Přestavba menzy 17. listopadu


Na zpracování návrhu na přestavbu objektu pro potřeby Fakulty humanitních studií proběhla v roce 2009 architektonická soutěž. Jako nejvhodnější návrh byla vyhodnocena nabídka účastníků - Akad. arch. L. Kuba, Ing. T. Pilař - architekti. Tímto ateliérem byla následně zpracována dokumentace pro stavební řízení, dokumentace pro provedení stavby i výběr dodavatele, v roce 2012 bylo vydáno Územní rozhodnutí na přestavbu objektu, v letech 2013 a 2014 vydána tři samostatná Stavbní povolení, v letech 2015 a 2017 probíhala výběrová řízení na administrátora soutěží, zhotovitele stavby, technický dozor i služby v oblasti BOZP. Veškeré kroky byly schvalovány MŠMT. V současné době byla zahájena vlastní rekonstrukce objektu.

realizace akce

08/2017 - 01/2019

celkové náklady

414 mil. Kč

plocha užitková

11 314 m2

plocha užitková čistá

4 520 m2


Bilance podkladů a stavu realizace:


 • zpracována objemová studie na přestavbu objektu (09/2007 – Atelier M)

 • proběhla architektonická soutěž (05/2009)

 • vypracovány a předloženy návrhy investičních záměrů na rekonstrukci objektu v rámci programu 233 310 (06/2009 – 12/2011)

 • uzavřena smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace s atelierem Kuba & Pilař - architekti s.r.o. (07/2010)

 • na MŠMT předložen návrh investičního záměru na rekonstrukci objektu v rámci programu 133 21E (05/2012)

 • na MŠMT předložen aktualizovaný návrh investičního záměru dle požadavků a připomínek Komise expertů a MŠMT (01/2013)

 • vydáno Územní rozhodnutí (05/2012)

 • vydáno Stavební povolení na část Retenční vsakovací objekt (06/2013)

 • vydáno Stavební povolení na Komunikace (09/2013)

 • vydáno Stavební povolení na přestavbu objektu bývalé menzy kolejí 17. listopadu (06/2014)

 • stavba byla zahájena 05/2015 a následně přerušena

 • akce rozdělena do dvou etap – část A a část B

 • výběrové řízení na zhotovitele stavby etapy A bylo ukončeno 11/2016

 • podpis smlouvy na zhotovitele 06/2017

 • předpokládané ukončení etapy A 01/2019


Více informací o návrhu přestavby:


návrh přestavby menzy


animace návrhu přestavby


Po dokončení přestavby objektu a přemístění FHS budou fakultou uvolněné prostory v Jinonicích využity zejména FF, FSV a COŽP.


Řešení prostorové situace FHS

V současné době je největším problémem FHS jednoznačně její prostorová nouze, což prokázala také Analytická studie o potřebách humanitních fakult UK v Praze (zadavatel: Rektorát UK, vypracoval: Ing. arch. Milan Nevole – ArchiCon plus, 03/2008). FHS nemá vlastní budovu, což řeší formou pronájmů, čemuž ovšem také musí podřizovat svůj provoz (zásadním způsobem limitující je již samo jeho rozdělení do několika poměrně vzdálených budov).


Vzhledem k tomu, že participace na kampusu Albertov by potřeby fakulty v tomto směru dostatečně a včas nevyřešila, bylo rozhodnuto pro potřeby FHS rekonstruovat objekt bývalé menzy areálu Kolejí 17. listopadu v Tróji. Toto rozhodnutí o využití budovy bývalé menzy 17. listopadu pro potřeby Fakulty humanitních studií vzniklo na základě prostorové a finanční rozvahy zpracované v r. 2007, která ukázala, že je možno zde umístit celou fakultu o její současné velikosti. Po přestavbě dojde k pokrytí prostorových potřeb FHS.


Protože objekt „C“ areálu Kolejí 17. listopadu nebyl stavěn pro potřeby výuky a navíc byl zdevastován povodněmi v r. 2002, půjde o rekonstrukci rozsáhlou, přičemž bude třeba zásadním způsobem pozměnit dispoziční a patrně i hmotové řešení stavby. Po přestavbě v objektu vzniknou seminární a přednáškové místnosti, pracovny pedagogů, knihovna a prostory pro administrativu včetně nezbytného zázemí.


Na základě vypracované projektové dokumentace pro územní řízení bylo vydáno územní rozhodnutí na rekonstrukci objektu bývalé menzy, nyní se zpracovává projekt pro stavební řízení. Akce je zapsána v Dokumentaci programu 133 21E – Rozvoj a obnova materiálně technické základny Univerzity Karlovy a v současné době se očekává schválení předloženého investičního záměru a vydání Registrace akce.


Studie využití území Pelc – Tyrolka


Ve „Velkém rozvojovém území Pelc - Tyrolka“ v Praze 7 a 8,  vyznačeném v platném Územním plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy se nachází plocha pro vysokoškolský areál, která navazuje na stávající budovy Matematicko - fyzikální fakulty a Kolejí 17. listopadu. Kapacitní možnosti, funkční a prostorové uspořádání tohoto území prověřila „Ideová objemová studie zástavby v oblasti Pelc Tyrolka v Praze 8“ vypracovaná atelierem Kuba & Pilař architekti s.r.o. v roce 2011.  Studie byla zhotovena jako podklad pro urbanistickou studii v rozvojovém území Pelc –Tyrolka, která by aktualizovala územní plán.
Ideová objemová studie zástavby v oblasti Pelc - Tyrolka
„Studie urbanistických vztahů a regulativů využití území areálu UK Pelc – Tyrolka, v Praze 8 – Libni“ řeší navrženou novou vysokoškolskou výstavbu pro potřeby Matematicko-fyzikální fakulty, humanitních fakult a Kolejí a menz ve vztahu k situaci vzniklé po výstavbě komunikací Městského okruhu. Studie vypracovaná firmou VHE a spol. architektonická kancelář s.r.o., Ing. arch. Klementem Valouchem, by mohla být podkladem pro změnu Územního plánu SÚ hl. m. Prahy v tomto území se stavební uzávěrou (z důvodu nejasných urbanistických vztahů). Byla zpracována a konzultována tak, aby vyhověla požadavkům chránícím přírodní hodnoty území a při tom zajistila maximální možné využití ploch pro rozvoj Univerzity Karlovy, s navrženými úpravami snižujícími negativní vliv nadřazených komunikací.studie Pelc Tyrolka


studie dopravní obsluhy Pelc Tyrolka
Poslední změna: 20. červen 2018 12:59 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor výstavby
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám