Plán realizace SZ pro rok 2021

Plán realizace SZ UK pro rok 2021
Plán realizace strategického záměru pro rok 2021 (PDF)


 • Projednán Vědeckou radou 17. prosince 2020

 • Schválen Akademickým senátem 22. ledna 2021

 • Schválen Správní radou 16. února 2021


I. NEJLEPŠÍ LIDÉ DĚLAJÍ NEJLEPŠÍ UNIVERZITU


 • Pro získání většího počtu uchazečů ze zahraničí a zajištění možnosti většího výběru využijeme při propagaci univerzity a jejích studijních programů zahraniční studentské ambasadory, kteří zprostředkují uchazečům své zkušenosti, naše absolventy působící v zahraničí, popř. taktéž kariérní poradce působící na zahraničních středních školách a další cílové skupiny. (odpovídá: pror. pro studijní záležitosti, člen KR odpovědný za doktorské studium) (I.1)

 • Zjednodušíme a zefektivníme proces uznávání předchozího vzdělání získaného v zahraničí, vytvoříme a implementujeme jednotné postupy pro celou univerzitu a zorganizujeme školení pro zástupce fakult. Celou agendu zpracujeme elektronicky. (odpovídá: pror. pro studijní záležitosti) (I.1)

 • Rozšíříme buddy program, který v současné době úspěšně funguje na některých fakultách, na celou univerzitu. Cílem je, aby péče, kterou poskytnou „buddies“ zahraničním studentům, splňovala na všech součástech standardy stanovené univerzitou. Za tímto účelem nabídneme fakultním „buddies“ metodickou pomoc a školení. (odpovídá: pror. pro studijní záležitosti) (I.1)

 • V návaznosti na změny na národní úrovni připravíme nový systém financování doktorského studia. (odpovídá: člen KR odpovědný za doktorské studium) (I.3)

 • Za účelem intenzivnějšího zapojování doktorandů do vědecké práce zorganizujeme informační semináře pro uchazeče i stávající studenty (zejména v rámci Welcome Days a akcí, které pořádá UK Point). (odpovídá: člen KR odpovědný za doktorské studium) (I.3)

 • Rozšíříme portfolio kurzů směřujících k podpoře vědecké excelence a akademické integrity doktorandů (např. akademické psaní v českém i anglickém jazyce, prezentace apod.), i nabídku praktických workshopů, např. s tématem rozvoje digitálních kompetencí, a kurzů rozvíjejících jejich měkké dovednosti. Do těchto aktivit postupně jako vyučující zapojíme také naše zahraniční postdoktorandy. (odpovídá: člen KR odpovědný za doktorské studium, pror. pro vědeckou činnost) (I.3)

 • Nabídneme doktorandům možnost setkávání pro přípravu projektů či psaní odborných textů v podobě Writing Groups. (odpovídá: člen KR odpovědný za doktorské studium) (I.3)

 • Zahraničním doktorandům nabídneme kurz základů českého jazyka. (odpovídá: člen KR odpovědný za doktorské studium, řed. Ústavu jazykové a odborné přípravy) (I.3)

 • Zpracujeme srovnávací analytickou studii týkající se stávajícího stavu nároků na studenty v jednotlivých doktorských studijních programech a na jejím základě připravíme a následně v rámci Rady pro vnitřní hodnocení a koordinačních rad prodiskutujeme návrhy na jejich sblížení u jednotlivých oborů. (odpovídá: pror. pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti, člen KR odpovědný za doktorské studium) (I.4)

 • Vytvoříme soubor oborově ukotvených standardů pro osobu školitele. (odpovídá: pror. pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti, člen KR odpovědný za doktorské studium) (I.4)

 • Prezentaci doktorského studia pro pregraduální studenty více zaměříme na jeho představení jako rozhodnutí o další kariéře. (odpovídá: člen KR odpovědný za doktorské studium, pror. pro studijní záležitosti) (I.2, I.5)

 • Pro naše absolventy doktorského studia vytvoříme pilotní schéma podpory pro zajišťování postdoktorandských pozic zejména na univerzitách z aliance 4EU+ či z řad našich strategických partnerů. (odpovídá: člen KR odpovědný za doktorské studium, pror. pro vědeckou činnost) (I.1, I.5)

 • Zajistíme inzerci na volná místa akademických pracovníků a postdoktorandů na kvalitních portálech. (pror. pro vědeckou činnost) (I.6, I.7)

 • Nastavíme ucelený systém podpory postdoktorandů na Univerzitě Karlově s důrazem na získávání zahraničních kandidátů. (odpovídá: pror. pro vědeckou činnost) (I.1, I.9)

 • Na základě dokončení a vyhodnocení pilotního běhu na vybraných fakultách připravíme systém hodnocení akademických pracovníků Univerzity Karlovy a zahájíme tvorbu navazujících fakultních pravidel hodnocení. (odpovídá: kvestor, kancléř) (I.10)

 • Uskutečníme první kolo hodnocení administrativních pracovníků rektorátu. (odpovídá: kvestor, kancléř) (I.10)

 • Přijmeme rámcový kariérní řád Univerzity Karlovy a odpovídající novelizaci vnitřního mzdového předpisu univerzity. (odpovídá: kvestor, kancléř) (I.11)

 • Zmapujeme aktuální situaci na fakultách v oblasti poskytování kurzů pedagogických dovedností a jejich zájem o toto vzdělávání. Na univerzitní úrovni připravíme kurzy rozšiřující stávající základní modul a navýšíme kapacity pro studenty doktorských studijních programů. (odpovídá: pror. pro studijní záležitosti, pror. pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti, člen KR odpovědný za doktorské studium) (I.3, I.12)

 • V rámci vzdělávání v manažerských dovednostech nabídneme fakultám a součástem vedle stávajícího uceleného kurzu (12 témat s dotací 80 hodin) jednotlivá témata jako samostatné kurzy a rozšíříme tuto nabídku také o kurzy v anglickém jazyce. (odpovídá: pror. pro studijní záležitosti) (I.12)

 • Zavedeme „onboardingové workshopy“ pro nové zaměstnance rektorátu, abychom je seznámili s fungováním a institucionální kulturou Univerzity Karlovy. (odpovídá: kvestor, kancléř) (I.12)

 • Zlepšíme stávající podporu studentů a zaměstnanců prostřednictvím workshopů zaměřených na slaďování osobního života a kariéry, workshopů, kurzů a kampaní s tématikou prevence negativních psychosociálních jevů (série workshopů Fit Student, kurzy Nevypusť duši aj.) či rozšíření nabídky kariérového poradenství v českém i anglickém jazyce. (odpovídá: pror. pro studijní záležitosti) (I.13)

 • Prostřednictvím možnosti podat přihlášku na Univerzitu Karlovu zdarma, mentoringu, kampaně na středních školách a dalších aktivit podpoříme uchazeče ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí a studenty se speciálními potřebami. (odpovídá: pror. pro studijní záležitosti) (I.13)

 • Jakožto nositel ocenění HR Excellence in Research Award vyhodnotíme dosavadní naplňování našeho akčního plánu pro dosažení souladu s principy Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků, na tomto základě připravíme plán prací pro následující tři roky a následně tyto dokumenty postoupíme Evropské komisi k posouzení. (odpovídá: kancléř) (I.14)

 • S cílem dále rozšířit a aktivizovat členskou základnu Klubu Alumni Univerzity Karlovy uskutečníme PR kampaně. (odpovídá: pror. pro evropskou problematiku, pror. pro studijní záležitosti) (I.15)

 • Připravíme strategii pro oslovování zahraničních absolventů a jejich zapojování do prezentace Univerzity Karlovy v zahraničí. (odpovídá: pror. pro evropskou problematiku, pror. pro studijní záležitosti) (I.15)


II. VÝZKUM SCHOPNÝ KONKURENCE NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI


 • Dopracujeme nový systém institucionálního financování tvůrčí činnosti na univerzitě účinný od roku 2022. (odpovídá: pror. pro vědeckou činnost) (II.1, II.2)

 • Stanovíme obory malé, unikátní a s potenciálem pro zlepšení a podpoříme je v rámci nového systému financování. (odpovídá: pror. pro vědeckou činnost) (II.2)

 • S cílem zkvalitnit institucionální zázemí pro rozvoj vědecké činnosti na Univerzitě Karlově podrobíme ucelené reflexi závěry a doporučení mezinárodních panelů zajišťujících univerzitní a národní hodnocení. (odpovídá: pror. pro vědeckou činnost) (II.3)

 • Na základě zkušeností s prvním cyklem mezinárodního posouzení kvality vědecké práce na univerzitě vyhodnotíme koncepci našeho systému, v případě potřeby novelizujeme Strategii hodnocení tvůrčí činnosti na Univerzitě Karlově a stanovíme pravidla pro sledování úrovně naší vědy mezi dvěma cykly hodnocení. (odpovídá: pror. pro vědeckou činnost) (II.3)

 • Připravíme program pro institucionální rozvoj vědních oborů pěstovaných na Univerzitě Karlově, který nahradí stávající programy PROGRES. (odpovídá: pror. pro vědeckou činnost, pror. pro tvůrčí a ediční činnost) (II.4)

 • Soutěž programu PRIMUS upravíme tak, aby byli ještě více zvýhodněni zahraniční uchazeči (či uchazeči s dlouhodobou mezinárodní zkušeností) o podporu nového či prodloužení stávajícího projektu. (odpovídá: pror. pro vědeckou činnost) (II.4)

 • V návaznosti na spuštění programu START modifikujeme činnost Grantové agentury Univerzity Karlovy tak, aby oba programy působily synergicky a tvořily ucelený systém podpory vědecké práce studentů. V případě novelizace zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací převádějící stávající účelové prostředky na specifický vysokoškolský výzkum pod institucionální prostředky na koncepční rozvoj výzkumné organizace zvážíme možnosti změny systému financování studentské vědy na Univerzitě Karlově. (odpovídá: člen KR odpovědný za rozvoj GAUK, pror. pro vědeckou činnost) (II.5)

 • Ve spolupráci s Technologickým centrem Akademie věd České republiky uspořádáme otevřené tematické workshopy zaměřené na psaní ERC grantů a Národní informační den. (odpovídá: pror. pro vědeckou činnost) (II.6)

 • Vytvoříme komunikační plán pro propagaci výsledků výzkumu Univerzity Karlovy ve veřejném prostoru. (odpovídá: řed. Centra pro přenos poznatků a technologií) (II.8, II.10)

 • Vytvoříme návrh univerzitního fondu na podporu transferových projektů ve fázi proof of concept. (odpovídá: řed. Centra pro přenos poznatků a technologií) (II.9)

 • V oblasti přenosu znalostí a technologií registrujeme pod značkou Univerzity Karlovy osm nových předmětů průmyslového vlastnictví, založíme dvě spin-off společnosti s účastí univerzity a uzavřeme dvě nové spolupráce s partnery z aplikační sféry. (odpovídá: řed. Centra pro přenos poznatků a technologií) (II.9)

 • Připravíme strategii rozvoje výzkumných infrastruktur včetně jejich financování a přehled sdílení jak těchto celků, tak i našich core facilities. (odpovídá: pror. pro vědeckou činnost) (II.10)

 • S cílem identifikovat možnosti, jak podpořit Citizen Science, zmapujeme aktivity našich pracovišť v této oblasti. (odpovídá: pror. pro vědeckou činnost) (II.10)

 • V návaznosti na zákonné požadavky týkající se ukládání výzkumných dat vzniklých při řešení projektů podporovaných z veřejných prostředků zpracujeme šablonu pro Data Management Plan a zajistíme odpovídající rozvoj depozitářů. (odpovídá: pror. pro vědeckou činnost, pror. pro tvůrčí a ediční činnost, řed. Ústřední knihovny) (II.10)

 • Vytvoříme workflow pro autoarchivaci výsledků vědecké činnosti v institucionálním repozitáři univerzity, zavedeme jej do praxe a následně vyhodnotíme jeho správnost a efektivitu. (odpovídá: pror. pro vědeckou činnost, pror. pro tvůrčí a ediční činnost, řed. Ústřední knihovny) (II.10)

 • Připravíme pracovní postup pro sběr informací o výdajích na publikační poplatky Open Access (odpovídá: pror. pro vědeckou činnost, pror. pro tvůrčí a ediční činnost, řed. Ústřední knihovny) (II.10)

 • Naše univerzitní Nakladatelství Karolinum pro své elektronické publikace ve větší míře využije formáty epub a mobi, navýší jejich počet v anglickém jazyce a zavede mezinárodní standardy pro strukturování metadat e-knih včetně tematického třídění. (odpovídá: pror. pro tvůrčí a ediční činnost řed. Nakladatelství Karolinum) (II.11)


III. VZDĚLÁVÁNÍ PRO BUDOUCNOST A VZDĚLÁVÁNÍ K BUDOUCNOSTI


 • V návaznosti na pilotní testování, které proběhlo v období let 2018-2020, spustíme druhou fázi testování systému průběžného hodnocení studijních programů, jenž spolu se systémem akreditací tvoří dva hlavní pilíře zajišťování kvality vzdělávací činnosti Univerzity Karlovy. Její součástí bude také postupné nastavení procesů, kterými budou implementovány výstupy metodicko-analytické platformy. (odpovídá: pror. pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti) (III.1)

 • Činnost metodicko-analytické platformy pro rozvoj kvality vzdělávací činnosti Univerzity Karlovy zahájíme ustavením týmu fakultních koordinátorů a sítě spolupracujících výzkumníků a odborníků. Mezi témata, kterými se platforma bude v prvním roce své činnosti věnovat, patří šetření kvality studia mezi studenty a analýza problematiky předčasných odchodů ze studia, resp. kurikul ve studijních programech. Výstupy platformy budou postupně implementovány do druhé fáze testování systému hodnocení kvality. (odpovídá: pror. pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti) (III.1)

 • Zorganizujeme další běh Kariérního dne Univerzity Karlovy. (odpovídá: pror. studijní záležitosti) (III.2)

 • Vytvoříme ucelený seznamu předmětů a kurzů s tématikou přenosu poznatků a technologií či podnikavostí a aktualizujeme vzdělávací program Management of Science and Innovations. (odpovídá: řed. Centra pro přenos poznatků a technologií) (III.2)

 • Práce na zjednodušení a zefektivnění systému uznávání formálního vzdělání získaného v zahraničí zahájíme mapováním dosavadní fakultní a dobré mezinárodní praxe s důrazem na elektronizaci budoucího řešení a přípravu ucelené metodiky využitelné pro celou univerzitu. (odpovídá: pror. studijní záležitosti) (III.7)

 • Pro rozvoj moderních a flexibilních forem vzdělávání na Univerzitě Karlově:

  • optimalizujeme provoz systému Moodle díky clusterování produkčních serverů, upgradu na vyšší verzi a automatizovanému provozu kurzů s vazbou na Studijní informační systém;

  • upgradujeme systém streamserverů;

  • vytvoříme databázi videozáznamů pro distanční výuku a zavedeme správu souborů ve formátu MP4;

  • provedeme pilotní testování nových nástrojů pro flexibilní formy výuky;

  • zajistíme uživatelskou podporu pro zapojení nástrojů MS365 do flexibilních forem výuky (vyšší počet školení, prezentace možností);

  • zabezpečíme propagaci a podporu pro nástroj MAHARA (testování instalace na Filozofické fakultě);

  • vybavíme virtuální zasedací místnost pro hybridní formu setkávání (část prezenčně a část videokonferenčně) akademických pracovníků;

  • zprovozníme virtuální VDI učebnu;

  • nastavíme základní schéma virtuální a blended mobility na univerzitě a vypracujeme přehlednou metodiku pro přípravu kurzů či programů obsahujících tyto typy mobilit.

  (odpovídá: pror. studijní záležitosti, řed. Ústřední knihovny, řed. Ústavu výpočetní techniky) (III.8)

 • Navýšíme počet hodin věnovaných kariérovému poradenství, osobnostní diagnostice a koučinku. (odpovídá: pror. pro studijní záležitosti) (III.9)

 • Na základě transformace dosavadních dílčích workshopů připravíme a studentům Univerzity Karlovy nabídneme ucelený studijní předmět s kreditovou dotací Kariérní start, jehož cílem je usnadnit studentům hledání zaměstnání, připravit je na působení v profesním životě a pomoci jim na počátku kariéry. (odpovídá: pror. pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti) (III.2, III.9)

 • Pro dosažení cíle ustavit ucelený systém uznávání předchozího učení, především neformálního (např. kurzy celoživotního vzdělávání), se v první fázi zaměříme na mapování možných přístupů, sdílení praktických zkušeností a dobré domácí i mezinárodní praxe a na zapojení tuzemských i zahraničních odborníků, zejména těch z aliance 4EU+. (odpovídá: pror. pro studijní záležitosti) (III.10)

 • Uskutečníme základní a pokročilá školení pro studenty a zaměstnance zaměřená na efektivní a poučené využívání elektronických informačních zdrojů. (odpovídá: řed. Ústřední knihovny UK) (III.11)

 • Uvedeme do pilotního provozu celouniverzitní služby Digitalizačního centra Ústřední knihovny Univerzity Karlovy. (odpovídá: řed. Ústřední knihovny UK) (III.11)

 • V oblasti moderního způsobu uložení a správy historických dokumentů Univerzity Karlovy a jejich on-line zpřístupňování pro flexibilní formy studia zejména v rámci společenskovědních oborů digitalizujeme čtyřicet pět tisíc stran archiválií, zajistíme jejich dlouhodobou ochranu i odpovídající správu v Archivním informačním systému a zpřístupníme je pro studenty, zaměstnance i širokou veřejnost. (odpovídá: řed. Ústavu dějin UK a Archivu UK) (III.12)


IV. INTERNACIONALIZACE JE KRITICKOU PODMÍNKOU KVALITY A KONKURENCESCHOPNOSTI


 • V rámci univerzitní aliance šesti předních evropských univerzit zejména:

  • ustanovíme skupinu 4EU+ Virtual Development Office, tj. projektových administrátorů, kteří spolu budou v pravidelném kontaktu s cílem podněcovat spolupráci v oblasti vědeckých projektů, podporovat vytváření společných vědeckých týmů, aktivně vyhledávat lokální i mezinárodní grantové příležitosti a poskytovat servis při psaní projektových žádostí;

  • implementujeme projekt TRAIN4EU+, jehož cílem je harmonizovat vědní politiky partnerských univerzit, určit oblasti, v nichž mohou postupovat společně, a sdílet dobré zkušenosti z oblasti lidských zdrojů, přenosu poznatků a technologií či Open Science;

  • poskytneme studentům, učitelům a vědcům naší univerzity metodickou a technologickou podporu pro uskutečňování virtuální mobility;

  • podpoříme vznik mezinárodních kurzů, workshopů a seminářů v oblasti celoživotního vzdělávání.

  (odpovídá: pror. pro evropskou problematiku, pror. pro vědeckou činnost, pror. studijní záležitosti) (IV.1)

 • V oblasti strategických partnerství:

  • podpoříme prostřednictvím finanční soutěže a tzv. Travel Fund setkávání pracovníků, jejichž cílem je iniciovat nové spolupráce a projekty,

  • posílíme četnost online přednášek předních učitelů a vědců z partnerských univerzit pro naše studenty,

  • zavedeme základní rámec vědecké spolupráce s University of St Andrews.

  (odpovídá: pror. pro zahraniční styky a mobilitu) (IV.2)

 • Vyhodnotíme přínos našich stávajících partnerství v regionech Severní Ameriky a Asie a identifikujeme prestižní univerzity, s nimiž zahájíme jednání o případném navázání užších vztahů. (odpovídá: pror. pro zahraniční styky a mobilitu) (IV.3)

 • Zakotvíme požadavky na jazykové kompetence ve vnitřním mzdovém předpisu a v systému hodnocení zaměstnanců. (odpovídá: kancléř) (IV.4)

 • Zajistíme plnou dvojjazyčnost pro všechny univerzitní soutěže o prostředky na vědeckou činnost. (odpovídá: pror. pro vědeckou činnost) (IV.4)

 • Zaměříme se na to, aby se počty účastníků přípravných programů organizovaných Ústavem jazykové a odborné přípravy vrátily na úroveň před přijetím protipandemických opatření. (odpovídá: řed. Ústavu jazykové a odborné přípravy) (IV.5)

 • Rozšíříme nabídku výuky metodiky češtiny jako cizího jazyka pro učitele o on-line živé semináře. (odpovídá: řed. Ústavu jazykové a odborné přípravy) (IV.5)

 • Alespoň čtyřmi cykly zahájíme vzdělávání zahraničních zdravotníků a pracovníků v sociálních službách v českém jazyce, aby byli připraveni ke vstupu na české pracoviště, a to i s využitím výuky v online platformách. (odpovídá: řed. Ústavu jazykové a odborné přípravy) (IV.5)

 • Služby, které pro fakulty a součásti zajišťuje Staff Welcome Centre, rozšíříme o poradenskou činnost a zastupování univerzity jako zaměstnavatele v zemích mimo Českou republiku při vyřizování odvodů a hlášení za zaměstnance. (odpovídá: kancléř) (I.6, IV.6)

 • Uvedeme web Staff Welcome Centra do plného provozu. (odpovídá: kancléř) (I.6, IV.6)

 • Pro zaměstnance Evropského centra zajistíme další vzdělávání. (odpovídá: pror. pro evropskou problematiku) (IV.7)

 • Posílíme informovanost našich studentů o možnostech výjezdů do zahraničí skrze rozhraní Charles Abroad a přidružené aktivity a budeme usilovat, aby se četnost mobilit navrátila na úroveň před přijetím protipandemických opatření, a to i s využitím virtuálních a blended forem mobility. (odpovídá: pror. pro zahraniční styky a mobilitu) (IV.8)

 • V rámci evropských univerzitních uskupení se zaměříme na posílení našeho zastoupení v řídicích orgánech, sdílení našich prestižních aktivit s partnery a na intenzivnější zapojení našich fakult do různých aktivit těchto sítí. (odpovídá: pror. pro evropskou problematiku) (IV.10)

 • Aktivně se zúčastníme série workshopů univerzit sdružených v League of European Research Universities a přidružené skupině Central European Universities k přenosu dobré praxe v oblasti otevřeného přístupu k vědeckým informacím či hodnocení vědy. (odpovídá: pror. pro evropskou problematiku) (IV.10)


V. JEDNOTA V ROZMANITOSTI – SPOJENI ZNAČKOU, SPOJENI PRINCIPY


 • V rámci třetí role zorganizujeme pro širokou veřejnost vzpomínkové akce, jako jsou Den vzniku samostatného československého státu (28. říjen), Den válečných veteránů (11. listopad), Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva (17. listopad), připomínka milénia od zavraždění sv. Ludmily. (V. 1), akce s aktuální tématikou v rámci projektu Česko! A jak dál? a další edukativní a osvětové kampaně, jako např. připomínka Dne proti obezitě. (odpovídá: pror. pro vnější vztahy) (V.1)

 • S cílem podpořit svobodnou veřejnou diskusi a přispět ke tříbení názorů zprovozníme nový zpravodajský portál Univerzity Karlovy s názorovou sekcí a na základě uzavřených memorand o partnerství s Českou televizí, Českým rozhlasem a Českou tiskovou kanceláří připravíme společné projekty. (odpovídá: pror. pro vnější vztahy) (V.1)

 • Zprovozníme webové stránky, kde představíme činnost Univerzity Karlovy v oblasti udržitelného rozvoje (studijní programy a předměty, kurzy celoživotního vzdělávání, vědecké a popularizační projekty, opatření v rámci provozu univerzity), a připravíme se na členství v národní nebo mezinárodní síti, která se zabývá touto tematikou. (odpovídá: člen KR pověřený koordinací aktivit v oblasti udržitelného rozvoje) (V.2)

 • Na základě zjištění současného stavu komunikace na osách pracoviště rektorátu, rektorát – fakulty a rektorát – externí subjekty připravíme strategii interní komunikace Univerzity Karlovy, definujeme vhodné nástroje pro její naplňování a jako první krok ji zavedeme do praxe uvnitř rektorátu. (odpovídá: pror. pro vnější vztahy) (V.3)

 • Pro lepší sdílení novinek uvnitř Univerzity Karlovy inovujeme náš online magazín Forum. (odpovídá: pror. pro vnější vztahy) (V.3)

 • Fotobanku Univerzity Karlovy na základě zkušeností s pilotním provozem dále rozvineme tak, aby byla využitelná pro všechny součásti a činnosti univerzity. (odpovídá: pror. pro vnější vztahy) (V.3)

 • Jako jeden z podkladů pro zpracování komplexní marketingové strategie univerzity připravíme marketingovou analýzu Univerzity Karlovy. (odpovídá: pror. pro vnější vztahy) (V.3)

 • Za účelem podpory pracovníků univerzity, kteří se zabývají projekty financovanými z Evropských strukturálních a investičních fondů, zprovozníme komunikační platformu pro otázky a odpovědi a zajistíme alespoň šest aktivit zaměřených na sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe z realizace projektů. (odpovídá: pror. pro rozvoj) (V.5)

 • Vytvoříme základní verzi interního informačního portálu Univerzity Karlovy a implementujeme odpovídající mobilní aplikaci. (odpovídá: kancléř) (V.5)

 • Do plného provozu pro celou univerzitu uvedeme aplikaci pro odstraňování duplicit při podávání žádostí o projekty a veřejné zakázky. (odpovídá: kvestor) (V.5)

 • Nalezneme nové případy transferu a technologií s potenciá lem komercializace. (odpovídá: řed. Centra pro přenos poznatků a technologií) (V.6)

 • Revidujeme současná fundraisingová nastavení a implementujeme systém Due Diligence. (odpovídá: kvestor, kancléř, pror. pro vnější vztahy) (V.8)

 • Založíme Nadační fond Univerzity. (odpovídá: kvestor, kancléř, pror. pro vnější vztahy) (V.8)

 • Uvedeme do praxe elektronické systémy pro evidenci a účtování tuzemských i zahraničních cestovních příkazů. (odpovídá: kvestor) (V.9)

 • Pro potřeby administrace institucionálního plánu pro rok 2021 a programu na podporu strategického řízení 2022-2025 zajistíme další rozvoj portálu Strategický plán rozvoje Univerzity Karlovy. (odpovídá: pror. pro rozvoj) (V.9)

 • V rámci rektorátu elektronizujeme procesy spojené s evidencí a inventurou majetku a zavedeme online sledování zakázek a přehledů hospodaření pro vedoucí jednotlivých útvarů. (odpovídá: kvestor) (V.9)

 • Vytvoříme kampus pro podporu kreativního a inovativního myšlení. (odpovídá: p. rektor, kancléř, řed. Centra pro přenos poznatků a technologií) (V.10)

 • Provedeme vyhodnocení stávajících rozvojových lokalit Univerzity Karlovy a prozkoumáme možnosti rozvoje v nových lokalitách ve vazbě na Územní plán hlavního města Prahy (Metropolitní plán). (odpovídá: pror. pro rozvoj) (V.11)

 • Zahájíme realizaci akcí zařazených v dokumentaci programu 133 220 a 133 240. (odpovídá: pror. pro rozvoj) (V.11)

 • Budeme pokračovat ve výstavbě kampusu Lékařské fakulty v Plzni (UniMeC II), v rekonstrukci a dostavbě areálu Fakulty sociálních věd v Jinonicích, v projektové přípravě kampusu Farmaceutické fakulty a Lékařské fakulty v Hradci Králové (MEPHARED 2), ve vyhodnocování dislokace pracovišť univerzity a v přípravných a projektových pracích pro akce zařazené v dokumentaci programu 133 220 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol a 133 240 Rozvoj a obnova materiálně technické základny lékařských fakult a pedagogické fakulty. (odpovídá: pror. pro rozvoj) (V.12)

 • Dokončíme projektové dokumentace pro Kampus Albertov a novou budovu Ústavu dějin Univerzity Karlovy a Archivu Univerzity Karlovy. (odpovídá: pror. pro rozvoj) (V.12)

 • V rámci modernizace kolejí a menz budeme rekonstruovat koleje Na Kotli (blok A4), Kajetánka (blok B) a Na Větrníku (blok IV, sociální zařízení a kuchyně K) a hledat dodatečné finanční zdroje pro rekonstrukce kolejí Švehlova a Hostivař se zajištěným stavebním povolením a kolej Jednota. (odpovídá: řed. Kolejí a menz) (V.12)

 • Pro strategické řízení Univerzity Karlovy a vytváření příslušných dokumentů vytvoříme základní metodiky po sběr dat z centrálních informačních systémů a pilotní Business Intelligence portál poskytující online statistické výstupy. (odpovídá: kancléř, řed. Ústavu výpočetní techniky) (V.13)

 • Dokončíme nové moduly Studijního informačního systému, které jsou určeny studentům. (odpovídá: řed. Ústavu výpočetní techniky) (V.13)

 • Spustíme novou platformu pro evidenci a vykazování mobilit. (odpovídá: řed. Ústavu výpočetní techniky) (V.13)

 • Pro systém elektronické spisové služby zajistíme integraci s klíčovými systémy pro správu dokumentů (dokončení rozhraní mezi ESSS a SIS za účelem automatického přenosu dat, nový nástroj pro evidenci a účtování tuzemských i zahraničních cestovních příkazů) a implementaci jmenného rejstříku a centrálního registru smluv Univerzity Karlovy. (řed. Ústavu výpočetní techniky) (V.13)

 • Zprovozníme nový integrovaný systém celouniverzitních knihovních služeb (konverze procesů, školení, pilotní provoz). (odpovídá: kvestor, řed. Ústřední knihovny) (V.13)

 • V oblasti ochrany osobních údajů implementujeme, s ohledem na rozvoj flexibilních forem vzdělávání, nová pravidla pro nakládání s audiovizuálními záznamy, vytvoříme metodiky pro sběr dat reflektující Obecné nařízení o ochraně osobních údajů a zajistíme soulad prvků eGovernance s nařízením GDPR a cyber-security. (odpovídá: kancléř) (V.13)
Poslední změna: 28. květen 2021 09:38 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Oddělení analýz a strategií
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám