Opatření rektora UK č. 22/2006

Název:

Zásady vnitřního grantového systému Univerzity Karlovy v Praze

K provedení:

čl. 2 odst. 4 Grantového řádu Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

9. říjen 2006


Zásady vnitřního grantového systému Univerzity Karlovy v Praze


Čl. 1

Úvodní ustanovení


 • Tyto Zásady vnitřního grantového systému Univerzity Karlovy v Praze upravují náležitosti, o kterých tak stanoví Grantový řád Univerzity Karlovy v Praze (dále jen "Grantový řád" a "univerzita") a další podrobnosti o Grantové agentuře univerzity (dále jen "GA UK").


Čl. 2

Rozdělení grantových prostředků

(k čl. 3 odst. 4 písm. d) a e) Grantového řádu)


 1. Relativní podíly z grantových prostředků vyčleněných pro GA UK v rámci rozpočtu univerzity v kalendářním roce se stanovují takto:

    a. 

  pro společenskovědní sekci 20%,

    b. 

  pro přírodovědnou sekci 38%,

    c. 

  pro lékařskou sekci 38%,

    d. 

  pro zabezpečení činnosti GA UK 4%.

 2. Posouzení přihlášky nového grantového projektu (dále jen "projekt") se děje na základě smlouvy mezi univerzitou a posuzovatelem; odměna za včas a řádně dodaný posudek činí 500 Kč.


Čl. 3

Hlediska posuzování přihlášek a žádostí, závěrečná zpráva

(k čl. 6 odst. 1 Grantového řádu)

 1. Vyjádření děkan fakulty (čl. 4 odst. 3), na které je žadatel zapsán, se týká zejména skutečností, zda

    a. 

  přihláška nového projektu je v souladu s dlouhodobými záměry fakulty a univerzity,

    b. 

  lze zajistit projektu potřebné provozní zázemí z prostředků pracovišť fakulty a

    c. 

  personální složení pracovního týmu je přiměřené stanoveným cílům.

 2. Přihláška nového projektu je posuzována nejméně dvěma oponenty a to především podle následujících hledisek:

    a. 

  vědecká závažnost a aktuálnost projektu,

    b. 

  zpracování návrhu projektu a reálnost cílů řešení,

    c. 

  koncepce a metodika řešení,

    d. 

  přiměřenost finančních nákladů.

 3. Projekty jsou po skupinách dále posuzovány zpravodaji, kteří posoudí korektnost oponentských posudků, především v případech rozporného hodnocení oponentů. Zpravodajové se účastní hodnotícího zasedání oborové rady a podávají jí informace o projektech při stanovení výsledného pořadí projektů.

 4. Žádost o pokračování projektu není oponenty posuzována. Projekty jsou po skupinách posuzovány zpravodaji, kteří podávají oborové radě informace o korektnosti vynaložení finančních prostředků a výsledcích projektu, především publikačních. Oborová rada může Grantové radě univerzity navrhnout ukončení projektu též v případě (čl. 5 odst. 6 písm. c) Grantového řádu), kdy projekt v rozporu s přihláškou má dosud nízký nebo nemá žádný výstup.

 5. Závěrečná zpráva o ukončení projektu obsahuje seznam publikačních a jiných výstupů projektu, celkové slovní zhodnocení výsledků a přínosu projektu a komentované zdůvodnění výdajů čerpaných z přidělených finančních prostředků. Závěrečná zpráva projektu není oponenty posuzována. Projekty jsou po skupinách posuzovány zpravodaji, kteří podávají oborové radě informace o korektnosti vynaložení finančních prostředků a výsledcích projektu. Dále zpravodajové informují oborovou radu o

    a. 

  projektech s nepřiměřeně nízkým výstupem,

    b. 

  projektech s mimořádně dobrým výstupem.

  Oborová rada může navrhnout rektorovi ocenění projektů s mimořádně dobrým výsledkem.


Čl. 4

Administrativní náležitosti, termíny

(k čl. 6 odst. 5 Grantového řádu)

 1. Podávání přihlášek projektů, žádostí o pokračování projektu, vyjádření děkana fakulty, vyrozumění podle čl. 6 odst. 7 Grantového řádu, podávání závěrečných zpráv o ukončených projektech a další související úkony probíhají prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz, sekce "Věda a výzkum/Grantová agentura UK" (dále jen "elektronickým způsobem").

 2. V přihlášce se jakožto vědní obor podle čl. 6 odst. 4 Grantového řádu uvádí studijní program, ve kterém žadatel studuje.

 3. Přihlášky projektů a žádosti o pokračování projektu se podávají prostřednictvím fakulty, na které je žadatel, resp. hlavní řešitel, zapsán. Součástí vyjádření děkana této fakulty (čl. 6 odst. 6 Grantového řádu) může být též vyjádření školitele nebo vedoucího diplomové práce; negativní vyjádření děkana musí být odůvodněno.

 4. Součástí přihlášky projektu a žádosti o pokračování projektu je specifikace požadovaných finančních prostředků podle čl. 5 odst. 2.

 5. Přihláška projektu, nebo žádost o pokračování projektu, která neobsahuje všechny požadované údaje, a kde nebyla žadatelem nebo hlavním řešitelem zjednána na výzvu náprava, nebude hodnocena.

 6. Žádost o změnu hlavního řešitele nebo o změnu školitele anebo vedoucího diplomové práce (jakožto člena řešitelského týmu) se podává elektronickým způsobem; o žádosti rozhoduje Grantová rada. Informace o provedené nebo připravované změně jiného člena řešitelského týmu je náležitostí žádosti o pokračování projektu, nebo závěrečné zprávy o ukončení projektu. Těmito změnami nejsou dotčeny limity podle čl. 5 odst. 2 až 4.

 7. Termín podávání přihlášek nových projektů a žádostí o pokračování projektů, termín pro podání závěrečné zprávy o dosažených výsledcích ukončených grantových projektů, termín předložení návrhu Grantové rady univerzity podle čl. 3 odst. 4 písm. f) Grantového řádu a zprávy podle čl. 3 odst. 4 písm. g) Grantového řádu se každoročně stanoví opatřením rektora. V tomto opatření se mohou stanovit též další termíny a administrativní náležitosti.


Čl. 5

Finanční prostředky

(k čl. 6 odst. 9 Grantového řádu)

 1. Finanční prostředky jsou projektu přiděleny vždy na jeden kalendářní rok.

 2. Výše finančních prostředků, kterou lze přidělit projektu, činí nejvýše 300 000 Kč ročně. Tyto prostředky se dělí na mzdové prostředky a ostatní osobní náklady, odvody na sociální a zdravotní pojištění a na tvorbu sociálního fondu, stipendijní prostředky1), nespecifikované mzdové a stipendijní prostředky, náklady na cestovné a další neinvestiční náklady.

 3. Limity finančních prostředků, které lze přidělit projektu na jeden rok, se stanovují takto:

    a. 

  mzdové prostředky a ostatní osobní náklady: nejvýše 48 000 Kč pro projekt, z toho nejvýše 24 000 Kč pro školitele nebo vedoucího diplomové práce,

    b. 

  prostředky na stipendia: nejvýše 96 000 Kč pro projekt, z toho nejvýše 48 000 Kč pro hlavního řešitele,

    c. 

  mzdové prostředky a ostatní osobní náklady spolu s prostředky na stipendia činí nejvýše 120 000 Kč,

    d. 

  nespecifikované mzdové a stipendijní prostředky činí nejvýše 3000 Kč; tyto prostředky mohou být hlavním řešitelem použity i nad rámec limitů uvedených v písmenu a) až c) nebo v odstavci 4.

 4. V kalendářním roce lze jedné osobě z prostředků GA UK přidělených projektům poskytnout

    a. 

  formou mzdových prostředků a ostatních osobních nákladů nejvýše 24 000 Kč,

    b. 

  formou stipendií nejvýše 48 000 Kč,

    c. 

  formou mzdových prostředků a ostatních osobních nákladů nebo stipendií nejvýše 48 000 Kč.

 5. Částky mzdových prostředků a ostatních osobních nákladů jsou uvedeny bez odvodů na zdravotní a sociální pojištění a bez prostředků na tvorbu sociálního fondu; tyto odvody ve výši stanovené právními předpisy a prostředky na tvorbu sociálního fondu ve výši 2% mzdových nákladů se k zde uvedeným částkám přičítají.

 6. Přidělení finančních prostředků a hospodaření s nimi upravuje smlouva uzavíraná mezi univerzitou, fakultou, na které je hlavní řešitel zapsán ke studiu, a hlavním řešitelem.

 7. Součástí smlouvy podle odstavce 6 je též

    a. 

  závazek hlavního řešitele a fakulty převést nevyčerpané finanční prostředky zpět univerzitě,

    b. 

  závazek řešitele předložit na vyžádání Grantové rady univerzity nebo oborové rady GA UK podrobné doklady k čerpání použitých finančních prostředků,

    c. 

  závazek děkana fakulty vyhovět návrhům hlavního řešitele na přiznání stipendií, které budou podány v souladu s projektem a s vnitřními předpisy univerzity,

    d. 

  závazek hlavního řešitele a fakulty ve všech výstupech projektu, včetně publikací, vždy výslovně uvést, že vznikly na základě úplné, nebo částečné finanční podpory GA UK.

1) čl. 9 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze


Čl. 6

Přechodná ustanovení

 1. Na projekty, které byly uděleny před 1. říjnem 2006, se čl. 2 odst. 2 a čl. 3, 4 a 5 nevztahují.

 2. U projektů podle odstavce 1 se postupuje v souladu se zněním opatření rektora č. 17/2003, Zásady vnitřního grantového systému Univerzity Karlovy v Praze, v platném znění, nestanoví-li Grantový řád jinak.


Čl. 7

Společná a závěrečná ustanovení

 1. Administrativní zabezpečení činnosti GA UK zajišťuje odbor pro vědu a výzkum rektorátu univerzity.

 2. S výjimkou podle čl. 6 se ode dne účinnosti tohoto opatření podle opatření rektora č. 17/2003, v platném znění, nepostupuje.

 3. Toto opatření bylo projednáno ve Vědecké radě univerzity dne 5. října 2006.

 4. Toto opatření nabývá účinnosti dne 9. října 2006.


V Praze dne 9. října 2006


Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor


Opatření rektora UK č. 22/2006 ve formátu .doc


Poslední změna: 21. leden 2018 23:26 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám