Fakultní ceny

Celkem 12 ze sedmnácti fakult Univerzity Karlovy uděluje svým nejlepším studentům téměř tři desítky prestižních ocenění. Seznam fakult a obecné informace k jednotlivým cenám naleznete na následujících řádcích. Bližší informace jsou k dispozici na stránkách jednotlivých fakult.


Evangelická teologická fakulta

Husitská teologická fakulta

Právnická fakulta

1. lékařská fakulta

2. lékařská fakulta

3. lékařská fakulta

Lékařská fakulta v Plzni

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Farmaceutická fakulta

Filozofická fakulta

Matematicko-fyzikální fakulta

Pedagogická fakulta

Fakulta sociálních věd

Evangelická teologická fakulta

Cena děkana za nejlepší studentské práce


 • do soutěže jsou zařazeny práce studentů ETF diplomové a další práce odpovídající úrovně, ne však práce dizertační

 • soutěž probíhá ve dvou kategoriích pro studenty bakalářského a magisterského studia a pro studenty doktorských oborů

 • termín podání přihlášek je 31. říjen, výsledky budou vyhlašovány do 30. listopadu

 • ceny jsou tři v každé kategorii, první je dotována částkou 10 000 Kč, druhá 7 500 Kč a třetí 5 000 Kč


Husitská teologická fakulta

Cena děkanky za nejlepší bakalářskou a diplomovou práci


Děkanka Husitské teologické fakulty vyhlašuje každoročně soutěž o nejlepší bakalářskou a diplomovou práci pro absolventy bakalářského a navazujícího magisterského studia na fakultě obhájenou v daném akademickém roce.


 • Soutěž je vyhlašována v oblastech a) teologie; b) judaistika - filozofie - religionistika; c) specializace v pedagogice; d) učitelství pro střední školy; e) sociální a charitativní práce

 • Udělení ceny je spojeno s finančním oceněním, o jehož výši rozhoduje děkan na základě stanoviska tajemníka fakulty a stipendijní komise.

 • Návrhy na udělení cen podávají předsedové komisí pro státní závěrečné zkoušky na fakultě děkanovi prostřednictvím studijního oddělení


Uzávěrka soutěže je každoročně k 30. září.


Právnická fakulta

Cena Leopolda Heyrovského


 • cena se uděluje za mimořádné studijní výsledky, výsledky v oblasti vědy, projevení mimořádných lidských a charakterových vlastností, získání mimořádného ocenění při provozování uměleckých či kulturních aktivit studentům a absolventům PF UK

 • odůvodněné návrhy předkládá kterýkoliv člen akademické obce děkanu fakulty do konce dubna

 • cena se předává na shromáždění akademické PF při zahájení akademického roku

 • cena představuje finanční částku 10 000 Kč a je hrazena z prostředků PF, zejména doplňkové činnosti

1. lékařská fakulta

Cena Jana Opletala


 • cena byla zřízena na návrh vědecké rady 1. LF Nadací J. E. Purkyně

 • cena je každoročně udělována max. 3 studentům 1. LF, kteří prokazují výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení a kteří publikovali výsledky své vědecké nebo diplomové práce

 • žádost o udělení ceny spolu s doporučením významné vědecké osobnosti příslušného oboru předkládá student děkanovi fakulty do 30. listopadu

 • cena je spojena s finanční částkou

2. lékařská fakulta

Cena děkana


 • cena se uděluje nejlepším absolventům oboru všeob. lékařství na 2. LF, kteří

    a. 

  ukončili studium s prospěchem prospěl s vyznamenáním

    b. 

  jejich studijní průměr nepřesáhl po celou dobu studia 1,25

    c. 

  při žádné zkoušce nebyli hodnoceni známkou 4

 • cena je udělována při promoci (bez žádosti)

 • cena činí 5 000 KčCena Nadace manželů Vlasty a Ervína Adamových


 • cílem nadace je podpora sociálně potřebných studentů 2. LF s dobrými studijními výsledky (formou poskytování stipendia)

 • o poskytnutí rozhoduje správní rada nadace na návrh fakulty

3. lékařská fakulta

Cena Margaret M. Bertrandové


 • cena je určena pro nejlepšího studenta 6. ročníku (studijní průměr za celé studium do 1,2, mimostudijní aktivity, kterými student přispěl k dobrému jménu fakulty)

 • cenu založila v roce 1991 Margaret M. Bertrand, profesorka anglického jazyka z Kanady, základním vkladem 1000 USD

 • vklad je rozšiřován o příspěvky učitelů, přátel a spolupracovníků fakulty

 • z úroků vložené částky je vyplácena odměna (její výše je určena aktuální výší vkladu)

 • výběr z možných kandidátů provádí akademický senát fakulty vždy v květnuCena Nadačního fondu Student 3. LF


 • cílem nadačního fondu je podpora nadaných studentů 3. LF, kteří se ocitli v materiální nouzi, a to formou stipendií i jednorázovou pomocí

 • studijní průměr žadatele po celou dobu studia nesmí být horší než 2,0

 • žádost o příspěvek spolu s vyjádřením vedení fakulty podává žadatel písemně správní radě nadačního fonduCena Vesmíru


 • cena je udělována jednou v roce dvěma studentům z každého ročníku

 • podmínky pro udělení ceny jsou: studijní průměr za předcházející rok do 1,8, mimostudijní aktivity v pedagogické, vědecké, kulturní nebo sportovní oblasti

 • na návrh studentské části AS výběr provádí akademický senát

 • oceněným studentům hradí fakulta roční předplatné časopisu Vesmír

Lékařská fakulta v Plzni


Cena Jaroslava Slípky


 • děkan přiznává stipendium ve formě Ceny Jaroslava Slípky

 • cena je udělována za činnost vedoucí ke zlepšení studijního prostředí, společensky prospěšnou činnost studentů, reprezentaci fakulty a další aktivity vedoucí k rozvoji fakulty a podmínky dále určuje děkan.


Cena děkana LF UK v Plzni


 • cena děkana LF UK v Plzni je přiznávána pro nejlepšího absolventa lékařského studia

 • základním kritériem pro udělení ceny jsou studijní výsledky absolventa za celou dobu studia

 • dalším kritériem mohou být jeho významné výsledky ve vědecké, odborné, pedagogické, sociální nebo sportovní činnosti v době studia na fakultě

 • návrh na udělení ceny připraví komise ve složení – studijní proděkani a vedoucí studijních oddělení

 • o udělení ceny rozhoduje děkan


Cena Nadace prof. MUDr. Eugena Vencovského, DrSc., pro podporu nemajetných studentů


 • v rámci stipendií z jiných zdrojů je každoročně vyplácena finanční podpora studijně úspěšným, avšak nemajetným studentům fakulty, a to v obou studijních programech

 • zdrojem finančních prostředků je Nadace profesora MUDr. Eugena Vencovského, DrSc., pro podporu nemajetných studentů

 • žádost o podporu podává žadatel na formuláři, který je k dispozici na studijním oddělení fakulty

 • vyplněnou žádost je nutno odevzdat na studijním oddělení do 15. října daného roku


Cena Josephiny Napravilové


 • v rámci Nadace prof. MUDr. Eugena Vencovského, DrSc., pro podporu nemajetných studentů je každoročně také udělována Cena Josephiny Napravilové jako finanční ocenění nejúspěšnějšího studenta fakulty ve dvou kategoriích:

  a) nejlepší student 1. ročníku magisterského studijního programu,

  b) nejlepší student posledního ročníku magisterského studijního programu


Lékařská fakulta v Hradci Králové

Cena děkana pro absolventy magisterských studijních programů


 • cena se uděluje obvykle dvěma nejlepším absolventům (kteří mají nejlepší studijní průměry, všechny rigorózní zkoušky klasifikovány známkou výborně, event. se účastnili SVOČ)

 • cena je vyhlášena a předána při promoci

 • cenou je pamětní medaile a finanční částka 5 000 KčCena děkana pro absolventy bakalářského studijního programu


 • cena se uděluje obvykle jednomu nejlepšímu absolventu bakalářského studijního programu (nejlepší studijní průměr, státní závěrečnou zkoušku klasifikovánu známkou výborně, bakalářskou práci hodnocenu známkou výborně)

 • cena je vyhlášena a předána při promoci

 • cenou je pamětní medaile a finanční částka 3 000 KčFingerlandova cena


 • cena se uděluje za nejlepší práci z morfologických oborů publikovanou v předchozím roce, jejímž prvním autorem je student LF v Hradci Králové nebo mladý lékař FN do 30 let

 • publikaci předkládá autor děkanovi fakulty do 31. ledna

 • s cenou je spojena finanční odměnaProcházkova cena


 • cena se uděluje za nejlepší práci z chirurgických oborů publikovanou v předchozím roce, jejímž prvním autorem je student magisterského nebo doktorského studia na LF v Hradci Králové nebo lékař FN, jeho věk nesmí přesáhnout 35 let

 • publikaci předkládá autor děkanovi fakulty do 31. ledna

 • s cenou je spojena finanční odměna

Farmaceutická fakulta

Mimořádné jednorázové stipendium děkana fakulty


 • uděluje se nejlepšímu absolventovi za vynikající studijní výsledky

 • je udělováno u příležitosti promoceCena Galena z Pergamu


 • je udělována 2.-7. nejlepšímu absolventu v příslušném akademickém roce za vynikající studijní výsledky

 • je udělována u příležitosti promoce

 • finančně ji zajišťuje firma IVAX-CR

Filozofická fakulta

Cena Jana Palacha


 • cena je udělována za vynikající samostatnou publikační činnost (vč. překladů), za mimořádný přínos ročníkové, bakalářské či magisterské diplomové práce nebo za výraznou společenskou aktivitu zvyšující prestiž FF

 • je to jediná oficiální fakultní cena

 • uděluje se řádnému studentu FF, který v době nominace nepřesáhl 26 let

 • návrh může podat každý člen akademické obce FF (tedy i student) nejpozději do 1. prosince

 • cena se uděluje v době kolem výročí Palachova činu

 • částka není uvedenaCena Kateřiny Krausové


 • cena je udělována každoročně studentu Ústavu románských studií za závěrečnou diplomovou práci z oboru španělský jazyk a španělsky psaná literatura předloženou a obhájenou v příslušném akademickém roce a hodnocenou výborně

 • v případě, že v příslušném studijním roce není v oboru španělská filologie žádný vhodný uchazeč, cena se uděluje za stejných podmínek za diplomové práce z oboru francouzská, italská, portugalská nebo rumunská filologie

 • cena byla založena z podnětu rodiny Krausovy a nese jméno absolventky romanistiky na FF (obor španělština-francouzština, 1981) Kateřiny Krausové, předčasně zemřelé r. 1991 v USA

 • cena je dotována z úroků plynoucích z částky 1 000 USD složené rodinou Krausovou na konto pro rozvoj vysokých škol v České republiceCena Prof. Zdeňka Matějčka


 • cena je určena diplomantům, jejichž práce byly obhájeny na katedře psychologie FF v předchozím roce

 • v jednom roce mohou být uděleny max. 4 ceny a rozdělena částka 20 000 Kč

 • cenou je certifikát a finanční obnos 5-20 000 korun

Matematicko-fyzikální fakulta

Výroční cena Nadačního fondu Bernarda Bolzana za nejlepší vědeckou práci


 • soutěž je určena pro studenty, doktorandy a pracovníky MFF UK, kteří v roce udělení ceny dosáhnou věku nejvýše 30 let

 • ceny uděluje správní rada Nadačního fondu B. Bolzana podle výsledků odborné soutěže, která probíhá nezávisle ve třech sekcích matematické, fyzikální a informatické

 • přihlášky do soutěže se podávají do 30. června organizátorům soutěže ( pro rok 2003: sekce F Doc. Dr. Jiří Langer, CSc., sekce M Prof. Dr. Jaroslav Pokorný, CSc., sekce I Doc. Dr. Jiří Veselý, CSc.)

 • udílení cen je spojeno s předáním diplomu a finanční prémie ve výši 10 000 Kč v každé sekci

 • ceny jsou předávány na zasedání vědecké rady MFF UK, obvykle v únoru následujícího roku

Pedagogická fakulta

Cena AGON


 • cenu uděluje děkan fakulty na návrh Rady pro fakultní agon za vynikající kulturní, vědecké, umělecké a sportovní výsledky a za činnost související s reprezentací fakulty

 • návrh na udělení podává písemně kterýkoliv z učitelů členů akademické obce PedF Radě pro fakultní agon

 • cena je udělována 2x ročně (v květnu a listopadu) formou stipendiaCena děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí


 • cílem ceny je podporovat ekologické myšlení studentů

 • cena je určena studentům všech ročníků PedF prezenčního i kombinovaného studia, přírodovědných i humanitních studijních programů

 • cena je vyhlašována v kategoriích:

  diplomová práce

  seminární práce

  volné téma

 • písemné přihlášky do soutěže a soutěžní práce je třeba odevzdat do Centra ekologického vzdělávání a výchovy PedF, M. D. Rettigové 4, Praha 1, do 31. října

 • výsledky soutěže jsou zveřejněny v prostorách fakulty v prosinci

 • cena je spojena s finanční odměnou

Fakulta sociálních věd

Cena Josefa Vavrouška


 • cena je udílena 1x ročně za práce zaměřené na problematiku vztahu přírody, společnosti a kultury

 • soutěž má 2 kategorie: studentskou a vědecko-výzkumnou

 • uchazeči mohou být z okruhu studentů, doktorandů a mladých pracovníků UK do 35 let

 • termín přihlášek: 12. červenec

 • výši finanční odměny pro oceněné práce stanovuje každoročně děkan FSV UK

 • více informací je možné nalézt přímo na stránkách FSV UK


Poslední změna: 12. březen 2020 14:19 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro studium a záležitosti studentů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám