Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin

Původní Cena rektora za tvůrčí počin byla od 1. ledna 2013 v plném rozsahu nahrazena Cenou Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin. Cenu uděluje rektor UK za významný a originální tvůrčí počin, například odbornou časopiseckou nebo knižní publikaci, umělecké dílo, pořádání výstavy, realizovaný patent, apod. Oceněným může být pracovník nebo pracovní tým působící na univerzitě. Hlavním kritériem pro udělení ceny je původnost, kvalita a závažnost tvůrčího počinu.


Poradním orgánem rektora pro posuzování návrhů na udělení ceny je komise složená ze zástupců univerzity a zástupců dalších institucí. Komise posuzuje došlé návrhy a předkládá rektorovi nejvýše tři návrhy na udělení ceny. V daném roce mohou být uděleny maximálně tři ceny. Cena univerzity nemusí být v daném roce udělena.


Složení komise:


Předseda:Členové:prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.


prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc.
Cena se předává na slavnostním shromáždění konaném u příležitosti dubnového výročí založení univerzity. Udělení ceny se osvědčuje diplomem, který je opatřen znakem univerzity a podpisem rektora. S udělením ceny je spojena peněžitá odměna ve výši minimálně 100 000,- Kč.


Návrhy na udělení ceny podávají děkani fakult nebo ředitelé vysokoškolských ústavů anebo členové vědecké rady univerzity do konce února rektorovi.


Součástí návrhu je:


- jméno kandidáta nebo složení pracovního týmu

- název pracoviště kandidáta nebo pracovního týmu

- specifikace tvůrčího počinu, včetně zdůvodnění

- v případě publikace nebo článku také tato díla fyzicky


Termín podávání návrhů

28. 2. 2023


Statut Ceny Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin je vyhlášen Opatřením rektora č. 39/2021.


Přehled oceněných


Za rok

Jméno/kolektiv

Fakulta/obor

Uděleno za

2021

prof. MUDr. Václav Smrčka, CSc. a tým

1. LF

knižní publikaci Health and Disease in the Neolithic Lengyel Culture

prof. Mgr. Lucie Doležalová, Ph.D., Mgr. Adéla Ebersonová, Ph.D., Mgr. Michal Dragoun, Mgr. Jan Ciglbauer, Ph.D., Mgr. Kateřina Voleková

FHS

soubor monografií realizovaných v rámci grantového projektu “Tvůrčí opisování“: Sborníky Oldřicha Kříže z Telče (†1504)

doc. RNDr. Jovana Sádlová, Ph.D., prof. RNDr. Petr Volf, CSc. Mgr. Tomáš Bečvář

PřF

soubor unikátních prací přinášejících nové poznatky o přenosu a epidemiologii leishmanióz

2020

tým klinických vědců vedených doc. MUDr. Pavlem Osmančíkem, Ph.D., FESC

3. LF

Národní multicentrická prospektivní randomizovaná studie prevence cévní mozkové příhody pomocí implantace okluderu ouška levé síně (studie"PRAGUE-17"

doc. PhDr. Marie Rakušanová

FF

editorství a hlavní autorství monografie Bohumil Kubišta a Evropa

vědecký tým vedený prof. Miroslavem Bártou

FF

monografie Sluneční králové


Mgr. Adéla Čmoková, MUDr. Vít Hubka, Ph.D., Mgr. Miroslav Kolařík, Ph.D., Mgr. Lenka Machová

PřF

Resolving the taxonomy of emerging zoonotic pathogens in the Trichophynton benhamiae complex

2019

Mgr. Marek Stibal, Ph.D.

Mgr. Jakub D. Žárský, Ph.D.

Tyler. J. KohlerPřF

Článek v časopise Nature "Greenland melt drives continuous export of methane from the ice-sheet bed"


prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc.

Ing. Růžena Zimová, Ph.D.

Ing. Tomáš Janata, Ph.D.

PhDr. Jan Chlíbec, Ph.D.

FHS

kolektivní monografie "Krajina českých zemí v době třicetileté války v díle Matthäuse Meriana staršího"


prof. MUDr. David Netuka, Ph.D. + autorský kolektiv


1. LF


publikace "Adenomy hypofýzy"


prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.

Mgr. Klára Žytková

JUDr. Mgr. Radek Černoch, Ph.D.

PF

publikace "Digesta seu Pandectae, tomus II, liber XVI - XXXV, fragmenta selecta/Digesta neboli Pandekty, svazek II, kniha XVI - XXXV, vybrané části

2018

doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.

2. LF

Za publikaci celosvětové studie léčby dětí s leukemií nejasného liniového pů-vodu v prestižním časopise Blood

doc. RNDr. Jan Brábek, Ph.D.

doc. RNDr. Daniel Rösel, Ph.D.

PřF

Za definování nové kategorie protinádorových léčiv, tzv. migrastatik, a návrh inovativní strategie léčby pevných nádorů s celosvětovým dopadem podpořené významnými experimentálními výsledky autorů

v oblasti výzkumu invazivity nádorových buněk.


doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc

PedF

za publikaci Rilkovy „Sonette an Orpheus“ Interpretace (a překlad)

2017

prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.,

doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D.,

ak. mal. Ivan Helekal

LF1

za knižní publikace Atlas anatomie člověka I.: Končetiny, stěna trupu a Atlas anatomie člověka II.: Hlava a krk, vnitřní orgány, neuroanatomie


prof. PaeDr. Vladimír Papoušek, CSc.,

doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.,

prof. PaedDr. Michal Bauer, Ph.D.,

prof. PhDr. Petr A. Bílek, CSc.,

doc. PhDr. Jiří Brabec, CSc.,

doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.,

Mgr. Veronika Veberová, Ph.D.,

prof. Dr. Phil. Josef Vojvodík, M.A.

FF

za knižní publikaci Dějiny „nové“ moderny - Věk horizontál. Česká literatura v letech 1935-1947.

Mgr. Robert Černý, Ph.D.,

Mgr. Martin Minařík, Ph.D.,

Mgr. Jan Štundl,

Mgr. Peter Fabian, Ph.D.,

Mgr. David Jandzík, Ph.D.,

prof. RNDr. Ivan Horáček, CSc.

PřF

za prvoautorskou publikaci v časopise Nature: Pre-oral gut contributes to facial structures in non-teleost fishes.

2016

Doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D.

Anna Karnkowska, Ph.D.

Mgr. Vojtěch Vacek

Mgr. Zuzana Zubáčová, Ph.D.

Sebastian Cristian Treitli, M.Sc.

Mgr. Lukáš Novák

Mgr. Vojtěch Žárský

Mgr. et Mgr. Petr Soukal

Mgr. Pavel Doležal, Ph.D.

PřF

za objev eukaryot bez mitochondrieprof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.

PF

za knižní publikaci Právní systémy Dálného východu I.

doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc.

doc. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D.

LF1

za soubor 6 knih věnovaných společnému mimořádně závažnému tématu, jímž je etika v medicíně

2015

Ing. Petr Macek, Ph.D.

PhDr. Richard Biegel, Ph.D.

Mgr. Jakub Bachtík

FF

za unikátní publikaci „Barokní architektura v Čechách“

Prof. RNDr. Petr Nachtigall, Ph.D.

Mgr. Pavla Eliášová, Ph.D.

Prof. Ing. Jiří Čejka, DrSc.

PřF

za objev nové metody syntézy zeolitů a její teoretické objasnění

Prof. MUDr. Jiří Widimský, CSc. MUDr. Ján Rosa, Ph.D.

MUDr. Ondřej Petrák, Ph.D.

MUDr. Branislav Štrauch, Ph.D.

Doc. MUDr. Tomáš Zelinka, Ph.D.

Doc. MUDr. Robert Holaj, Ph.D.

Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.

Doc. MUDr. Petr Toušek, Ph.D.

MUDr. Karol Čurila, Ph.D.

LF1, LF3

za rozvoj mezifakultní a multidisciplinární spolupráce při řešení problematiky resistentní hypertenze, zejména za mezinárodně respektovaný projekt „PRAGUE-15“ porovnávající katetrizační renální denervaci s farmakoterapií

2014

doc. PhDr. Mireia Ryšková, Dr. theol.


KTF


za průkopnické dílo české biblistické literatury “Pavel z Tarsu a jeho svět”


prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

prof. Dr. Rolf Mentlein a kol.

LF1

za monografii “Glioma Cell Biology”

2013

MUDr. Jiří Růžička, Ph.D.

Ing. Zuzana Petránková, Ph.D.

MUDr. JIří Beneš, Ph.D.

MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D.

Doc. MUDr. Aleš Kroužecký, Ph.D.

MUDr. Roman Sýkora, Ph.D.

Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.

LFP


za objev inovativního způsobu zajištění nesrážlivosti krve v mimotělním oběhu přístroje k náhradě funkce ledvin a související patent metody a zařízení k jeho realizaci
doc. RNDr. Petr Němec, Ph.D.

Tomáš Jungwirth, Ph.D.

Ing. Vít Novák, CSc.

Prof. RNDr. Petr Malý, DrSc.

Doc.RNDr. František Trojánek, Ph.D.

RNDr. Eva Schmoranzerová-Rozkotová, Ph.D.

Mgr. Kamil Olejník, Ph.D.

MFF

za objevy spadající do oblasti nově formovaného oboru optospintroniky, které byly publikovány v prestižních mezinárodních časopisech

2012

prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr. a kol.

FF


za archeologické objevy v Abúsíru a rozvoj multidisciplinárních výzkumů
prof. RNDr. Vojtěch Jarošík, CSc.


PřF


za významný přínos k rozvoji invazní biologie a bohatou publikační činnost přispívající k pochopení zákonitostí biologických invazí a příčin úspěchů nepůvodních druhů a jejich dopadů na přírodní ekosystémy

2011

prof. MUDr. Jan Borovanský, CSc.


LF1


za spoluautorství první monografie ve světové literatuře, která je cíleně věnována melanosomům a melaninům, jež podmiňují vlastnosti a funkce těchto subcelulárních partikulí

prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr.

Doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. a kol.

FF

za monografii "Kolaps a regenerace. Cesty civilizací a kultur. Minulost, současnost a budoucnost komplexních společností

2010


doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D.
MFF


za práci „Experimental Results for H-2 Formation from H- and H and Implications for First Star Formation“, která vyšla v oceňovaném časopise Science
prof. Milan Sojka, in memoriam


FSV


za knihu „Dějiny ekonomických teorií“, která je mimořádně přitažlivým pohledem na vývoj ekonomické teorie a její praktické uplatnění i v souvislostech aktuálních českých a světových ekonomických událostí

2009


prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc.


PřF


za jeho mimořádné přínosy k výzkumu biologických invazí

2008


kol. Ivan Horáček, Robert Černý a Vladimír Soukup


PřF


za to, že prezentovali v nejprestižnějším přírodovědeckém časopise Nature objev, který podstatným způsobem mění představy o vývojových mechanismech vzniku zubů

2007


prof. RNDr. David Vokrouhlický, DrSc.


MFF


za spoluautorství studie otištěné v prestižním vysoce hodnoceném časopisu Nature, která poskytla nový pohled na teorii hromadného vyhynutí druhů na rozhraní druhohor a třetihor vlivem dopadu kosmického tělesa
doc. Dr. Ing. Ján Gronský, CSc.


PF


za čtyřsvazkovou publikaci „Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa“
Poslední změna: 23. leden 2023 11:07 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám