Průběh a organizace studia

Formy studia

Bakalářské studium je nabízeno především v prezenční formě, dále pak v kombinované formě a v případě několika studijních programů také v distanční formě studia.

Prezenční forma – je založena na téměř každodenní docházce na přednášky, semináře, cvičení a praxe podle rozvrhu.

Kombinovaná forma – obsahuje minimálně 80 hodin přímé výuky za semestr, obvykle organizované formou konzultací, seminářů nebo výuky o víkendu; zbylou část tvoří práce se studijními materiály připravenými pro řízené samostatné studium

Distanční forma – probíhá převážně online a studenti se s vyučujícími vidí naživo jen občas – přímé výuky není více než 80 hodin za semestr a umožňuje studium více přizpůsobit ostatním životním aktivitám (např. práci nebo rodině).

Přijímací řízení

Termíny a podmínky přijímacího řízení na bakalářské studijní programy jsou zveřejňovány 1. října. Termín pro podávání přihlášek ke studiu obvykle bývá do konce února. Přijímací zkoušky se pak zpravidla konají během května a června. V případě některých programů může fakulta přijmout uchazeče bez přijímací zkoušky, ovšem podmínkou jsou např. vynikající předchozí studijní výsledky či účast na olympiádách a soutěžích v oboru. Podrobnější informace o přijímacím řízení naleznete zde.

Studijní plán a kreditní systém

Studium je uskutečňováno prostřednictvím studijních plánů, stanovujících především časovou a obsahovou návaznost jednotlivých předmětů, objem a formu výuky a počty kreditů, přiřazené jednotlivým předmětům. Určují také, které předměty jsou povinné (tj. které musí student absolvovat jako nezbytnou podmínku pro konání státní závěrečné zkoušky) a které povinně volitelné (student si volí předměty z konkrétní nabídky dle svého zaměření a zájmu). Určitá část kreditní zátěže je ponechávána k vlastnímu rozhodnutí studentů, kteří mají možnost vybrat si předměty (tzv. volitelné předměty) z celé nabídky fakult Univerzity Karlovy. Zápis a absolvování volitelných předmětů na jiných fakultách UK je popsán v Metodickém pokynu pro studenty pro zapisování a absolvování volitelných předmětů mezi fakultami Univerzity Karlovy.

Všechny bakalářské programy naplňují požadavky boloňského systému evropského vzdělávání, čemuž odpovídá i jejich strukturace a uplatňování kreditního systému ECTS. Začlenění do tohoto systému skýtá atraktivní možnosti začlenění do mezinárodní komunity vysokých škol, což poskytuje studentům obsáhlé možnosti stáží a výjezdů. Kupříkladu různé typy semestrálního studia v rámci prestižního programu Erasmus.


Seznam předmětů


Průběh studia je realizován prostřednictvím kreditního systému, kdy je každému předmětu přiřazen určitý počet kreditů, vyjadřující poměr množství práce studenta, spojené s absolvováním předmětu, vůči celkovému objemu práce, spojené s absolvováním všech předmětů dle studijního plánu. Daný počet kreditů student získá za úspěšné absolvování příslušného předmětu, bez ohledu na klasifikaci.

Optimální průběh studia je dán doporučeným studijním plánem, určujícím průběh studia tak, aby v každém úseku - ročník (případně semestr) získali studenti 60 kreditů (případně 30 kreditů). Pravidla pro organizaci studia každé fakulty obvykle stanoví minimální počet kreditů (nižší než šedesát), které student musí získat pro postup do dalšího úseku. Aby mohl student konat státní závěrečnou zkoušku, musí absolvovat předměty předepsané studijním plánem, a získat 180 kreditů.

Studijní a zkušební řád Univerzity Karlovy stanoví maximální dobu studia bakalářského studijního programu na 6 let. Do té doby je třeba vykonat všechny studijní povinnosti, včetně státní závěrečné zkoušky.

Doba studia a poplatky za studium

Standardní doba studia v bakalářských studijních programech je 3 roky, výjimečně 4 roky. V případě, že student překročí standardní dobu studia o více než jeden rok, vzniká mu povinnost hradit poplatek za delší studium (přesné podmínky viz sekce Poplatky spojené se studiem).

Studenti se speciálními potřebami

Studijní programy jsou dostupné i pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami (např. se zdravotním znevýhodněním), pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak.

Hodnocení kvality studia studenty

Studenti se mohou vyjádřit ke studiu formou pravidelného dotazníkového hodnocení předmětů a vyučujících a podílet se tak na zajišťování a zvyšování kvality studia.

Zakončení studia a doklady o studiu

Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je zpravidla bakalářská práce. Absolventům studia je udělován akademický titul „bakalář“. Dokladem o absolvování studia je vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu.


Poslední změna: 16. prosinec 2020 16:49 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro studium a záležitosti studentů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám