Ceny MŠMT


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uděluje ve vědě, výzkumu a inovacích:


Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy se uděluje vědcům za mimořádné výsledky ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích.

Cenu je možné udělit za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací dosažené na základě podpory poskytnuté z účelových nebo institucionálních výdajů na výzkum, experimentální vývoj a inovace z rozpočtové kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, od jejichž uplatnění neuplynulo do data předložení návrhu na udělení Ceny více než pět let.

V jednom kalendářním roce lze udělit jednu nebo více Cen v souhrnné výši až 500 000 Kč.


Návrh na udělení ceny podává rektor univerzity.

Termín předkládání návrhů na RUK

9. 8. 2024

Termín odevzdání návrhů na MŠMT

30. 8. 2024


Nominace se podává zasláním elektronických dokumentů prostřednictvím datové schránky MŠMT vidaawt.

Návrh se zasílá na vyplněném formuláři včetně dvou odborných posudků ve formátu PDF (Portable Document Format) s platným elektronickým podpisem a s využitím konverze dokumentů v listinné podobě do dokumentů obsažených v datové zprávě nebo datovém souboru způsobem zajišťujícím shodu obsahu těchto dokumentů a připojením doložky o provedení konverze kontaktním místem Czech POINT. Návrhy budou považovány za doručené ve stanovené lhůtě přijetím elektronických dokumentů zobrazením data a časového údaje v datové schránce MŠMT.Statut Ceny a formulář pro podání přihlášky je zveřejněn zde


Rok

Jméno

Fakulta/obor

Uděleno za

2022

doc. PhDr. Michal Bauer, Ph.D.

CERGE-EI

v oblasti behaviorální, rozvojové a experimentální ekonomii


2021

prof. Mgr. Michal Koucký, Ph.D.

MFF

v oblasti přírodních věd

2020

Mgr. Jan Hubička, Ph.D.

MFF

za mimořádné výsledky výzkumu v oblasti matematiky a teoretické informatiky, tedy strukturální Ramseyovy teorie

2019

prof. RNDr. Petr Nachtigall, Ph.D.

PřF

za mimořádné výsledky výzkumu v oblasti přírodních věd

doc. RNDr. Filip Matějka, Ph.D.

CERGE-EI

za mimořádné výsledky výzkumu v oblasti společenských věd

2018

prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D.

2. LF

za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací


2017

prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.

MFF

za mimořádné výsledky v oblasti

základního a aplikovaného výzkumu a v oblasti inovací


Cenu Milady Paulové

Cenu Milady Paulové ustavilo v roce 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a každoročně ji ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – ženy a věda Sociologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i., udílí významné české badatelce za celoživotní přínos vybranému vědeckému oboru. Ocenění nese jméno české historičky Milady Paulové, první ženy, která získala právo přednášet na univerzitě a později se stala také první profesorkou na našem území. Smyslem Ceny Milady Paulové je veřejně a také formou finančního daru ocenit a zviditelnit vědeckou práci významných českých badatelek, podpořit ženy ve vědě a inspirovat začínající vědkyně a studující, které vědeckou dráhu zvažují. Cena je udílena za přínos rozvoji oboru, včetně pedagogické činnosti, vedení diplomových a disertačních prací, ale také za spolupráci s občanskými organizacemi nebo průmyslovou sférou.


Cena je každoročně udělována v jiné vědní oblasti a je spojena s udělením finanční odměny ve výši 250 000 Kč.Návrh se předkládá podáním tzv. nominačního dopisu v elektronické formě na e-mailovou adresu cena@soc.cas.cz.


Více o podmínkách soutěže zde


Interní termín na RUK

Termín předkládání návrhů na MŠMT

15. 7. 2024


Za rok

Jméno

Fakulta

Téma ročníku

2022

prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc.

1. LF

neurovědy

2021

prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc.

MFF

matematika

2018

prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc.

PedF

vzdělávání a výchova

2017

prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., MBA

2. LF

medicína

2015

RNDr. Alice Valkárová, DrSc.

MFF

fyzika a astronomie

2012

Prof. PhDr. Zdeňka Hledíková, CSc.

FF

historie

Cenu Františka Běhounka

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu k zasílání nominací na Cenu Františka Běhounka. Cenu lze udělit vědci nebo vědkyni, kteří splňují tyto podmínky:


  • působí nebo působili v základním či aplikovaném výzkumu, v průmyslovém vývoji nebo v akademické sféře,

  • vystudovali na české vysoké škole nebo působí ve výzkumné či vzdělávací instituci v České republice (bez ohledu na způsob financování této instituce), a

  • během posledních pěti let svou aktivní a úspěšnou účastí v projektech evropské spolupráce v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací přispěli k propagaci a popularizaci svého vědního oboru a k šíření dobrého jména České republiky v Evropském výzkumném prostoru.


Cena je spojena s finanční odměnou 250.000,- Kč.


Interní termín na RUK:

18. 6. 2024

Termín předkládání návrhů na MŠMT:

15. 7. 2024


Podmínky udělení Ceny Františka Běhounka:

Přijaté mohou být pouze návrhy podané oprávněným navrhovatelem, podepsané, s uvedením kontaktních údajů navrhovatele, obsahující uvedení jména navrhovaného kandidáta a jeho kontaktních údajů, řádně odůvodněné a opatřené odkazy na zahraniční vědecké prameny, v nichž je práce kandidáta zmiňována a hodnocena.


Návrhy vhodných kandidátů se zasílají na adresu MŠMT.


Více informací naleznete zdePoslední změna: 22. květen 2024 15:21 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám