Studenti se speciálními potřebami


Tento uzel je již zastaralý a nemusí obsahovat aktuální data a odkazy.


Univerzita Karlova se v souladu s cíli programu Erasmus+ snaží zprostředkovat zahraniční zkušenost v podobě studijního pobytu nebo praktické stáže co nejširšímu spektru studentů. Z tohoto důvodu kromě tradiční podpory v podobě stipendií zprostředkovává zajištění další finanční podpory studentům s hendikepem a studentům ze socio-ekonomicky znevýhodněného prostředí.Níže najdete informace o možnostech navýšení Vaší finanční podpory programu Erasmus+ tak, abyste snadněji zvládli svůj zahraniční pobyt.


Studenti ze socio-ekonomicky znevýhodněného prostředí

O navýšení účelového stipendia programu Erasmus+ z důvodu socio-ekonomického znevýhodnění mohou žádat studenti, kteří se účastní studijního pobytu (nikoliv praktické stáže) v zahraničí a mají v rozhodném období nárok na přídavek na dítě (dle právního předpisu), jestliže příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,7. Jsou to tedy studenti, kterým vznikl nárok na i/ dávku státní sociální podpory nebo ii/ přídavek na dítě nebo iii/ pobírají sociální stipendium na Univerzitě Karlově za podmínek stanovených §91 odst. 3, zákona o vysokých školách. Definice oprávněné osoby, která může žádat vyplývá ze zákona o vysokých školách. Rozhodným obdobím se rozumí poslední ukončený kalendářní rok.


Student, který nepobírá přídavky na dítě od českého státu, může rovněž požádat o navýšení účelového stipendia, pokud doloží, že pobírá dávky za obdobných podmínek v zemi svého původu.

O navýšení účelového stipendia programu Erasmus+ může student požádat kdykoliv od přiznání účelového stipendia Rozhodnutím děkana do konce akademického roku, ve kterém student uskuteční zahraniční studijní pobyt.

Navýšení stipendia bylo rozhodnutím Národní agentury (DZS MŠMT ČR) stanoveno na 200,-/měsíc (t.j. 30 dnů pobytu). Částka navýšeného stipendia bude studentovi vyplacena po podpisu Účastnické smlouvy programu Erasmus+ nebo Dodatku k této Smlouvě.


Vyplněný formulář Žádosti o navýšení účelového stipendia programu Erasmus+ spolu s přílohami

je možné doručit na adresu

Evropská kancelář

Odbor pro zahraniční vztahy

Rektorát Univerzity Karlovy v Praze

Ovocný trh 3

116 36 Praha 1


nebo naskenovaný ve formátu .pdf e-mailem na (potvrzení o doručení bude zasláno opět e-mailovou zprávou)


Studenti se zdravotním znevýhodněním

Speciální stipendium programu Erasmus+ je určeno studentům na pokrytí zvýšených výdajů v zahraničí, které vyplývají z jejich zdravotníh potřeb.


Při vyplňování předběžné kalkulace do žádosti u položky doprava, stravování a ubytování je třeba věnovat pozornost stanovení rozdílu mezi cenou za běžné náklady a cenou za zvýšené náklady z důvodu příslušného handicapu. Pouze tento cenový rozdíl (ne celá částka za nadstandardní službu) pak tvoří oprávněný požadavek studenta v rámci žádosti o speciální stipendium Erasmus+.


Přidělené speciální stipendium je po návratu ze studijního pobytu nebo praktické stáže Erasmus+ nutné vyúčtovat! Předkládají se faktury udávající skutečně vynaložené náklady, uvádějící název a adresu subjektu, který fakturu vystavil, částku a měnu i datum vystavení faktury.


Žádosti studenti podávají prostřednictvím Evropské kanceláře RUK, Ovocný trh 3–5, Praha 1, 116 36, kancelář číslo 112 – 113 nebo e-mailem: erasmus@ruk.cuni.cz

Žádost se předkládá na formuláři, ve kterém student uvede podrobnou kalkulaci požadovaného stipendia.


Stránka DZS s formulářem žádosti


K žádosti je nutné doložit:

 • lékařskou zprávu;

 • kopii průkazu ZTP (pokud ho student vlastní);

 • dokumenty programu Erasmus+: podepsanou účastnickou smlouvu na studijní pobyt / praktickou stáž (Learning agreement for studies/traineeship)

 • akceptační dopis, ve kterém přijímající instituce potvrzuje přijetí ke studijnímu pobytu / praktické stáži a kde je uvedeno, že je srozuměna s Vaším zdravotním stavem.


Varianty žádostí:


Varianta I. : jednodušší typy žádostí do výše 3 000 EUR/mobilita

 • žádosti je možné schválit na úrovni vysílající instituce;

 • příklady jednodušších typů žádostí:

  • stravování v případě různých dietních opatření, např. celiakie (navržená finanční podpora na dietní opatření se přiznává do jednotné výše 100,00 € na měsíc pobytu v zahraničí);

  • doprava (rozdíl v ceně běžné dopravy a požadované nadstandardní dopravy do místa pobytu i na místě během pobytu);

  • speciálně upravené studijní materiály;

  • ubytování (rozdíl v ceně požadovaného nadstandardního ubytování oproti běžnému – např. bezbariérový pokoj v blízkosti školy);

  • lékařská péče (pravidelné návštěvy lékaře v ČR či v zahraničí, rehabilitace, fyzioterapie, apod.).

 


Varianta II. : žádosti do výše 10 000 EUR/mobilita

 • žádosti, které nepatří do varianty I. a jsou do výše 10 000 EUR/mobilita;

 • např. asistent/ doprovodná osoba;

 • vysílající instituce předloží žádost s podpisem institucionálního koordinátora ke schválení národní agentuře; 


Varianta III. : žádosti ve výši nad 10 000 EUR/mobilita

 • žádosti, které nepatří do varianty I ani varianty II a jsou ve výši nad 10 000 EUR/mobilita;

 • vysílající instituce předloží žádost s podpisem institucionálního koordinátora národní agentuře, která ji předloží ke schválení Schvalovací komisi programu Erasmus+;Více informací se dozvíte přímo na stránkách Národní agentury (v ČR tuto evropskou instituci reprezentuje Dům zahraniční spolupráce) nebo na DZS.


Se žádostí o další informace se prosím obracejte na institucionálního koordinátora programu Erasmus+Poslední změna: 2. březen 2023 13:54 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor zahraničních vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám