Plán realizace SZ pro rok 2022

Plán realizace SZ UK pro rok 2022
Plán realizace strategického záměru pro rok 2022 (PDF)


 • Projednán Vědeckou radou 21. října 2021

 • Schválen Akademickým senátem 12. listopadu 2021

 • Schválen Správní radou 23. listopadu 2021


I. NEJLEPŠÍ LIDÉ DĚLAJÍ NEJLEPŠÍ UNIVERZITU


 • Za účelem získávání většího počtu uchazečů ze zahraničí a zajištění možnosti většího výběru se zaměříme na důslednou propagaci univerzity a jejích studijních programů. K tomuto účelu ve větší míře využijeme anonci na vhodných zahraničních portálech, naše zahraniční studentské ambasadory, kteří zprostředkují uchazečům své zkušenosti, absolventy působící v zahraničí, popř. i další cílové skupiny, například kariérní poradce působící na zahraničních středních školách. (odpovídá: pror. pro studijní záležitosti, člen KR odpovědný za doktorské studium) (I.1)

 • Vylepšíme nedávno spuštěnou webovou stránku, která nám slouží jako podpůrný nástroj pro dosažení cíle získávat větší počet uchazečů ze zahraničí, a tím zajistit možnost většího výběru mezi nimi. (odpovídá: pror. pro studijní záležitosti, člen KR odpovědný za doktorské studium) (I.1)

 • Připravíme strategii propagace cizojazyčných studijních programů. (odpovídá: pror. pro studijní záležitosti) (I.1)

 • Pro zapojování studentů do mezinárodních týmů, projektů, konferencí či workshopů ve větší míře využijeme aktivity v rámci aliance 4EU+ a uskupení CENTRAL, což v případě magisterských studentů usnadní jejich přechod do doktorského studia. Zasadíme se rovněž o to, aby v každém plánovaném projektu ERC byla vyčleněna alespoň dvě místa pro studenty doktorského studia. (odpovídá: pror. pro studijní záležitosti, člen KR odpovědný za doktorské studium, pror. pro vědeckou činnost) (I.2, I.3, II.5)

 • V návaznosti na změny na národní úrovni revidujeme financování doktorského studia na Univerzitě Karlově. (odpovídá: člen KR odpovědný za doktorské studium) (I.3)

 • Zintenzivníme podporu doktorandů skrze Platformu doktorského studia a rozšíříme nabídku kurzů měkkých dovedností s důrazem na kurzy pedagogických dovedností, a to i v anglickém jazyce. Pro účely vzdělávání doktorandů rovněž připravíme rozhraní Moodle, kde shromáždíme všechny relevantní elektronické materiály a kurzy, a budeme zde umísťovat ty, které budou nově vznikat. (odpovídá: člen KR odpovědný za doktorské studium) (I.3, I.5, III.2)

 • Po vzoru zahraničních univerzit nabídneme doktorandům při řešení disertační práce možnost neformální spolupráce napříč různými obory a součástmi s využitím konceptu Doctoral Café. (odpovídá: člen KR odpovědný za doktorské studium) (I.3, III.6)

 • V rámci systému hodnocení kvality studijních programů implementujeme a pilotně uskutečníme hodnocení kvality doktorských studijních programů v obdobné podobě jako v pregraduálním studiu. (odpovídá: pror. pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti, člen KR odpovědný za doktorské studium) (I. 4)

 • Na základě provedené komparativní analýzy podmínek studia v doktorských studijních programech a fakultních opatření v oblasti doktorského studia zpracujeme ve spolupráci s odborníky z Platformy pro rozvoj kvality vzdělávací činnosti na Univerzitě Karlově, s Radou pro vnitřní hodnocení a s koordinačními radami sdružujícími všechny garanty doktorských studijních programů rámcové, oborově citlivé nároky na studenty. (odpovídá: pror. pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti, člen KR odpovědný za doktorské studium) (I. 4)

 • Pro účely získávání uchazečů o postdoktorandské pozice na Univerzitě Karlově, kteří jsou absolventy vynikajících zahraničních škol, využijeme vhodné informační platformy aliance 4EU+ a dalších prestižních evropských univerzitních sítí (UNICA, Coimbra Group, EUF, EUA a Europaeum). (odpovídá: člen KR odpovědný za doktorské studium, pror. pro vědeckou činnost, pror. pro evropské záležitosti) (I.5)

 • Pomocí nové aplikace s českou i anglickou jazykovou mutací umožníme zadávání inzerce volných pozic na univerzitě v jednotném formátu, se všemi podstatnými náležitostmi a v odpovídajícím grafickém zpracování. Aplikace přitom bude využitelná i pro práci výběrových komisí včetně tajného hlasování v souladu s Řádem výběrového řízení. (odpovídá: kvestor, kancléř) (I.6)

 • Nově zavedený systém podpory postdoktorandů rozšíříme na všechna relevantní pedagogicko-vědecká pracoviště, rovněž se zaměříme na celkové zatraktivnění postdoktorandských pobytů na univerzitě a na podporu vyhledávání uchazečů přicházejících ze zahraničí, a to zejména prostřednictvím inzerce. (odpovídá: pror. pro vědeckou činnost) (I.1, I.7, I.9)

 • Centralizujeme služby poskytované přijíždějícím zahraničním pracovníkům i našim zaměstnancům vyjíždějícím na zahraniční univerzity a vypracujeme jednotnou metodiku týkající se registrace k placení daní a pojištění v zahraničí. (odpovídá: kancléř) (I.7)

 • Připravíme a uskutečníme sérii aktivit, které pomohou zahraničním pracovníkům s integrací do komunity Univerzity Karlovy a života v České republice (komentované prohlídky univerzitních měst, filmové projekce, individuální asistence s praktickými problémy života v České republice apod.). (odpovídá: kancléř) (I.7, IV.6)

 • Pomocí konzultací a školení podpoříme vedoucí pracovníky na akademických i správních pozicích tak, aby se zlepšovaly jejich kompetence v oblasti hodnocení, poskytování zpětné vazby a motivace zaměstnanců, což jim pomůže rozvíjet a motivovat své týmy. (odpovídá: kvestor, kancléř) (I.8, I.12)

 • Přípravu systému průběžného hodnocení akademických a vědeckých pracovníků završíme tím, že fakulty a další součásti přijmou ve formě opatření děkana, resp. opatření ředitele, pravidla navazující na Rámcové principy kariérního rozvoje akademických a vědeckých pracovníků a lektorů na Univerzitě Karlově. Na základě zájmu fakult a dalších součástí rozšíříme systém hodnocení administrativních pracovníků. (odpovídá: p. rektor, kvestor, kancléř) (I.10, I.11)

 • V oblasti dalšího vzdělávání akademických, vědeckých, vedoucích i podpůrných pracovníků:

  • na základě mapování aktivit a situace na fakultách a zkušeností s distanční výukou připravíme kurzy rozšiřující stávající základní vzdělávací modul a zaměřující se na pedagogické dovednosti v online prostředí, resp. ve vztahu k distanční výuce; nabídku kurzů zaměříme a uzpůsobíme nárokům různých cílových skupin (doktorandi, začínající akademičtí pracovníci, zkušení pedagogové);

  • rozšíříme nabídku vzdělávacích programů o pilotní základní program v anglickém jazyce;

  • uskutečníme workshopy na nová témata;

  • rozšíříme nabídku témat v oblasti manažerských a dalších dovedností;

  • vytvoříme univerzitní skupinu, která identifikuje vhodná vzdělávací témata v oblasti elektronizace agend a práce s elektronickými údaji (např. elektronický podpis), na jejichž základě vznikne pro zaměstnance Univerzity Karlovy nový vzdělávací modul k této problematice.

  (odpovídá: pror. pro studijní záležitosti, pror. pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti) (I.12)

 • Pro studenty uskutečníme pravidelný cyklus workshopů s názvem „FIT student“, který se zaměří na oblasti, jako jsou zvládání stresu, syndrom vyhoření, prevence sexuálního obtěžování, zdravá strava či well-being; studentům nabídneme peer programy, uchazečům a studentům ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí zajistíme mentoring; pro zaměstnance pak workshopy ke zvládání stresu či syndromu vyhoření, a to případně včetně intervenčních; pro zlepšení prevence negativních psychických potíží zaměstnanců i studentů, uskutečníme sérii online debat Večery s poradnou. (odpovídá pror. pro studijní záležitosti) (I.13)

 • V případě zajištění finančních zdrojů rozšíříme v rámci podpory rovných příležitostí nabídku dětských skupin pro děti zaměstnanců i studentů-rodičů. (odpovídá pror. pro studijní záležitosti) (I.13)

 • V rámci programu Erasmus+ se zapojíme do činnosti pracovních skupin, které se ve vztahu k mezinárodní mobilitě zabývají tématy, jako jsou sociální inkluze, duševní zdraví či zohledňování specifických potřeb, aby Univerzita Karlova v této oblasti postupně dosáhla evropské úrovně. (odpovídá pror. pro evropskou problematiku) (I.13)

 • Na základě komplexního auditu přijmeme plán rovných příležitostí pro Univerzitu Karlovu, který bude mimo jiné splňovat podmínky pro účast ve schématech programu Horizont Evropa. (odpovídá: kvestor, kancléř) (I.14)

 • Intenzivněji se zaměříme na oslovování zahraničních i českých absolventů žijících v zahraničí; v této oblasti budeme spolupracovat se zastupitelskými úřady České republiky a Českými centry ve světě. (odpovídá: pror. pro evropskou problematiku) (I.15)

 • Tradiční akce organizované pro alumni obohatíme o Charles University Alumni Day a obnovíme Dny Univerzity Karlovy v zahraničí. (odpovídá: pror. pro evropskou problematiku) (I.15)

 • Naše absolventy budeme pravidelně informovat o činnosti Nadačního fondu Univerzity Karlovy, abychom získali nové dárce podporující jeho účely. (odpovídá kvestor) (I.15, V.8)


II. VÝZKUM SCHOPNÝ KONKURENCE NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI


 • Připravíme a důkladné univerzitní diskusi podrobíme nový návrh Strategického fondu na podporu tvůrčí činnosti. (odpovídá: pror. pro vědeckou činnost) (II.1 a II.2)

 • Definujeme podobu každoročního monitoringu, který bude sloužit pro účely průběžného hodnocení úrovně tvůrčí činnosti na univerzitě, resp. programu Cooperatio a uskutečníme jeho nultý pilotní ročník, v jehož rámci bude připravena bibliometrická zpráva za roky 2019-2021, jež bude postoupena univerzitním orgánům jako podklad pro diskusi o strategickém rozvoji vědy a výzkumu. (odpovídá: pror. pro vědeckou činnost) (II.3)

 • V souvislosti se zahájením nového základního institucionálního programu na podporu vědy Cooperatio předložíme Vědecké radě univerzity ke schválení finální návrhy záměrů rozvoje jednotlivých vědních oblastí. (odpovídá: pror. pro vědeckou činnost, pror. pro tvůrčí a ediční činnost, pan rektor) (II.4)

 • Stávající samostatnou aplikaci pro správu projektů Grantové agentury Univerzity Karlovy zahrneme do systému IS Věda, v němž probíhá jak administrace našich dalších programů na podporu vědy, tak i univerzitní hodnocení tvůrčí činnosti. (odpovídá: člen KR odpovědný za rozvoj GAUK) (II.5)

 • V oblasti podpory pro zvyšování naší úspěšnosti v mezinárodních grantových soutěžích:

  • zajistíme další vzdělávání pracovníků Evropského centra tak, abychom i nadále mohli poskytovat komplexní grantové poradenství bez financování externích firem;

  • zvýšíme pozornost věnovanou našim žadatelům o granty Marie Skłodowska-Curie Actions: Postdoctoral Fellowships, které jsou považovány za předstupeň grantů ERC;

  • prohloubíme spolupráci s Akademií věd České republiky v rámci expertní skupiny ERC, abychom žadatelům o tyto granty zajistili komplexnější péči;

  • v rámci projektu aliance 4EU+ zmapujeme, jak se co nejlépe starat o nositele grantů Evropské výzkumné rady, aby v průběhu řešení projektu neodešli na jinou univerzitu.

  (odpovídá: pror. pro vědeckou činnost) (II.6)

 • V rámci Asociace výzkumných univerzit prohloubíme spolupráci zapojených škol tak, abychom se mohli více podílet na tvorbě strategických rozhodnutí týkajících se vysokého školství (např. reforma doktorského studia či rozvoj a sdílení výzkumných infrastruktur). (odpovídá: pror. pro vědeckou činnost, kancléř) (II.7)

 • Ve spolupráci s našimi partnery z Asociace výzkumných univerzit implementujeme v podmínkách Univerzity Karlovy závěry Protivlivového manuálu pro sektor vysokých škol. (odpovídá: kancléř) (II.7)

 • Zajistíme prezentaci vynikajících výsledků našeho výzkumu v univerzitních médiích, a to i v anglickém jazyce, jakož i ve veřejnoprávních (Česká televize, Český rozhlas) a soukromých médiích, s nimiž Univerzita Karlova nedávno uzavřela memoranda o spolupráci. (odpovídá: pror. pro vědeckou činnost, pror. pro vnější vztahy) (II.8)

 • S cílem zvýšit dopad sociálně-humanitního transferu na společnost, resp. příjmy Univerzity Karlovy v této oblasti, upravíme rozdělení kompetencí mezi příslušnými pracovišti tak, aby se Centrum pro přenos poznatků a technologií mohlo plně věnovat sociálně-humanitnímu transferu a naše dceřiná společnost technologickému transferu. V návaznosti na tento krok novelizujeme stávající, resp. připravíme nová opatření rektora týkající se transferu znalostí a technologií, resp. komercializace duševního vlastnictví. (odpovídá: kancléř) (II.9)

 • Prostřednictvím naší dceřiné společnosti vstoupíme do investičního fondu i&i Prague, což nám umožní získat finanční podporu pro vznik a rozvoj zejména biotechnologických spin-off společností. (odpovídá: kancléř) (II.9)

 • Odbornou část týmu naší dceřiné společnosti rozšíříme tak, abychom dokázali pokrýt vysokou poptávku po jejích službách v rámci univerzity. (odpovídá: kancléř) (II.9)

 • Dokončíme komplexní mapování výzkumného zázemí, vědecké infrastruktury a core facilities na Univerzitě Karlově a následně v rámci projektu TRAIN4EU+ připravíme plán, jak naše vybavení sdílet při co nejmenší administrativní zátěži napříč členskými univerzitami univerzitní aliance 4EU+, a zajistíme informační podporu pro nově příchozí výzkumníky tak, aby mohli snadno získat představu o infrastruktuře, kterou Univerzita Karlova nabízí. (odpovídá: pror. rozvoj, pror. pro vědeckou činnost) (II.10)

 • V oblasti otevřeného přístupu a otevřené vědy:

  • dokončíme analytické materiály související s podporou Open Science na Univerzitě Karlově;

  • v pilotním provozu spustíme repozitář publikační činnosti a zajistíme pro něj zázemí;

  • zmapujeme Article Processing Charge výdaje Univerzity Karlovy za publikování ve formě Open Access;

  • zpracujeme studii proveditelnosti standardizovaného softwarového řešení pro archivaci vědeckých dat jako základu institucionálního datového repozitáře.

  (odpovídá: pror. pro tvůrčí a ediční činnost, pror. pro vědeckou činnost, řed. Ústřední knihovny, řed. Ústavu výpočetní techniky) (II.10)

 • V rámci projektu Hyb4City uskutečníme aktivity, jejichž cílem je popularizace vědy, jako jsou např. Didaktikon, výstava Věda je krásná, prezentace interaktivního nástroje na analýzu textu, populárně-odborné semináře např. na témata Longevity nebo farmaceutický průmysl či odborné kulaté stoly např. na téma domácí násilí. (odpovídá: pror. pro vědeckou činnost, řed. Centra pro přenos poznatků a technologií) (II.10)

 • S cílem zlepšit viditelnost a dohledatelnost elektronických knih vydávaných Nakladatelstvím Karolinum budeme pokračovat v implementaci metadatového formátu onix. (odpovídá: pror. pro tvůrčí a ediční činnost, řed. Nakladatelství Karolinum) (II.11)


III. VZDĚLÁVÁNÍ PRO BUDOUCNOST A VZDĚLÁVÁNÍ K BUDOUCNOSTI


 • V návaznosti na pilotní fázi hodnocení studijních programů dokončíme kodifikaci systému a zahájíme průběžné hodnocení studijních programů na Univerzitě Karlově. (odpovídá: pror. pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti) (III.1)

 • Ve spolupráci s odborníky sdruženými v rámci platformy pro rozvoj vzdělávací činnosti provedeme šetření mezi vyučujícími k možnostem využití digitálních inovací (online formy výuky, flexibilita prezenčních a distančních forem ve studijním plánu apod.) ve výuce a vzdělávání v jednotlivých studijních programech dle jejich oborových specifik. Výstupy z šetření postupně implementujeme do akreditačního procesu (revize Standardů studijních programů Univerzity Karlovy) i do systému hodnocení studijních programů. (odpovídá: pror. pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti) (III.1, III.9).

 • Definujeme jednotný postup pro uskutečňování celouniverzitních šetření mezi uchazeči, studenty (včetně těch, kteří odešli ze studia předčasně) a absolventy a skrze modul Tracking zajistíme jejich propojování s informacemi uloženými ve studijním informačním systému tak, aby byla zajištěna anonymita respondentů. (odpovídá: pror. pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti) (III.1)

 • Připravíme ucelený systém metodické podpory pro rozvoj mezifakultních studijních programů (odpovědnosti jednotlivých fakult v oblasti akreditace, tvorba vzorové smlouvy pro vzájemnou organizaci studia aj.). (odpovídá: pror. pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti) (III.1)

 • Ve spolupráci s platformou pro rozvoj kvality vzdělávací činnosti provedeme analýzu rozsahu a kvality praxí a stáží (podíl lektorů z praxe na personálním zajištění, smluvní zajištění s různými subjekty apod.) v rámci studijních plánů jednotlivých studijních programů a připravíme doporučení pro další rozvoj této oblasti. (odpovídá: pror. pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti) (III.2)

 • Vytvoříme kariérní centrum, které zastřeší kariérní služby zajišťované UK Pointem a umožní lepší standardizaci služeb (odpovídá: pror. pro studijní záležitosti) (III.2)

 • Jako volitelný předmět akreditujeme kurz Kariérní start. (odpovídá: pror. pro studijní záležitosti) (III.2)

 • S cílem zlepšit uplatnitelnost absolventů na trhu práce rozšíříme nabídku profesně orientovaných programů celoživotního vzdělávání pro tuto cílovou skupinu; zaměříme se přitom především na ty absolventy, kteří budou i nadále působit ve vysokoškolském prostředí (např. kurzy pedagogických dovedností). (odpovídá: pror. pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti) (I.3, I.5, III.2)

 • Studentskou podnikavost a kreativitu podpoříme díky vzdělávacím předmětům, jako jsou např. Management of Science and Innovations, Inovační laboratoř, Artificial Intelligence, Svět farmaceutického průmyslu, Násilí v blízkých vztazích, či soutěži Map The System. (odpovídá: pror. pro studijní záležitosti, pror. pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti, řed. Centra pro přenos poznatků a technologií) (III.2)

 • Ve spolupráci s platformou pro rozvoj kvality vzdělávací činnosti provedeme analýzu nastavení cizojazyčné výuky v rámci studijních plánů jednotlivých studijních programů, rozsahu předmětů vyučovaných v cizím jazyce a jejich vztahu k profilu absolventa apod. a připravíme doporučení pro další rozvoj této oblasti. (odpovídá: pror. pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti) (III.2)

 • V návaznosti na národní výstupy revidujeme standardy pro profesní profil studijních programů; v rámci platformy pro rozvoj kvality vzdělávací činnosti přitom definujeme profesní aspekty studijních programů nejen s ohledem na regulované profese, ale i s ohledem na profese definované jako potřebné v aktuální společenské diskuzi a z pohledu zaměstnavatelů. (odpovídá: pror. pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti) (III.3)

 • V návaznosti na novelizaci Akreditačního řádu dokončíme nezbytné úpravy akreditačního procesu (vydání souvisejících opatření rektora, zpracování příslušných metodik apod.) pro účely zahájení procesu opětovných udělení oprávnění studijním programům v rámci institucionální akreditace. (odpovídá: pror. pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti) (III.5)

 • Abychom většímu počtu studentů doktorského studia zajistili možnost dvojího vedení závěrečných prací, rozšíříme metodickou podporu uzavírání příslušných smluv na všechny fakulty Univerzity Karlovy a vyškolíme odborný personál. (odpovídá: pror. pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti) (III.6)

 • S cílem snížit fragmentaci ve vzdělávací činnosti Univerzity Karlovy rozvineme mezifakultní spolupráci v obsahově příbuzných studijních programech, tak abychom zajistili prostupnost studia a vzájemné obohacování studijních plánů. (odpovídá: pror. pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti) (III.6)

 • V oblasti uznávání předchozího zahraničního středoškolského či vysokoškolského vzdělání uskutečníme seminář pro příslušné fakultní pracovníky a zefektivníme rozhraní informačního systému univerzity. (pror. pro studijní záležitosti) (III.7)

 • Pro usnadnění administrace přijímání zahraničních uchazečů o studium i nadále zajistíme pro naše fakulty přístup do mezinárodní databáze Ecctis, centrální správu Režimu student a centrální nahlašování osob s vízovou povinností. (pror. pro studijní záležitosti) (III.7)

 • Zajistíme celouniverzitní tzv. „site“ licence pro softwary používané ve výuce. (odpovídá: pror. pro studijní záležitosti, řed. Ústřední knihovny) (III.8, I.13)

 • Upgradujeme Moodle na verzi 3.13, což zajistí stabilizaci celouniverzitního systému, nové funkce pro zvýšení atraktivity kurzů i testování, a také aktualizaci kompatibility s funkčními systémy pro provoz (např. webové prohlížeče). (odpovídá: pror. pro studijní záležitosti, řed. Ústřední knihovny, řed. Ústavu výpočetní techniky) (III.8)

 • Pro posílení rychlosti provozu systému Moodle a možnosti souběžné práce více uživatelů zároveň zabezpečíme dynamické rozložení zátěže na více serverů a vybudujeme Moodle UK cluster. (odpovídá: pror. pro studijní záležitosti, řed. Ústřední knihovny, řed. Ústavu výpočetní techniky) (III.8)

 • Pro zlepšení informovanosti o možnostech elektronického vzdělávání na univerzitě ověříme funkčnost a účinnost nových distribučních kanálů pro komunikaci s uživateli napříč celou univerzitou, a to jak v českém, tak i v anglickém jazyce. (odpovídá: řed. Ústřední knihovny, řed. Ústavu výpočetní techniky) (III.8)

 • Zavedeme poradenství v oblasti studijních předpokladů pro uchazeče o studium na Univerzitě Karlově. (odpovídá: pror. pro studijní záležitosti) (III.9)

 • Za účelem zlepšení informovanosti studujících o konkrétních formách podpory, které mohou na Univerzitě Karlově využít, a o souvisejících praktických záležitostech uskutečníme letní školu Centra Carolina. (odpovídá: pror. pro studijní záležitosti) (III.9)

 • Abychom pokryli narůstající poptávku ze strany studentů se speciálními potřebami, sociálně znevýhodněných či studentů rodičů, rozšíříme personální kapacity poraden i fond technických pomůcek určených k dlouhodobým bezplatným výpůjčkám (notebooky, modemy s internetem apod.). (odpovídá: pror. pro studijní záležitosti) (III.9)

 • V oblasti celoživotního vzdělávání:

  • vytvoříme jednotný univerzitní systém pro uznávání výsledků předchozího učení, především neformálního;

  • v rámci Aliance 4EU+ nastavíme jednotný systém a postup pro uznávání kurzů microcredentials a zaměříme se na prostupnost mezi kurzy celoživotního vzdělávání a studijními programy, což mj. vyústí v pilotní možnost pro naše fakulty a další součásti uskutečnit program celoživotního vzdělávání jako tzv. microcredentials.

  (odpovídá: pror. pro studijní záležitosti, pror. pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti) (III.10, IV.1)

 • Především s ohledem na hybridní zpřístupňování tradičních i elektronických informačních zdrojů pilotně ověříme možnosti nové knihovnické platformy Alma/PRIMO. (odpovídá: řed. Ústřední knihovny) (III.11)

 • Na základě vyhodnocení výukových a výzkumných potřeb a při zapojení všech univerzitních pracovišť připravíme základní a rozšířené portfolio elektronických informačních zdrojů, které budou na Univerzitě Karlově předpláceny v letech 2023-2027. (odpovídá: řed. Ústřední knihovny) (III.11)

 • Digitalizujeme přibližně 45 000 stran univerzitních archiválií a vybrané fakultní archiválie a zpřístupníme je studentům a akademickým pracovníkům pro potřeby výuky a v maximální možné míře i veřejnosti. (odpovídá: řed. Ústavu dějin UK a Archivu UK) (III. 8, III.12)

 • Rozšíříme Archivní informační systém o další nástroj pro dlouhodobou digitální ochranu (formátovou analýzu) a o další funkcionality s cílem postupně zajistit shodu s požadavky na jeho akreditaci jako Digitálního archivu Univerzity Karlovy. (odpovídá: řed. Ústavu dějin UK a Archivu UK) (III.12)


IV. INTERNACIONALIZACE JE KRITICKOU PODMÍNKOU KVALITY A KONKURENCESCHOPNOSTI


 • V rámci aliance 4EU+:

  • dokončíme a ke schválení postoupíme komplexní návrh společného rámce pro hodnocení výuky a vzdělávání, který doplní systémy zajišťování kvality jednotlivých univerzit;

  • znovu podpoříme vytváření nových vědeckých týmů prostřednictvím tzv. minigrantů (seed funding pro nově vznikající týmy);

  • zasadíme se, aby byl koncept bridge professors součástí nově vznikající Strategie 4EU+ a tím i nové grantové přihlášky a návazných aktivit aliance;

  • spolu s partnery založíme 4EU+ Virtual Development Office, který bude poskytovat komplexní grantovou podporu vědeckým týmům napříč celou aliancí;

  • zaměříme se na hledání optimálních podmínek pro realizaci virtuální mobility i kombinované výuky (blended learning);

  • prostřednictvím Ústavu jazykové a odborné přípravy nabídneme partnerským univerzitám kurzy češtiny on-line (semestrální, krátkodobé, letní) či partnerství v oblasti jazykového testování.

  (odpovídá: pror. pro evropskou problematiku, pror. pro vědeckou činnost, pror. pro studijní záležitosti, pror. pro akademické hodnosti) (IV.1)

 • V oblasti strategických partnerství:

  • navýšíme počet společných vědeckých týmů Univerzity Karlovy s vybraným strategickým partnerem;

  • rozpracujeme aktivity s jednotlivými strategickými partnery a spolupráci rozšíříme o online aktivity.

  (odpovídá: pror. pro zahraniční styky a mobilitu) (IV.2)

 • Naše strategická partnerství rozšíříme o novou instituci z amerického kontinentu. (odpovídá: pror. pro zahraniční styky a mobilitu) (IV.3)

 • V oblasti vědy budeme i nadále důležitou dokumentaci (např. v rámci programu Cooperatio) a zásadní komunikaci (internetové stránky, informační materiály a brožury) udržovat i v anglickém jazyce. Webové stránky univerzity týkající se vědy a výzkumu aktualizujeme tak, aby anglická verze zrcadlila českou a obsahovala všechny relevantní informace. Při pořádání veřejných akcí budeme klást důraz na to, aby byly jazykově přístupné i zahraničním zaměstnancům. (odpovídá: pror. pro vědeckou činnost) (IV.4)

 • Vytvoříme anglickou verzi webových stránek týkajících se kurzů celoživotního vzdělávání, rozšíříme nabídku kurzů v této jazykové mutaci (např. vzdělávání v oblasti pedagogických dovedností apod.) a zajistíme, že veškeré podpůrné materiály či metodiky k těmto kurzům budou vedeny v příslušném jazyce. (odpovídá: pror. pro studijní záležitosti) (IV.4)

 • V rámci servisu poskytovaného Ústavem jazykové a odborné přípravy:

  • obnovíme výuku vládních stipendistů, zaměříme se na nové trhy a spolupráce v rámci přípravy zahraničních studentů ke studiu a také na vyjasnění postavení účastníků přípravných programů ve vízovém procesu;

  • zavedeme a budeme rozvíjet program stáží pro studenty z amerických univerzit, nabídneme výuku češtiny nejen našim studentům a zaměstnancům, ale i studentům univerzit sdružených v alianci 4EU+;

  • navýšíme počty termínů Certifikovaných zkoušek a Zkoušek z jazyka a reálií pro získání státního občanství České republiky a uspořádáme mezinárodní konferenci organizace Association of Language Testers in Europe;

  • zahájíme spolupráci s Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, zavedeme nové kurzy češtiny pro zdravotníky a otevřeme nový on-line kurz metodiky češtiny pro vyučující ze zahraničí.

  (odpovídá: řed. Ústavu jazykové a odborné přípravy) (IV.5)

 • Činnost našeho CU Staff Welcome Centre mimo jiné zaměříme na mezinárodní inzerci akademických a výzkumných pozic a služeb, které můžeme na Univerzitě Karlově poskytnout nově přicházejícím učitelům a výzkumníkům, a na nastavení funkčního systému odvodu daní a pojištění pro zahraniční i vyjíždějící pracovníky. (odpovídá: kancléř, pror. pro evropskou problematiku) (I.6, I.7, IV.6)

 • Pro zaměstnance Evropského centra zajistíme návazné financování z prostředků Evropské komise, aby mohlo dále pokračovat v podpoře struktur aliance 4EU+. Získané finanční prostředky využijeme pro další odborný rozvoj jeho zaměstnanců a přijetí jednoho juniorního pracovníka, který bude zajišťovat vybrané administrativní záležitosti univerzitní aliance. (odpovídá: pror. pro evropskou problematiku) (IV.7)

 • Na všech úrovních univerzity se zaměříme na propagaci služeb, které může Evropské centrum nabídnout fakultám a dalším součástem. (odpovídá: pror. pro evropskou problematiku) (IV.7)

 • Vytvoříme univerzitní pracovní skupinu, která se bude starat o rozvoj mobilit pracovníků Univerzity Karlovy, a pozici celouniverzitního manažera dané aktivity. Následně pilotně ověříme nové schéma zaměstnanecké mobility v rámci programu Erasmus+. (odpovídá: pror. pro zahraniční styky a mobilitu) (IV.8)

 • Využijeme celonárodní spolupráce i našich mezinárodních zkušeností z univerzitních asociací či aliance 4EU+ tak, aby se virtuální mobilita stala rovnocennou alternativou fyzické mobility. Za tímto účelem budeme rovněž úzce spolupracovat s pověřencem pro mobility 4EU+ a na evropské úrovni se zasadíme o prosazení virtuální mobility jako plnohodnotného schématu využitelného nejen v době pandemie. (odpovídá: pror. pro zahraniční styky a mobilitu, pror. pro evropskou problematiku) (IV.8)

 • Studentům, kteří přijedou na Univerzitu Karlovu v rámci programu Erasmus+, nabídneme prostřednictvím Ústavu jazykové a odborné přípravy kurzy češtiny. (odpovídá: řed. Ústavu jazykové a odborné přípravy) (IV. 8)

 • Využijeme možností, které nabízí program Stipendia Václava Havla, případně program Evropský sbor solidarity, k podpoře azylantů a studentů, jimž je ztíženo či znemožněno studium, aby se mohli stát studenty Univerzity Karlovy. (odpovídá: pror. pro zahraniční styky a mobilitu) (IV.8)

 • V rámci evropských univerzitních uskupení se zaměříme na posílení našeho zastoupení v pracovních skupinách (např. Research Support v rámci Coimbra Group), v nichž máme možnost ovlivňovat evropskou výzkumnou politiku, jakož i na zvýšení počtu našich studentů a zaměstnanců, kteří jsou zapojeni v jejich aktivitách a projektech. (odpovídá: pror. pro zahraniční styky a mobilitu, pror. pro evropskou problematiku) (IV.10)


V. JEDNOTA V ROZMANITOSTI – SPOJENI ZNAČKOU, SPOJENI PRINCIPY


 • Vedle pokračování zavedených projektů (Diamanty českého byznysu, RUN4HELP, Česko! A jak dál?) uskutečníme akce v souvislosti s českým předsednictvím v Radě Evropské Unie či u příležitosti významných výročí, jako například jsou objev Tutanchamonovy hrobky, atentát na Reinharda Heydricha či narození a úmrtí spisovatele a emeritního rektora Univerzity Karlovy Jana Campana Vodňanského. (odpovídá: pan rektor) (V.1)

 • V oblasti udržitelného rozvoje zlepšíme koordinaci aktivit jednotlivých pracovišť, vybereme typ environmentálního auditu vhodného pro Univerzitu Karlovu a následně zpracujeme podklady pro odpovídající veřejnou zakázku. (odpovídá: člen KR pověřený koordinací aktivit v oblasti udržitelného rozvoje) (V.2)

 • Připravíme základní kurz udržitelného rozvoje pro studenty bakalářského studia a zorganizujeme studentskou konferenci na téma udržitelný rozvoj, kde budou studenti různých oborů moci prezentovat své vědecké poznatky. (odpovídá: člen KR pověřený koordinací aktivit v oblasti udržitelného rozvoje) (V.2)

 • Vytvoříme první díly vzdělávacích podcastů s univerzitními odborníky na aktuální témata udržitelného rozvoje, které budou určeny pro studenty, zaměstnance i širokou veřejnost. (odpovídá: člen KR pověřený koordinací aktivit v oblasti udržitelného rozvoje) (V.2)

 • Dokončíme přípravnou fázi pro vytvoření české národní pobočky Sustainable Development Solutions Network, organizace, která propojuje akademické instituce v dotyčné zemi a koordinuje aplikační projekty zaměřené na oblast udržitelnosti. (odpovídá: člen KR pověřený koordinací aktivit v oblasti udržitelného rozvoje) (V.2)

 • Dokončíme přípravu strategie interní komunikace a marketingové strategie Univerzity Karlovy a začneme obě naplňovat v praxi. (odpovídá: p. rektor, pror. pro vnější vztahy) (V.3)

 • V oblasti akademické a vědecké integrity našich studentů a zaměstnanců uskutečníme mezi akademickou obcí propagační kampaň zaměřenou především na témata etiky ve výzkumu, která budou hodnocená v rámci návrhů projektů Horizont Evropa, ale i na obecnější témata etického přístupu ke vzdělávání studentů, k publikačním aktivitám a k souvisejícím otázkám. (odpovídá: pror. pro vědeckou činnost, pror. pro studijní záležitosti, člen KR odpovědný za doktorské studium) (V.4)

 • V prostředí Moodle vytvoříme pro studenty doktorského studia kurz etiky akademické a vědecké práce, který využije poznatky projektu Integrity, stejně jako zkušenosti fakult s touto problematikou. (odpovídá: pror. pro vědeckou činnost, pror. pro studijní záležitosti, člen KR odpovědný za doktorské studium) (V.4)

 • S cílem zlepšit spolupráci a posílit sdílení dobré praxe uvnitř univerzity vytvoříme první verzi interního informačního portálu, podpoříme využívání elektronických nástrojů pro týmovou spolupráci a rozvineme Vzdělávací portál Univerzity Karlovy, což zahrne i zapojení dalších fakult do jeho využívání. (odpovídá: pan rektor) (V.5)

 • Obsadíme pozici metodika daní a účetnictví, který bude aktualizovat příslušné univerzitní směrnice a pomůže fakultám zejména při řešení daňových otázek. (odpovídá: kvestor) (V.5)

 • V rámci projektu Hyb4City etablujeme partnerství mezi Univerzitou Karlovou a městem Praha, jakož i s neziskovými organizacemi, veřejnou sférou či podniky, prohloubíme spolupráci se stávajícími partnery (např. Ministerstvo pro místní rozvoj, CzechInvest, Technologická agentura České republiky, Adria či Člověk v tísni) a za účelem propojování v oblasti výzkumu a inovací zajistíme podmínky pro setkávání akademické komunity se zástupci aplikační sféry. (odpovídá: kancléř, řed. Centra pro přenos poznatků a technologií) (V.6)

 • S ohledem na cíl zajistit kvalitní podklady a data pro správu a rozvoj univerzity a snížit administrativní zátěž našich zaměstnanců:

  • zpracujeme jednotnou ekonomickou metodiku pro celou univerzitu a připravíme podrobnou zadávací dokumentaci pro pořízení jednotného ekonomického systému;

  • dokončíme platformu centrálního datového skladu, což zahrne i načerpání dat ze studijního informačního systému;

  • pořídíme systém pro podporu agendy výběrových řízení a uvedeme jej do pilotního provozu;

  • do využívání nově spuštěné celouniverzitní aplikace pro evidenci mobilit zapojíme další fakulty.

  (odpovídá: kvestor) (V.9)

 • V souvislosti se zahájením nového programového období Evropských strukturálních a investičních fondů i Národního plánu obnovy a s cílem předkládat kvalitní projektové žádosti našich strategických projektů se zaměříme na metodickou přípravu příslušných univerzitních a fakultních pracovníků a na zajištění nezbytného zázemí včetně celouniverzitní databáze projektů. (zodpovídá: pror. pro rozvoj) (V.9)

 • V rámci projektu Hyb4City uzavřeme memoranda o spolupráci s městy Hradec Králové a Plzeň a vytvoříme platformu pro odborné diskuse celospolečenských problémů. (odpovídá: p. rektor, p. kancléř, řed. Centra pro přenos poznatků a technologií) (V.10)

 • Budeme pokračovat v dílčích rekonstrukcích a v přípravě a projektové činnosti dalších akcí zařazených v dokumentaci programu 133 220 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol a 133 240 Rozvoj a obnova materiálně technické základny lékařských a pedagogických fakult veřejných vysokých škol. (odpovídá: pror. pro rozvoj) (V.11)

 • Dokončíme rekonstrukci a dostavbu areálu Fakulty sociálních věd v Jinonicích, resp. výstavbu kampusu Lékařské fakulty v Plzni včetně vybudování Menzy Plzeň a budeme pokračovat v realizaci 4. etapy výstavby budovy teoretických ústavů 2. lékařské fakulty v Motole. (odpovídá: pror. pro rozvoj) (V.12)

 • V bloku A4 koleje Na Kotli provedeme rekonstrukci jednolůžkových pokojů s tím, že některé budou upraveny pro osoby se sníženou pohyblivostí. (odpovídá: pror. pro rozvoj) (V.12)

 • Dokončíme projektové dokumentace pro Kampus Albertov a novou budovu Ústavu dějin Univerzity Karlovy a Archivu Univerzity Karlovy. (odpovídá: pror. pro rozvoj) (V.12)

 • Budeme pokračovat v projektových přípravách kampusu Farmaceutické fakulty a Lékařské fakulty v Hradci Králové a Centrální budovy 2. lékařské fakulty v areálu Fakultní nemocnice v Motole. (odpovídá: pror. pro rozvoj) (V.12)

 • Zahájíme výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce budov Pedagogické fakulty v ulici Magdalény Rettigové. (odpovídá: pror. pro rozvoj) (V.12)

 • Prostřednictvím implementace priorit stanovených Komisí pro informační technologie Akademického senátu Univerzity Karlovy a díky vytvoření nových modulů pro oblasti meziuniverzitní spolupráce a stipendií zvýšíme funkčnost a uživatelskou přívětivost Studijního informačního systému. (odpovídá: kvestor, řed. Ústavu výpočetní techniky) (V.13)

 • Spustíme platformu pro evidenci, schvalování a účtování tuzemských i zahraničních cestovních příkazů a v pilotním provozu též Business Intelligence portál poskytující online statistické výstupy z datového skladu. (odpovídá: kvestor, řed. Ústavu výpočetní techniky) (V.13)

 • Implementujeme centrální registr smluv Univerzity Karlovy. (odpovídá: kvestor, řed. Ústavu výpočetní techniky) (V.13)

 • S cílem snížit nadměrné kopírování a oběh papírových dokladů a zvýšit rychlost jejich zpracování při současném zajištění schvalovacího procesu zavedeme elektronické zpracovávání faktur a objednávek. (odpovídá: kvestor, řed. Ústavu výpočetní techniky) (V.13)

 • Dokončíme rozhraní pro automatický přenos dat mezi systémem elektronické spisové služby a Studijním informačním systémem. (odpovídá: kvestor, řed. Ústavu výpočetní techniky) (V.13)
Poslední změna: 21. prosinec 2021 14:21 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Oddělení analýz a strategií
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám