Studenti se speciálními potřebami

Univerzita Karlova se v souladu s cíli programu Erasmus+ snaží zprostředkovat zahraniční zkušenost v podobě studijního pobytu nebo praktické stáže co nejširšímu spektru studentů. Z tohoto důvodu kromě tradiční podpory v podobě stipendií zprostředkovává zajištění další finanční podpory studentům s hendikepem a studentům ze socio-ekonomicky znevýhodněného prostředí.Níže najdete informace o možnostech navýšení Vaší finanční podpory programu Erasmus+ tak, abyste snadněji zvládli svůj zahraniční pobyt.


Studenti s ekonomickou překážkou, s dětmi/závislými osobami

O navýšení účelového stipendia programu Erasmus+ z důvodu socio-ekonomického znevýhodnění mohou žádat studenti, kteří se účastní studijního pobytu v zahraničí a mají v rozhodném období nárok na přídavek na dítě (dle právního předpisu), jestliže příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 3,4. Jsou to tedy studenti, kterým vznikl nárok na i/ dávku státní sociální podpory nebo ii/ přídavek na dítě nebo iii/ pobírají sociální stipendium na Univerzitě Karlově za podmínek stanovených §91 odst. 3, zákona o vysokých školách. Definice oprávněné osoby, která může žádat vyplývá ze zákona o vysokých školách. Rozhodným obdobím se rozumí poslední ukončený kalendářní rok. Dále mohou o navýšení účelového stipendia žádat studenti s dětmi/závislými osobami.


Student, který nepobírá přídavky na dítě od českého státu, může rovněž požádat o navýšení účelového stipendia, pokud doloží, že pobírá dávky za obdobných podmínek v zemi svého původu.

O navýšení účelového stipendia programu Erasmus+ může student požádat kdykoliv od přiznání účelového stipendia Rozhodnutím děkana do konce akademického roku, ve kterém student uskuteční zahraniční studijní pobyt.

Navýšení stipendia bylo rozhodnutím Národní agentury (DZS MŠMT ČR) stanoveno na 250,- Eur/měsíc (t.j. 30 dnů pobytu). Částka navýšeného stipendia bude studentovi vyplacena po podpisu Účastnické smlouvy programu Erasmus+ nebo Dodatku k této Smlouvě.


Žádost spolu s přílohami doručite na adresu

Evropská kancelář

Odbor pro zahraniční vztahy

Rektorát Univerzity Karlovy v Praze

Ovocný trh 3

116 36 Praha 1


nebo naskenovanou ve formátu .pdf e-mailem na (potvrzení o doručení bude zasláno opět e-mailovou zprávou)


Studenti s fyzickým, duševním nebo zdravotním znevýhodněním

Speciální stipendium programu Erasmus+ je určeno studentům na pokrytí zvýšených výdajů v zahraničí, které vyplývají z jejich zdravotníh potřeb.


Přidělené speciální stipendium je po návratu ze studijního pobytu nebo praktické stáže Erasmus+ nutné vyúčtovat! Předkládají se faktury udávající skutečně vynaložené náklady, uvádějící název a adresu subjektu, který fakturu vystavil, částku a měnu i datum vystavení faktury.


Žádosti studenti podávají prostřednictvím Evropské kanceláře RUK, Ovocný trh 3–5, Praha 1, 116 36, kancelář číslo 112 – 113 nebo e-mailem: erasmus@ruk.cuni.cz


K žádosti je nutné doložit:

  • lékařskou zprávu;

  • kopii průkazu ZTP (pokud ho student vlastní);

  • dokumenty programu Erasmus+: podepsanou účastnickou smlouvu na studijní pobyt / praktickou stáž (Learning agreement for studies/traineeship)

  • akceptační dopis, ve kterém přijímající instituce potvrzuje přijetí ke studijnímu pobytu / praktické stáži a kde je uvedeno, že je srozuměna s Vaším zdravotním stavem.
Poslední změna: 8. září 2022 11:08 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor zahraničních vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám