Studenti se speciálními potřebami

Univerzita Karlova se v souladu s cíli programu Erasmus+ snaží zprostředkovat zahraniční zkušenost v podobě studijního pobytu nebo praktické stáže co nejširšímu spektru studentů. Z tohoto důvodu kromě tradiční podpory v podobě stipendií zprostředkovává zajištění další finanční podpory studentům s hendikepem a studentům ze socio-ekonomicky znevýhodněného prostředí.Dodatek ke smlouvě pro získání speciálního stipendia, je vždy podepisován, spolu s účastnickou smlouvou před začátkem mobility.


Níže najdete informace o možnostech navýšení Vaší finanční podpory programu Erasmus+ tak, abyste snadněji zvládli svůj zahraniční pobyt.


Studenti s ekonomickou překážkou, s dětmi/závislými osobami

O navýšení účelového stipendia programu Erasmus+ z důvodu socio-ekonomického znevýhodnění mohou žádat studenti, kteří se účastní pobytu v zahraničí a:


  • vznikl jim nárok na dávku státní sociální podpory nebo

  • přídavek na dítě nebo

  • pobírají sociální stipendium na Univerzitě Karlově nebo

  • sami starají o nezletilé dítě

Podmínkou je, že příjem v rodině nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 3,4 a žadatel nedovršil věku 26 let.

Definice oprávněné osoby, která může žádat vyplývá ze zákona o vysokých školách. Rozhodným obdobím se rozumí poslední ukončený kalendářní rok.


Student, který nepobírá přídavky na dítě od českého státu, může rovněž požádat o navýšení účelového stipendia, pokud doloží, že pobírá dávky za obdobných podmínek v zemi svého původu.


Navýšení stipendia bylo rozhodnutím Národní agentury (DZS MŠMT ČR) stanoveno na 250,- Eur/měsíc (t.j. 30 dnů pobytu). Částka navýšeného stipendia bude studentovi vyplacena po podpisu Účastnické smlouvy programu Erasmus+ nebo Dodatku k této Smlouvě.


V případě zájmu o stipendium mne prosím kontaktujte e-mailem:


Studenti s fyzickým, duševním nebo zdravotním znevýhodněním

Speciální stipendium programu Erasmus+ je určeno studentům na pokrytí zvýšených výdajů v zahraničí, které vyplývají z jejich zdravotníh potřeb.


Přidělené speciální stipendium je po návratu ze studijního pobytu nebo praktické stáže Erasmus+ nutné vyúčtovat! Předkládají se faktury udávající skutečně vynaložené náklady, uvádějící název a adresu subjektu, který fakturu vystavil, částku a měnu i datum vystavení faktury.


V případě zájmu o stipendium mne prosím kontaktujte e-mailem: pavel.knap@ruk.cuni.cz


K žádosti je nutné doložit:

  • lékařskou zprávu;

  • kopii průkazu ZTP (pokud ho student vlastní);

  • dokumenty programu Erasmus+: podepsanou účastnickou smlouvu na studijní pobyt / praktickou stáž (Learning agreement for studies/traineeship)

  • akceptační dopis, ve kterém přijímající instituce potvrzuje přijetí ke studijnímu pobytu / praktické stáži a kde je uvedeno, že je srozuměna s Vaším zdravotním stavem.
Poslední změna: 23. leden 2024 09:04 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor zahraničních vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám