Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin

Původní Cena rektora za tvůrčí počin byla od 1. ledna 2013 v plném rozsahu nahrazena Cenou Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin. Cenu uděluje rektor UK za významný a originální tvůrčí počin, například odbornou časopiseckou nebo knižní publikaci, umělecké dílo, pořádání výstavy, realizovaný patent, apod. Oceněným může být pracovník nebo pracovní tým působící na univerzitě. Hlavním kritériem pro udělení ceny je původnost, kvalita a závažnost tvůrčího počinu.


Poradním orgánem rektora pro posuzování návrhů na udělení ceny je komise složená ze zástupců univerzity a zástupců dalších institucí. Komise posuzuje došlé návrhy a předkládá rektorovi nejvýše tři návrhy na udělení ceny. V daném roce mohou být uděleny maximálně tři ceny. Cena univerzity nemusí být v daném roce udělena.


Složení komise:


Předseda:Členové:prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.


prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc.
Cena se předává na slavnostním shromáždění konaném u příležitosti dubnového výročí založení univerzity. Udělení ceny se osvědčuje diplomem, který je opatřen znakem univerzity a podpisem rektora. S udělením ceny je spojena peněžitá odměna ve výši minimálně 100 000,- Kč.


Návrhy na udělení ceny podávají děkani fakult nebo ředitelé vysokoškolských ústavů anebo členové vědecké rady univerzity do konce února rektorovi.


Součástí návrhu je:


- jméno kandidáta nebo složení pracovního týmu

- název pracoviště kandidáta nebo pracovního týmu

- specifikace tvůrčího počinu, včetně zdůvodnění

- v případě publikace nebo článku také tato díla fyzicky


Termín podávání návrhů

28. 2. 2024


Statut Ceny Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin je vyhlášen Opatřením rektora č. 39/2021.


Přehled oceněných

Za rok

Jméno/kolektiv

Fakulta/obor

Uděleno za

2023

prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc.

MFF

monografie Quantum Turbulence

PhDr. Marek Brčák, Ph.D.

ÚDAUK

monografie Působení kapucínského řádu v Čechách a na Moravě 1599-1783

MUDr. Michael Svatoň, Ph.D.

2. LF

publikace NGS better discriminates true MRD positivity for the risk stratification of childhood ALL treated on an MRD-based protocol

Mgr. Michal Ctibor, Ph.D.

FF

nový překlad Vergiliova eposu Aenéis

2022

doc. PhDr. Michal Bauer, Ph.D., doc. PhDr. Julie Chytilová, Ph.D


CERGE-EI + FSV

publikace Communicating doctor’s consensus persistently increases COVID-19 vaccinations v časopise Nature


doc. PhDr. Richard Biegel, Ph.D.


FF

monografii Město v bouři – Urbanismus a architektura historického centra Prahy 1830-1970


MUDr. Mgr. Vít Hubka, Ph.D., Mgr. František Sklenář, Mgr. Kateřina Glässnerová, Mgr. Miroslav Kolařík, Ph.D., RNDr. Alena Kubátová, CSc.


PřF

soubor tří článků tvořící monografii 

Diversity and taxonomy of food and indoor Aspergillus v časopisu Studies in Mycology


doc. MUDr. Ing. Karol Čurila, Ph.D.


3. LF

výzkum a patent Ultra-vysoko-frekvenčního EKG


2021

prof. MUDr. Václav Smrčka, CSc. a tým

1. LF

knižní publikaci Health and Disease in the Neolithic Lengyel Culture

prof. Mgr. Lucie Doležalová, Ph.D., Mgr. Adéla Ebersonová, Ph.D., Mgr. Michal Dragoun, Mgr. Jan Ciglbauer, Ph.D., Mgr. Kateřina Voleková

FHS

soubor monografií realizovaných v rámci grantového projektu “Tvůrčí opisování“: Sborníky Oldřicha Kříže z Telče (†1504)

doc. RNDr. Jovana Sádlová, Ph.D., prof. RNDr. Petr Volf, CSc. Mgr. Tomáš Bečvář

PřF

soubor unikátních prací přinášejících nové poznatky o přenosu a epidemiologii leishmanióz

2020

tým klinických vědců vedených doc. MUDr. Pavlem Osmančíkem, Ph.D., FESC

3. LF

Národní multicentrická prospektivní randomizovaná studie prevence cévní mozkové příhody pomocí implantace okluderu ouška levé síně (studie"PRAGUE-17"

doc. PhDr. Marie Rakušanová

FF

editorství a hlavní autorství monografie Bohumil Kubišta a Evropa

vědecký tým vedený prof. Miroslavem Bártou

FF

monografie Sluneční králové


Mgr. Adéla Čmoková, MUDr. Vít Hubka, Ph.D., Mgr. Miroslav Kolařík, Ph.D., Mgr. Lenka Machová

PřF

Resolving the taxonomy of emerging zoonotic pathogens in the Trichophynton benhamiae complex

2019

Mgr. Marek Stibal, Ph.D.

Mgr. Jakub D. Žárský, Ph.D.

Tyler. J. KohlerPřF

Článek v časopise Nature "Greenland melt drives continuous export of methane from the ice-sheet bed"


prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc.

Ing. Růžena Zimová, Ph.D.

Ing. Tomáš Janata, Ph.D.

PhDr. Jan Chlíbec, Ph.D.

FHS

kolektivní monografie "Krajina českých zemí v době třicetileté války v díle Matthäuse Meriana staršího"


prof. MUDr. David Netuka, Ph.D. + autorský kolektiv


1. LF


publikace "Adenomy hypofýzy"


prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.

Mgr. Klára Žytková

JUDr. Mgr. Radek Černoch, Ph.D.

PF

publikace "Digesta seu Pandectae, tomus II, liber XVI - XXXV, fragmenta selecta/Digesta neboli Pandekty, svazek II, kniha XVI - XXXV, vybrané části

2018

doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.

2. LF

Za publikaci celosvětové studie léčby dětí s leukemií nejasného liniového pů-vodu v prestižním časopise Blood

doc. RNDr. Jan Brábek, Ph.D.

doc. RNDr. Daniel Rösel, Ph.D.

PřF

Za definování nové kategorie protinádorových léčiv, tzv. migrastatik, a návrh inovativní strategie léčby pevných nádorů s celosvětovým dopadem podpořené významnými experimentálními výsledky autorů

v oblasti výzkumu invazivity nádorových buněk.


doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc

PedF

za publikaci Rilkovy „Sonette an Orpheus“ Interpretace (a překlad)

2017

prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.,

doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D.,

ak. mal. Ivan Helekal

LF1

za knižní publikace Atlas anatomie člověka I.: Končetiny, stěna trupu a Atlas anatomie člověka II.: Hlava a krk, vnitřní orgány, neuroanatomie


prof. PaeDr. Vladimír Papoušek, CSc.,

doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.,

prof. PaedDr. Michal Bauer, Ph.D.,

prof. PhDr. Petr A. Bílek, CSc.,

doc. PhDr. Jiří Brabec, CSc.,

doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.,

Mgr. Veronika Veberová, Ph.D.,

prof. Dr. Phil. Josef Vojvodík, M.A.

FF

za knižní publikaci Dějiny „nové“ moderny - Věk horizontál. Česká literatura v letech 1935-1947.

Mgr. Robert Černý, Ph.D.,

Mgr. Martin Minařík, Ph.D.,

Mgr. Jan Štundl,

Mgr. Peter Fabian, Ph.D.,

Mgr. David Jandzík, Ph.D.,

prof. RNDr. Ivan Horáček, CSc.

PřF

za prvoautorskou publikaci v časopise Nature: Pre-oral gut contributes to facial structures in non-teleost fishes.

2016

Doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D.

Anna Karnkowska, Ph.D.

Mgr. Vojtěch Vacek

Mgr. Zuzana Zubáčová, Ph.D.

Sebastian Cristian Treitli, M.Sc.

Mgr. Lukáš Novák

Mgr. Vojtěch Žárský

Mgr. et Mgr. Petr Soukal

Mgr. Pavel Doležal, Ph.D.

PřF

za objev eukaryot bez mitochondrieprof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.

PF

za knižní publikaci Právní systémy Dálného východu I.

doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc.

doc. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D.

LF1

za soubor 6 knih věnovaných společnému mimořádně závažnému tématu, jímž je etika v medicíně


Poslední změna: 6. květen 2024 10:47 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám