzení o finančním zajištění, doklad o zajištění ubytování, aj.). Užitečné v tom případě mohou být  zkušenosti studentů.


Upřesnění způsobu a výše výplaty stipendia

Diferenciace grantu v akademickém roce 2009/2010

U pobytů ukončených před únorem 2010 budou stipendia převedena na aktivovaný účet jednorázově, a to nejpozději 14 dní před začátkem pobytu. U delších pobytů budou stipendia převedena ve dvou splátkách, přičemž první splátka bude odpovídat finanční podpoře do konce února 2009 a druhá do konce pobytu. Druhá část stipendia bude převedena v polovině února 2010.

Stipendia na podporu studijních pobytů započatých v roce 2010 budou převedena na aktivovaný účet jednorázově.


Zdravotní pojištění

Čeští občané mají nárok na zdravotní péči v EU a zemích EHP podle Nařízení Rady EHS č.1408/71 a 574/72. V jakékoliv zemi EU je však nezbytné počítat s tzv. spoluúčastí pacienta.

Z těchto důvodů je povinností studenta zajištění pojištění veškerých léčebných výdajů platného pro cílovou zemi.


Od 1. 6. 2004 vstoupila v platnost novela zmíněných Nařízení, která zavádí jako doklad o nároku na lékařskou péči v EU a zemích EHP Evropský průkaz zdravotního pojištění.Od 1. 7. 2004 musí být navíc v celé EU zajištěn přímý přístup k lékaři, tzn. že se student může s Evropským průkazem zdravotního pojištění (nebo Potvrzením) obrátit přímo na lékaře, bez zprostředkování zahraniční pojišťovnou. Nadále však bude třeba se obracet na zdravotnická zařízení, která jsou zapojena do místního systému veřejného zdravotního pojištění.


Studium, změny studijního plánu, prodloužení pobytu

Zápis

O způsobu a termínu zápisu nejčastěji informuje partnerská instituce studenta buď zasláním informačních materiálů e-mailem nebo v tištěné podobě společně s akceptačním dopisem. V některých případech jsou partnerské instituce liknavé a student tak dlouho zůstane bez odezvy na zaslanou přihlášku. Zpravidla pomůže, pokud se včas "připomene" telefonicky nebo e-mailem. V případě, že komunikace s partnerskou institucí není dobrá, je namístě požádat koordinátory programu a kontaktní osoby pro relevantní bilaterální dohodu o spolupráci.


Změny ve studijním plánu

Není výjimkou, že student svůj studijní plán změní v průběhu studia v zahraničí. Podle pravidel programu Erasmus by všechny změny měly být formálně oznámeny do 1 měsíce po začátku studia. Změny ve studijním plánu student oznamuje a návrh na jejich schválení podává prostřednictvím on-linové aplikace, kde může oznámit zrušení původně plánovaných předmětů a uvedení předmětů nových. Dokument "Změny v protokolu o studijním plánu" ve formátu .pdf zašle garantovi studijního programu ke schválení. Fakultní koordinátor změny v předmětech potvrdí v on-linové aplikaci.


Prodloužení studijního pobytu

Prodloužení studijního pobytu v rámci programu Erasmus může být realizováno pouze bez nároku na navýšení finanční podpory (tzv. zero-grant students). Student se statutem programu Erasmus může v prodlouženém období využívat všech výhod, které program Erasmus nabízí. Prodloužení studijního pobytu lze realizovat pouze v souladu s Kvalifikačními podmínkami programu Erasmus. Celková délka pobytu (včetně prodlouženého období) tedy nesmí přesáhnout 12 měsíců a pobyt musí být ukončen nejpozději s koncem akademického roku (2009/2010). Prodloužené období studijního pobytu musí přímo navazovat na původně plánovaný studijní pobyt.


Pro prodloužení studijního pobytu zašle student fakultnímu koordinátorovi souhlas s prodloužením pobytu potvrzený přijímající institucí (akceptační dopis pro návazné období), v on-linové aplikaci vyplní studijní plán odpovídající navazujícímu období a formulář Změny v protokolu o studijním plánu ve formátu .pdf zašle garantovi studijního porgramu ke schválení. Fakultní koordinátor po obdržení obou dokumentů prodlouží období studia v on-linové aplikaci.


Evropská kancelář Odboru pro zahraniční styky RUK zašle studentovi k podpisu Dodatek k Finanční dohodě, který upravuje délku pobytu v zahraničí a z ní vyplývající povinnosti po návratu. Ostatní ujednání Finanční dohody zůstanou nezměněna.


Povinnosti po návratu

Podle závazků vyplývajících z Finanční dohody musí student po návratu předložit Evropské kanceláři Odboru pro zahraniční styky RUK následující dokumenty a vyplnit závěrečnou hodnotící zprávu:

 • Kopie přehledu dosažených studijních výsledků:

  (tzv. Výpis výsledků - Transcript of records, Datenabschrift, Relevé de notes) vydaný a podepsaný přijímající institucí.

  Datum doručení: do 10 dnů ode dne jeho vystavení přijímající institucí, nejpozději však do 30.9. příslušného akademického roku.


 • Dokument potvrzující období studia v zahraničí:

  (Confirmation of LLP-Erasmus study period) (potvrzení vydané a podepsané přijímající institucí, obsahující účel a délku pobytu). Formulář vymezující nezbytné

  náležitosti tohoto dokumentu tvoří přílohu D Finanční dohody.

  Datum doručení: do 10 dnů ode dne jeho vystavení přijímající institucí, nejpozději však do 30.9. příslušného akademického roku.


 • Závěrečná zpráva:

  Závěrečnou zprávu student vyplní na stránkách Národní agentury: http://erasmus-databaze.naep.cz/modules/erasmus/. Přihlašovací jméno studenta je jeho e-mailová adresa, jež uvedl v on-linové aplikaci programu Erasmus. Na tuto adresu mu bude zasláno heslo pro přístup k vyplnění závěrečné zprávy přibližně 1 měsíc před ukončením studijního pobytu v zahraničí.

  Datum vypracování: do 15 dnů po ukončení studijního pobytu.


Všechny tištěné dokumenty pro ukončení studijního programu a závěrečné zprávy z pbytu eviduje Evropská kancelář Odboru pro zahraniční styky RUK. Jejich přijetí může student ověřit v on-linové aplikaci.


Podrobnosti k finančnímu vyrovnání v případě krácení pobytu

V případě zkrácení studijního pobytu, vyplývajícícho z potvrzení délky pobytu, má student povinnost vrátit neoprávněně čerpanou část stipendia.

Podle Kvalifikačních podmínek programu Erasmus se výše oprávněně čerpaného stipendia stanoví stejným časovým rozlišením jako v případě přiznávání finanční podpory na plánovaný pobyt:


Pokud není dodrženo trvání pobytu v délce celých měsíců, je grant na poslední měsíc přidělován dle počtu dnů posledního měsíce strávených v zahraničí:


1 - 7 dní

nulová finanční podpora

8 - 20 dní

1/2 finanční podpory na měsíc

21 - 31 dní

celá podpora na měsíc


Příklad:

Student je v zahraničí  od 8.1. do 25.4.


Výpočet doby pobytu: - od 8.1. do 8.2. = 1 měsíc

- od 9.2. do 8.3. = 2 měsíce

- od 9.3. do 8.4. = 3 měsíce

- od 9.4. do 25.4. = 17 dní


Student obdrží finanční prostředky na 3,5 měsíce.


Upozorňujeme, že měsíc pobytu není myšlen ve smyslu např. březen, ale měsíc jako časové rozpětí, tj. 6.3.2005 - 6.4.2005.


Pro vypočítání přesné délky pobytu podle data započetí a ukončení studia můžete použít tento vzorec.

Poslední změna: 2. březen 2023 13:56 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor zahraničních vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám