Praktické stáže v akademickém roce 2024/2025

Praktické stáže (Traineeships) jsou další možností výjezdu studentů do zahraničí v rámci programu Erasmus+. Prioritou Univerzity Karlovy je zprostředkovávat praktické stáže studentům na univerzitních pracovištích partnerských škol a spolupracujících subjektů jako jsou laboratoře, výzkumná centra, fakultní školy, fakultní nemocnice, kulturní centra či jiná pracoviště. O podmínkách výběrového řízení se informujte u své fakulty.

Nelze vyjet do institucí financových přímo ze zdrojů EU.

Součástí stáže není výzkum či práce na závěrečné práci (bakalářské, diplomové, dizertační…) ani studium v jiné formě.


Stáž si můžete najít sami, prostřednictvím kontaktů na univerzitě nebo můžete využít nabídky stáží na těchto webových stránkách:

https://erasmus-plus.ec.europa.eu

https://www.esn.org

https://europass.cz


Zkušenosti studentů z jejich mobilit v rámci programu Erasmus+ můžete najít zde: https://www.charlesabroad.cz/damo


ViaErasmus! je nové webové rozhraní pro vyjíždějící studenty jedoucí na mobilitu v rámci programu Erasmus+ mimo ČR, které obsahuje nejčastější otázky a odpovědi související s celým administrativním procesem. Odkaz: ViaErasmus!Kdo

Praktické stáže Erasmus+ se může účastnit každý student, který je zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu a bude po celé období pobytu v zahraničí řádně zapsán ke studiu na Univerzitě Karlově. Prioritou UK je zprostředkovat praktické stáže studentům, kteří mají praxi jako součást svého studijního programu.

Kde

Praktickou stáž mohou studenti absolvovat v každé zemi zapojené do programu Erasmus+ kromě České republiky: Dánsko, Finsko, Island, Irsko, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Norsko, Švédsko, Belgie, Francie, Itálie, Kypr, Malta, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, Bulharsko, Chorvatsko, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Slovinsko, Slovensko, Severní Makedonie, Turecko

Kdy

Praktické stáže může absolvovat každý student od 1. ročníku Bc studia.

Na jak dlouho

Praxe mohou trvat 2 – 12 měsíců. Za minimální délku 2 měsiců se považuje 60 dní. Minimálně 20 hodin týdně.

Jak často

V rámci programu Erasmus+ se studenti mohou účastnit praktické stáže v zahraničí opakovaně v každé úrovni svého vysokoškolského studia (Bc, Mgr/NMgr, Ph.D). Celkové penzum pro každou úroveň studia je 12 měsíců (resp 24 měsíců u 5ti letých Mgr. programů), přičemž těchto 12 (resp.24) měsíců může tvořit praktická stáž (Student Mobility for Traineeship), studijní pobyt (Student Mobility for Studies) a/nebo kombinace těchto aktivit. Možnost druhého výjezdu mohou využít i studenti, kteří již absolvovali studijní pobyt a/nebo praktickou stáž v rámci programu Erasmus+.Výběrová řízení a nominace studentů

Realizace praktické stáže v rámci programu Erasmus+ vyžaduje určitý administrativní postup, pro jehož zjednodušení používá Univerzita Karlova webovou aplikaci. Prostřednictvím této aplikace má každý účastník programu Erasmus+ možnost sledovat jednotlivé administrativní kroky (stav své přihlášky). Webová aplikace programu Erasmus+ používá údaje Studentského Informačního Systému (SIS) a údaje inter-institucionální dohody, na kterou je student nominován.


Výběrová řízení pro obsazení míst na praxe jsou v kompetenci jednotlivých fakult (resp.jejich součástí - katedry, instituty, ústavy), která tato výběrová řízení vyhlašují, zajišťují rovný přístup a transparentní výběr studentů. Výsledkem výběrového řízení je seznam úspěšných uchazečů v podobě pořadníku studentů do jednotlivých zemí. Studenti se hlásí do výběrových řízení podle stanovených podmínek výběrové komise fakulty. V případě nevyčerpaných finančních prostředků je možné otevřít dodatečná výběrová řízení.


Nominace studentů:

* Studenti, kteří úspěšně prošli výběrovým řízením na fakultě mohou být nominováni do programu Erasmus+ traineeship.

* Nominaci studentů provádí s pověřením děkana fakultní koordinátor programu Erasmus+.

* Nominace do programu Erasmus+ zároveň zakládá nárok studenta na přiznání finanční podpory.


Založení přihlášky - WEBOVÁ APLIKACE


Každý uchazeč se může registrovat (založit přihlášku) až na tři různé destinace z nabízených institucí v rámci jednoho období (zimní /letní semestr) a fakulty UK, na které je zapsán.

Při výběru by se měl uchazeč orientovat podle oboru svého studia.


Podání přihlášky prostřednictvím webové aplikace Erasmus+ https://is.cuni.cz/webapps


Přístup do aplikace získá student na základě uvedení čísla osoby (osmi-místné číslo na průkazu studenta - kartě ISIC - pod fotografií) a hesla, jež mu bylo přiděleno při výdeji průkazu.

V případě změny, ztráty nebo vypršení platnosti hesla je možné získat nové heslo prostřednictvím Centrální autentizační služby UK na https://ldap.cuni.cz/index.php nebo UK Pointu.


Webová aplikace pro založení přihlášek na praktické stáže v programu Erasmus+ na ZS a LS je otevřena od 15.2. Výsledky výběrových řízení oznamuje fakultní koordinátor programu Erasmus+ a jsou také uvedeny ve webové aplikaci (stav nominován / nenominován).Pracovní plán praxe - Learning Agreement for Traineeship


Pracovní plán praxe v zahraničí musí odpovídat studijnímu programu, který má student na UK. Uznány mohou být pouze praxe, které mají ekvivalent v rámci studijního programu na UK.

Praktická stáž může mít podobu povinnou, povinně volitelnou nebo volitelnou. Specifika a náplň praktické stáže je třeba pečlivě vypsat do webové aplikace. Tím se vyplní zároveň i dokument Learning agreement for Traineeship, který je nedílnou součástí přihlášky na praktickou stáž. Tento formulář si student vytiskne pomocí online aplikace a nechá schválit garantem studijního progamu a podepsat proděkanem pro studijní záležitosti. Přihláška je automaticky generována ve formátu .pdf a může být po vyplnění vytištěna přímo z webové aplikace. I v případě praktických stáží je nezbytné ověřit si požadavky partnerské instituce, která může vyžadovat vlastní formuláře týkající se zejména ubytování, pojištění nebo pracovní doby.O přijetí na praktickou stáž informuje studenta partnerská instituce zpravidla zasláním potvrzené přihlášky zpět. O akceptaci na stáž také rozhoduje "akceptační (zvací) dopis" přímo z pracoviště, kde bude student stáž na stáži. Tyto zmíněné dokumenty jsou většinou doručeny přímo na adresu studenta. Pokud budou dodány na fakultu nebo Evropskou kancelář, příslušní koordinátoři budou studenta o této skutečnosti informovat.


Jazykový test

POZOR od 23.1.2023 je test již DOBROVOLNÝ


DŘÍVE: V případě, že hlavním jazykem studijního pobytu je některý z jazyků dostupných v EU Academy, je účastník povinen provést online jazykové hodnocení před a po ukončení studijního pobytu (v případě hodnocení C2 se výstupní test nedělá). Tato podmínka se nevztahuje na rodilé mluvčí a pro jasně odůvodněné případy. Jazykový test je povinný i pro držitele různých certifikátů prokazujících vaši jazykovou zdatnost.


 1. Vytvořit profil: welcome-to-the-eu-academy

 2. Počkat na potvrzující email

 3. Pokračovat na: test

 4. Klikněte na Resume a níž na stránce se přidejte k vybrané jazykové skupině (Join community)

 5. Vyberte vybranou jazykovou skupinu (AJ zcela dole) a klikněte na Language assesment, abyste spustili test

 6. Vyplňte test

 7. EU Academy vám ihned nabídne výsledky (špatné / správně odpovědi), na jejichž konci se vám ukáže úroveň jazyka

 8. Po vyplnění testu můžete dále pokračovat v navazujícím jazykovém kurzu v záložce DashboardPřevod stipendia na eurový účet

Přiznané stipendium bude studentovi převedeno na jeho eurový účet, který student uvede v online Erasmus přihlášce. Tento účet může být aktivován u jakékoli banky v ČR. Výše finanční podpory je stanovena ve finančních dokumentech - v Rozhodnutí děkana o přiznaném stipendiu a v Účastnické smlouvě.


Vyplnění čísla účtu ( v případě jiné banky než KB a.s. také IBAN a SWIFT kódu) do online Erasmus přihlášky studenta je jednou z podmínek vystavení Účastnické smlouvy a převodu stipendia. Stipendium se převádí na eurový účet studenta až po podpisu Účastnické smlouvy.Rozhodnutí děkana o přiznání účelového stipendia


Výše účelového stipendia:


 • Douhodobé pobyty (60 až 360 dni)


 • Krátkodobé pobyty (5-30 dní): zde


Po doručení přihlášky potvrzené partnerskou institucí a obdržení akceptačního dopisu ze zahraničního pracoviště může být studentovi přiznáno účelové stipendium na podporu praktické stáže v zahraničí na základě "Rozhodnutí děkana". Návrhem Rozhodnutí děkana o přiznání účelového stipendia je pověřen fakultní koordinátor .Účastnická smlouva o převodu účelového stipendia na účet studenta

Řádné užití přiznaného stipendia a podmínky jeho vyplacení jsou upraveny Účastnickou smlouvou v souladu s Kvalifikačními podmínkami programu Erasmus+ dle Opatření rektora č. 34/2015 a Všeobecnými smluvními podmínkami programu Erasmus+. Student uzavírá účastnickou smlouvu s UK prostřednictvím Evropské kanceláře Odboru pro zahraniční styky RUK v Praze, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1. Účastnická smlouva musí být uzavřena před začátkem pobytu.


Podmínkou přípravy Účastnické smlouvy k podpisu je řádně vyplněná online Erasmus přihláška studenta a potvrzené a podepsané Rozhodnutí děkana o přiznání účelového stipendia. O možnosti podpisu a převzetí Účastnické smlouvy bude student informován emailem na emailovou adresu studenta uvedenou v aplikaci.


Podmínkou uzavření Účastnické smlouvy a následného vyplacení stipendia je předložení kopií:


 • Rozhodnutí děkana o přiznání účelového stipendia ze své fakulty - podepsané děkanem

 • Potvrzené přihlášky = tzv. Learning agreement for Traineeship - podepsané všemi třemi stranami


Společně s jedním originálem Účastnické smlouvy student zároveň obdrží

* Potvrzení o nominaci do programu Erasmus+ (Erasmus+ Nomination Letter) v anglickém jazyce pro úřady (cizinecká policie) v zahraničí.

Podle pravidel EU je povinností studenta přihlásit se na oddělení cizinecké policie v místě kde bude stážovat do 30 dnů od jeho příjezdu.


Stipendium je obvykle vyplaceno do 14 dnů od podpisu této smlouvy.


POZOR! Účastnickou smlouvu nelze podepisovat po návratu z mobility, stipendium nelze vyplácet zpětně.


Zdravotní pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu


Čeští občané mají nárok na zdravotní péči v EU a zemích EHP podle Nařízení Rady EHS č.1408/71 a č.574/72. V jakékoliv zemi EU je však nezbytné počítat s tzv. spoluúčastí pacienta.

Z těchto důvodů je povinností studenta zajistit si pojištění veškerých léčebných výdajů platného pro cílovou zemi. Od 1. 6. 2004 platí novela zmíněných Nařízení, která zavádí jako doklad o nároku na lékařskou péči v EU a zemích EHP Evropský průkaz zdravotního pojištění.

V souvislosti s výkonem pracovní stáže v zahraničí si student také zajistí pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu, které je platné pro zahraniční pracoviště, případně i úrazové pojištění.


Prodloužení pobytu


Prodloužení pobytu na praktické stáži


Prodloužení praktické stáže v zahraničí v rámci programu Erasmus+ může být realizováno:


a) bez nároku na navýšení finanční podpory (tzv.zero-grant). Student se statutem programu Erasmus+ může v prodlouženém období využívat všech výhod, které program Erasmus+ nabízí. Celková délka pobytu (včetně prodlouženého období) tedy nesmí přesáhnout 12 měsíců a pobyt musí být ukončen nejpozději s koncem akademického roku. Prodloužené období pobytu musí přímo navazovat na původně plánovaný pobyt.


b) s přiznanou finanční podporou. Pro uskutečnění prodloužení zašle student fakultnímu koordinátorovi souhlas s prodloužením pobytu potvrzený přijímající institucí (akceptační dopis pro návazné období), ve webové aplikaci doplní plán stáže odpovídající navazujícímu období a zašle garantovi studijního programu ke schválení. Fakultní koordinátor po obdržení obou dokumentů prodlouží období stáže ve webové aplikaci. Pokud jsou studentovi přiznány dodatečné finanční prostředky na návazné období, vystaví fakultní koordinátor dodatek k Rozhodnutí děkana o přiznání účelového stipendia. Evropská kancelář Odboru pro zahraniční styky RUK vyzve studenta mailem k podpisu Dodatku k Účastnické smlouvě, který upravuje délku pobytu v zahraničí a z ní vyplývající povinnosti po návratu.


Povinnosti po návratu


Podle závazků vyplývajících z Účastnické smlouvy musí student po návratu ze stáže předložit Evropské kanceláři Odboru pro zahraniční styky RUK následující dokumenty a vyplnit závěrečnou zprávu:

 • Confirmation - dokument potvrzující celkovou délku studia v zahraničí: (Confirmation of Erasmus Study Period) (potvrzení vydané a podepsané přijímající institucí, obsahující účel a délku pobytu). Formulář vymezující nezbytné náležitosti tohoto dokumentu tvoří přílohu D Účastnické smlouvy.

  Datum doručení: do 10 dnů ode dne jeho vystavení přijímající institucí, nejpozději však do 30.9. příslušného akademického roku. V případě zkrácení studijního pobytu, vyplývajícího z potvrzení délky pobytu, má student povinnost vrátit neoprávněně čerpanou část stipendia (tzv. poměrná část stipendia).


  Možné způsoby doručení:

  • originál dokumentu doručený na Erasmus kancelář RUK (1.patro, č.109)

  • kopie poslaná emailem přímo od přijímající zahraniční instituce na email:

  • emailem poslaný originál dokumentu s elektronickým podpisem*


 • Traineeship Certificate - slouží k popisu náplně pracovní stáže a k evaluaci studenta, vydává a potvrzuje jej vedoucí/školitel přijimajícího pracoviště. Ke stažení zde: Traineeship Certificate .

  Datum doručení: do 10 dnů ode dne vystavení přijímající institucí, nejpozději však do 30.9. příslušného akademického roku.


 • Závěrečná zpráva má dvě části.

  1/ EU Survey - vyplňuje se do celoevropské databáze (tzv. systém Beneficiary Modul Evropské komise), odkaz na zprávu v AJ přijde na email studenta uvedený v přihlášce na Erasmus+

  2/ Závěrečná zpráva - student vyplní po návratu na webu https://www.charlesabroad.cz/ .*Elektronicky podepsaný originál:

Obecně platí, že má-li být elektronický dokument originálem musí obsahovat kvalifikovaný elektronický podpis. Více zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. Dokument je většinou ve formě pdf, jež elektronický podpis uzamkne pro další editaci.Absolventské stážeVe spolupráci s konsorciem EDUCA (http://educaops.eu/cs/staze-erasmus-pro-studenty/) nabízíme stáže pro naše studenty – budoucí absolventy. Účastníci budou vybíráni mezi studenty, kteří budou teprve absolvovat. Před státnicemi řádně vybraní studenti odevzdají náležitě vyplněnou Přihlášku (viz níže). Výběrové řízení probíhá primárně na fakultách; pokud počet studentů vybraných na fakultní úrovni převýší počet nabízených míst, dojde k druhému kolu výběrového řízení na úrovni rektorátu.


Studenti si mohou místo praktické stáže najít sami, prostřednictvím kontaktů Univerzity, nebo mohou využít nabídky konsorcia Educa na jejich stránkách. Podmínkou je, aby stáž odpovídala studijnímu zaměření studenta. Absolventská stáž se započítává k délce pobytů Erasmus, které na dané studijní úrovni student již absolvoval. Max. délka na úrovni každého programu je 12 měsíců.


AKTUÁLNĚ - 04/2024:


Nyní lze financovat absolventské stáže na maximální dobu 6 měsíců a 0 dní s platností od dubna 2024 za splnění ostatních podmínek pro program Erasmus+.

Mobility v zemích mimo EU budou nadále nejprve financovány na minimální dobu 2 měsíců a 0 dní a podle aktuálního stavu rozpočtu bude možné případné prodloužení mobilit.Kdo

Absolvenstké praktické stáže Erasmus+ se může účastnit každý student – nadcházející absolvent. Výběrová řízení pro obsazení míst jsou v kompetenci jednotlivých fakult, resp. jejich součástí (katedry, instituty, ústavy), která tyto výběrová řízení vyhlašují, zajišťují rovný přístup a transparentní výběr studentů. Výsledkem výběrového řízení je seznam uchazečů s kontaktními údaji, který je odeslán na RUK do Evropské kanceláře.

Kde

Praktickou stáž absolventů mohou studenti absolvovat v každé zemi zapojené do programu Erasmus+ kromě České republiky a země svého trvalého pobytu.

Kdy

Absolventské praktické stáže se může účastnit každý student končící Bc, Mgr/NMgr, nebo Ph.D. program.

Na jak dlouho


Praxe mohou trvat 2 – 12 měsíců (24 měsíců u 5ti letých Mgr. programů). Za minimální délku 2 měsíců se považuje 60 dní. Nutno zohlednit délku ostatních Erasmus+ pobytů, které student v daném studijním programu již absolvoval. Absolventská stáž se k nim započítává. Dále se zohledňují přidělené finance a počet zájemců hlásících se konsorciu EDUCA.

Podmínky stáže

stáž musí odpovídat studijnímu zaměření studenta

počet odpracovaných hodin týdně – 40 hodin

stáž je možné realizovat do 12 měsíců od absolutoria včetně délky stáže, ale účastník nesmí mít status studenta. V případě, že se student po absolutoriu zapíše do dalšího studia, může využít nabídku praktických stáží Erasmus+ organizovaných UK.Po výběrovém řízení úspěšný žadatel vyplní Přihlášku - Application for graduates - programu praktických stáží pro absolventy a Learning Agreement for Traineeships. Student se neregistruje do online systému UK. Kvalifikační podmínky pro absolventy informace zde.


Tyto podklady následně dodá do fakultní Erasmus kanceláře, kde bude potvrzena Přihláška. Potvrzenou Přihlášku fakultou student odešle emailem k potvrzení do Evropské kanceláře na RUK společně s CV a motivačním dopisem a následně po potvrzení ji studentovi Evropská kancelář zašle zpět mailem a ten jej odešle taktéž mailem přímo konsorciu EDUCA (dle pokynů uvedených na Přihlášce).


POZOR! – zaslání vyplněné a potvrzené Přihlášky konsorciu EDUCA musí být před termínem absolutoria, rozuměno před termínem SZZ! Learning Agreement for Traineeships lze dodat konsorciu EDUCA později.


Learning Agreement for Traineeships sestaví žadatel na základě jednání s přijimající institucí a garantem svého studijního programu na své fakultě, který stvrzuje přihlášku svým podpisem ("Responsible person in the Home University").


Konsorcium EDUCA následně potvrdí studentovi nominaci a informuje o dalším postupu:

- povinnost pojištění ERAPO https://educaops.eu/cs/pojisteni/, jazykový test, účastnická smlouva, vyplacení stipendia aj. • Kontaktní osoba na absolventské stáže: Mgr.Petra Šmídová

  E-mail: petra.smidova@ruk.cuni.cz

  Telefon: +420 224 491 676Poslední změna: 13. červen 2024 12:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor zahraničních vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám