Strategický záměr UK 2021-2025

Strategický záměr UK 2021-2025
Strategický záměr Univerzity Karlovy na období 2021-2025 (PDF)


 • Projednán Vědeckou radou 17. prosince 2020

 • Schválen Akademickým senátem 22. ledna 2021

 • Schválen Správní radou 16. února 2021


PREAMBULE


Excelence, autonomie a svoboda bádání a výuky jsou principy, ke kterým se trvale hlásíme.


Univerzita Karlova je jednou z nejvýznamnějších vědeckých a vzdělávacích institucí nejenom v České republice, ale i v Evropě. Je výzkumně orientovanou vysokou školou, která se trvale hlásí k historickým tradicím jednoho z nejstarších vysokých učení a zastává zásadní roli ve vědeckém, kulturním, sociálním a ekonomickém rozvoji společnosti.


Jakožto veřejná instituce se rovněž hlásí k odpovědnosti za rozvoj společnosti, která ji podporuje, a prostředí, v němž se nachází. I nadále se proto bude podílet na rozvoji regionů, v nichž působí, a svou činností přispívat k naplňování národních priorit, jako jsou především ty ukotvené ve strategickém záměru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro oblast vysokých škol, jakož i k závazkům mezinárodním, jako je podpora evropského vzdělávacího a vysokoškolského prostoru.


My, kteří dnes vystupujeme jejím jménem, chceme pokračovat v závazku přispívat k rozvoji vědění, vzdělanosti a kultury, který nám byl předán, a postoupit jej těm, kdož přijdou po nás. Následujeme přitom hodnoty, s nimiž je toto poslání neodmyslitelně spjato – sloužit pravdě, rozvíjet ideály humanity, demokracie, otevřenosti a naplňovat myšlenku celosvětové spolupráce univerzit jako základu mezinárodního vědeckého výzkumu i vzdělávání. I nadále budeme klást nejvyšší nároky na sebe samé, na kvalitu naší vědy i našeho vzdělávání a poměřovat se s nejlepšími.


V nadcházejícím období proto upřeme svou pozornost na těchto pět klíčových okruhů:


 1. Základem univerzity jsou lidé. Právě oni jsou nositeli kultury instituce, která je rozhodující pro úroveň vzdělanosti, bádání i vnitřní správy. Vynikající vědci a pedagogové dokáží rozvíjet potenciál studentů, kteří i díky tomu přicházejí s otázkami, novými nápady a řešeními, čímž pokračují tam, kam jejich učitelům nebylo dopřáno dojít. Máme-li se přiblížit nejlepším světovým univerzitám, musí pro nás být péče o lidi, jejich talent a zkušenost, intuici i odbornost, prvořadou prioritou. Nejlepší lidé dělají nejlepší univerzitu.

 2. Excelentní a společensky prospěšný výzkum schopný konkurence na mezinárodní úrovni je nejlepším předpokladem pro rozvíjení potenciálu studentů i badatelů, přitahování talentovaných lidí, formulování nových nápadů i nalézání odpovědí na palčivé problémy. Je to i oblast, která dokládá význam univerzity jako instituce s nezanedbatelným přínosem pro kvalitní život společnosti a udržitelnost života obecně.

 3. Univerzita, jakožto instituce, která se zásadně podílí na dlouhodobém směřování společnosti, musí soustavně hledat cesty, jak učinit ze vzdělání co nejtrvalejší a nejprospěšnější hodnotu. Pozornost přitom musíme věnovat nejen výuce jakožto bezprostřednímu vzdělávání a rozvoji osobních vlastností, ale také studijní zkušenosti, tj. institucionální kultuře, která je přenositelná i mimo prostředí školy a která představuje přetrvávající hodnotu ve světě, v němž řada dosavadních poznatků překotně ustupuje novým. Univerzita Karlova, musí být vrcholným centrem vzdělanosti, které poskytuje vzdělávání pro budoucnost a vzdělávání k budoucnosti.

 4. Příklad předních světových vysokých škol dokládá, že kritickou podmínkou kvality a konkurenceschopnosti je internacionalizace. Pouze pokud napřeme soustavné úsilí tímto směrem, můžeme se jim přiblížit a být mezinárodně silnou a vyhledávanou institucí. Jen pokud se budeme učit od nejlepších, můžeme se jimi sami stát a své zkušenosti předávat dalším. Zaměříme se proto na úzkou spolupráci se špičkovými univerzitami, která prostoupí všechny oblasti i úrovně činnosti univerzity, a budeme pokračovat ve vytváření podmínek, abychom se stali univerzitou otevřenou světu. Nápomocna nám bude i nová forma mezinárodní spolupráce, jakou představuje pro nadcházející období projekt evropské univerzitní aliance 4EU+, neboť cílí na integraci a synergii činností všech zúčastněných univerzit, které by měly v budoucnu vytvořit jeden společný evropský kampus. Aktivity, které jsme si v této oblasti a oblastech souvisejících předsevzali rozvíjet, představují rámec strategie internacionalizace Univerzity Karlovy v nadcházejícím období, který budeme průběžně konkretizovat v dalších strategických dokumentech.

 5. Univerzita Karlova je složena z fakult, vysokoškolských ústavů a dalších součástí, které podle svého poslání, zaměření a potenciálu přispívají ke společnému dílu. Oborová pestrost, která je pro univerzitu jako instituci příznačná, představuje ideální platformu pro rozvíjení interdisciplinárního výzkumu i vzdělávání a významnou přidanou hodnotu pro naplnění třetí role. Svého vnitřního potenciálu však dosud nevyužíváme cíleně k rozvoji univerzity, pro niž je v současné době v různých směrech typická spíše roztříštěnost. Ta patří k vnitřním faktorům, které brzdí její rozvoj. Jednota v rozmanitosti proto bude patřit mezi oblasti, na něž se v následujícím období zaměříme.


HODNOTY


 • podpora svobody, humanismu a demokracie

 • trvalá snaha o dosahování vysoké kvality naší činnosti

 • rozvoj akademické integrity a zachování akademické svobody a samosprávy

 • naplňování zodpovědnosti směrem ke společnosti nad rámec primárních činností univerzity – výzkumu a vzdělávání


I. NEJLEPŠÍ LIDÉ DĚLAJÍ NEJLEPŠÍ UNIVERZITU


Chceme být první volbou pro kvalitní uchazeče, studenty, akademiky a profesionály; pro ty nejlepší, protože jen s nimi budeme schopni přiblížit univerzitu evropské špičce.


 • budoucnost Univerzity Karlovy: talentovaní studenti – doktorandi – postdoktorští pracovníci (jejich získání, setrvání, rozvoj a hodnocení)

 • otevření většího prostoru pro přijímání pracovníků a studentů ze zahraničí či s dlouhodobou zahraniční zkušeností, vytváření odpovídajícího zázemí a zajištění podpory fakult pro naplnění tohoto cíle

 • rámcová pravidla kariérního postupu pro akademické, vědecké i administrativní pracovníky nabízející motivující cesty profesního rozvoje, zvýšení odborných, jazykových a pedagogických kompetencí zaměstnanců

 • podpora studentů a zaměstnanců (poradenství, sladění pracovního, studijního a rodinného života, stipendia a benefity)

 • péče o studenty a zaměstnance se speciálními potřebami

 • alumni


Aktivity


 1. Vytvoříme systém získávání a podpory talentů na Univerzitě Karlově, který zahrne zejména nadané pregraduální studenty, studenty doktorského studia, začínající akademické i vědecké pracovníky a postdoktorandy. (odpovídá: pror. pro studijní záležitosti, pror. pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti, člen KR odpovědný za doktorské studium, pror. pro vědeckou činnost)

 2. Podpoříme spolupráci studentů bakalářských a magisterských studijních programů, kteří se již v průběhu studia věnují vědecko-výzkumným aktivitám, s doktorskými studenty a výzkumnými týmy, a to i v mezinárodním prostředí (např. v rámci Aliance 4EU+ nebo univerzit z řad strategických partnerů). Pro tyto studenty vytvoříme podmínky, které je budou motivovat k další práci a k přechodu do doktorského studia. (odpovídá: pror. pro studijní záležitosti, člen KR odpovědný za doktorské studium, pror. pro vědeckou činnost)

 3. V návaznosti na doporučení vzešlá z komplexní analýzy doktorského studia na Univerzitě Karlově, z mezinárodního hodnocení a z hodnocení tvůrčí činnosti univerzity zlepšíme podmínky pro studium a práci studentů doktorského studia napříč obory dle materiálně-technických i personálních kapacit s důrazem na jejich okamžité zapojení do výzkumných týmů. Zvýšíme stipendia a využijeme jich jako motivačního nástroje, který spolu se zefektivněním nabídky grantových podpor a s intenzivněji využívanými možnostmi mezinárodní spolupráce přispěje k vytváření takových podmínek, aby se studenti zejména prezenční formy doktorského studia mohli plně věnovat disertačnímu výzkumu. Rovněž rozšíříme nabídku kurzů pedagogických a měkkých dovedností podporujících odborný a osobní rozvoj studenta, zahrneme doktorské studium do systémů kariérního postupu a hodnocení zaměstnanců a zajistíme optimální počet doktorandů na školitele. (odpovídá: člen KR odpovědný za doktorské studium) [PC 3, operační cíl C a D]

 4. Velkou pozornost budeme věnovat zajišťování excelence doktorského studia. To bude zahrnovat především stanovení náročných, mezinárodně srovnatelných a oborově patřičných kritérií pro jednotlivé disciplíny napříč univerzitou a intenzitní sledování průchodu studiem, podporu dalšího rozvoje koordinačních rad doktorských studijních programů s důrazem na jejich funkční uspořádání a úzkou spolupráci s Radou pro vnitřní hodnocení, aby byla posílena jejich role v dalším směřování doktorského studia, či nabídku vzdělávání pro školitele. (odpovídá: pror. pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti, člen KR odpovědný za doktorské studium) [PC3, operační cíl C]

 5. Doktorské studium budeme jakožto start vědecké kariéry aktivně a atraktivně prezentovat talentovaným studentům magisterských studijních programů a zájemcům zvnějšku zejména v souvislosti s možností účasti na vědeckých projektech, s poukazem na úspěšné příklady a s důrazem na kariérní rozvoj v podmínkách výzkumné univerzity. Absolventům, kteří se rozhodnou věnovat vědecké dráze, nabídneme podporu při přechodu na postdoktorandské pozice, a to zejména na zahraničních univerzitách, které jsou sdruženy v alianci 4EU+ či které jsou našimi strategickými partnery. (odpovídá: člen KR odpovědný za doktorské studium, pror. pro vědeckou činnost) [PC3, operační cíl C a D].

 6. Pro zvýšení počtu míst akademických a v relevantních případech i vědeckých pracovníků obsazovaných pomocí otevřených, zpravidla mezinárodních konkurzů, využijeme cílené inzerce na kvalitních mezinárodních i národních portálech. (odpovídá: kvestor, kancléř) [PC 5, operační cíl D]

 7. Abychom zvýšili počet akademických a vědeckých pracovníků ze zahraničí či s dlouhodobou zahraniční zkušeností, nabídneme jim možnost zapojit se do našich stávajících týmů a díky zajištění dvojjazyčného prostředí a podpoře od CU Staff Welcome Centra jim poskytneme takové zázemí, aby se mohli věnovat výuce, bádání i standardnímu kariérnímu postupu, nikoli překonávání překážek spojených s životem a pracovním působením v jiné zemi. (odpovídá: kvestor, kancléř)

 8. Díky nastavení transparentních podmínek pro kariérní rozvoj, cílenějšímu navázání mezd na kvalitu práce a soustavnému zlepšování pracovních podmínek zvýšíme konkurenceschopnost univerzity jako vyhledávaného zaměstnavatele i pro vysoce kvalitní odborníky, kteří v současné době pracují například v soukromé či veřejně prospěšné sféře, což rovněž přispěje k těsnějšímu propojení výuky s praxí. (odpovídá: kvestor, kancléř)

 9. Vytvoříme systém podpory postdoktorandských pozic na pracovištích Univerzity Karlovy. Cíleně přitom budeme vyhledávat i talentované začínající vědce, kteří prošli studiem na univerzitě, absolvovali doktorské studium v zahraničí, vytvořili si tam funkční badatelské sítě a jsou ochotni vrátit se do České republiky. (odpovídá: pror. pro vědeckou činnost)

 10. Připravíme efektivní systém průběžného hodnocení akademických a vědeckých pracovníků na základě definovaných kritérií v oblastech, jimiž jsou výuka, věda, třetí role a s nimi související činnosti (např. účast v různých orgánech či odborných komisích, organizační a administrativní činnost apod.). Obdobný systém s odpovídajícími kritérii vytvoříme i pro administrativní pracovníky. Místa vedoucích pracovníků přitom budou obsazována na časově omezené úseky s možností znovujmenování do funkce. (odpovídá: p. rektor, kvestor, kancléř) [PC 5, operační cíl D]

 11. Ke zkvalitnění personálního fungování univerzity přijmeme rámcový kariérní řád univerzity, který zahrne transparentní a motivační vazbu habilitací a profesur na kariérní postup, propojení s vnitřním mzdovým předpisem i se systémem hodnocení zaměstnanců. (odpovídá: p. rektor, kvestor, kancléř) [PC 5, operační cíl D]

 12. S podporou Centra celoživotního vzdělávání a centra pedagogických dovedností Paedagogium a s cílem soustavně rozvíjet erudici našich učitelů a vědců i kvalitu vnitřní správy univerzity zavedeme ucelený systém dalšího vzdělávání akademických, vědeckých, vedoucích i podpůrných pracovníků, který bude motivačně provázán s kariérním řádem a systémem hodnocení zaměstnanců. Centrum Paedagogium se přitom stane platformou pro setkávání pracovníků podílejících se na výuce napříč celou univerzitou, podporující výměnu zkušeností a sdílení dobré praxe. (odpovídá: pror. pro studijní záležitosti, pror. pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti) [PC1, operační cíl A]

 13. S cílem zlepšit sociální podmínky našich zaměstnanců i studentů a zajistit jim zázemí pro kvalitní život podpoříme aktivity a zavedeme další opatření přispívající k vyrovnávání příležitostí, k souladu studijního, pracovního a rodinného života a ke zdravému životnímu stylu. (odpovídá: kvestor)

 14. Podmínkou pro udržení a získávání lidí, kteří nám mohou pomoci naplnit poslání a cíle naší alma mater, je vytvoření co možná nejvíce mezinárodně srovnatelných pracovních podmínek. V oblasti personální politiky se proto zaměříme na naplňování principů vyjádřených v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků, jejichž stvrzením nám i nadále bude HR Excellence in Research Award. (odpovídá: kvestor, kancléř) [PC 5, operační cíl D]

 15. I nadále budeme prostřednictvím Klubu Alumni a fakultních absolventských spolků rozvíjet vztahy s absolventy a přáteli naší alma mater, a to jak doma, tak v zahraničí. Naším cílem je intenzivní účast absolventů a příznivců na životě a správě univerzity, např. v podobě zapojení absolventů do tvorby a hodnocení studijních programů či odborníků z praxe do výuky, nabídky dalšího vzdělávání, systému ambasadorů přispívajících k povědomí o Univerzitě Karlově doma i ve světě. Zapojíme své absolventy také do našich fundraisingových aktivit a rozvoje inovačního ekosystému. Působnost, aktivitu a viditelnost Klubu Alumni budeme systematicky zvyšovat. (odpovídá: pror. pro evropskou problematiku, pror. pro studijní záležitosti) [PC 5, operační cíl B, SI 4, operační cíl A]


Ukazatele


 • podpořené řešitelské týmy zahrnující pregraduální studenty a doktorandy

 • podíl doktorandů s grantovou podporou

 • výše doktorandských stipendií a celkového finančního zajištění doktorandů od univerzity

 • studijní úspěšnost v doktorských studijních programech

 • podíl výběrových řízení na místa akademických a vědeckých pracovníků, jichž se účastní uchazeči z prostředí mimo univerzitu

 • počet zahraničních akademických a vědeckých pracovníků

 • počet postdoktorandských pozic obsazených akademickými a vědeckými pracovníky ze zahraničí či s dlouhodobou zahraniční zkušeností

 • počet pracovníků, kteří prošli vzděláváním v rámci systému dalšího vzdělávání na Univerzitě Karlově (např. manažerské dovednosti, měkké dovednosti)

 • počet pracovníků, kteří prošli vzděláváním v pedagogických dovednostech

 • počet studentů doktorského studia, kteří prošli vzděláváním v pedagogických dovednostech

 • udržení certifikátu HR Award

 • výdaje na sociální politiku

 • počet podpořených zaměstnanců a studentů se speciálními potřebami


II. VÝZKUM SCHOPNÝ KONKURENCE NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI


Kvalita vědy na Univerzitě Karlově bude vždy poměřována oproti nejlepším evropským univerzitám, právě jim se univerzita musí co nejvíce přibližovat. Klíčovými cíli Univerzity Karlovy pro období nového strategického záměru jsou výrazné posílení excelence, prospěšnosti a otevřenosti vědy a výzkumu.


 • profilové obory, centra excelence a strategické/unikátní obory

 • prostor pro kvalitu a její oceňování (hodnocení tvůrčí činnosti, propojení s financováním)

 • programy na podporu vědy, domácí i zahraniční grantové činnosti včetně ERC

 • infrastruktury pro výzkum

 • přenos poznatků, dovedností a technologií (katalog služeb, Via Carolina, Charles University Innovations Prague, univerzitní inovační síť)

 • otevřená věda (Open Science)


Aktivity


 1. Jedním z předpokladů mezinárodně konkurenceschopného výzkumu je naše způsobilost definovat profilové obory, které budou na Univerzitě Karlově přednostně podporovány, identifikovat ty s potenciálem vynikajících výsledků a rovněž nalézt prostor pro podporu nových témat či spoluprací uvnitř univerzity. Dokončením mezinárodně garantovaného hodnocení tvůrčí činnosti získáme potřebné informace pro dosažení tohoto cíle. Stanovení profilových oborů ovlivní další směrování i kvalitu univerzity a povede k větší efektivitě finančního zabezpečení tvůrčí činnosti a vyšší vědecké exkluzivitě výsledků. Podpora bude směřovat k vědecké excelenci a k udržení oborové kontinuity. (odpovídá: pror. pro vědeckou činnost)

 2. Zavedeme cílený systém podpory oborů, které jsou v českém prostoru unikátní, nebo pro univerzitu významné, ať už se jedná o obory malé svou velikostí či o obory společensky důležité, např. z kulturně historických, hospodářských či bezpečnostních důvodů, obory s potenciálem růstu či výrazně otevřené mezioborové spolupráci, a to za předpokladu zachování standardů vysoké akademické kvality. (odpovídá: pror. pro vědeckou činnost)

 3. Vzhledem k tomu, jaký význam pro strategické řízení vědy na univerzitě přikládáme systému hodnocení tvůrčí činnosti založenému na objektivních, transparentních a oborově specifických kritériích, budeme tento systém kontinuálně rozvíjet, revidovat a nadále trvat na tom, že klíčovým faktorem je poučený lidský úsudek a že opatření přijatá na základě závěrů jsou výsledkem univerzitní diskuse. Na tomto základě uskutečníme další cyklus mezinárodně garantovaného hodnocení kvality vědecké práce. Obdobné nároky budeme klást i na hodnocení národní, jehož závěry a doporučení pro nás budou jedním z vodítek pro další rozvoj tvůrčí činnosti na univerzitě. (odpovídá: pror. pro vědeckou činnost)

 4. Vnitřním nástrojem pro dlouhodobý koncepční rozvoj jednotlivých vědních oborů na Univerzitě Karlově jsou programy PROGRES, UNCE a PRIMUS. Naše institucionální programy na podporu vědy vyhodnotíme a rozvineme tak, aby se staly účinnou motivací pro rozvoj kvalitní vědy na univerzitě a pro získávání nejlepších vědeckých talentů z České republiky i ze zahraničí. (odpovídá: pror. pro vědeckou činnost, pror. pro tvůrčí a ediční činnost)

 5. Důležitou součástí našeho systému podpory rozvoje tvůrčí činnosti je práce se studenty a sepětí vědy a studia. Inovujeme proto Grantovou agenturu Univerzity Karlovy a propojíme ji s dalšími grantovými nástroji k zajištění vyšší efektivity financování, motivačního efektu, osvojení dovednosti připravit a vést vědecký projekt a dlouhodobější podpory perspektivních projektů. (odpovídá: člen KR odpovědný za rozvoj GAUK)

 6. V příštích letech musíme důsledně pracovat na výrazném zvýšení aktivity a úspěšnosti v mezinárodních grantových soutěžích včetně grantů Evropské výzkumné rady. Pro dosažení tohoto cíle budeme ve zvýšené míře využívat možnosti interních finančních nástrojů, jako je stabilní a dlouhodobý program finanční podpory navrhovatelům kvalitních projektů do soutěže ERC a další rozšiřování expertní pomoci Evropského centra při předkládání žádostí o významné zahraniční granty. (odpovídá: pror. pro vědeckou činnost)

 7. Pro zkvalitnění naší vědy využijeme též úzké vztahy s našimi partnery z Asociace výzkumných univerzit České republiky, ústavů Akademie věd České republiky a s fakultními nemocnicemi. (odpovídá: pror. pro vědeckou činnost)

 8. Na základě zavedení systému propagace výsledků univerzitního výzkumu ve veřejném prostoru vytvoříme podmínky pro účinnější uplatňování výsledků tvůrčí činnosti ve společnosti a také povědomí veřejnosti o společenském přínosu vědy rozvíjené na Univerzitě Karlově. (odpovídá: pror. pro vědeckou činnost)

 9. Vytvoříme stabilní systém financování podpory transferu znalostí a technologií, a to díky intenzivní spolupráci s naší dceřinou společností na komercializaci výsledků univerzitního výzkumu a většímu zapojení do mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji se zaměřením na přenos znalostí a technologií. Zaměříme se přitom zejména na podporu transferových projektů spolufinancovaných z vnitřních zdrojů univerzity, registrace průmyslového vlastnictví pod značkou Univerzity Karlovy, zakládání spin-off společností s účastí univerzity, resp. její dceřiné společnosti a na navazování spoluprací a partnerství s partnery z aplikační sféry. (odpovídá: kancléř)

 10. V souladu s tím, že jsme veřejnou institucí, budeme v rámci možností a ve spolupráci s dalšími vysokými školami a jinými výzkumnými institucemi podporovat otevřenost naší vědy:

  • s cílem zlepšit dostupnost kvalitního přístrojového zázemí a zvýšit efektivitu jeho využívání podpoříme sdílení našich výzkumných infrastruktur a špičkového strojního a přístrojového vybavení, a to zejména díky přípravě a prezentaci příslušného katalogu, přijetí pravidel pro sdílení vybraných celků jak v rámci univerzity, tak s dalšími partnery, a průběžnému sledování jejich využívání, (odpovídá: pror. rozvoj, pror. pro vědeckou činnost)

  • s ohledem na dostupnost a širokou společenskou prospěšnost výsledků tvůrčí činnosti vytvoříme podmínky pro širší využívání režimu Open Access a pro archivaci, ochranu a zpřístupňování výzkumných dat; za tímto účelem především etablujeme Centrum pro podporu open science, vybudujeme infrastrukturní zázemí a standardizované softwarové řešení pro archivaci vědeckých dat, vytvoříme a do praxe zavedeme sadu metodických materiálů pro podporu Open Science na Univerzitě Karlově, pro autoarchivaci výsledků vědecké činnosti v institucionálním repozitáři publikační činnosti univerzity, resp. pro archivaci, ochranu a zpřístupňování výzkumných dat v institucionálním datovém repozitáři, zavedeme celouniverzitní systém pro podporu tvorby plánů managementu dat a vytvoříme rámec pro podporu vzdělávání v oblasti otevřeného přístupu k vědeckým informacím v pregraduálním studiu, (odpovídá: pror. pro tvůrčí a ediční činnost, pror. pro vědeckou činnost, řed. Ústřední knihovny, řed. Ústavu výpočetní techniky)

  • v rámci třetí role se zaměříme na tvorbu podkladů pro aktuální celospolečenské diskuse a na navrhování řešení komplexních problémů, kterým společnost čelí, popularizaci naší vědy a jejích vynikajících představitelů i výsledků jakož i na podporu aktivit v oblasti Citizen Science, díky nimž se lidé, kteří nejsou profesionálními vědci, mohou podílet na vědeckém výzkumu. (odpovídá: pror. pro vědeckou činnost)

 11. Naše univerzitní Nakladatelství Karolinum bude i nadále sledovat aktuální trendy mezinárodní akademické nakladatelské praxe a poskytovat standardní publikační servis pro cizojazyčné publikační výstupy se zaměřením na anglický program a plný nakladatelský servis z hlediska elektronického publikování. (odpovídá: pror. pro tvůrčí a ediční činnost řed. Nakladatelství Karolinum)


Ukazatele


 • zvýšení kvality vědecké práce v oborech rozvíjených na univerzitě doložené výsledky univerzitního hodnocení

 • publikace v předních oborových časopisech

 • národní a mezinárodní ocenění vědecké práce studentů a zaměstnanců univerzity

 • počet udělených ERC grantů a dalších významných zahraničních grantů

 • výše prostředků získaných z přenosu poznatků a technologií a smluvního výzkumu

 • počet publikací autorů Univerzity Karlovy publikovaných v režimu Open Access

 • počet elektronických publikací vydaných univerzitními nakladatelstvími


III. VZDĚLÁVÁNÍ PRO BUDOUCNOST A VZDĚLÁVÁNÍ K BUDOUCNOSTI


Vzdělání získané na Univerzitě Karlově bude pro absolventa dlouhodobou konkurenční výhodou nejen v soutěži o nejzajímavější pracovní pozice.


 • vysoce kvalitní a mezinárodně atraktivní studijní programy, joint a double degree programy

 • integrace, inovace a internacionalizace vzdělávací činnosti napříč fakultami

 • prostupnost na národní i mezinárodní úrovni, propojení mezi vzdělávací, tvůrčí činností a praxí, interdisciplinarita

 • moderní formy vzdělávání a nové technologie

 • moderní knihovna Univerzity Karlovy, digitalizace, elektronické informační zdroje

 • vzdělávání k aktivnímu a odpovědnému občanství (např. kritické myšlení, tolerance, otevřenost ke spolupráci), k podnikavosti a aktivnímu vytváření pracovních příležitostí

 • rozvoj hodnocení kvality studijních programů

 • péče o studenty

 • celoživotní vzdělávání, otevřenost (včetně Juniorské univerzity a Univerzity třetího věku)


Aktivity


 1. Zaměříme se na další rozvoj kvality našich studijních programů, a to zejména na inovaci, internacionalizaci a integraci vzdělávací činnosti napříč fakultami a na studijní zkušenost včetně objektivity a férovosti kontroly studia při zachování vysokých nároků. Za tímto účelem zejména zformulujeme univerzitní strategii kvality vzdělávací činnosti závaznou pro vnitřní schvalování studijních programů, vytvoříme celouniverzitní platformu pro podporu rozvoje kvality vzdělávání, zavedeme ucelený systém průběžného hodnocení kvality studijních programů, jehož nedílnou součástí budou pravidelná a provázaná reprezentativní šetření mezi uchazeči, studenty i absolventy jakož i spolupráce s praxí. (odpovídá: pror. pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti) [PC1, operační cíl A, B a C]

 2. S cílem i nadále zajistit dlouhodobou uplatnitelnost absolventů Univerzity Karlovy v náročných povoláních a pozicích se zaměříme na posilování sepětí našeho vzdělávání s praxí, a to od vnitřního schvalování studijních programů, přes studium až po následnou kariéru, např. budeme:

  • zapojovat naše absolventy a odborníky z praxe včetně výzkumné do přípravy, schvalování a hodnocení studijních programů, (odpovídá: pror. pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti) [PC1, operační cíl B]

  • podporovat podnikavost a kreativitu, vznik studentských projektů zajišťujících přenos poznatků mezi akademickou a aplikační sférou či zapojování studujících do inovačních činností, a to jak prostřednictvím studijních programů, tak extrakurikulárních aktivit (např. inkubátor, akcelerátor), (odpovídá: pror. pro studijní záležitosti, pror. pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti, řed. Centra pro přenos poznatků a technologií) [PC1, operační cíl C]

  • systemizovat spolupráci s vnějšími partnery v oblasti studentských praxí a stáží, aby studující mohli volit z kvalitní a široké nabídky a rozvíjet praktickou složku osvojované kvalifikace již v průběhu studia i tam, kde není jeho povinnou součástí, (odpovídá: pror. pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti) [PC1, operační cíl C]

  • systemizovat kariérní poradenství pro budoucí absolventy, (odpovídá: pror. pro studijní záležitosti) [PC2, operační cíl G]

  • rozšiřovat nabídku předmětů vyučovaných v cizích jazycích a kurzů znalostí a dovedností nezbytných pro jejich budoucí uplatnění, (odpovídá: pror. pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti) [PC1, operační cíl C]

  • nabízet absolventům profesně orientované celoživotní vzdělávání. (odpovídá: pror. studijní záležitosti) [PC1, operační cíl C]

 3. Podpoříme studijní programy, které vzdělávají odborníky připravené zastávat společensky potřebné profese a reagovat na aktuální společenské výzvy, a to i s cílem pozitivně ovlivňovat rozvoj těchto profesí. Jednou z našich priorit v nejbližším období například bude příprava budoucích učitelů či lékařů a tím i posilování kvality základního a středního vzdělávání, resp. systému poskytování zdravotní péče v České republice. (odpovídá: pror. pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti)

 4. Zachováme nabídku studijních programů, které jsou jedinečné v mezinárodním kontextu, a budeme usilovat o mimořádnou formu podpory perspektivních strategických oborů. (odpovídá: pror. pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti)

 5. Na základě dosavadních zkušeností a výsledků hodnocení studijních programů připravíme novou podobu akreditací na Univerzitě Karlově tak, aby se celý proces zjednodušil a soustředil na klíčové atributy kvality vzdělávací činnosti a přípravy absolventů. (odpovídá: pror. pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti)

 6. Věrni smyslu univerzitního vzdělávání budeme soustavně podporovat nejen propojování výuky s výzkumnou prací a praxí, ale i týmů z humanitních, společenskovědních, lékařských a přírodovědných oborů i fakult s cílem posilování interdisciplinarity či rozvoje společných aktivit a inovačního managementu. Stejně tak podpoříme univerzitní, národní, mezisektorovou i mezinárodní prostupnost, například horizontální i vertikální prostupnost mezi studijními programy a fakultami, zapojování odborníků z praxe do výuky, společné studijní programy (joint a double degree) a vedení závěrečných prací (cotutelle), bridge professors či hostující a mimořádné profesory. (odpovídá: pror. pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti, pror. pro studijní záležitosti, řed. Centra pro přenos poznatků a technologií) [PC 1, operační cíl B a C]

 7. S cílem posilovat otevřenost Univerzity Karlovy a podpořit mezinárodní mobilitu se zaměříme na uznávání výsledků studia studentů v zahraničí. Laboratoří nám zde budou aliance 4EU+ a strategická partnerství, perspektivně je přitom naším cílem zavedení systému automatického uznávání vzdělání získaného na státem garantované vysoké škole ze země Evropské unie, resp. na jakékoli škole, která je naším smluvním partnerem v rámci meziuniverzitních či fakultních dohod. (odpovídá: pror. pro studijní záležitosti) [SI 3, operační cíl A]

 8. Podpoříme moderní pedagogické přístupy a inovace metod i forem výuky přispívající k aktivní roli studentů při vzdělávání (student-centered-learning či problem-based learning např. prostřednictvím studentských projektů, praktických workshopů, studentských praxí včetně dobrovolnických aktivit, simulací či zapojení partnerů z praxe či ze zahraničí do přípravy seminárních, bakalářských a diplomových prací), k rozvoji jejich kompetencí i k využívání nejnovějších technologií tak, aby e-learningové prvky vhodně doplňovaly prezenční výuku a abychom posilovali otevřenost a internacionalizaci naší vzdělávací činnosti (virtuální mobilita, simulátory, blended learning). V jednotlivých oborech přitom budeme hledat optimální rovnováhu mezi tradičními a moderními přístupy ke vzdělávání na základě průběžného sledování, zkoušení a vyhodnocování všech nových nástrojů a metod vzdělávání. (odpovídá: pror. pro studijní záležitosti) [PC 1, operační cíl C, PC 2, operační cíl A a B]

 9. Zvýšíme míru dokončování studia zejména díky:

  • informační a poradenské péči o uchazeče tak, aby při svém rozhodování o vysokoškolském studiu na Univerzitě Karlově dokázali posoudit, který studijní program nejlépe odpovídá jejich předpokladům a preferencím, (odpovídá: pror. pro studijní záležitosti) [PC 2, operační cíl G, DPC 2 II.1, II.2]

  • průběžným úpravám studijních programů a plánů, případně pravidel pro organizaci studia a s nimi souvisejícím změnám výuky a kontroly studia, (odpovídá: pror. pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti)

  • důrazu na to, aby studenti od počátku studia získávali představu o praktickém uplatnění osvojovaných poznatků a jejich významu pro budoucí profesní dráhu, (odpovídá: pror. pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti) [PC 2, operační cíl G]

  • podpoře takových aktivit a projektů, které posílí sociální integraci studujících a přispívají tak ke zvyšování kvality a relevance vzdělávání, a to i s využitím studentských spolků a iniciativ, (odpovídá: pror. pro studijní záležitosti)

  • rozšíření služeb diagnostiky studijních a kariérových předpokladů pro uchazeče o studium a studenty, posílení poradenské činnosti, podpoře zvyšování studijních kompetencí, budování resilience včetně prevence a včasné pomoci při syndromu vyhoření. (odpovídá: pror. pro studijní záležitosti) [DPC 2 II.1, II.2, II.5]

  K tomuto účelu využijeme nejen naše kapacity, ale i podporu třetích stran, jež se touto problematikou zabývají (např. spolky či neziskové organizace).

 10. V oblasti celoživotního vzdělávání budeme i nadále rozvíjet kurzy pro širokou škálu cílových skupin (kvalifikačního a zájmového vzdělávání, univerzitu třetího věku i Juniorskou univerzitu či obdobné projekty na fakultách cílené na středoškoláky i vysokoškoláky) a podpoříme rozvoj celoživotního vzdělávání v rámci evropské univerzitní aliance 4EU+. Zaměříme se přitom také na zvýšení prostupnosti mezi kurzy celoživotního vzdělávání a studijními programy a začneme pracovat na vytvoření a zavedení systému uznávání předchozího formálního, neformálního i informálního (např. praktické zkušenosti) vzdělání a učení. (odpovídá: pror. pro studijní záležitosti) [PC 2, operační cíl B a E]

 11. Vytvoříme jednotný systém služeb Knihovny Univerzity Karlovy, aby byl zaručen všem studentům a akademickým pracovníkům přístup ke znalostem uloženým v široké škále forem dokumentů, tištěných i elektronických. Pro podporu studia i bádání zajistíme přístup k širokému spektru kvalitních elektronických informačních zdrojů (CzechElib) včetně digitalizované studijní literatury a dalších dokumentů či historických fondů. Dále rozvineme nástroj pro podporu akademického a tvůrčího psaní a systému antiplagiátorské kontroly průběžných i závěrečných prací našich studentů. (odpovídá: pror. pro vědeckou činnost, pror. pro tvůrčí a ediční činnost, pror. pro studijní záležitosti, řed. Ústřední knihovny UK)

 12. Archivní informační systém pro správu archiválií rozšíříme o nové funkcionality a budeme pokračovat v digitalizaci nejcennějších a nejvíce využívaných historických dokumentů a zpřístupníme je on-line akademické obci i široké veřejnosti, aby mohly být využívány pro výuku, výzkum i každodenní správní praxi. Zajistíme také dlouhodobou ochranu, zpracování a zpřístupnění dalších historických dokumentů bez ohledu na jejich fyzickou formu. (odpovídá: řed. Ústavu dějin UK a Archivu UK)


Ukazatele


 • počet studijních programů, v nichž došlo k inovaci na základě výsledků hodnocení (např. změna kurikula)

 • snížený počet nabízených studijních programů (formou jejich integrace)

 • zlepšení ukazatelů dokončování studia a dokončování studia ve standardní době studia navýšené o jeden rok se zvláštní pozorností věnovanou vybraným skupinám studentů (studenti se speciálními potřebami, studenti ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí, studenti-rodiče)

 • počet odborníků z praxe, kteří jsou zapojeni do výuky

 • počet podpořených projektů a aktivit zaměřených na posílení sepětí studia s praxí, resp. sociální integraci studujících

 • zvýšený počet elektronických studijních opor: e-learningové kurzy, elektronické studijní materiály atd.

 • počet uživatelů celouniverzitních e-learningových nástrojů

 • počet kurzů celoživotního vzdělávání s kreditovým ohodnocením, které jsou uznávány v rámci studijních programů

 • počet studijních předmětů či modulů, které jsou nabízeny jako program celoživotního vzdělávání


IV. INTERNACIONALIZACE JE KRITICKOU PODMÍNKOU KVALITY A KONKURENCESCHOPNOSTI


Chceme se stát významnou destinací pro nejlepší zahraniční studenty a akademiky. Chceme být iniciátorem a vítaným partnerem nejprestižnějších mezinárodních projektů.


 • kosmopolitní a internacionalizovaná univerzita

 • mobilita

 • zázemí pro přijímání zahraničních studentů i zaměstnanců, relokační centrum

 • evropská univerzitní aliance 4EU+

 • strategická partnerství

 • univerzitní asociace a další formy spolupráce

 • Evropské centrum

 • Ústav jazykové a odborné přípravy


Aktivity


 1. Evropská univerzitní aliance 4EU+ je naším nejnáročnějším zahraničním projektem pro nadcházející období, neboť cílí na integraci a synergii ve vzdělávání i výzkumu, a prostoupí tak všechny oblasti i úrovně naší činnosti. Tento projekt nám pomůže dále se otevřít světu a přispěje ke zkvalitňování vzdělávací i vědecké činnosti univerzity, jakož i k dalšímu zviditelnění Univerzity Karlovy v evropském vysokoškolském a výzkumném prostoru. Budeme podporovat a rozvíjet především:

  • komplementární kurikula mezi partnerskými univerzitami, a to i v programech, které nevedou k vysokoškolskému titulu, (odpovídá: pror. pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti, pror. pro evropskou problematiku) [SI 5, operační cíl B]

  • e-learning a společné kurzy, a v důsledku toho fyzickou, virtuální i kombinovanou („blended“) mobilitu, (odpovídá: pror. pro studijní záležitosti, pror. pro evropskou problematiku) [SI 1, operační cíl B]

  • společný rámec pro hodnocení výuky a vzdělávání, (odpovídá: pror. pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti, pror. pro evropskou problematiku) [SI 5, operační cíl B]

  • vytváření společných vědeckých týmů a podporu při získávání významných mezinárodních grantů či (odpovídá: pror. pro vědeckou činnost, pror. pro evropskou problematiku) [SI 5, operační cíl B]

  • institut tzv. bridge professors, tj. akademických pracovníků částečně pracujících na Univerzitě Karlově a částečně na jiné partnerské univerzitě, přičemž na každé univerzitě jsou členy mezinárodního týmu pracujícího na podobném tématu. (odpovídá: pror. pro akademické hodnosti, pror. pro evropskou problematiku) [SI 5, operační cíl B]

 2. Obdobným způsobem jako v rámci aliance 4EU+ budeme rozvíjet i vztahy s našimi strategickými partnery jak na úrovni univerzity, tak na úrovni fakult. (odpovídá: pror. pro zahraniční styky a mobilitu) [SI 1, operační cíl B, SI 5, operační cíl B]

 3. V oblasti bilaterální spolupráce se strategickými partnery se zaměříme na identifikaci a posílení vazeb v oblasti Severní Ameriky a Asie. Tohoto institutu ještě více využijeme i pro účely srovnávání a přenášení dobré praxe. (odpovídá: pror. pro zahraniční styky a mobilitu)

 4. Abychom dosáhli cílů v rámci evropské univerzitní aliance i naplnili další priority v oblasti internacionalizace Univerzity Karlovy, vytvoříme důsledně dvojjazyčné prostředí, v němž mohou zahraniční studenti i zaměstnanci bez problémů studovat či pracovat (jazyková vybavenost studentů, akademických, vědeckých i podpůrných pracovníků, klíčové dokumenty či služby v cizím, zejména anglickém jazyce aj.). (odpovídá: kancléř) [PC 5, operační cíl D]

 5. Pro posilování připravenosti zahraničních studentů ke studiu v českém i cizím jazyku a pro orientaci přijíždějících studentů, učitelů i vědců v jazyku a kultuře České republiky intenzivněji využijeme potenciál Ústavu jazykové a odborné přípravy. V závislosti na poptávce rovněž rozšíříme ve vybraných segmentech (např. zdravotnictví či sociální péče) portfolio jeho služeb o nabídku jazykového vzdělávání, jehož absolventi budou schopni komunikovat na pracovišti v češtině. (odpovídá: řed. Ústavu jazykové a odborné přípravy) [SI 4, operační cíl B]

 6. Etablujeme CU Staff Welcome Centre tak, aby poskytovalo ucelený praktický servis akademickým a vědeckým pracovníkům a jejich rodinám přijíždějícím ze zahraničí, inzerovalo nabídky na doktorské, postdoktorské a další pozice či granty umožňující delší pobyt výzkumníkům z ciziny na univerzitě, přispívalo k mezinárodnímu zviditelňování univerzity a postupně rovněž pomáhalo při vysílání našich pracovníků. (odpovídá: pror. pro evropskou problematiku) [SI 4, operační cíl B]

 7. Nadále budeme rozvíjet Evropské centrum a posilovat kvalifikaci jeho zaměstnanců, aby byli připraveni poskytovat prvotřídní servis pro přípravu mezinárodních projektů, jejichž získávání je dlouhodobým cílem univerzity. (odpovídá: pror. pro evropskou problematiku)

 8. Systém mobilit rozšíříme tak, aby se týkal všech relevantních typů pracovníků a studentů. Zaměříme se na jejich kvalitativní stránku a na zvyšování informovanosti všech cílových skupin o možnostech výjezdů do zahraničí. (odpovídá: pror. pro zahraniční styky a mobilitu) [SI 1, operační cíl B, SI 4 operační cíl A a C]

 9. Podpoříme pracoviště, která se podílejí na humanitární a rozvojové spolupráci přispívající kromě jiného k získávání důležitých zkušeností, schopností i utváření osobních názorů, jakož i k rozšiřování odborných znalostí či výzkumu. (odpovídá: pror. pro zahraniční styky a mobilitu)

 10. Naše působení v mezinárodních univerzitních asociacích bude pokračovat, abychom se i nadále podíleli na tvorbě evropské výzkumné a vzdělávací politiky a pravidelně setkávali s předními představiteli jiných vysokých škol. Za prioritní považujme naše působení v asociacích LERU-CE7, Coimbra, EUA, UNICA a Europaeum a intenzivnější zapojení zástupců fakult do aktivit jednotlivých sítí. Specifickým a konkrétním dlouhodobým cílem naší univerzity v této oblasti je stát se členem asociace LERU. (odpovídá: pror. pro evropskou problematiku) [SI 5, operační cíl B]


Ukazatele


 • počet zahraničních studentů

 • počet bridge professors a hostujících profesorů

 • počty studentských a zaměstnaneckých mobilit

 • podíl studijních programů obsahujících skutečnou či virtuální mobilitu

 • počet studijních programů vyučovaných v cizím jazyce

 • počet studijních předmětů, kurzů a studijních programů, jejichž kurikula vznikla ve spolupráci se zahraniční vysokou školou, zejména v rámci univerzitní aliance 4EU+ či strategických partnerství

 • počet vytvořených společných vědeckých týmů, zejména v rámci univerzitní aliance 4EU+ či strategických partnerství

 • počet aktivních smluv o spolupráci s partnery v oblasti Severní Ameriky a Asie

 • počet učitelů a studentů s odlišným mateřským jazykem proškolených v rámci kurzů Ústavu jazykové a odborné přípravy

 • počet podpořených zahraničních pracovníků ze strany CU Staff Welcome Centre


V. JEDNOTA V ROZMANITOSTI – SPOJENI ZNAČKOU, SPOJENI PRINCIPY


V rozmanitosti univerzity je její síla. Předpokladem jejího plného využití je naše jednota a sounáležitost s univerzitou jako celkem.


 • podpora demokratických a humanitních ideálů

 • naplňování Cílů udržitelného rozvoje a podpora jejich prosazení ve společnosti

 • akademická integrita

 • samospráva, soudržnost, solidarita, sounáležitost

 • hospodaření a financování oceňující příspěvek ke strategickým cílům univerzity

 • zázemí pro výuku a bádání

 • snižování administrativní zátěže

 • spolupráce a zintenzivnění vztahů s univerzitními městy Prahou, Plzní a Hradcem Králové

 • spolupráce s dalšími partnery, naplňování třetí role a společenského přínosu, inovační ekosystém


Aktivity


 1. Uvnitř i navenek univerzity budeme podporovat hodnoty, které jsou ukotveny v našem Statutu a Etickém kodexu, zejména svobodnou diskusi, rovnoprávnost, právo na vzdělání a informace, kritické myšlení a mezinárodní spolupráci. Z tohoto ukotvení a při vědomí své spoluodpovědnosti za rozvoj společnosti budeme v rámci své třetí role i nadále formulovat svá stanoviska k zásadním otázkám rozvoje školství i ke společenským otázkám. Pro splnění těchto cílů využijeme vlastní i jiné příhodné akce s celospolečenským dopadem na vhodné cílové skupiny. (odpovídá: p. rektor)

 2. Na půdě Univerzity Karlovy budeme naplňovat principy udržitelného rozvoje a zároveň budeme svou tvůrčí i vzdělávací činností přispívat i k jejich prosazení ve společnosti. Za tímto účelem například zajistíme centrální koordinaci a podporu v této oblasti, vytvoříme a implementujeme strategii udržitelného rozvoje univerzity, uskutečníme audit její environmentální stopy, zapojíme se do národních či mezinárodních sítí zabývajících se touto tematikou, v rámci studijních programů, kurzů celoživotního vzdělávání, letních škol a dalších vhodných aktivit budeme vzdělávat naše studenty, zaměstnance i širší veřejnost v otázkách udržitelného rozvoje. Výzkum v této oblasti podpoříme v rámci univerzitních programů na podporu vědy. (odpovídá: člen KR pověřený koordinací aktivit v oblasti udržitelného rozvoje) [DPC II.14]

 3. Budeme důsledně hájit principy akademické samosprávy, budovat a posilovat váhu a dobré jméno Univerzity Karlovy a sounáležitost studentů, zaměstnanců i absolventů se svou alma mater. Zaměříme se proto na zlepšení vzájemné komunikace studentů a zaměstnanců a na posilování jejich informovanosti o dění na univerzitě. Budeme podporovat zapojení studentů do správy univerzity a finančně i materiálně přispívat k činnosti studentských spolků. Vnitřní i vnější komunikaci podpoříme lepším využíváním možností informačních technologií, nových médií a sociálních sítí. Naším cílem je na základě přijetí strategie interní komunikace vytvořit integrovaný a komunikující systém napříč fakultami a součástmi, který pokryje široké spektrum nároků kladených na univerzity 21. století. Na základě přijetí komplexní marketingové strategie univerzity posílíme koordinovaný rozvoj a propagaci značky „Univerzita Karlova“ v České republice i v zahraničí. (odpovídá: p. rektor, pror. pro vnější vztahy) [PC 5, operační cíl B, SI4, operační cíl A a C]

 4. Důraz položíme na kontinuální rozvoj a posílení oblasti akademické a vědecké integrity (např. specializované kurzy k této tématice, kurzy akademického psaní, semináře a workshopy zaměřené na přípravu projektů či psaní odborných textů v českém i anglickém jazyce apod.), a to ve spolupráci se zahraničními partnerskými institucemi. (odpovídá: pror. pro vědeckou činnost, pror. pro studijní záležitosti, člen KR odpovědný za doktorské studium)

 5. Využijeme přidanou hodnotu, kterou poskytuje spolupráce mezi fakultami a sdílení dobré praxe napříč univerzitou. Naším cílem je vnitřně pestrá, demokratická a otevřená instituce spojená vizí i společnou koncepcí vzdělávací, vědní a inovační politiky. K tomuto účelu zavedeme interní informační portál a využijeme elektronické nástroje podporující týmovou spolupráci. (odpovídá: p. rektor) [PC 5, operační cíl B]

 6. Univerzitu více otevřeme spolupráci s externími partnery a službě společnosti. Vytvoříme podmínky pro stabilní rozvoj třetí role tak, aby k ní přispívala většina našich pracovišť a aby spolu s výukou a výzkumem tvořila integrální součást aktivit fungující univerzity. Vynikající činnost v této oblasti postavíme v personální oblasti či v rámci relevantních hodnocení kvality naroveň kvalitní výuce a excelentnímu výzkumu. (odpovídá: kancléř, řed. Centra pro přenos poznatků a technologií) [DPC II.3]

 7. Principy hospodaření a rozdělování prostředků koncipujeme tak, aby podporovaly cíle našeho strategického záměru a staly se motivačním nástrojem pro zvyšování kvality napříč fakultami a dalšími součástmi univerzity. (odpovídá: kvestor)

 8. Zvýšíme podíl vlastních zdrojů na financování univerzity. Vytvoříme a zavedeme do praxe komplexní fundraisingový model včetně institucionalizace a profesionalizace fundraisingových aktivit. Založíme Nadační fond Univerzity Karlovy. (odpovídá: kvestor, kancléř, pror. pro vnější vztahy)

 9. Zkvalitníme a zefektivníme činnost našich podpůrných pracovišť tak, aby se akademičtí a vědečtí pracovníci v maximální míře mohli věnovat svým hlavním činnostem, a to díky systematickému vzdělávání a pravidelnému hodnocení řídicích a administrativních pracovníků na úrovni univerzity i jednotlivých součástí či zefektivňování řídicích i administrativních procesů a snižování administrativní zátěže na základě zavádění dalších celouniverzitních evidencí (např. jednotný ekonomický systém, centrální datový sklad, výběrová řízení, zahraniční pracovníci a hostující profesoři, mobility, spolupráce s externími partnery aj.), pro něž připravíme odpovídající metodiky sběru dat tak, aby evidované informace mohly být využívány napříč univerzitou a zajišťovaly kvalitní podklady pro správu a rozvoj Univerzity Karlovy a jejích součástí. (odpovídá: kvestor) [PC 5, operační cíl B a D, PC 6, operační cíl A]

 10. Zintenzivníme vztahy s našimi univerzitními městy, tj. Prahou, Plzní a Hradcem Králové, s cílem podpory vysokoškolského vzdělávání i bádání, rozvoje regionu a třetí role. Podpoříme strategická partnerství i s dalšími partnery z veřejného či soukromého sektoru. Systematicky podpoříme takové modely spolupráce, které přispějí k praktickému naplňování třetí role, podpoře komunitního rozměru univerzity a inovačního ekosystému. (odpovídá: p. rektor, p. kancléř, řed. Centra pro přenos poznatků a technologií) [DPC II.3]

 11. Vypracujeme strategii rozvoje našich lokalit a budeme soustavně pracovat na zajištění institucionálních prostorových podmínek a materiálového, přístrojového a simulačního zázemí pro kvalitní výuku včetně spolupráce s dalšími institucemi pro zabezpečení praktické výuky studentů. (odpovídá: pror. pro rozvoj)

 12. Dokončíme výstavbu klíčových univerzitních minikampusů a velkých infrastruktur (Albertov, Hradec Králové, Jinonice, Motol, Pelc-Tyrolka, Plzeň, Veleslavín), zahájíme realizaci akcí zařazených do programu určeného k obnově materiálně technické základny lékařských fakult a pedagogické fakulty a průběžně budeme rekonstruovat a modernizovat koleje a menzy s cílem zajistit kvalitní ubytování a stravování. V souvislosti s tím budeme věnovat odpovídající pozornost redislokaci fakult a součástí. Dále budeme hledat možnosti, jak řešit situaci Katolické teologické fakulty, která je bez vlastních prostor. (odpovídá: pror. pro rozvoj)

 13. Posílíme elektronickou správu univerzity zejména dalším zlepšováním systému elektronické spisové služby a zavedením jednotného ekonomického informačního systému. Zrychlíme modernizaci univerzitní infrastruktury v podobě elektronizace univerzitních agend s cílem důsledného propojení původně heterogenních aplikací do sady aplikací vzájemně spolupracujících a provázaných. Klíčové elektronické systémy vylepšíme tak, aby byla zvýšena jejich funkčnost a uživatelský komfort, prioritou přitom bude zásadní zlepšení Studijního informačního systému. Důrazu na eGovernance bude odpovídat i patřičný důraz na zabezpečení našich systémů a aplikací. (odpovídá: kvestor, řed. Ústavu výpočetní techniky) [PC 6, operační cíl A]

 14. Pro reflexi toho, jak se nám podařilo naplnit naše cíle, a pro získání doporučení, jak dále rozvíjet Univerzitu Karlovu, podstoupíme před přípravou následujícího strategického záměru nezávislé hodnocení. (odpovídá: p. rektor) [PC 5, operační cíl A]


Ukazatele


 • uspořádané akce s celospolečenským významem či dopadem

 • počet studijních programů, studijních předmětů, letních škol, e-learningových kurzů a dalších forem vzdělávání a veřejných akcí s tématikou udržitelného rozvoje

 • podíl vlastních zdrojů na financování univerzity

 • příjmy z fundraisingové a sponzorské spolupráce

 • výše finančních prostředků investovaných do obnovy a rozvoje infrastruktury

 • výše podpory pro činnost studentských spolků

 • společné projekty s městy Praha, Plzeň, a Hradec Králové a s dalšími partnery

 • realizované aktivity systematického sdílení zkušeností a dobré praxe uvnitř univerzity
Poslední změna: 28. květen 2021 09:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Oddělení analýz a strategií
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám