Realizovaná Analytická studie humanitních fakult

Analytická studie o potřebách humanitních fakult v oblasti prostorového a materiálního vybaveníNevyhovující prostorové a materiální podmínky především na humanitních fakultách vedly k rozhodnutí zařazenému do Aktualizace dlouhodobého záměru Univerzity Karlovy v Praze  pro rok 2006/2007, tj. zpracovat analytickou studii o potřebách humanitních fakult v oblasti prostorového a materiálního vybavení. Po konzultacích s představiteli fakult byla studie zadána ke konci roku 2007 v rozsahu prací, které měly shromáždit podklady a data o prostorových a materiálních podmínkách fakult, zpracovat je do přehledů, porovnat a zhodnotit jejich stav, vyvodit závěry a navrhnout řešení nevyhovující situace při respektování možného vývoje fakult ve výhledu pěti až deseti let.Analytická studie byla zadána pro zhodnocení podmínek těchto fakult:

Katolická teologická fakulta UK

Evangelická teologická fakulta UK

Husitská teologická fakulta UK

Fakulta sociálních věd  UK

Fakulta humanitních studií UK

Filozofická fakulta UK

Pedagogická fakulta UK

Právnická fakulta UK

Fakulta tělovýchovy a sportu UK
Analytická studie humanitních fakult 1.část


Analytická studie humanitních fakult 2.část


Analytická studie humanitních fakult 3.část

Analýzou bylo zjištěno, že současná prostorová situace a potřeby jednotlivých fakult jsou velmi rozdílné. Fakulty, jejichž prostorová situace je v zásadě dobrá a případný prostorový deficit lze řešit v rámci stávající budovy, jsou: Katolická teologická fakulta, Husitská teologická fakulta a Evangelická teologická fakulta. Fakulty, které chybějící prostorové kapacity mohou řešit ve svém objektu za podmínky větších investic, jsou: Právnická fakulta a Fakulta tělesné výchovy a sportu. Problematická dislokace jednotlivých budov a značný prostorový deficit byl zjištěn u Filozofické fakulty, Fakulty sociálních věd, Pedagogické fakulty a Fakulty humanitních studií. Řešení je možné hledat ve výměně některých prostor  a v získání nové budovy v blízkosti stávajících fakultních budov.

Návrhy řešení sledují tři základní cíle:

1) zabezpečit potřebné plochy pro fakulty s ohledem na jejich výhledové  kapacity,

2) u fakult, které užívají více budov, omezit v co největší míře počet těchto lokací,

3) omezit i přesuny fakult a zachovat lokace, které jsou pro fakulty tradiční a nevyvolávat těmito změnami zbytečné investice.

Zásadní provozní změny spojené s vyššími investicemi jsou směřovány tam, kde jsou tyto investice vzhledem ke stavebně technickému stavu objektu i tak nutné. Akutní nedostatek ploch je možné  řešit ve velmi krátké době odkoupením spoluvlastnického podílu objektu CDMS Krystal v Praze 6 a rekonstrukcí a přestavbou bývalé menzy 17.listopadu. Jde ovšem o řešení částečná a krátko či střednědobá.

Zpracovaná analytická studie je prvním krokem k přípravě nového generelu Univerzity Karlovy v Praze. Zpracovává pouze základní prostorovou situaci a potřeby vybraných fakult a navrhuje postupy a řešení, které bude potřeba prověřit a posoudit generelem rozvoje. V dalších krocích bude třeba též detailněji posoudit potenciál případných variant dlouhodobého řešení situace humanitních fakult.

Poslední změna: 21. leden 2018 23:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor výstavby
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám