Pokyny pro žadatele z Fondu mobility

Délka pobytu


V souladu s prioritami je cílem Fondu mobility poskytnout pomoc v zajištění prostředků v několika kategoriích.

  1. Kratší pobyty do dvou měsíců především pro studenty doktorského studijního programu za účelem výzkumné práce a pro akademické pracovníky za účelem účasti na vědeckých a výzkumných akcích v zahraničí, které jsou v souladu s prioritami.

  2. Pobyty na jeden či dva semestry (rok je maximální délka období, na kterou budou přidělovány finance):

    • studijní pobyty pro studenty doktorského studijního programu a magisterského studia v zahraničí,

    • studijní pobyty pro zahraniční studenty na UK v Praze,

    • žádoucí délka pro pobyt zahraničních profesorů na UK v Praze; kratší pobyty musí být zdůvodněny v souladu s prioritami.

Očekává se, že kratší než měsíční pobyt neposkytne dostatečný přínos, aby byl Fondem mobility financován. Prostředky Fondu mobility nejsou určeny k financování účasti studentů na různých konferencích, zde se předpokládá, že danou investici si musí být student schopen sám pokrýt z grantů.

Z výše uvedeného také vyplývá, že dále nebudou přidělovány finance pro pokračování pobytu v zahraničí započatého již dříve s pomocí finančních prostředků FM. Prostředky slouží jako iniciační prvek. Další setrvání na pobytu je žádoucí pouze tehdy, pokud si žadatel prostředky pro další pobyt zajistí od místní univerzity či jinou cestou.

Výše finančních požadavků

Fond mobility pokrývá náklady na požadovanou akci maximálně jednou polovinou. Od žadatele je očekáváno, že svůj rozpočet na studium či výuku bude koncipovat v souladu s možnostmi FM. Pokud budou jednotlivé částky na pobyt, cestovné a jiné položky výrazně překračovat obvyklé sumy (a žadatel tak vlastně bude chtít pokrýt celé pobytové náklady), může to být důvodem k úplnému zamítnutí žádosti.

Výpočet finančních požadavků na základě platných diet pro pobyty v zahraničních zemích není považován za vhodný. Obecně jsou přidělovány nižší částky odpovídající úspornému stylu života.

Další finanční krytí pobytu

Lze očekávat, že žadatel se bude pokoušet zajistit podporu i z jiných zdrojů. Prostředky přidělené z Fondu mobility ovšem nelze využít k dofinancování nákladů spojených s účastí na programu Erasmus+.

Podání žádosti na stávající či proběhlý pobyt

Finanční prostředky jsou přiznávány na budoucí mobilitu. Pokud se výjezd či pobyt na UK již uskutečnil, nebude na něj přidělena žádná částka.

V případě, že pobyt právě probíhá, se přiděluje částka na období budoucí od okamžiku rozhodování Rady FM UK.

Podání žádosti ve vztahu k odstudovaným letům

Větší pravděpodobnost úspěchu mají výjezdy počínaje prvním ročníkem dvouletého magisterského programu nebo čtvrtým ročníkem pětiletého magisterského programu. Přinejmenším do té doby by si student teprve měl hledat zaměření studia. Výjezd by měl pomoci teprve poté, až bude student vědět, co od něj může očekávat.

K termínům podání žádostí

Jednotlivé fakulty či součásti si stanovují vždy vlastní termíny pro předložení žádostí. Těmito termíny se musí řídit každý uchazeč, který chce podat žádost o příspěvek z Fondu mobility. Termíny zde uvedené jsou závazné pro fakulty či součásti k podání žádostí na rektorát UK. O fakultních termínech se informujte přímo na fakultách.

Platnost žádostí

Dejte si pozor na formální stránku soutěžního návrhu. Kromě případu žádosti o pobyt zahraničního profesora na UK musí všechny ostatní typy návrhů obsahovat podpis děkana fakulty či ředitele součásti UK. Důležité je také respektovat požadavky na dokládané přílohy, které jsou uvedeny na každé přihlášce dole. Nedostatky v tomto směru mohou být důvodem k zamítnutí návrhu.

Pozor! Akceptační dopisy již nemohou být předloženy v e-mailové podobě.

Povinnosti po návratu z pobytu

Po skončení pobytu je student či akademik, který příspěvek na pobyt obdržel, povinen zaslat na Odbor zahraničních vztahů Rektorátu UK a na svoji fakultu zprávu z pobytu a potvrzení z příslušné zahraniční instituce o uskutečněném pobytu. Materiály je třeba dodat do 30 dnů od skončení pobytu, v případě pobytů přesahujících kalendářní rok je třeba dále dodat dílčí zprávu v termínu do 15. prosince daného kalendářního roku.Poslední změna: 19. leden 2022 17:19 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor zahraničních vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám