Cena ministra školství

Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy se uděluje vědcům za mimořádné výsledky ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích.

Cenu je možné udělit za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací dosažené na základě podpory poskytnuté z účelových nebo institucionálních výdajů na výzkum, experimentální vývoj a inovace z rozpočtové kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, od jejichž uplatnění neuplynulo do data předložení návrhu na udělení Ceny více než pět let.

V jednom kalendářním roce lze udělit jednu nebo více Cen v souhrnné výši až 500 000 Kč.


Návrh na udělení ceny podává rektor univerzity.

Termín předkládání návrhů na RUK

9. 8. 2024

Termín odevzdání návrhů na MŠMT

30. 8. 2024


Nominace se podává zasláním elektronických dokumentů prostřednictvím datové schránky MŠMT vidaawt.

Návrh se zasílá na vyplněném formuláři včetně dvou odborných posudků ve formátu PDF (Portable Document Format) s platným elektronickým podpisem a s využitím konverze dokumentů v listinné podobě do dokumentů obsažených v datové zprávě nebo datovém souboru způsobem zajišťujícím shodu obsahu těchto dokumentů a připojením doložky o provedení konverze kontaktním místem Czech POINT. Návrhy budou považovány za doručené ve stanovené lhůtě přijetím elektronických dokumentů zobrazením data a časového údaje v datové schránce MŠMT.Statut Ceny a formulář pro podání přihlášky je zveřejněn zde


Přehled oceněných za UK


Rok

Jméno

Fakulta/obor

Uděleno za

2022

doc. PhDr. Michal Bauer, Ph.D.

CERGE-EI

v oblasti behaviorální, rozvojové a experimentální ekonomii


2021

prof. Mgr. Michal Koucký, Ph.D.

MFF

v oblasti přírodních věd

2020

Mgr. Jan Hubička, Ph.D.

MFF

za mimořádné výsledky výzkumu v oblasti matematiky a teoretické informatiky, tedy strukturální Ramseyovy teorie

2019

prof. RNDr. Petr Nachtigall, Ph.D.

PřF

za mimořádné výsledky výzkumu v oblasti přírodních věd

doc. RNDr. Filip Matějka, Ph.D.

CERGE-EI

za mimořádné výsledky výzkumu v oblasti společenských věd

2018

prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D.

2. LF

za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací


2017

prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.

MFF

za mimořádné výsledky v oblasti

základního a aplikovaného výzkumu a v oblasti inovací


2016

prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., dr. h. c. prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.

KTF, KTF

za mimořádné výsledky výzkumu v oblasti humanitních věd a za významnou publikaci „Karel IV. Císař a český král - vizionář a zakladatel“

doc. PhDr. Julie Chytilová, Ph.D.

FSV

za dosažení mimořádných výsledků výzkumu v oblasti společenských věd zaměřené na behaviorální a experimentální ekonomii

2015

prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.

FF

za mimořádné výsledky výzkumu v anglické historické lingvistice a filologii

prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D.

LF3

za mimořádné výsledky výzkumu i klinické praxe v oblasti akutních koronárních syndromů, trombózy a antitrombotické léčby

2014

prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.

LF2

za mimořádné a mezinárodně uznávané výsledky výzkumu a léčby akutní lymfoblastové leukémie

2013

prof. RNDr. Rupert Leitner, DrSc.

MFF

za mimořádné výsledky v mezinárodním experimentu Daya Bay

prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc.

PřF

za mimořádné výsledky v oborech ekologicky a environmentálně orientované biologie

2012

prof. RNDr. Josef Jančář, CSc.

PřF

za mimořádné výsledky výzkumu v oblasti fyziky heterogenních polymerních soustav

2011

Prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

LF1

za mimořádné výsledky výzkumu mitochondriálních onemocnění

2010

prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.

LF1

za mimořádné výsledky výzkumu fibroblastů v nádorovém prostředí

zvláštní uznání za významné monografie

Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.

prof. JUDr, Karel Malý, DrSc., dr. h. c. prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc

prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.

prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.

PF

za přínos v oblasti současného českého práva a za spolupráci na pětisvazkové monografii „Nové jevy v právu na počátku 21. století“

prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., dr. h. c.

FF, KTF

za přínos v oblasti historie umění, konkrétně za monografii „Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců“

2008

Prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.

LF1

za výzkum - práce „Neurální lišta, její deriváty a jejich diferenciace, kmenové buňky neurální lišty, jejich izolace a aplikace“

2007

Prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc.

FF

za výzkum - dvousvazková publikace Abusir IX. The Pyramid Complex of Raneferef, The Papyrus ArchivPoslední změna: 6. květen 2024 10:11 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám