Plán realizace SZ pro rok 2024

Plán realizace SZ UK pro rok 2024
Plán realizace strategického záměru pro rok 2024 (PDF)


 • Projednán Vědeckou radou 19. října 2023

 • Schválen Akademickým senátem 10. listopadu 2023

 • Schválen Správní radou 20. listopadu 2023


ÚVOD


Pro rok 2024 si Univerzita Karlova stanovila šest priorit, které shledává pro toto období mimořádně naléhavými:


 1. V oblasti vědy a výzkumu je naší prioritou zahájit a začít uskutečňovat druhý cyklus mezinárodně garantovaného hodnocení úrovně vědy na Univerzitě Karlově, a to primárně na základě sebeevaluační zprávy za jednotlivé vědní oblasti programu Cooperatio a návštěv členek a členů Rady na místě.

 2. Oblastí, které je na univerzitě v posledních letech věnována zvýšená pozornost, je studijní úspěšnost včetně včasného dokončování studia. V návaznosti na dosavadní kroky a poznatky v této oblasti zahájíme přípravu univerzitní koncepce pro zvyšování úspěšnosti studia.

 3. K nástrojům, jež přispívají ke kvalitě studijní zkušenosti a profesní přípravě, patří systematický rozvoj pedagogických dovedností jak akademických pracovnic a pracovníků, tak studujících doktorských studijních programů. I proto je naší prioritou v této oblasti stanovit kompetenční rámec vysokoškolského učitele, na který bude navázané oceňování významných odbornic a odborníků v oblasti vysokoškolské výuky, a začít s jeho implementací.

 4. Ke slovům a tématům, která byla v roce 2023 nejvíce diskutována, patří umělá inteligence. Univerzita by měla s inovacemi nejen přicházet, ale i podporovat jejich přínosné a odpovědné využívání. Napříč akademickou obcí a ve spolupráci s českými i zahraničními vysokými školami proto budeme hledat nové cesty pro využívání nástrojů umělé inteligence ve vzdělávání a výzkumu.

 5. S ohledem na měnící se podmínky v oblasti vysokého školství v České republice, na aktuální i budoucí společenské potřeby i na dosavadní vnitrouniverzitní debatu patří k prioritám Univerzity Karlovy v rámci přípravy principů pro rozdělování příspěvků a dotací diskutovat budoucí podobu rozepisování fixní části příspěvku.

 6. Tak jako v předcházejícím roce i pro rok 2024 zůstává jednou z nejdůležitějších priorit Univerzity Karlovy posilování elektronizace. Konkrétně se zaměříme na pokračování prací na specifikaci a vývoji nových modulů studijního informačního systému, systémů pro podporu oblasti lidských zdrojů, zprovoznění základní infrastruktury pro informační systémy a vnitřní komunikaci (identity management, help-desk) a realizaci procesního portálu jakožto klíčové platformy pro podporu strategického řízení.


I. NEJLEPŠÍ LIDÉ DĚLAJÍ NEJLEPŠÍ UNIVERZITU


 • S cílem zvýšit počet nadaných pregraduálních studujících ze zahraničí na všech fakultách univerzity:

  • zintenzivníme spolupráci se středoškolskými zahraničními poradci z prestižních mezinárodních škol, abychom je informovali o nabídce našich cizojazyčných studijních programů (organizace fyzických návštěv na univerzitě, virtuální či fyzické prezentace na mezinárodních středních školách v České republice i v zahraničí);

  • zavedeme virtual office hours pro uchazeče i pro poradce;

  • uspořádáme prezentace o studiu na Univerzitě Karlově pro přijíždějící skupiny zahraničních uchazeček a uchazečů.

  (odpovídá: členka kolegia rektorky pro sociální záležitosti a udržitelný rozvoj, kancléřka) (I.1, I.2)

 • Ve spolupráci se spolkem Czexpats in Science zavedeme postdoktorandskou diskusní skupinu na bázi modelu Young PI Forum, kterou pořádáme pro seniorní výzkumnice a výzkumníky. (odpovídá: pror. pro vědeckou činnost, členka kolegia rektorky pro 4EU+) (I.1)

 • Posílíme institucionalizaci role a zapojení studujících bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů do různých aktivit 4EU+, například jim umožníme chopit se aktivní úlohy při organizování vědeckých a vzdělávacích konferencí, specificky pro studující doktorských programů pak uskutečníme tematické workshopy a zapojíme je do řešení projektů přijatých v rámci výzvy SEED4EU+. V rámci 4EU+ budeme aktivně vyhledávat příležitosti pro získávání komunitárních zdrojů. (odpovídá: pror. pro vědeckou činnost, členka kolegia rektorky pro 4EU+) (I.1, I.2, IV.1)

 • V oblasti doktorského studia:

  • zavedeme vybrané portfolio kurzů měkkých dovedností jako součást individuálních studijních plánů;

  • finalizujeme a schválíme standardy školitelky/školitele Univerzity Karlovy (včetně nároků na osoby vedoucí disertační práce) a standardy doktorských studijních programů a uvedeme je do praxe v oblasti akreditací a hodnocení doktorských studijních programů;

  • využijeme k jeho propagaci online i tištěnou verzi magazínu Forum a zviditelníme osobnosti mezi doktorandkami a doktorandy na sociálních sítích, možnosti financování doktorského studia na univerzitě či příklady dobré praxe (industriální doktorand, úspěchy absolventek a absolventů, kteří získají prestižní ocenění, jakou jsou Česká hlava či cena Wernera von Siemense atp.);

  • rozšíříme doktorandské mobility mezi partnerskými univerzitami aliance 4EU+ včetně stáží.

  (odpovídá: pror. pro vědeckou činnost, pror. pro studijní záležitosti, pror. pro vnější vztahy, členka kolegia rektorky pro 4EU+) (I.3, I.4, I.5, IV.1)

 • Dokončíme práce na metodickém sjednocení náborového procesu napříč univerzitou a spustíme aplikaci pro výběrová řízení s automatickým propisováním inzerátů na vybrané zahraniční servery. (odpovídá: pror. pro informační technologie, kvestor) (I.6)

 • V rámci systému podpory postdoktorandek a postdoktorandů nabídneme akademické kariérní poradenství, konzultace a mentoring. Tato podpora bude koordinována spolu s kariérním centrem. (odpovídá: pror. pro vědeckou činnost, členka kolegia rektorky pro sociální záležitosti a udržitelný rozvoj) (I.1, I.9)

 • Pro vytváření nových postdoktorských pozic na univerzitě budeme cíleně propagovat program Marie Skłodowska-Curie Actions Postdoctoral Fellowships a COFUND a do příslušné soutěže Horizon Europe předložíme projekt MSCA COFUND. (odpovídá: pror. pro vědeckou činnost, pro členka kolegia rektorky pro 4EU+) (I.1, I.9)

 • S cílem zajištění odpovídající metodické a další podpory vyhodnotíme dosavadní fungování systému hodnocení zaměstnankyň a zaměstnanců na akademických, vědeckých a lektorských pozicích. (odpovídá: kvestor, člen kolegia rektorky pro strategie, analýzy a transfer) (I.10)

 • V návaznosti na přijetí celouniverzitních rámcových principů kariérního rozvoje a hodnocení technickoadministrativních pracovnic a pracovníků zavedeme příslušná pravidla napříč univerzitou. (odpovídá: kvestor, člen kolegia rektorky pro strategie, analýzy a transfer) (I.10)

 • V oblasti dalšího rozvoje pedagogických dovedností na Univerzitě Karlově:

  • implementujeme kompetenční rámec vysokoškolského učitele, na který bude navázané oceňování významných odbornic a odborníků v oblasti vysokoškolské výuky;

  • v souvislosti se vznikem fakultních center pro podporu výuky a zaváděním základních kurzů pedagogických dovedností vytvoříme vzdělávací program „Train the Trainer” určený pro nové lektorky a lektory a uskutečníme související podpůrná školení;

  • rozšíříme aktivity platformy Paedagogium o systém reflektivních skupin a Inspirativní Café (neformální setkávání vyučujících s tuzemskými a zahraničními odbornicemi a odborníky zaměřená na sdílení zkušeností týkající se vysokoškolské pedagogiky a didaktiky).

  (odpovídá: člen kolegia rektorky pro rozvoj pedagogických kompetencí akademických pracovníků) (I.12)

 • V rámci naplňování Plánu rovných příležitostí:

  • zahájíme práce (analýza a šetření mezi rodiči) na vytvoření standardu pro podporu zaměstnankyň a zaměstnanců univerzity na mateřské či rodičovské dovolené;

  • v případě schválení projektu v rámci výzvy Národního plánu obnovy zaměřené na vybudování dětské skupiny adaptujeme vybrané prostory pro nové využití;

  • ve spolupráci se Sociologickým ústavem AV ČR, v. v. i. uskutečníme dotazníkové šetření týkající se potřeb studujících a zaměstnanců a zaměstnankyň pečujících o osobu závislou;

  • zorganizujeme první ročník Ceny za přínos k rovným příležitostem na Univerzitě Karlově;

  • vytvoříme manuál inkluzivní komunikace se zaměřením na genderové aspekty pro vyváženější jazyk a kulturu pracovního prostředí;

  • zorganizujeme první běh školení ke grantovým schématům se zaměřením na genderový rozměr výzkumu;

  • připravíme a přijmeme nový plán pro léta 2025-2027.

  (odpovídá: členka kolegia rektorky pro sociální záležitosti a udržitelný rozvoj) (I.13)

 • V oblasti zlepšování sociálních podmínek zaměstnankyň, zaměstnanců a studujících a péče o jejich well-being:

  • připravíme nové preventivní Dny zdraví a zorganizujeme neformální sportovní a kulturní networkingové aktivity;

  • navrhneme systém refundace či odpuštění poplatku za studentskou kartu ISIC pro příjemce sociální stipendia.

  (odpovídá: členka kolegia rektorky pro sociální záležitosti a udržitelný rozvoj) (I.13)

 • S cílem udržet ocenění HR Excellence in Research Award vyhodnotíme dosavadní naplňování principů Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků, připravíme plán na další období a podstoupíme příslušné externí mezinárodní hodnocení. (odpovídá: rektorka, kvestor, kancléřka, člen kolegia rektorky pro strategie, analýzy a transfer) (I.14, I.7)

 • Rozšíříme síť zahraničních alumni ambasadorek a ambasadorů v zemích, které jsou pro univerzitu strategicky důležité z pohledu získávání nových studujících. (odpovídá: členka kolegia rektorky pro sociální záležitosti a udržitelný rozvoj) (I.15)


II. VÝZKUM SCHOPNÝ KONKURENCE NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI


 • Zahájíme a začneme uskutečňovat druhý cyklus vnitřního hodnocení vědy, jehož základem budou sebeevaluační zprávy za jednotlivé vědní oblasti programu Cooperatio a návštěvy mezinárodních členek a členů Rady na místě. Výsledky hodnocení využijeme i pro definování profilových oborů na Univerzitě Karlově. (odpovídá: pror. pro vědeckou činnost) (II.1, II.2, II.3)

 • Zahájíme udílení výzkumné podpory Donatio Universitatis Carolinae Chair zaměřené na působení vynikajících seniorních zahraničních vědkyň a vědců na Univerzitě Karlově. (odpovídá: pror. pro vědeckou činnost) (II.1, II.2, II.4)

 • S ohledem na zvýšení kvality hodnocení a efektivitu financování interních soutěží Univerzity Karlovy propojíme databáze projektů i hodnotitelek a hodnotitelů; pro navrhovatelky a navrhovatele projektů Grantové agentury Univerzity Karlovy, které nebyly podpořeny, pak zajistíme náležitou zpětnou vazbu, aby mohli svůj návrh vylepšit a předložit znovu. (odpovídá: pror. pro vědeckou činnost) (II.5)

 • U nepodpořených žádostí komunitárních projektů zajistíme náležitou zpětnou vazbu společně s doporučeními vhodných dalších kroků a směřování projektové činnosti. (odpovídá: pror. pro vědeckou činnost, člen kolegia rektorky pro strategie, analýzy a transfer) (II.5)

 • Zintenzivníme propagaci ERC na Univerzitě Karlově a rozšíříme nabídku online podkladů a návodných dokumentů pro žadatelky a žadatele podle aktuálních potřeb a změn tak, abychom co nejvíce usnadnili proces přípravy návrhů projektů. (odpovídá: pror. pro vědeckou činnost) (II.6)

 • Univerzitní služby pro otevřenou vědu posílíme prostřednictvím činnosti sítě fakultních koordinátorek a koordinátorů pro Open Access a ustavením sítě data stewardů, otevřením nového kurzu celoživotního vzdělávání pro data stewardy, zprovozněním pilotní verze datového institucionálního repositáře a na základě studie proveditelnosti migrace repozitářů pro otevřené publikování na vyšší verzi systému DSpace. (odpovídá: pror. pro vědeckou činnost, člen kolegia rektorky pro rozvoj pedagogických kompetencí akademických pracovníků, člen kolegia rektorky pro eGovernment a bezpečnost) (II.10)

 • Budeme rozvíjet využívání mezinárodních metadatových standardů (ONIX, THEMA, BISAC) a pokračovat v rozšiřování počtu partnerů pro tisk na přání (print on demand); v tuzemském prostředí budeme spolupracovat s Národní knihovnou České republiky na přípravě národního registru knih. (odpovídá: pror. pro akademické kvalifikace) (II.11)


III. VZDĚLÁVÁNÍ PRO BUDOUCNOST A VZDĚLÁVÁNÍ K BUDOUCNOSTI


 • Na základě pilotní vlny a reflexe nabytých zkušeností zahájíme průběžné hodnocení doktorských studijních programů. (odpovídá: pror. pro koncepci a kvalitu vzdělávání, pror. pro studijní záležitosti) (III.1)

 • S cílem podpořit uskutečňování mezifakultního studia a zefektivnění vzdělávacího procesu včetně včasného dokončování studia zejména ve standardní době studia navýšené o jeden rok bude diskutováno nastavení studijních povinností napříč celou univerzitou. Hlavním nástrojem v tomto ohledu bude novelizace Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy, která upraví vybraná ustanovení pro všechny fakulty či případně poskytne taxativní výčet jasně definovaných možností, což povede i ke sjednocení vnitřních předpisů fakult. (odpovídá: pror. pro studijní záležitosti) (III.1, III.8)

 • Ve standardech studijních programů:

  • ukotvíme nové nároky na internacionalizaci studijních programů vyučovaných v českém jazyce tak, aby se zvyšovala připravenost studujících a absolventek a absolventů působit v mezinárodním prostředí v alespoň jednom cizím jazyce;

  • v návaznosti na národní standardy pro profesní programy připravíme příslušné univerzitní standardy (například zavedení specifických měřítek pro posuzování zapojení odbornic a odborníků z praxe a problematika kvalifikačních prací);

  • zahájíme kodifikaci výstupů z učení a univerzitních standardů pro aplikace kreditního systému ECTS včetně přípravy příslušné metodiky a odpovídajících školení pro zaměstnankyně a zaměstnance fakult;

  • zpřesníme požadavky na garantky a garanty základních teoretických předmětů profilujícího základu a předmětů profilujícího základu předmětů, aby byly v souladu s metodikou Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství.

  (odpovídá: pror. pro koncepci a kvalitu vzdělávání) (III.1)

 • Vytvoříme technické zázemí pro hodnocení výuky studujícími tak, aby se v budoucnu opíralo i o společné jádro jak z hlediska technického zajištění (sjednocení používané aplikaci či formátu výstupů), tak z hlediska obsahu, díky čemuž budou o jednotlivých studijních programech dostupné srovnatelné informace. (odpovídá: pror. pro koncepci a kvalitu vzdělávání) (III.1)

 • V oblasti posilování sepětí našeho vzdělávání s praxí:

  • vyhodnotíme pilotní běh celouniverzitního kariérního předmětu připravujícího studující na změny trhu práce v 21. století a případně jej případně rozšíříme (např. dvousemestrální kurz nebo více běhů pro více studujících);

  • vytipujeme strategické zaměstnavatele, kteří nabízejí široké spektrum uplatnění pro naše absolventky a absolventy v různých oborech, a oslovíme je s nabídkou partnerství zahrnující i nabídku možnosti vzniku microcertifikátů a spolupráci na Kariérním dni.

  (odpovídá: členka kolegia rektorky pro sociální záležitosti a udržitelný rozvoj) (III.2)

 • Zareagujeme na nedostatek a vysokou poptávku po vzdělávání středního zdravotnického personálu a podpoříme vznik mezifakultního studijního programu zaměřeného na přípravu vyučujících odborných předmětů na středních zdravotnických školách. (odpovídá: pror. pro koncepci a kvalitu vzdělávání) (III.3)

 • V oblasti moderních pedagogických přístupů:

  • zaměříme se na podporu vyučujících i studujících v oblasti blended learningu a zlepšení jejich orientace v e-learningových systémech na podporu výuky (LMS Moodle, MS Teams, StreamServery) i díky specializované příručce;

  • otestujeme a zpracujeme zpětnou vazbu z provozu nového systému pro zpřístupňování audio/video souborů vznikajících na univerzitě;

  • rozšíříme celouniverzitně zajišťované nástroje e-learningu o nástroje pro sdílení digitalizovaných objektů v medicíně a pro kvantitativní analýzu.

  (odpovídá: pror. pro studijní záležitosti, člen kolegia rektorky pro rozvoj pedagogických kompetencí akademických pracovníků) (III.8)

 • Napříč akademickou obcí a ve spolupráci s českými i zahraničními vysokými školami budeme hledat nové cesty pro využití nástrojů umělé inteligence ve výzkumu, výuce i změně atestací, zejména:

  • zaměříme se na využívání nástrojů umělé inteligence v oblasti akademické integrity (příprava metodik, uskutečnění workshopu pro sdílení zkušeností v souvislosti s písemnými atestacemi a jejich proměnou pod vlivem dostupnosti AI);

  • obohatíme stávající nabídku vzdělávacích akcí o téma využití umělé inteligence v rámci akademického psaní;

  • zajistíme sdílení zkušeností z oborů, které již umělou inteligenci dlouhodobě využívají (např. obrazové systémy v medicíně a těmi, pro které jsou nástroje nové);

  • budeme navrhovat opatření, ověřovat jejich dopady a promítat je do nařízení a směrnic regulujících procesy na Univerzitě Karlově, případně je nabízet dalším vysokým školám k využití.

  (odpovídá: pror. pro studijní záležitosti, člen kolegia rektorky pro rozvoj pedagogických kompetencí akademických pracovníků) (III.8, V.4)

 • Pro zvýšení šance studujících na dokončení studia:

  • připravíme analýzu studijní neúspěšnosti na univerzitě, která bude sloužit jako podklad pro přípravu univerzitní koncepce pro zvyšování úspěšnosti studia, jejíž naplňování povede k omezení výskytu vybraných příčin předčasného ukončování studia;

  • zapojíme Dobrovolnické centrum Univerzity Karlovy do integrace studujících do univerzitního prostředí;

  • vyhodnotíme, zda revize webu Centra Carolina vedla k větší dostupnosti informací o podpůrných službách pro znevýhodněné studující, a případně provedeme další úpravy.

  (odpovídá: pror. pro koncepci a kvalitu vzdělávání, pror. pro studijní záležitosti, členka kolegia rektorky pro sociální záležitosti a udržitelný rozvoj) (III.9)

 • Uskutečníme pilotní projekt představení univerzitní studijní nabídky na středních odborných školách působících v sociálně vyloučených lokalitách a s přihlédnutím k oborům s vysokou společenskou poptávkou (např. zdravotnictví). (odpovídá: členka kolegia rektorky pro sociální záležitosti a udržitelný rozvoj) (III.9)

 • V oblasti celoživotního vzdělávání:

  • Univerzita Karlova udává rámec nově vytvářenému konceptu mikro-certifikátů (micro-credentials), zejména na platformě projektu všech českých veřejných vysokých škol NPO Transformace VŠ (SC C1), a to v kontextu mezinárodní aliance 4EU+ a zadání EU. Nabídneme tento nový, flexibilní, a přitom kvalitní způsob vzdělávání k efektivnímu a udržitelnému nastavení up-skillingu zvláště v oblasti témat společenského zájmu. Také vyhodnotíme výsledky a zpětnou vazbu z pilotně realizovaných kurzů, které vedly k zisku mikro-certifikátů, a budeme dále rozšiřovat nabídku těchto kurzů na Univerzitě Karlově;

  • s cílem zvýšit povědomí o aktivitách Centra celoživotního vzdělávání budeme rozvíjet spolupráci a provazovat společné aktivity s organizacemi, které se zaměřují na studující středních škol či širokou veřejnost (např. Asociace neziskových organizací);

  • připravíme návrhy zájmových kurzů celoživotního vzdělávání zaměřených na komunikaci a popularizaci vědy či dobrovolnictví a aktivní občanskou participaci;

  • nabídneme kurzy celoživotního vzdělávání zaměřené na upskilling a reskilling, a to primárně prostřednictvím webu Klubu Alumni Univerzity Karlovy a na akcích pro absolventky a absolventy;

  • dokončíme inovaci vzdělávací části expozice centra Didaktikon z roku 2023.

  (odpovídá: pror. pro vnější vztahy, člen kolegia rektorky pro rozvoj pedagogických kompetencí akademických pracovníků, členka kolegia rektorky pro sociální záležitosti a udržitelný rozvoj, kancléřka) (III.10)

 • Využívání elektronických informačních zdrojů studujícími podpoříme prostřednictvím distribuce nového průvodce světem elektronických informačních zdrojů na Univerzitě Karlově mezi vyučující i studující. (odpovídá: člen kolegia rektorky pro rozvoj pedagogických kompetencí akademických pracovníků) (III.11)

 • Služby knihoven pro studující se specifickými potřebami rozšíříme díky aplikaci výjimky z autorského zákona o možnost přístupu k digitalizovaným učebním textům v Digitální knihovně Kramerius Univerzity Karlovy. (odpovídá: člen kolegia rektorky pro rozvoj pedagogických kompetencí akademických pracovníků) (III.11)

 • Dokončíme funkcionality archivního informačního systému nutné pro dlouhodobou ochranu digitálních archiválií a pořídíme potřebný hardware. (odpovídá: pror. pro akademické kvalifikace, člen kolegia rektorky pro e-governance) (III.12)


IV. INTERNACIONALIZACE JE KRITICKOU PODMÍNKOU KVALITY A KONKURENCESCHOPNOSTI


 • Vypracujeme komplexní strategii internacionalizace Univerzity Karlovy. (odpovídá: pror. pro zahraniční záležitosti, členka kolegia rektorky pro 4EU+) (IV.1 až IV.10)

 • V alianci 4EU+ se zaměříme na:

  • přípravu pravidel a metodik definujících způsoby a podmínky využití distančních forem výuky včetně virtuální mobility ve všech formách studia;

  • další vývoj aliančního e-learningového systému a jeho propojení se systémy univerzity;

  • koncepční rozvoj meziuniverzitního studia na mezinárodním poli v návaznosti na výsledky projektu zaměřeného na pilotování European Degree Label; získávání návazného financování z externích zdrojů pro vzdělávací a výzkumné aktivity 4EU+ s důrazem na komunitární zdroje;

  • spolupráci při rozvoji politiky European Open Science Cloud a sdílení zkušeností s podporou Citizen Science v rámci aliance;

  • při naplňování 4EU+ Language Policy se zaměříme na ustavení certifikačního střediska SELFEE, které podpoří výuku aliančních jazyků a zvýší šance bilingvních studujících i akademických pracovnic a pracovníků na úspěch na zahraničních univerzitách i v evropských institucích.

  (odpovídá: pror. pro zahraniční záležitosti, členka kolegia rektorky pro 4EU+, pror. pro koncepci a kvalitu vzdělávání) (IV.1, IV.4, III.6)

 • Obdobným způsobem jako v rámci aliance 4EU+ budeme rozvíjet i vztahy s našimi předními partnery ze strategických regionů:

  • budeme usilovat o uzavření dohody s Ministerstvem školství Spojených států amerických týkající se programu studentských půjček Direct Loan Program;

  • v regionu Asie prohloubíme spolupráci s tchajwanskými univerzitami (podepsání smluv s novými institucemi, spuštění mezinárodního projektu).

  (odpovídá: pror. pro zahraniční záležitosti) (IV.3)

 • Nabídneme nové programy přípravy ke studiu v českém i anglickém jazyce. (odpovídá: pror. pro zahraniční záležitosti) (IV.4, IV.6, I.7)

 • V rámci podpory, kterou nabízí CU Staff Welcome Centre, připravíme jednotné metodické materiály a postupy, čímž sjednotíme procesy týkající se podpory zahraničních zaměstnankyň a zaměstnanců na Univerzitě Karlově, a vzdělávací semináře zabývající se problematikou mezikulturní komunikace. (odpovídá: členka kolegia rektorky pro sociální záležitosti a udržitelný rozvoj) (IV.6)

 • S cílem podpořit zájem o mobilitu:

  • zvýšíme informovanost jak členů akademické obce, tak i administrativních pracovnic a pracovníků podílejících se na uskutečňování mobilit o všech typech výměnných programů, zvláštní pozornost přitom budeme věnovat znevýhodněným osobám;

  • posílíme propagační aktivity (internetové stránky univerzity, portál Charles Abroad, spolupráce s Erasmus Student Network, účast na mezinárodních aktivitách sloužících k propagaci meziuniverzitní spolupráce a mobilit);

  • pilotně vyhlásíme program finanční podpory mobilit studujících se specifickými potřebami, který bude komplementárním nástrojem ke všem ostatním typům mobility, a navážeme spolupráce s partnery v rámci 4EU+ za účelem koordinace a podpory výjezdů této cílové skupiny.

  (odpovídá: pror. pro zahraniční záležitosti) (IV.8, IV.1)

 • Vytvoříme systematickou podporu strategických výzkumných center (v první fázi Izrael a Afrika) na Univerzitě Karlově. (odpovídá: pror. pro zahraniční záležitosti) (IV.9)

 • V návaznosti na převzetí koordinační role v uskupení CENTRAL od Vídeňské univerzity se zaměříme na rozvinutí společných výzkumných projektů, spolupráce v oblasti výuky a třetí role partnerských univerzit. (odpovídá: pror. pro zahraniční záležitosti, členka kolegia rektorky pro 4EU+) (IV.10)


V. JEDNOTA V ROZMANITOSTI – SPOJENI ZNAČKOU, SPOJENI PRINCIPY


 • V oblasti ochrany práv a vytváření podmínek bezpečného, ohleduplného a neohrožujícího studijního, pracovního a akademického prostředí, v němž existují rovné příležitosti, zviditelníme činnost ombudsmanky Univerzity Karlovy, budeme uvážlivě a účinně řešit případy nevhodného chování a nerovného zacházení, na jejich podkladě zavádět systémová opatření a náležitou pozornost věnovat podpoře profesionalizace pracovnic a pracovníků a služeb v této oblasti. (odpovídá: rektorka) (V.1)

 • Zaměříme se na intenzivnější prezentaci aktivit Univerzity Karlovy, její třetí role univerzity a Strategie rovných příležitostí, a to jak novinářské obci, tak i široké veřejnosti, a našeho příspěvku k zásadním otázkám rozvoje oblasti školství i aktuálním společenským tématikám; k tomuto účelu využijeme online i tištěné verze časopisu Forum, web univerzity a sociální sítě v odpovídajících jazykových mutacích. (odpovídá: rektorka, pror. pro vnější vztahy) (V.1)

 • V oblasti udržitelného rozvoje:

  • vyhodnotíme implementaci Akčního plánu pro roky 2023–2024 a připravíme navazující dokument na další dva roky, ve kterém zohledníme aktivity podpořené v rámci Národního plánu obnovy;

  • prostřednictvím sítě koordinátorů udržitelného rozvoje, odborných pracovních skupin pro oblast „Správa a provoz“, studentských spolků či s využitím zásobníku podnětů a nápadů zefektivníme a posílíme komunikaci a koordinaci uvnitř univerzity v oblasti aktivit fakult a dalších součástí, které jsou zapojeny do celouniverzitního řešení agendy udržitelného rozvoje;

  • rozšíříme monitoring odpadů o další komodity a posílíme prevenci vzniku, třídění a dalšího zpracování odpadů;

  • rozšíříme nabídku udržitelného a zdravého stravování a postupně budeme snižovat environmentální stopu stravovacích služeb univerzity;

  • navážeme na zprávu o aktuálním stavu energetických auditů napříč univerzitou a její doporučení pro další postup a zveřejníme informace o uhlíkové stopě Univerzity Karlovy za rok 2022 v kategorii Scope 1 a Scope 2;

  • formulujeme opatření/doporučení pro využívání environmentálně šetrnějších způsobů dopravy napříč univerzitou;

  • zaměříme se na udržitelnější konání univerzitních akcí;

  • zintenzivníme podporu studijních programů a předmětů v oblasti udržitelného rozvoje a spolupráci se vzdělávacími médii a platformami;

  • podpoříme zapojení studujících do aktivit spojených s agendou udržitelného rozvoje, ať již vyhlášením další grantové výzvy či prostřednictvím studentských spolků a iniciativ.

  (odpovídá: členka kolegia rektorky pro sociální záležitosti a udržitelný rozvoj, kvestor) (V.2)

 • Využijeme nové propagační logo Univerzity Karlovy jako součást připravovaného systému corporate identity (marketing směrem k veřejnosti či uchazečkám a uchazečům). (odpovídá: pror. pro vnější vztahy) (V.3)

 • Na základě webových stránek nakarlovku.cz a studycharles.cz vytvoříme novou stránku pro uchazeče o studium a zájemce o celoživotní vzdělávání. (odpovídá: pror. pro vnější vztahy, členka kolegia rektorky pro sociální záležitosti a udržitelný rozvoj, člen kolegia rektorky pro rozvoj pedagogických kompetencí akademických pracovníků) (V.3)

 • Pro podporu činnosti studentských spolků a aktivit:

  • natočíme instruktážní videa pokrývající témata od založení registrovaného spolku až po zpracování finanční závěrky a uskutečníme návazná setkání;

  • zajistíme technický rozvoj databáze k evidenci a správě spolkové činnosti a aktualizaci aplikace pro buddy program;

  • zavedeme pravidelnou rubriku týkající se akcí studentských spolků v newsletteru pro studující.

  (odpovídá: pror. pro vnější vztahy, členka kolegia rektorky pro sociální záležitosti a udržitelný rozvoj) (V.3, V.5)

 • Vytvoříme plnohodnotné rozhraní a implementujeme další dílčí softwarové nástroje pro interní komunikaci k využití napříč celou univerzitou a zajistíme příslušná školení pro zaměstnankyně a zaměstnance. (V.3, V.5) (odpovídá: kancléřka, pror. pro informační technologie)

 • S cílem zlepšit spolupráci uvnitř univerzity:

  • připravíme jednotnou metodiku zaměstnávání cizinců na Univerzitě Karlově, která usnadní zajišťování povinných odvodů do zahraničí;

  • zorganizujeme kulaté stoly s tématikou joint-degree a cotutelle a školení týkající nastavení praxí v rámci studijních programů;

  • nastavíme efektivní spolupráci a jednotný standard mezi jednotlivými poradenskými centry;

  • uskutečníme minimálně pět koordinačních setkání fakultních projektových útvarů a dva workshopy pro ekonomická a personální oddělení k projektům financovaným z Evropských strukturálních a investičních fondů a Národního plánu obnovy.

  (odpovídá: pror. pro koncepci a kvalitu vzdělávání, členka kolegia rektorky pro sociální záležitosti a udržitelný rozvoj, kvestor) (V.5)

 • V souladu se schváleným harmonogramem budeme naplňovat vizi a cíle definované ve Strategii mezisektorové spolupráce Univerzity Karlovy, včetně úpravy interních pravidel. (odpovídá: člen kolegia rektorky pro strategie, analýzy a transfer) (II.9, II.10, V.6)

 • Při přípravě Principů pro rozdělování příspěvků a dotací na Univerzitě Karlově pro rok 2025 se zaměříme na diskusi budoucí o podobě rozepisování fixní části příspěvku. (odpovídá: rektorka, kvestor, člen kolegia rektorky pro strategie, analýzy a transfer) (V.7)

 • S cílem rozvinout činnost Nadačního fondu Univerzity Karlovy:

  • navážeme spolupráci s odbornicemi a odborníky v oblasti fundraisingu, zavedeme databázi dárců a vypíšeme dárcovskou výzvu cílenou na malé dárce z řad absolventek a absolventů;

  • posílíme propojení mezi Klubem Alumni a Nadačním fondem Univerzity Karlovy například ve formě společných kampaní zacílených na malé a střední dárce, návrhu společné Customer Relationship Management databáze či rubriky v newsletteru.

  (odpovídá: kancléřka, členka kolegia rektorky pro sociální záležitosti a udržitelný rozvoj) (I.15, V.6)

 • Vytvoříme systém pro identifikaci a čerpání inovačního potenciálu pro Univerzitu Karlovu a město Praha z řad rezidentů Kampusu Hybernská; za účelem podpory spolupráce uspořádáme minimálně čtyři setkání zástupkyň a zástupců akademického, veřejného, neziskového nebo soukromého sektoru. (odpovídá: kancléřka, pror. pro vnější vztahy, člen kolegia rektorky pro strategie, analýzy a transfer) (V.10)

 • Budeme pokračovat v rekonstrukci kolejí Na Větrníku, Na Kotli, Praha Hostivař a Kajetánka I. (odpovídá: pror. pro strategickou spolupráci a rozvoj) (V.12)

 • Zahájíme výstavbu minikampusů v Hradci Králové, na Albertově a v Motole. (odpovídá: pror. pro strategickou spolupráci a rozvoj) (V.12)

 • Zahájíme projektové práce na výstavbu sportovního areálu Fakulty tělesné výchovy a sportu, zahájíme rekonstrukci objektů Pedagogické fakulty v ulici Rettigové a rekonstrukci prostor v Jinonicích pro Fakultu sociálních věd. (odpovídá: pror. pro strategickou spolupráci a rozvoj) (V.12)

 • Budeme pokračovat v rekonstrukci objektu Filozofické fakulty v Opletalově ulici a objektu Evangelické teologické fakulty v Černé ulici. (odpovídá: pror. pro strategickou spolupráci a rozvoj) (V.12)

 • Zahájíme práce na upgrade systému pro elektronickou pasportizaci nemovitého majetku univerzity a implementaci systému BIM. (odpovídá: pror. pro strategickou spolupráci a rozvoj) (V.12)

 • V oblasti posilování elektronizace univerzity:

  • zavedeme elektronickou podporu pro sběr, evidenci, vyhodnocování a prioritizaci aktivit univerzity v oblasti informačních technologií v souladu se Strategií IT Univerzity Karlovy (model víceletého řízení, plánování a realizace projektů);

  • současně vytvoříme proces pro určení projektových požadavků na informační technologie v rámci specifikace projektů a aktivit;

  • připravíme a realizujeme společný procesní portál (zpracování dokumentace, postupů, procesů, metodik do podoby jednotně popsaných a udržovaných business modelů agend univerzity);

  • zavedeme jednotný centrální systém rolí poskytující možnost škálování přístupů k datům na základě příslušnosti k připraveným technickým a business rolím;

  • implementujeme jednotnou metodiku a jednotné číselníky do všech provozovaných instancí ekonomického systému Univerzity Karlovy;

  • zaměříme se na vývoj části nových modulů studijního informačního systému pro studující a ostatních modulů;

  • spustíme inovovaný provozní modul HR pro hodnocení zaměstnankyň a zaměstnanců;

  • formulujeme koncepci datové politiky, zahrnující systémové poskytování konkrétních výstupů z datového skladu;

  • v oblasti manažerského informačního systému se zaměříme na jednotnou prezentaci výstupů a sestav ekonomických dat pro řešitele s rozšířením na další agendy univerzity;

  • zprovozníme základní moduly infrastruktury podepisování odpovídající zákonným povinnostem univerzity a eGovernmentu.

  (odpovídá: pror. pro informační technologie, člen kolegia rektorky pro eGovernment a bezpečnost, kvestor) (V.9, V.13, I.10)

 • Ve spolupráci s Evropskou asociací univerzit (Institutional Evaluation Programme) uskutečníme nezávislé, mezinárodní hodnocení toho, jak Univerzita Karlova naplňuje cíle, které si stanovila ve svém strategickém záměru. (odpovídá: rektorka, kvestor, člen kolegia rektorky pro strategie, analýzy a transfer) (V.14)
Poslední změna: 11. prosinec 2023 12:43 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Oddělení analýz a strategií
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám