Jihoafrická republika

University of Pretoria, JAR

http://www.up.ac.za/


Participující fakulty: všechny fakulty UK

Počet míst: 1 student


 • školné: odpuštěno

 • stipendium: ne

 • jazyková zkouška TOEFL: Minimum marks required are: Writing: 22, Speaking: 23, Reading: 21,Listening: 27 Total: 93, through the medium of English

Webové stránky pro studentskou výměnu:

Pretoria Fact Sheet 2017-2018

Application procedures


V případě, že je student na zahraniční univerzitu vybrán, je nominovám univerzitním koordinátorem UK. Na základě nominace zašle koordinátor z Pretorie přímo studentovi přihlášku k vyplnění, která musí být v papírové podobě doručena na partnerskou univerzitu ve stanoveném datu:


Termíny pro doručení přihlášky:

 • 30 September for Semester 1 (January - June)

 • 31 March for Semester 2 (July - December)

Výběrové řízení

Pokud se chcete přihlásit do výběrového řízení na pobyt v rámci meziuniverzitních dohod, pak je to možné většinou dvakrát ročně, kdy se vyhlašuje na každý semestr výběrové řízení. Musíte projít předvýběrem na své domovské fakultě, kde také odevzdáte svou přihlášku. Termín pro její odevzdání si každá fakukulta stanoví sama. V případě kladného výběru Vás fakulta doporučí do celouniverzitního výběru rektorátu UK.


Termín pro předání přihlášek na rektorát je stanoven pro:

 • ZS na 15.11.

 • LS na 15.5.

Konkrétní podmínky týkající se přijímacího řízení a studia si studenti předem vyhledají na internetových stránkách univerzity. Vybraní studenti budou osloveni, aby vyplnili přihlášku a dodali další požadované dokumenty (doklad o dostatečném finančním krytí, příp. očkování apod.)


Přihláška vybraného studenta bude postoupena na zahraniční univerzitu, která rozhodne o přijetí nominovaného kandidáta a zašle potvrzení o přijetí, resp. učiní studentovi nabídku.


PODKLADY K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ


 • CV v AJ v rozsahu 1 - 2 strany

 • Motivační dopis v AJ v rozsahu 1 strany, na který semestr hodlá student vycestovat

 • Konkrétní studijní plán v AJ

 • Doporučující dopis - vystaví v AJ vyučující, školitel nebo jiný akademický pracovník k tomu kompetentní.

 • Potvrzený výpis studijních výsledků v AJ a celkový studijní průměr, obojí za celé studium na VŠ, tedy i za studium na jiné vysoké škole než UK

 • Oficiální doklad o jazykové způsobilosti TOEFL/IELTS dle aktuálních požadavků univerzity. Univerzita neuznává jiný, než předepsaný způsob prokázání jazykových znalostí. Výsledky zkoušek starší dvou let nejsou akceptovány. Pokud požadovanou zkoušku student v okamžiku podání přihlášky nemá, přiloží oficiální doklad o jazykové způsobilosti (certifikát o vykonané zkoušce, potvrzení z katedry jazyků, vyznačená zkouška na výpisu studijních výsledků apod.) a své prohlášení, že se na ni v případě, že bude na rektorátní úrovni vybrán, neprodleně přihlásí. Do termínu požadovaného partnerskou univerzitou musí být výsledky již k dispozici!

 • Kopie pasu - jako příloha na samostatném listě

Formát dokumentů

Veškeré dokumenty do výběrového řízení musíte předložit podle výše uvedených dispozic na formátu A4 v nesešité podobě.


Finanční výdaje

Veškeré osobní náklady, jako letenku, víza, ubytování, pojištění, knihy, stravu, neočekávané výdaje a další výdaje, které vzniknou během pobytu, si musíte hradit sami.


Vízum

Do JAR existuje vízová povinnost. Informace o žádostech o víza je možné najít na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR a na webových stránkách každé ze zahraničních univerzit.

Před výjezdem

V souladu s Opatřením rektora č. 33/2016 je student povinen se před výjezdem seznámit s informacemi týkajícími se podpory studentům při mimořádných událostech a krizových situacích. Dále je student povinen:


 • zajistit si dostatečné zdravotní pojištění platné pro zemi výjezdu

 • zaregistrovat se do systému Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí DROZD

 • poskytnout Univerzitě Karlově platné kontaktní údaje (včetně spojení na kontaktní/blízkou osobu), na nichž bude k zastižení i v zahraničí


Před výjezdem do zahraničí je student povinen odevzdat na Odbor zahraničních vztahů Rektorátu UK čestné prohlášení s aktuálními kontaktními údaji a kartička.

Po návratu

Po návratu ze studijního pobytu obdrží odbor pro zahraniční vztahy rektorátu od zahraniční univerzity doklad o absolvování Vašeho studia v zahraničí. Tento doklad (většinou pod názvem Transcript of Records nebo University Academic Record) Vám bude předán oproti předložení zprávy z pobytu. Zprávu zašlete v elektornické podobě na rektorát. Měla by obsahovat praktické informace využitelné pro další studenty v rozsahu 1 - 2 stran A4. Nejedná se o zprávu totožnou se Závěrečnou zprávou Fondu mobilit. Tato zpráva bude zaslána e-mailem vybraným studentům vyjíždějícm v dalším akademickém roce.

Kontakt

Další informace lze získat na Odboru pro zahraniční vztahy rektorátu - referent:

Ing. Kateřina Brzokoupilová, e-mail: katerina.brzokoupilova@ruk.cuni.czPoslední změna: 22. leden 2018 00:07 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám