Německo

Důležité informace pro výjezdy v rámci meziuniverzitních dohod!!!

Před výjezdem

V souladu s Opatřením rektora č. 33/2016 je student povinen se před výjezdem seznámit s informacemi týkajícími se podpory studentům při mimořádných událostech a krizových situacích. Dále je student povinen:


 • zajistit si dostatečné zdravotní pojištění platné pro zemi výjezdu

 • zaregistrovat se do systému Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí DROZD

 • poskytnout Univerzitě Karlově platné kontaktní údaje (včetně spojení na kontaktní/blízkou osobu), na nichž bude k zastižení i v zahraničí


Před výjezdem do zahraničí je student povinen odevzdat na Odbor zahraničních vztahů Rektorátu UK formulář s aktuálními kontaktními údaji a čestné prohlášení.


1. Stipendijní pobyty v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce – pravidelná nabídka

Jedná se o jedno- a dvousemestrální stipendijní pobyty pro studenty a doktorandy, které jsou nasmlouvány na základě meziuniverzitních dohod  a jsou reciproční. Vyjíždějící student UK obdrží na hostitelské univerzitě stipendium a opačně německému studentovi poskytne stipendium příslušná fakulta UK. Výběrové řízení probíhá na rektorátě UK jednou ročně na jaře.


Nabídka pobytů na akademický rok 2019/2020


V akademickém roce 2019/2020 jsou v rámci meziuniverzitních dohod nabízena jednosemestrální a dvousemestrální stipendia na partnerských univerzitách v Německu.


Upozornění pro studenty lékařských fakult: Následující nabídka semestrálních či ročních pobytů není bohužel otevřená pro studenty lékařských fakult.


Studenti lékařských fakult se ale mohou hlásit na letní kurzy němčiny, jejichž nabídka je uvedena níže na této stránce.


Seznam předpokládaných nabízených míst:


1. Stipendijní pobyty pro studenty a doktorandy


Univerzita:


 • Frankfurt/Main - 2 místa semestrální - 300 EUR měsíčně www.uni-frankfurt.de

 • Leipzig - 1 místo semestrální (ZS) - 400 EUR měsíčně www.uni-leipzig.de

 • Heidelberg - 1 místo roční nebo 2 semestrální - 500 EUR měsíčně www.uni-heidelberg.de - určeno přednostně pro studenty bakalářského a magisterského studia, v ojedinělých případech pro doktorandy -

  pouze s předběžným příslibem pedagoga z Univerzity v Heidelbergu

 • Saarbrücken - 2 místa semestrální pro studenty (LS) - 750 EUR měsíčně (stipendium na max. 3 měsíce) www.uni-saarland.de

  2 místa pro doktorandy (LS) - 1000 EUR měsíčně (možné vyjet na několik týdnů - max. 3 měsíce)Podklady k žádosti o stipendium pro studenty (bakalářského a magisterského studia):


 • strukturovaný životopis (v němčině nebo v angličtině)

 • souhlas se zpracováním osobních údajů

 • studijní záměr (motivační dopis) v němčině

 • konkrétní studijní plán

 • doporučující dopis vysokoškolského pedagoga v němčině, popř. angličtině

 • potvrzení o stupni znalosti němčiny (certifikát o složení jazykové zkoušky, potvrzení z jazykové školy či katedry jazyků na fakultě)

 • potvrzený výpis studijních výsledků v angličtině, studijní průměr


Podklady k žádosti o stipendium pro doktorandy:


 • strukturovaný životopis (v němčině nebo v angličtině)

 • vyplněný formulář Academic visitor application

 • souhlas se zpracováním osobních údajů

 • studijní záměr (motivační dopis) v němčině nebo v angličtině

 • shrnutí tématu dizertační práce (v němčině nebo v angličtině)

 • doporučující dopis vysokoškolského pedagoga (v němčině, popř. angličtině)

 • potvrzení o stupni znalosti němčiny nebo angličtiny (certifikát o složení jazykové zkoušky, potvrzení z jazykové školy či katedry jazyků na fakultě)

 • potvrzení o přijetí do doktorského studia, kopie dodatku k magisterskému diplomu (v AJ), celkový průměr za magisterské studium

 • předběžný příslib od pedagoga z partnerské univerzity


Studenti odevzdávají přihlášku s podklady na zahraniční oddělení své fakulty k dřívějšímu termínu, který si fakulta sama určí!


Zahraniční oddělení fakult pak postupují přihlášky svých studentů se stanoveným pořadím na Odbor zahraničních vztahů rektorátu do 26. března 2019.


Všechny podklady je nutno předložit v němčině (či v angličtině, pokud je tak uvedeno) v jednom originálu. Pokud přihlášky nebudou obsahovat požadované podklady, nebude předložený materiál akceptován.


Výběrové řízení:

Na fakultě probíhá předvýběr kandidátů na stipendijní pobyty se stanovením pořadí. Konečný výběr stipendistů provede prorektor pro zahraniční styky a mobilitu na rektorátě. Výběr se uskuteční v průběhu měsíce dubna a fakulty budou poté informovány o výsledcích. Přihlášky vybraných studentů pak budou postoupeny na zahraniční univerzitu, která rozhodne o přijetí nominovaného kandidáta a zašle potvrzení o přijetí.


Po návratu ze zahraničí předkládají studenti zprávu ze stipendijního pobytu a Transcript of Records nebo potvrzení o pobytu na adresu .


Bližší informace získají studenti na Odboru zahraničních vztahů rektorátu nebo na webových stránkách zahraničních partnerských univerzit.

Referentka: Mgr. Dita Faifrová

E-mail:


2. Letní jazykové kurzy německého jazyka - léto 2019

V rámci meziuniverzitních dohod jsou některými německými partnerskými univerzitami nabízena stipendia na  měsíční letní jazykové kurzy němčiny (Internationale Sommersprachkurse). UK recipročně přijímá studenty z těchto německých partnerských univerzit  a poskytuje jim stipendium na Letní škole slovanských studií UK FF.


Uchazeči jsou vybíráni ve výběrovém řízení na rektorátě UK na jaře příslušného kalendářního roku.


Odkazy u jednotlivých univerzit jsou přímo na webové stránky s informacemi o letních jazykových kurzech.


Univerzita: Počet míst: Nabízeno pro studenty těchto oborů:


 • Bamberg - 1 místo Germanistika. Kurz "Deutsche Literatur und die Musik" v termínu 3. - 28. 8. 2019 www.uni-bamberg.de

 • HU-Berlin - 1 místo Germanistika, případně jiné obory. Kurz "German in the City" v termínu 17. 6. - 12. 7. 2019 www.hu-berlin.de

 • Bonn - 1 místo pro všechny obory. Kurz v termínu 5. - 27. 8. 2019 www.uni-bonn.de

 • TU Dresden - 2 místa pro všechny obory. Kurz v termínu 17. 6. - 12. 7. 2019 nebo 15. 7. - 9. 8. 2019 nebo 2. - 27. 9. 2019 www.tu-dresden.de

 • Heidelberg - 3 místa pro všechny obory. Kurz v termínu 1. - 28. 8. 2019 www.uni-heidelberg.de

 • Saarbrücken - 3 místa pro všechny obory. Kurz v termínu 2. - 27. 9. 2019 www.uni-saarland.de

 • Giessen - 1 místo pro všechny obory. Kurz v termínu 29.8. - 27.9. 2019 www.uni-giessen.de


Zájemci o jazykový kurz podávají přihlášky na zahraniční oddělení své fakulty k dřívějšímu termínu, který si fakulta sama určí!


Zahraniční oddělení fakult pak přihlášky se stanoveným pořadím postupují na Odbor zahraničních vztahů rektorátu do 28. února 2019.


Podklady k žádosti o jazykový kurz:Výběrové řízení:

Na fakultě probíhá předvýběr kandidátů na jazykový kurz se stanovením pořadí. Konečný výběr účastníků jazykových kurzů provede prorektor pro zahraniční styky a mobilitu na rektorátě. Výběr se uskuteční v průběhu měsíce března a fakulty budou poté informovány o výsledcích. Přihlášky vybraných studentů pak budou postoupeny na zahraniční univerzitu, která rozhodne o přijetí nominovaného kandidáta a zašle potvrzení o přijetí.


Po návratu ze zahraničí předkládají studenti zprávu ze stipendijního pobytu a certifikát o absolvování kurzu na adresu .


Bližší informace získají studenti na Odboru zahraničních vztahů rektorátu nebo na webových stránkách zahraničních partnerských univerzit.

Referentka: Mgr. Dita Faifrová

E-mail:
Poslední změna: 14. březen 2019 11:53 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám