Blended Intensive Programme

BIP - Kombinovaný intenzivní program

Kombinovaný intenzivní program (BIP) umožňuje propagovat a implementovat mezinárodní mobilitu v kombinaci fyzické a virtuální aktivity. Cílem je podpořit mezinárodní spojení vysokoškolských vzdělávacích institucí, aby společně vytvářely programy pro školení, studium a výuku skupin studentů, akademiků nebo administrativních pracovníků za použití inovativních přístupů a digitálních nástrojů.


Naše univerzita se do programu může zapojit buď v roli koordinátora (a zároveň přijímající instituce) nebo v roli participanta, vysílajícího své účastníky.


Definice BIP

 • Spojení minimálně 3 vysokoškolských institucí ze 3 různých Erasmus+ programových zemí

 • Kombinace fyzické mobility  v délce 5-30 dní a virtuálního komponentu (délka není dána)

 • Účastníky mohou být studenti všech stupňů studia, akademičtí i administrativní pracovníci

 • Instituce se zapojuje buď v roli koordinátora nebo roli participanta programu


Cíle BIP

 • Posílení mezi-institucionální spolupráce na centrální i fakultní úrovni

 • Podpora mezinárodních multidisciplinárních a mezioborových programů

 • Vývoj nových kurzů ve formě kombinovaných mobilit

 • Zavedení inovativních způsobů výuky, školení a studia

  • Motivace k posílení digitalizace zúčastněné instituce a posílení digitalizačních dovedností

  • Možnost  vypracovat a nabídnout moduly nebo programy v angličtině a vytvořit nadstavbu stávajících studijních programů

 • Simultánní využívání výhod obou mobilit – krátkodobé fyzické a virtuální

 • Mezinárodní zkušenost pro znevýhodněné skupiny účastníků

 • Iniciace zájmu o dlouhodobou mobilitu a o spolupráci na větších projektech


Role v BIP

UK jako koordinátor

vytváří a koordinuje program, přijímá účastníky z participujících institucí

UK jako participant

vysílá účastníky na program, který zajišťuje koordinující instituce


UK jako koordinátor

 • na základě vybraného projektu jsou fakultě/univerzitní součásti přiděleny E+ finanční prostředky na realizaci programu

 • fakulta/ univerzitní součást vytváří a koordinuje program, přijímá účastníky z participujících institucí


Podmínky:

 • partnery jsou minimálně 3 vysokoškolské instituce (držitelé ECHE) ze 3 různých Erasmus+ programových zemí (země EU, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Severní Makedonie, Srbsko a Turecko)

 • 15-20 povinných účastníků z participujících institucí (nepočítají se domácí účastníci)

 • účastníky mohou být studenti nebo zaměstnanci

 • program se skládá z fyzické mobility v trvání 5-30 dní a virtuální mobility, kde délka není dána

 • každému BIPu je nutno přidělit minimálně 3 ECTS

 • opora v platné inter-institucionální smlouvě

 • dodržení pravidel realizace projektu v rámci BIP


UK jako participant

 • na základě fakultního výběrového řízení se mohou studenti nebo zaměstnanci naší univerzity účastnit programu, který pořádá zahraniční koordinující instituce

 • mobilita studentů nebo zaměstnanců v trvání 5-30 dní je financována z přiděleného E+ rozpočtu


Podmínky:


Podání návrhu na BIP

 • 2x ročně prostřednictvím formuláře Microsoft Forms zde

 • K podání je nutné vložit na konci formuláře v Microsoft Forms dokument "Erasmus+ Blended Intensive Programmes (BIP) - Návrh projektu", potvrzující správnost informací uvedených v návrhu BIPu, ke stažení zde a v anglické verzi (english version) here

 • nadcházející uzávěrka pro podání návrhu je 31. října 2024. O výsledcích budou kandidáti informováni do 29. listopadu 2024.


Financování BIP

Koordinující instituce

 • Řešiteli vybraného projektu BIP jsou přiděleny OM/OS prostředky ve výši 6 000 až 8 000 EUR dle počtu povinných účastníků (15-20) programu

 • OM/OS prostředky jsou určeny na přípravu, návrh, vývoj, koordinaci, realizaci a follow-up BIP, a to zejména na:

  • přípravu výukových materiálů

  • pronájem prostor a zařízení

  • komunikační aktivity, překlady a tlumočení

  • přípravné návštěvy a administrativní úkony

  • občerstvení (coffee-breaks) během programu

  • výlety a exkurze, které jsou součástí programu

  • odměny vyučujícím, školitelům příp. administrativním pracovníkům


Participující instituce

 • Poskytuje účastníkům BIPu ze svého E+ rozpočtu stipendium na pobyt na přijímající (koordinující) instituci ve výši:

  • 1.- 14. den:  70,- EUR/den

  • 15. – 30. den: 50 EUR/den

  • (+ dny na cestu, příp. Green Erasmus). Účastníkům se speciálními potřebami může být tato částka odpovídajícím způsobem navýšena.


Účastníci BIP

Účastníky BIP mohou být studenti všech oborů a stupňů studia, akademičtí i administrativní zaměstnanci.


 • Vyučovaní/školení účastníci (ti, jimž je program určen)

  • povinní účastníci z participujících/vysílajících institucí, počet: 15 – 20  

  • z domácí/koordinující instituce - nepočítají se mezi povinné účastníky, počet není určen                                                                            

  • z jiných vysílajících institucí (i z tzv. partnerských zemí E+) - nepočítají se mezi povinné účastníky

 • Realizátoři programu (administrativa, školitelé, vyučující)

  • z domácí/koordinující instituce

   · řešitel projektu

   · školitelé, vyučující

   · administrativa

  • z participující/vysílající instituce

   · školitelé/vyučující

   · doprovod účastníků (studentů)

  • hostující školitelé, vyučující z jiných vysokoškolských institucí, podniků a jiných institucí


Náplň programu BIP

Řešitel projektu zohledňuje při návrhu, koordinaci a realizaci BIP následující kritéria:

 • uplatnění základních principů programu Erasmus+ – inkluze, digitalizace, udržitelnost a občanská angažovanost

 • inovativní způsob výuky/školení

 • povinná kombinace fyzické a virtuální aktivity, které tvoří sourodý celek:

  • Fyzická mobilita v délce 5-30 dní, posiluje virtuální část, zahrnuje interakci a plnění konkrétních úkolů

  • Virtuální komponent doplňuje fyzickou aktivitu, zahrnuje online týmovou spolupráci a přípravu (může být před a/nebo po fyzické aktivitě, délka není dána)

 • Výuka/školení tvoří majoritní část

 • Zařazení skupinové práce, diskusí,  laboratorních prací

 • Propojení účastníků s domácím prostředím – terénní práce, návštěvy, zapojení do fakultní komunity

 • Využití možnosti vytvořit program, který nelze realizovat jiným způsobem

 • Náplň programu odpovídá minimálně 3 ECTS


Životní cyklus BIP:

UK jako koordinující instituce:

 • Podání návrhu prostřednictvím Microsoft Forms

 • Schválení projektu, přidělení finančních prostředků

 • Potvrzení partnera o závaznosti BIPu (doporučeno, zejména u nových spoluprací) link CU BIP Letter of Commitment

 • Podpis IIA

 • Výběrové řízení na zahraniční účastníky (není povinné)

 • Výběrové řízení na domácí účastníky (zaměstnance, studenty – povinné)

 • Administrativní proces (rešitel projektu ve spolupráci se zahraničními odděleními partnerské instituce, své fakulty a OZV RUK)

 • Přípravné práce na projektu (čerpání finančních prostředků)

 • Realizace aktivit

 • Evaluace projektu

Evaluace projektu jako koordinující instituce:

 • vypracování závěrečné zprávy a vyúčtování k BIPu fakultou, s pomocí formuláře Microsoft Forms zde

  • Součástí Závěrečné zprávy v Microsoft forms je dokument "Check list", který je potvrzením správnosti vyplnění formuláře, ke stažení zde a v anglickém verzi (english version) here

UK jako participující instituce:

 • Výběrové řízení na účastníky (fakultní ZO)

 • Nominace na RUK

 • Podání přihlášky

 • Udělení stipendia na realizaci výjezdu (OZV RUK)

 • Evaluace výjezdu (doložení povýjezdové dokumentace – OZV RUK)

Vyhledávání BIPů partnerských institucí:

 • V následujících weportálech lze vyhledávat aktuální BIPy, které pořádají vysokoškolské instituce v partnerských zemích a také informovat o vlastních BIPech pořádaných na UK. Webportál Blended mobility a webportál Free Database of BIP'sPoslední změna: 21. červen 2024 10:43 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor zahraničních vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám