Privacy Notice

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA UNIVERZITĚ KARLOVĚ V NÁVAZNOSTI NA AGENDU ERASMUS+ (STUDENTI)Preambule

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen „GDPR“), Univerzita Karlova informuje, v návaznosti na agendu programu Erasmus+, subjekty údajů o podmínkách, za jakých jsou zpracovávány osobních údaje.


Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208, ID schránky: piyj9b4 (dále jen „Univerzita Karlova“ nebo „UK“).

Univerzita Karlova je veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění. V rámci svého poslání UK svobodně a samostatně uskutečňuje vzdělávací a v souvislosti s ní vědeckou, výzkumnou, vývojovou, inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost a s nimi související činnosti.

Univerzita Karlova dále rozvíjí mezinárodní a zvláště evropskou spolupráci a podporuje výměnu studentů. Posláním programu Evropské unie Erasmus+ je podpora vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu a Univerzita Karlova je do programu Erasmus+ zapojena za Českou republiku jakožto účastnickou zemi v tomto programu.


Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřenkyní pro ochranu osobních údajů Univerzity Karlovy je Mgr. Petra Kubáčová, gdpr@cuni.cz, telefon: +420771232578. Na pověřenkyni se můžete obrátit v případě, že budete mít jakékoli dotazy či požadavky ke zpracování a ochraně Vašich osobních údajů.


Zásady pro zpracování osobních údajů na UK

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v nezbytně nutném rozsahu vzhledem k danému účelu zpracování. Osobní údaje chráníme v souladu s platnými právními předpisy a zásadami vyplývajícími z GDPR, a to zásadou zákonnosti, korektnosti a transparentnosti, účelového omezení, minimalizace údajů, přesnosti, omezeného uložení, integrity a důvěrnosti, odpovědnosti. Bližší vysvětlení k zásadám zpracování lze nalézt v obecné informaci o zpracování a ochraně osobních údajů na Univerzitě Karlově, která je dostupná zde. Zásady a pravidla při zpracování osobních údajů na Univerzitě Karlově upravuje také Opatření rektora č. 16/2018 – Zásady a pravidla ochrany osobních údajů.


Účely zpracování osobních údajů

V rámci programu Erasmus+ Univerzita Karlova zpracovává Vaše osobní údaje pro následující účely

a. U vyjíždějících studentů

1) k administrování záležitostí souvisejících s výjezdem a pobytem,

2) k zaznamenání průběhu a výsledků studia na přijímající organizaci v souvislosti se studiem na UK,

3) k zajištění bezpečnosti osob a majetku správce.

b. U přijíždějících studentů

1) k administrování záležitostí souvisejících s příjezdem a pobytem,

2) k administrování průběhu a výsledků studia na UK a k vydání průkazu studenta UK,

3) k administrování pobytu na koleji UK a stravování, je-li takové ubytování a stravování poskytováno nebo zprostředkováno,

4) k zajištění bezpečnosti osob a majetku správce.


Kategorie osob, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány

V rámci programu Erasmus+ Univerzita Karlova zpracovává osobní údaje studentů účastnících se programu Erasmus+.

Dále jsou zpracovávány osobní údaje kontaktní osoby určené studentem programu Erasmus+ pro případ mimořádné události a osobní údaje kontaktních osob ve vyjíždějící a přijímající organizaci.


Kategorie zpracovávaných osobních údajů a právní důvod zpracování

V rámci programu Erasmus+ zpracovává Univerzita Karlova tyto osobní údaje

a. Pro účely zpracování uvedené pod body 5. a. 1) a 5. b. 1) u vyjíždějících i přijíždějících studentů

1) Při registraci do programu Erasmus+

i. adresní, identifikační a kontaktní údaje (jméno, příjmení, datum narození, místo narození, pohlaví, číslo cestovního dokladu /pasu/, datum platnosti cestovního dokladu /pasu/, státní občanství, adresa /ulice a číslo domu, město, poštovní směrovací číslo, stát/, e-mail, telefon),

ii. studijní údaje (fakulta přijímající organizace, typ studijního programu, název studijního programu, akademický rok a semestr, studijní plán, vysílající organizace, počet dosavadních roků studia, předchozí studium v zahraničí, předchozí studium v rámci programu Erasmus+, jazykové znalosti a jejich úroveň a případně další obdobné studijní údaje),

iii. informace k pobytu a ubytování (důvod studia v zahraničí, druh pobytu, potřeba ubytování, speciální potřeby dokládané lékařským potvrzením nebo jiným obdobným dokumentem),

iv. platební údaje.

2) V rámci plnění tzv. Learning Agreement

i. identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, státní příslušnost, gender, číslo studenta v rámci programu Erasmus, podpis),

ii. studijní označení ve vztahu k programu Erasmus+ (úroveň vzdělání, kód studijního programu, upřesnění studijního programu, druh mobility),

iii. studijní údaje (semestr, počet udělovaných kreditů apod.) a případně další údaje související se studiem.

Poskytnutí Vašich osobních údajů je nezbytné pro sjednání smluvního vztahu v rámci programu Erasmus+. Právním důvodem zpracování je smlouva (registrační, Learning Agreement) a zajištění jejího plnění.

b. Pro účel zpracování uvedený pod bodem 5. a. 1) u vyjíždějících studentů v souvislosti s tzv. Účastnickou smlouvou dále také

i. adresní, identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení, datum narození, trvalé bydliště, e-mail, kontaktní telefon),

ii. informace ve vztahu ke studiu (fakulta, studijní obor, studijní cyklus),

iii. informace ve vztahu k poskytovanému stipendiu,

iv. platební údaje,

v. další nezbytně nutné informace v souvislosti s předmětem smlouvy (doložení nemožnosti plnění smlouvy apod.).

Právním důvodem zpracování je smlouva (účastnická) a zajištění jejího plnění.

c. Pro účel zpracování uvedený pod bodem 5. a. 2) u vyjíždějících studentů záznamy o průběhu a výsledcích studia na přijímající organizaci.

Právním důvodem zpracování je plnění úkolu prováděného správcem jako orgánem veřejné moci (poskytování vzdělávání).

d. Pro účel zpracování uvedený pod bodem 5. a. 3) u vyjíždějících studentů informace ke zdravotnímu stavu ve vztahu k ochraně veřejného zdraví, podobu osoby zachycené kamerovým záznamem, případně jiné informace ve vztahu k bezpečnosti a ochraně zdraví osob.

Právním důvodem zpracování je ochrana životně důležitých zájmů, v případě podoby osoby zachycené kamerovým záznamem pak oprávněný zájem správce na zajištění bezpečnosti osob a majetku.

e. Pro účel zpracování uvedený pod bodem 5. b. 2) u přijíždějících studentů údaje stanovené § 88 zákona o vysokých školách pro vedení tzv. matriky studentů, tj.

i. jméno a příjmení, popřípadě další jména a rodné příjmení, rodné číslo, stav a adresa místa trvalého pobytu studenta, adresa elektronické pošty (je-li studentem poskytnuta), u cizinců také datum narození, pohlaví, adresa místa hlášeného pobytu v České republice a státní občanství,

ii. studijní údaje (číslo osoby na UK, zápis do studia, studijní program a forma studia, přerušení studia, ukončení studia a další obdobné studijní údaje) a údaje potřebné k uplatnění speciálních potřeb (například úprava výuky),

iii. údaje na průkazu studenta UK (jméno a příjmení, datum narození, číslo osoby na UK, platnost průkazu, číslo průkazu a čárový kód průkazu).

Právním důvodem zpracování je plnění právní povinnosti stanovené zákonem o vysokých školách a plnění úkolu prováděného správcem jako orgánem veřejné moci (poskytování vzdělávání a rozvíjení zvláště evropské spolupráce). V případě údajů potřebných k uplatnění speciálních potřeb je právním důvodem souhlas studenta.

f. Pro účel zpracování uvedený pod bodem 5. b. 3) u přijíždějících studentů

i. adresní a identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa, číslo osoby na UK, datum narození, pohlaví, e-mail, telefon, fakulta UK, ročník, podpis studenta),

ii. údaje související s ubytováním a stravováním (datum pobytu, období stravování, číslo bankovního účtu k vrácení přeplatku a jiné obdobné údaje).

Právním důvodem zpracování je smlouva (k ubytování, ke stravování) a plnění předmětu smlouvy.

g. Pro účel zpracování uvedený pod bodem 5. b. 4) u přijíždějících studentů informace ke zdravotnímu stavu ve vztahu k ochraně veřejného zdraví, podobu osoby zachycené kamerovým záznamem, případně jiné informace ve vztahu k bezpečnosti a ochraně zdraví osob.

Právním důvodem zpracování je ochrana životně důležitých zájmů, v případě podoby osoby zachycené kamerovým záznamem pak oprávněný zájem správce na zajištění bezpečnosti osob a majetku.


Předávání osobních údajů

Univerzita Karlova může předávat v rámci programu Erasmus+ Vaše osobní údaje

a. Evropské komisi,

b. přijímací organizaci,

c. Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy,

d. Domu zahraniční spolupráce (příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jejíž hlavním účelem je mezinárodní spolupráce v oblasti školství),

e. dalším zpracovatelům, kteří pro UK zajišťují služby (například stravování, licence ISIC).


Doba uchování osobních údajů

Univerzita Karlova uchovává Vaše osobní údaje po dobu nezbytně nutnou ve vztahu k danému účelu zpracování osobních údajů a v souladu s platným Spisovým řádem UK jsou pak skartovány nebo archivovány. V případě zahraničních mobilit jsou osobní údaje uchovávány 5 let a poté jsou archivovány. Záležitosti týkající se studia jsou uchovávány po dobu 10 let a poté archivovány. Osobní údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.


Práva subjektů údajů

Při zpracování svých osobních údajů máte právo na:

a. Informace o zpracování

b. Přístup k osobním údajům

c. Opravu a doplnění

d. Výmaz (právo „být zapomenut“)

e. Omezení zpracování

f. Přenositelnost údajů

g. Vznesení námitky

h. Přezkum automatizovaného rozhodnutí

i. Stížnost či ochranu

j. Odvolat souhlas v případě, kdy je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu; zákonnost zpracování před odvoláním souhlasu není odvoláním dotčena

Bližší vysvětlení k právům subjektů údajů při zpracování osobních údajů lze nalézt v obecné informaci o zpracování a ochraně osobních údajů na Univerzitě Karlově, která je dostupná zde.


Uplatnění práv subjektů údajů

Pro uplatnění Vašich práv při zpracování osobních údajů kontaktujte Univerzitu Karlovu zasláním žádosti datovou schránkou (ID datové schránky: piyj9b4), e-mailem na pověřence pro ochranu osobních údajů gdpr@cuni.cz nebo osobním či elektronickým podáním pověřenci pro ochranu osobních údajů prostřednictvím podatelny Univerzity Karlovy. Více informací ke způsobu podání je uvedeno na internetové stránce https://cuni.cz/UK-655.html. Před zpracováním žádosti má Univerzita Karlova právo a povinnost ověřit identitu žadatele.


Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost na zpracování osobních údajů dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, web: www.uoou.cz.Poslední změna: 18. prosinec 2023 10:47 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor zahraničních vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám