Promoce, diplomy a dodatky

Pozor

Podmínky akademických obřadů se mohou měnit v souvislosti s platnými ochrannými opatřeními. Sledujete prosím aktuální informace univerzity.

Promoce

Promoce je slavnostní rozloučení Univerzity Karlovy s absolventem (bakalářem, magistrem, doktorem), v níž absolvent skládá akademický slib (latinský) a přijímá od promotora diplom, který opravňuje užívat akademické tituly.

Průběh promoce je stanoven řádem imatrikulací a promocí Univerzity Karlovy. Promoční obřad se v dnešní ceremoniální podobě koná ve Velké aule Karolina (magisterské a doktorské promoce) nebo v Aule Profesního domu na Malostranském náměstí (bakalářské promoce) a uplatňují se v něm univerzitní insignie a obřadní obleky (taláry).


Aktuální rozvrh promocí a imatrikulací je dostupný v Informačním systému Studium.


Promoce absolventů doktorských studijních programů

Promoce absolventů v doktorských studijních programech jsou ovlivněny počtem absolventů a uskutečňují se jak samostatné po fakultách, tak společné pro více fakult. Společné promoce zajišťuje Odbor pro studium a záležitosti studentů RUK (oddělení doktorského studia) na základě podkladů fakult a uskutečňují se dvakrát ročně – v květnu a listopadu. Samostatné promoce zajišťuje příslušná fakulta podle počtu absolventů jedenkrát nebo dvakrát ročně.


Veškeré informace o průběhu slavnostního předávání doktorských diplomů obdrží absolvent písemnou formou z příslušné fakulty (z oddělení vědy nebo studijního oddělení).

Vysokoškolský diplom

Vysokoškolský diplom je dokladem o absolvování studijního programu v příslušném studijním oboru. Vysokoškolský diplom je opatřen státním znakem České republiky spolu s uvedením označení příslušné vysoké školy a akademického titulu, který je udělován; vysoká škola jej vydává zpravidla při akademickém obřadu.

Opatření rektora č. 16/2023 o vysokoškolském diplomu, dodatku k diplomu, diplomu o vykonání státní rigorózní zkoušky a vysvědčení k diplomu o vykonání státní rigorózní zkoušky


Vzor plné moci v českém a anglickém jazyce (bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy)

Vzor plné moci v českém a anglickém jazyce (státní rigorózní zkouška)


Vzory diplomů:

Bakalářské diplomy (Bc.)

Latinský text

Český překlad

Anglický překlad

Staré akreditace

(studijní program + studijní obor)

Latinský text

Český překlad

Anglický překlad

Nové akreditace

(pouze studijní program, popř. se specializací)

Latinský text

Český překlad

Anglický překlad


Magisterské diplomy (Mgr.)

Latinský text

Český překlad

Anglický překlad

Staré akreditace

(studijní program + studijní obor)

Latinský text

Český překlad

Anglický překlad

Nové akreditace

(pouze studijní program, popř. se specializací)

Latinský text

Český překlad

Anglický překlad


Rigorózní diplomy (PhDr., JUDr., RNDr., PharmDr., ThDr., ThLic.)

Latinský text

Český překlad

Anglický překlad

Staré akreditace

Latinský text

Český překlad

Anglický překlad

Nové akreditace

Latinský text

Český překlad

Anglický překlad


Lékařské diplomy (MUDr., MDDr.)

Latinský text

Český překlad

Anglický překlad

Staré akreditace

Latinský text

Český překlad

Anglický překlad

Nové akreditace

Latinský text

Český překlad

Anglický překlad


Doktorské diplomy (Ph.D.)

Latinský text

Český překlad

Anglický překlad

Latinský text

Český překlad

Anglický překlad


Ověřování diplomu:

Od listopadu 2019 mohou provést ověření shody opisu nebo kopie diplomu s jeho originálem (vidimaci): notáři, krajské úřady, obecní úřady, újezdní úřady, držitel poštovní licence a Hospodářská komora ČR.


Dodatek k diplomu

Dodatek k diplomu (Diploma Supplement) je vydáván v souladu s §57 zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách, centrálně jako jednotný výstup z Informačního systému UK. Byl sestaven podle modelu vytvořeného Evropskou komisí, Evropskou radou a organizacemi UNESCO/CEPES a na základě praktických zkušeností získaných z doporučení vysokých škol, které se tvorbou dodatku zabývají již několik let. Popisuje podstatu, úroveň, obsah, souvislosti a postavení typu studia, které bylo úspěšně absolvováno a jehož výsledkem bylo získání kvalifikace. Dodatek vhodně doplňuje základní doklad o kvalifikaci. Lze ho používat pro národní i mezinárodní účely k usnadnění akademického i profesního uznání a mobility. Je koncipován jako věcný dokument, který neposuzuje hodnotu vzdělání a neposkytuje stanovisko o jeho ekvivalenci. Dodatek k diplomu je vydáván jako dvojjazyčný dokument (česko-anglický), automaticky a zdarma všem absolventům.

Vzor dodatku k diplomu

Poslední změna: 14. listopad 2023 15:02 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro studium a záležitosti studentů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám