Průběh a organizace studia

Formy studia

Bakalářské studium je nabízeno především v prezenční formě, kdy je převážná část výuky organizována formou přednášek, cvičení, seminářů, kurzů, praxi, laboratorních prací, stáží atd. přímo na fakultě v přímé interakci s učitelem.

Pro zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce je možné absolvovat takzvané dvouoborové studium, kdy jsou v rámci jednoho studia realizovány dva programy, každý s poloviční kreditní a studijní zátěží. Dvouoborové studium je možné uskutečnit i mezifakultně.

Některé obory lze studovat i takzvanou kombinovanou formou, což znamená, že občasná účast na přednáškách či seminářích (a pochopitelně zkouškách) je doplňována o dálkové samostudium prostřednictvím on-line dostupných materiálů.

Přijímací řízení

Termíny a podmínky přijímacího řízení na bakalářské studijní obory jsou zveřejňovány 1. října. Termín pro podávání přihlášek ke studiu obvykle bývá do konce února. Přijímací zkoušky se pak zpravidla konají během května a června. V případě některých programů a oborů může fakulta přijmout uchazeče bez přijímací zkoušky, ovšem podmínkou jsou vynikající předchozí studijní výsledky či vykonaná vědecká činnost v oboru. Podrobnější informace o přijímacím řízení naleznete zde.

Studijní plán a kreditní systém

Studium je prováděno prostřednictvím studijních plánů, stanovujících především časovou a obsahovou návaznost jednotlivých předmětů, objem a formu výuky a počty kreditů, přiřazené jednotlivým předmětům. Určují také, které předměty jsou povinné (tj. které musí student absolvovat jako nezbytnou podmínku pro konání státní závěrečné zkoušky) a které povinně volitelné (student si volí předměty z konkrétní nabídky dle svého zaměření a zájmu). Určitá část kreditní zátěže je ponechávána k vlastnímu rozhodnutí studentů, kteří mají možnost vybrat si předměty (tzv. volitelné předměty) z celé nabídky fakult Univerzity Karlovy, v některých případech i jiných vysokých škol v ČR i v zahraničí. Zápis a absolvování volitelných předmětů na jiných fakultách UK je popsán v Metodickém pokynu pro studenty pro zapisování a absolvování volitelných předmětů mezi fakultami Univerzity Karlovy.


Seznam předmětů


Průběh studia je realizován prostřednictvím kreditního systému, kdy je každému předmětu přiřazen určitý počet kreditů, vyjadřující poměr množství práce studenta, spojené s absolvováním předmětu, vůči celkovému objemu práce, spojené s absolvováním všech předmětů dle studijního plánu. Daný počet kreditů student získá za absolvování příslušného předmětu, bez ohledu na kvalitu absolvování (tedy klasifikaci).

Optimální průběh studia je dán doporučeným studijním plánem, určujícím průběh studia tak, aby v každém úseku - ročník (případně semestr) získali studenti 60 kreditů (případně 30 kreditů). Pravidla pro studium každé fakulty obvykle stanoví minimální počet kreditů (nižší než šedesát), které student musí získat pro postup do dalšího úseku. Aby mohl student konat závěrečnou zkoušku, musí absolvovat předměty, předepsané studijním plánem, a získat 180 kreditů.

Doba studia a poplatky za studium

Standardní doba studia v bakalářských studijních programech je 3 roky. V případě, že student překročí standardní dobu studia o více než jeden rok, vzniká mu povinnost hradit poplatek za studium (přesné podmínky viz sekce Poplatky spojené se studiem). Doba studia včetně státní závěrečné zkoušky může být prodloužena maximálně na 6 let.

Studenti se speciálními potřebami

Všechny fakulty a studijní programy / obory zohledňují požadavky studentů se speciálními potřebami.

Hodnocení kvality studia studenty

Studenti se mohou vyjádřit ke studiu formou pravidelného dotazníkového hodnocení předmětů a vyučujících a tak se podílet na zajišťování a zvyšování kvality studia.

Zakončení studia a doklady o studiu

Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je zpravidla bakalářská práce. Absolventům studia je udělován akademický titul „bakalář“. Dokladem o absolvování studia je vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu.


Poslední změna: 22. leden 2018 00:01 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám