Opatření rektora č. 23/2021 ve znění opatření rektora č. 3/2022 (úplné znění)

Název:

Zavedení a definování pojmu „postdoktorand“ na Univerzitě Karlově

K provedení:

-

Gestor:

OVaV

Účinnost:

17. 1. 2022


Zavedení a definování pojmu „postdoktorand“ na Univerzitě Karlově

Čl. 1 – Úvodní ustanovení

Toto opatření specifikuje použití pojmu „postdoktorand“ (v anglickém jazyce „post-doc“) na Univerzitě Karlově (dále jen „univerzita“).


Čl. 2 – Postdoktorand

  1. Postdoktorand je akademický nebo vědecký pracovník, který má s univerzitou pracovní poměr na dobu určitou (minimálně na jeden rok), a který dosáhl akademického titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu (dále jen „Ph.D.“) před maximálně osmi lety. Do této doby se nezapočítává doba, po kterou je čerpána mateřská dovolená, rodičovská dovolená, doba vojenské služby, doba vážných zdravotních komplikací, případně doba jiných obdobných zákonných dlouhodobých překážek výkonu práce (např. doba strávená dlouhodobou péčí o rodinného příslušníka/blízkou osobu).

  2. Pracovní místa postdoktorandů jsou obsazována podle Řádu výběrového řízení univerzity, případně podle specifických podmínek projektu, na který je postdoktorand přijímán, a to uchazeči, kteří získali Ph.D. na zahraniční (nebo případně tuzemské) vysoké škole.

  3. Za postdoktoranda není považován pracovník, který působí na stejné součásti univerzity, kde absolvoval doktorské studium v období, které je rozhodné podle odst. 1.


Čl. 3 – Povinnosti fakult a dalších součástí

  1. Fakulty a další součásti univerzity (dále jen „součásti UK“) se budou při rozhodování, zda je zaměstnanec postdoktorandem, řídit tímto opatřením.

  2. Součásti UK do nových pracovních smluv výslovně uvedou, že je zaměstnanec postdoktorandem, a zajistí jednoznačné označení postdoktoranda v personálním systému univerzity, a to nejpozději k prvnímu dni platnosti jeho pracovněprávního vztahu. Budou-li stávající pracovní smlouvy měněny nebo k nim budou uzavírány dodatky z jiných důvodů, použije se předchozí věta přiměřeně.


Čl. 4 – Přechodná a závěrečná ustanovení

  1. Součásti UK zajistí jednoznačné označení postdoktorandů, jejichž pracovněprávní vztah již ke dni účinnosti tohoto opatření trvá, v personálním systému univerzity nejpozději do 1. října 2021.

  2. Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. září 2021.Úplné znění nabylo účinnosti dne 17. ledna 2022.V Praze dne 12. ledna 2022

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke stažení
Poslední změna: 13. leden 2022 14:57 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám