Plán realizace SZ pro rok 2023

Plán realizace SZ UK pro rok 2023


Plán realizace strategického záměru pro rok 2023 (PDF)


 • Projednán Vědeckou radou 20. října 2022

 • Schválen Akademickým senátem 11. listopadu 2022

 • Schválen Správní radou 21. listopadu 2022


ÚVOD


Pro rok 2023, jenž je třetím rokem naplňování strategického záměru na léta 2021-2025, si Univerzita Karlova stanovila pět priorit, které shledává pro toto období mimořádně naléhavými:


 1. První se týká reformy doktorského studia spojené s požadavkem významného zvýšení stipendií studentů, kterou lze očekávat v důsledku přijetí novely zákona o vysokých školách. Univerzita Karlova proto zejména připraví nový systém financování, ukotví rámcové, oborově citlivé nároky na studenty a standardy školitele a ověří podobu systému hodnocení kvality studijních programů pro doktorské studium.

 2. Druhá se týká reflexe stávajícího systému programů na podporu vědy a přípravy návrhu jejich fungování od roku 2024 tak, aby byla ještě více podpořena kvalitní vědecká práce na univerzitě. To zahrnuje zejména návrh jejich financování, vyhodnocení prvního roku fungování programu Cooperatio, přípravu 3. kola programu UNCE a úpravu pravidel programu Primus tak, aby v ještě větší míře přitahoval vynikající talenty ze zahraničí.

 3. V oblasti vzdělávání čeká univerzitu vyhodnocení synergie mezi nedávno zavedeným systémem hodnocení studijních programů a systémem akreditací a případné úpravy tak, aby se oba systémy vzájemně doplňovaly a tvořily celek, který umožní všem relevantním aktérům soustředit se na koncepční a obsahové záležitosti, jak budou vymezeny v univerzitní strategii kvality vzdělávací činnosti.

 4. Prioritou vycházející ze současné environmentální, ekonomické i politické situace ovlivněné zejména změnou klimatu a válkou na Ukrajině, je hledání úspor a celkově udržitelného přístupu v oblasti energií.

 5. K hospodárnému zacházení se zdroji přispěje i další posilování elektronizace Univerzity Karlovy, zejména práce na dvou zásadních systémech – novém ekonomickém systému a novém studijním informačním systému, přičemž data dalších částí univerzitního informačního ekosystému budou v maximální možné míře s novými částmi synchronizována a integrována.


I. NEJLEPŠÍ LIDÉ DĚLAJÍ NEJLEPŠÍ UNIVERZITU


 • Pro rozvoj nadaných studentů a pro jejich zapojování do mezinárodních týmů ve větší míře využijeme zázemí, které nám skýtá aliance 4EU+, a to zejména díky:

  • účasti našich studujících na vzdělávacích aktivitách 4EU+ Flagships (např. case challenges, case competitions);

  • vyhodnocení pilotního kola 4EU+ studentských minigrantů, v rámci kterých jsou podpořeny projekty iniciující vědeckou spolupráci pregraduálních studentů a doktorandů (např. vědecké a vzdělávací konference organizované studujícími za účasti partnerů z aliance) s tím, že pokud se osvědčí, připravíme podobu systému minigrantů pro příští roky;

  • ustavení doktorandského fóra, které usnadní komunikaci mezi studenty a výzkumníky ze všech participujících univerzit.

  (odpovídá: pror. pro studijní záležitosti, pror. pro vědeckou činnost, členka kolegia rektorky pro 4EU+) (I.1, I.2, I.4, I.5)

 • V oblasti doktorského studia:

  • v návaznosti na komplexní reformu financování, kterou očekáváme na základě novelizace zákona o vysokých školách, připravíme nový systém financování doktorského studia na Univerzitě Karlově;

  • připravíme rámcové, oborově citlivé nároky na studenty a standardy školitele;

  • dopracujeme a pilotně ověříme systém hodnocení kvality studijních programů pro doktorské studium.

  (odpovídá: pror. pro vědeckou činnost, pror. pro koncepci a kvalitu vzdělávání, pror. pro strategickou spolupráci a rozvoj, pror. pro studijní záležitosti, člen kolegia rektorky pro strategie, analýzy a transfer) (I.3, I.4, I.5, III.1)

 • V rámci podpory, kterou nabízí CU Staff Welcome Centre, uzpůsobíme stávající služby, jež pomáhají zahraničním akademickým a vědeckým pracovníkům a jejich rodinám s integrací do komunity Univerzity Karlovy a do života v České republice (víza, ubytování, lékaři, nástup na univerzitu, kurzy českého jazyka aj.), aby byly lépe zacíleny podle individuálních potřeb, zavedeme vybrané prvky onboardingu a nově centralizujeme služby zajišťující administrativní řešení příjezdu a výjezdu zaměstnanců se souběžným pracovním poměrem v České republice a v zahraničí (povinné zákonné odvody). (odpovídá: členka kolegia rektorky pro sociální záležitosti a udržitelný rozvoj) (I.7)

 • Systém podpory postdoktorandek a postdoktorandů rozšíříme o rámec pro strukturovaný mentoring včetně nabídky pomoci při hledání vhodného mentora a o společný prostor v Kampusu Hybernská, kde se budou moci setkávat navzájem či s dalšími členy akademického společenství a uskutečňovat vzdělávací či jiné aktivity. (odpovídá: pror. pro vědeckou činnost) (I.1, I.7, I.9)

 • S cílem zajištění odpovídající metodické a další podpory vyhodnotíme nastavení pravidel kariérního rozvoje a s tím spojeného hodnocení akademických, vědeckých a případně administrativních pracovníků na jednotlivých fakultách a součástech univerzity. (odpovídá: paní rektorka, kvestor, pror. pro akademické kvalifikace, člen kolegia rektorky pro strategie, analýzy a transfer) (I.10, I.11)

 • V oblasti habilitačních a jmenovacích řízení provedeme hloubkovou analýzu doporučených hledisek hodnocení a připravíme příslušné opatření rektorky tak, aby se dále zvýšila kvalita a prestiž akademických hodností získaných na Univerzitě Karlově. (odpovídá: pror. pro akademické kvalifikace, pror. pro vědeckou činnost) (I.11)

 • Pomocí konzultací a školení podpoříme vedoucí pracovníky na akademických i správních pozicích tak, aby se zlepšovaly jejich kompetence v oblasti hodnocení, poskytování zpětné vazby a motivace zaměstnanců, což jim pomůže rozvíjet své týmy. (odpovídá: paní rektorka, kvestor, člen kolegia rektorky pro strategie, analýzy a transfer) (I.8, I.10, I.12)

 • V oblasti vzdělávání v manažerských dovednostech rozšíříme nabídku témat v anglickém jazyce a poskytneme systémové vzdělávání zejména vedoucím pracovníkům a jejich zástupcům. (odpovídá: člen kolegia rektorky pro rozvoj pedagogických kompetencí akademických pracovníků) (I.12)

 • V rámci dalšího vzdělávání našich zaměstnanců a studujících doktorských studijních programů se zaměříme na tvorbu systému vzdělávání v pedagogických dovednostech, zejména:

  • začleníme vzdělávání v oblasti pedagogických dovedností do předpisů, které se týkají kariérního postupu na univerzitě;

  • podpoříme rozvoj center pedagogických dovedností na fakultách;

  • nové lektory a akademické pracovníky, kteří se zapojí do rozvoje pedagogických dovedností, podpoříme konzultacemi, zajištěním materiálních i prostorových podmínek a finančně;

  • rozšíříme základní modul vzdělávání v pedagogických dovednostech v českém i anglickém jazyce a také navazující semináře;

  • v rámci didaktických přednášek zaměřených na podporu akademické integrity podpoříme užívání technických nástrojů pro kontrolu originality prací;

  • poskytneme v této oblasti možnost stáží na vybraných partnerských univerzitách;

  • vytvoříme nový vzdělávací portál a novou vizuální podobu platformy Paedagogium v českém i anglickém jazyce a posílíme propagaci její činnosti.

  (odpovídá: člen kolegia rektorky pro rozvoj pedagogických kompetencí akademických pracovníků) (I.12, III.2, III.8, III.10, IV.4, V.4)

 • V oblasti zlepšování sociálních podmínek a vyrovnávání příležitostí:

  • provedeme šetření a analýzy, které se zaměří na hlavní témata vzešlá z auditu rovných příležitostí na Univerzitě Karlově (např. analýza nabídky a cílových skupin zaměstnaneckých benefitů a čerpání prostředků ze sociálního fondu na jednotlivých součástech s cílem předložit návrh sjednocení podmínek v těch případech, kde by měla existovat táž praxe v rámci celé univerzity, či analýza podmínek a možností čerpání tvůrčího volna s cílem zlepšit dostupnost a využívání tohoto institutu);

  • v rámci mobilit rozvineme servis pro studenty se speciálními potřebami a potvrdíme naše členství v platformě Evropské komise InclusiveMobility;

  • zřídíme cenu za přínos k rovným příležitostem.

  (odpovídá: členka kolegia rektorky pro sociální záležitosti a udržitelný rozvoj, pror. pro zahraniční záležitosti) (I.8, I.11, I.13, IV.8)

 • Vypracujeme novou strategii pro Klub Alumni a práci s našimi absolventy i pro rozvoj Nadačního fondu Univerzity Karlovy a posílíme medializaci těch alumni, kteří působí v úspěšných firmách nebo ve významných pozicích ve státní správě a veřejných funkcích. (odpovídá: členka kolegia rektorky pro sociální záležitosti a udržitelný rozvoj, pror. pro vnější vztahy) (I.15, V.6)


II. VÝZKUM SCHOPNÝ KONKURENCE NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI


 • S cílem dále rozvíjet vědeckou spolupráci revidujeme přehled klíčových vědních oblastí, Major Research Areas, i s ohledem na výstupy z uskutečněného hodnocení vědy na Univerzitě Karlově a aktivity univerzity v rámci aliance 4EU+. (odpovídá: pror. pro vědeckou činnost) (II.1)

 • Aktualizujeme opatření rektora o hodnocení tvůrčí činnosti na Univerzitě Karlově, sestavíme mezinárodní grémium, které bude celý proces řídit, shromáždíme základní údaje, jež budou do hodnocení vstupovat, a uskutečníme další přípravné práce tak, aby od roku 2024 mohl začít další cyklus hodnocení tvůrčí činnosti na Univerzitě Karlově. (odpovídá: pror. pro vědeckou činnost) (II.3)

 • V oblasti našich institucionálních programů na podporu vědy:

  • připravíme návrh jejich financování od roku 2024;

  • vyhodnotíme první rok fungování programu Cooperatio a následně jej aktualizujeme tak, aby součástem Univerzity Karlovy lépe umožňoval uskutečňovat strategii rozvoje vědy s ohledem na specifika jednotlivých vědních disciplín;

  • připravíme 3. kolo programu UNCE;

  • upravíme pravidla programu Primus tak, aby se i nadále dařilo získávat vynikající talenty ze zahraničí (zvýhodnění za absolvované zahraniční stáže, upřednostnění zahraničních zájemců) a aby se současně snížila jejich byrokratická zátěž.

  (odpovídá: pror. pro vědeckou činnost) (II.4)

 • S cílem zvyšování naší úspěšnosti v mezinárodních grantových soutěžích:

  • ve spolupráci s dalšími českými vysokými školami dokončíme vytváření institucionálního zázemí Expertní skupiny na podporu žadatelů ve výzvách ERC;

  • budeme ve spolupráci se školiteli individuálně pracovat s výjimečně nadanými studenty doktorského studia tak, aby perspektivně podali žádost o ERC grant;

  • zapojíme se do nově vznikající České asociace manažerů a administrátorů ve výzkumu CZARMA, která má být platformou pro sdílení zkušeností, know-how a dobré praxe pro další profesní rozvoj pracovníků v oblasti řízení a administrace výzkumu a přispět k rozvoji a kultivaci českého i evropského výzkumného prostoru.

  (odpovídá: člen kolegia rektorky pro ERC a další nástroje rozvoje vědecké činnosti, pror. pro vědeckou činnost) (II.6, I.1, I.4, IV.7)

 • V rámci Asociace výzkumných univerzit pozvedneme spolupráci zapojených škol na takovou úroveň, abychom se mohli více podílet na tvorbě strategických rozhodnutí týkajících se vysokého školství (např. reforma doktorského studia, rozvoj a sdílení výzkumných infrastruktur, hodnocení vědy a výzkumu, přenos vědeckých výsledků a nových technologií do praxe či mezinárodní spolupráce). (odpovídá: pror. pro vědeckou a tvůrčí činnost, pror. pro strategickou spolupráci a rozvoj) (II.7)

 • Prezentaci a uplatňování vynikajících výsledků našeho výzkumu podpoříme zejména tím, že:

  • připravíme a zveřejníme celouniverzitní databázi mediálně zdatných a zkušených expertek a expertů (v české i anglické verzi);

  • využijeme potenciál Kampusu Hybernská a dceřiné společnosti univerzity Charles University Innovations Prague a.s. pro zviditelnění společenského přínosu vědeckých výstupů a inovací, přičemž podpoříme potenciál humanitních a společenskovědních oborů;

  • vytvoříme koncept CU Young PI Forum, kde budou mezi sebou začínající vědečtí pracovníci sdílet svoje zkušenosti např. ze zahraničního působení, z účasti na zahraničních vědecko-výzkumných projektech apod.

  (odpovídá: pror. pro vnější vztahy, pror. pro vědeckou činnost, člen kolegia rektorky pro strategie, analýzy a transfer) (II.8, I.1)

 • Dokončíme přenastavení ekosystému realizujícího přenos poznatků a technologií do praxe na Univerzitě Karlově s důrazem na vysokou kvalitu poskytovaných služeb a dořešíme otázku vykazování příjmů z transferu. (odpovídá: člen kolegia rektorky pro strategie, analýzy a transfer) (II.9)

 • Začneme naplňovat strategii mezisektorové spolupráce reflektující aktuální vývoj národní i celoevropské diskuse ke spolupráci akademického a dalších sektorů, a to i s cílem prověřit stanovené principy a možnosti realizace spoluprací v praxi, včetně sledování dopadu výsledků výzkumu. (odpovídá: pror. pro strategickou spolupráci a rozvoj, člen kolegia rektorky pro strategie, analýzy a transfer) (II.9)

 • Zajistíme takové podmínky pro všech pět projektů špičkových vědeckých institutů, ustavených formou konsorcia nejlepších vědeckých pracovišť v České republice v programu EXCELES, aby jejich realizace probíhala ve vysoké míře kvality a aby byly integrální součástí vědeckého života Univerzity Karlovy. (odpovídá: pror. pro vědeckou činnost) (II.10, II.1)

 • Aktivně se zapojíme do vzniku národního systému v oblasti otevřené vědy, připravíme náš univerzitní systém a propojíme jej s celostátním. Za těmito účely posílíme personální zázemí včetně nových pracovních pozic (např. data stewardi). Pro studenty doktorského studia připravíme ve spolupráci s partnery z aliance 4EU+ tréninkové workshopy a semináře pro seznámení se s Open Access publikováním. (odpovídá: člen kolegia rektorky pro rozvoj pedagogických kompetencí akademických pracovníků, člen kolegia rektorky pro eGovernment a bezpečnost) (II.10)

 • Pro zajištění co nejlepší viditelnosti publikací Nakladatelství Karolinum budeme užívat mezinárodní metadatový formát ONIX. V rámci anglického programu nastavíme možnosti tisku na přání „Print on Demand“ pro celosvětovou distribuci. (odpovídá: pror. pro akademické kvalifikace) (II.11)


III. VZDĚLÁVÁNÍ PRO BUDOUCNOST A VZDĚLÁVÁNÍ K BUDOUCNOSTI


 • S cílem podpořit další rozvoj kvality našich studijních programů:

  • na základě dosavadních zkušeností se systémem hodnocení studijních programů vyhodnotíme jeho synergii se systémem akreditací a případně navrhneme úpravy tak, aby se vzájemně doplňovaly a tvořily celek, který v rámci jednotlivých studijních programů sleduje ty parametry vzdělávací činnosti, jejichž rozvoj považuje Univerzita Karlova za klíčový;

  • kodifikujeme a zavedeme do praxe novou podobu systému hodnocení studijních programů (novelizace příslušných ustanovení vnitřního předpisu Pravidla systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality a navazujících opatření rektora, precizování sběru a zpracování dat včetně dat z celouniverzitních šetření, jež slouží jako základní podklad, o který se hodnocení opírá);

  • v rámci univerzity otevřeme diskusi, jak v kontextu hodnocení studijních programů dále rozvíjet fakultní hodnocení výuky studujícími a jak jej inovovat po stránce metodické i technické tak, aby co nejlépe přispívalo ke zvyšování kvality studijních programů;

  • zahájíme přípravu univerzitní strategie kvality vzdělávací činnosti, jež kromě jiného zahrne témata, jako jsou internacionalizace vzdělávání, postavení profesně zaměřených studijních programů, zapojení odborníků z praxe do výuky či koncepční podpory studijních programů připravujících odborníky pro společensky potřebné profese, resp. těch, které jsou v mezinárodním kontextu jedinečné či perspektivní;

  • připravíme návrh předpisu (či metodiky) kodifikujícího základní parametry společných mezinárodních studijních programů (definice, požadavky na smluvní dohodu, varianty vydávaných diplomů či možnosti akreditačních řešení);

  • na základě systemizace celouniverzitních šetření uskutečníme pilotní běh průzkumů mezi uchazeči, studenty (včetně těch, kteří odešli ze studia předčasně) a absolventy v nové podobě.

  (odpovídá: pror. pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti, člen kolegia rektorky pro strategie, analýzy a transfer) (III.1, III.2, III.3, III.4, III.5, III.6, III.9)

 • V oblasti posilování sepětí našeho vzdělávání s praxí nabídneme pregraduálním studentům a doktorandům vzdělávací aktivity zaměřené na rozvoj podnikavosti a kreativity, navrhneme možnosti, jak rozšířit tuto agendu o mentoringový program založený na spolupráci s vnějšími partnery, a vytvoříme webovou stránku zastřešující kariérní služby na univerzitě včetně nabídek praxí a stáží od partnerů z aplikační sféry. (odpovídá: členka kolegia rektorky pro sociální záležitosti a udržitelný rozvoj, člen kolegia rektorky pro strategie, analýzy a transfer) (III.2, III.6)

 • Pro potřeby uznávání i nadále zajistíme přístup do mezinárodní databáze Ecctis, centrální správu Režimu student a pokračování spolupráci s Ministerstvem vnitra při nahlašování osob s vízovou povinností. (odpovídá: pror. pro studijní záležitosti) (III.7)

 • V reakci na zájem studujících o doplnění výuky o vizuální výukové materiály vytvoříme novou, moderní a uživatelsky přívětivou platformu pro zpřístupňování videozáznamů Univerzity Karlovy a integrujeme ji do celouniverzitního systému e-learningu. (odpovídá: člen kolegia rektorky pro rozvoj pedagogických kompetencí akademických pracovníků) (III.8)

 • Pro zvýšení šance studujících na dokončení studia:

  • připravíme návrh pilotního programu pro studenty středních škol cílícího na propojení studijní nabídky, informační a poradenské péče o uchazeče a studenty a diagnostiky studijních a kariérových předpokladů;

  • v rámci cyklu Fit & Smart propojíme studenty cizojazyčných studijních programů se studenty v českém jazyce, abychom posílili jejich integraci do akademického společenství univerzity, a v obsahu seminářů zohledníme aktuální témata, jejichž včasným podchycením je možno předejít komplikacím v průběhu studia;

  • s cílem prevence a včasné pomoci při syndromu vyhoření a budování duševní resilience uskutečníme kurzy psychické odolnosti, zorganizujeme Den duševního zdraví, představíme nový studentský peer program, jehož cílem je podpora studujících se zvýšeným rizikem rozvoje duševních onemocnění, a aktualizujeme seznam návazných služeb poskytovaných neziskovými organizacemi.

  (odpovídá: členka kolegia rektorky pro sociální záležitosti a udržitelný rozvoj) (III.9)

 • Vytvoříme vnitřní univerzitní systém vzdělávání formou tzv. microcredentials a rozpracujeme návrh mechanismů jejich uznávání. (odpovídá: pror. pro studijní záležitosti, člen kolegia rektorky pro rozvoj pedagogických kompetencí akademických pracovníků) (III.8, III.10, IV.1)

 • Nabídku celoživotního vzdělávání rozšíříme o nový kurz zaměřený na získání odborných znalostí a dovedností pro zájemce o pracovní místa v orgánech a institucích Evropské unie. (odpovídá: člen kolegia rektorky pro rozvoj pedagogických kompetencí akademických pracovníků) (III.2, III.8, III.10, IV.1)

 • V rámci cíle vytvořit jednotný systém služeb Knihovny Univerzity Karlovy:

  • zprovozníme nový modul Database Search a toto vyhledávání integrujeme do jednotného rozhraní UKAŽ;

  • implementujeme univerzitní repozitář vydavatelské činnosti jakožto jednotné místo pro ukládání a zpřístupňování dokumentů vydávaných našimi nakladatelstvími a součástmi;

  • didaktickými přednáškami zaměřenými na akademickou integritu podpoříme užívání technických nástrojů pro kontrolu originality prací.

  (odpovídá: člen kolegia rektorky pro rozvoj pedagogických kompetencí akademických pracovníků) (III.11, III.12)


IV. INTERNACIONALIZACE JE KRITICKOU PODMÍNKOU KVALITY A KONKURENCESCHOPNOSTI


 • V alianci 4EU+ se zaměříme zejména na:

  • zapojování nově přistoupivší Université de Genève do stávajících aktivit aliance;

  • pilotní ověření institutu 4EU+ Chairs, jehož cílem je konsolidovat existující či ustavit nové výzkumné týmy z alespoň dvou členských univerzit a přispívat k rozvoji vzdělávací i tvůrčí činnosti (podíl na kurzech na hostitelských univerzitách formou přednášek i seminářů, tvorba společných vzdělávacích modulů nebo programů, transformace výukových metod, příprava letních nebo zimních škol, vedení vědecko-výzkumné skupiny či týmu, využívání sdílené výzkumné infrastruktury, organizace high-level konferencí) v rámci aliance;

  • rozpracování politiky multilingualismu včetně využívání a výuky jazyků zemí, v nichž sídlí jednotlivé univerzity;

  (odpovídá: pror. pro zahraniční záležitosti, členka kolegia rektorky pro 4EU+) (IV.1)

 • Rozvineme nové typy mobilit (virtuální, blended a krátkodobá) a nalezneme pro ně zakotvení v rámci univerzitního systému. (odpovídá: pror. pro zahraniční záležitosti) (IV.1, IV.8)

 • V rámci zlepšování procesního nastavení systému mezinárodních mobilit budeme pokračovat v digitalizaci agend, a to primárně v rozsahu iniciativy Erasmus without Paper, kde je cílem digitalizace procesu výjezdových i příjezdových mobilit. V případě mobility zaměstnanců pak navážeme digitalizací nominačního procesu a digitální evidencí veškeré zaměstnanecké mobility. (odpovídá: pror. pro zahraniční záležitosti, člen kolegia rektorky pro eGovernment a bezpečnost) (IV.1)

 • V oblasti partnerství se zaměříme na rozšiřování spolupráce s partnerskými univerzitami ze Severní Ameriky a Asie a na to, aby se např. díky propojení grantových útvarů jednotlivých univerzit zvýšil počet našich fakult a vědeckých týmů, které jsou zapojeny do těchto typů spolupráce. Zároveň budeme pokračovat v rekognoskaci potenciálních partnerů z regionu Latinské Ameriky, jako dalšího dynamicky se rozvíjejícího systému vysokého školství, na základě diskuse s fakultami o jejich prioritách a existující spolupráce i v souladu se strategiemi Evropské unie a partnerských evropských univerzit vůči tomuto regionu (např. v rámci Coimbra Group Working Group Latin America) (odpovídá: pror. pro zahraniční záležitosti) (IV.2, IV.3)

 • Nabídku vzdělávacích aktivit, kterou zajišťuje Ústav jazykové a odborné přípravy, přizpůsobíme proměněnému spektru zájemců, díky nadační podpoře uskutečníme programy pro absolventy ukrajinských středních škol. (odpovídá: pror. pro zahraniční záležitosti) (IV.5)

 • Zintenzivníme naši činnost v rámci pracovních skupin Coimbra Group, platformy LERU-CE7 a projektů European University Foundation i s cílem zvýšit počet a úspěšnost našich žádostí o projekty Erasmus+. (odpovídá: pror. pro zahraniční záležitosti) (IV.10)

 • Na základě podepsaného memoranda rozběhneme spolupráci v rámci Eastern Partnership a podnítíme vytvoření speciálního fondu na podporu vědecko-výzkumných aktivit. (pror. pro zahraniční záležitosti) (IV.10)


V. JEDNOTA V ROZMANITOSTI – SPOJENI ZNAČKOU, SPOJENI PRINCIPY


 • Uskutečníme či medializujeme akce související s významnými výročími a událostmi, jako například jsou vznik samostatné České republiky a její přijetí za člena Organizace spojených národů, 75. výročí nástupu komunistické totality v Československu, 150. výročí narození Jana Jánského, výročí souhlasu se vstupem země do NATO, nedožité 75. narozeniny Jana Palacha, 55. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968 či přijetí Maastrichtské smlouvy. (odpovídá: pror. pro vnější vztahy) (V.1)

 • Zahájíme provozní fázi projektu DIDAKTIKON, jehož jedním z hlavních cílů je zavádění inovací ve vzdělávání na území Prahy a popularizace oborů pěstovaných na Univerzitě Karlově (zejména připravujících budoucí učitele). (odpovídá: pror. pro vnější vztahy) (V.1, V.5, V.6)

 • Etablujeme dobrovolnické centrum Univerzity Karlovy jakožto zázemí pro zájemce o tento typ činnosti. (odpovídá: členka kolegia rektorky pro sociální záležitosti a udržitelný rozvoj) (V.1, V.6)

 • S ohledem na udržitelný rozvoj a šetření nákladů se zaměříme na hledání úspor a celkově udržitelného přístupu v oblasti energií. (odpovídá: kvestor) (V.2, V.8)

 • Dopracujeme strategii udržitelného rozvoje Univerzity Karlovy, v rámci projektu University leaders in SDG posílíme spolupráci v této oblasti mezi českými vysokými školami a v rámci univerzity aktivizujeme příslušné části fakult a dalších součástí, které doposud nebyly zapojeny do celouniverzitního řešení agendy udržitelného rozvoje ve všech jeho aspektech (akademický, vědecký, rozvojový a jiný potenciál). (odpovídá: členka kolegia rektorky pro sociální záležitosti a udržitelný rozvoj) (V.2)

 • Provedeme výzkum chápání a vnímání značky Univerzity Karlovy v cílové skupině uchazečů o studium a jejich rodičů. (odpovídá: pror. pro vnější vztahy) (V.3)

 • Do procesů univerzity budeme implementovat závěry získané z analýz týkajících se interní komunikace, které byly zpracovány na základě šetření mezi fakultami, dalšími součástmi a pracovišti rektorátu. (kancléř) (V.3, V.5)

 • Rozšíříme využívání elektronických nástrojů pro sdílení vzorových dokumentů k přípravě a realizaci projektů. (odpovídá: pror. pro strategickou spolupráci a rozvoj, člen kolegia rektorky pro strategie, analýzy a transfer) (V.5)

 • Pro naplňování třetí role Univerzity Karlovy:

  • vytvoříme soubor příkladů dobré praxe v oblasti přenosu poznatků a technologií do praxe shrnující a propagující úspěšné případy s cílem podpořit akceleraci těchto aktivit na univerzitě i v národním kontextu;

  • analytický tým naší dceřiné společnosti využijeme pro vyhledávání společensky uplatnitelných řešení a následně pro ně prostřednictvím matchmakingové platformy „TechZone” nalezneme relevantní externí partnery.

  (odpovídá: člen kolegia rektorky pro strategie, analýzy a transfer) (V.6, V.10)

 • Na základě široké univerzitní diskuse dospějeme ke shodě na principech financování Univerzity Karlovy pro následující období, jejichž hlavními pilíři budou víceletý výhled, stabilita financování a podpora aktivit a ukazatelů kvality, které směřují k naplňování cílů Strategického záměru univerzity. (odpovídá: paní rektorka, kvestor, člen kolegia rektorky pro strategie, analýzy a transfer) (V.7)

 • Zformulujeme strategii pro systémové využívání prostředků Nadačního fondu Univerzity Karlovy a přizpůsobíme jí výzvy pro čerpání prostředků. (odpovídá: kancléř) (V.8)

 • V oblasti posilování elektronizace univerzity: (V.9, V.12, V.13, I.6)

  • vybereme dodavatele nového ekonomického systému a zahájíme jeho implementaci, včetně postupného zavedení jednotné ekonomické metodiky (sjednocení číselníků, postupy evidence majetku a další vybrané procesní postupy) (odpovídá: pror. pro informační technologie, kvestor, člen kolegia rektorky pro eGovernment a bezpečnost);

  • v rámci nového studijního informačního systému zprovozníme moduly pro zápis do předmětů, žádosti a ubytovací a sociální stipendia (odpovídá: pror. pro informační technologie);

  • uskutečníme business a IT analýzy dalších modulů a provedeme úpravy vyvolané přijetím zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci (DEPO) (odpovídá: pror. pro informační technologie, člen kolegia rektorky pro eGovernment a bezpečnost);

  • v návaznosti na ustavení specializovaného pracoviště v rámci Ústavu výpočetní techniky budeme pokračovat v celouniverzitním nasazování cloudových služeb Microsoft 365 (odpovídá: pror. pro informační technologie);

  • zahájíme implementaci struktur, importního rozhraní a synchronizace dat dalších částí informačního systému univerzity do datového skladu a provedeme analýzu možnosti integrování výstupů/reportů z datového skladu do nového studijního informačního systému (odpovídá: pror. pro informační technologie);

  • dokončíme implementaci nového informačního systému pro habilitační a jmenovací řízení (odpovídá: pror. pro informační technologie);

  • zahájíme práce na upgrade systému pro elektronickou pasportizaci nemovitého majetku a implementaci systému Building Information Modelling (odpovídá: pror. pro informační technologie, člen kolegia rektorky pro eGovernment a bezpečnost);

  • v pilotním provozu ověříme novou aplikaci, která umožní administrovat výběrová řízení na pracovní pozice (zadávání inzerce volných pozic a vlastní výběrové řízení na univerzitě v jednotném formátu a se všemi podstatnými náležitostmi, vyhodnocování písemných materiálů kandidátů, komunikace s uchazeči, hlasování výběrových komisí) (odpovídá: pror. pro informační technologie, člen kolegia rektorky pro eGovernment a bezpečnost);

  • upravíme aplikaci SPR UK tak, aby umožňovala každoroční průběžné i závěrečné vyhodnocování naplňování Programu na podporu strategického řízení Univerzity Karlovy a spustíme databázi projektových žádostí a projektů, která sníží administrativní zátěž při přípravě a realizaci projektů financovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů a Národního plánu obnovy. (odpovídá: pror. pro informační technologie)

 • Posílíme vnitřní řízení rozvojových investičních i dislokačních aktivit a etablujeme platformu pro podporu rozhodování na centrální úrovni s vazbou na národní programy, správu majetku a řízení prioritních akcí. (odpovídá: pror. pro strategickou spolupráci a rozvoj) (V.11)

 • Dokončíme a uvedeme do provozu univerzitní minikampus Fakulty sociálních věd v Jinonicích, zahájíme výstavbu minikampusů v Hradci Králové (MEPHARED 2), na Albertově (Biocentrum) a v Motole (multifukční budova 2. lékařské fakulty), resp. rekonstrukci objektů Filozofické fakulty v Opletalově ulici, objektů Pedagogické fakulty v ulici Rettigové a objektu Evangelické teologické fakulty v Černé ulici. (odpovídá: pror. pro strategickou spolupráci a rozvoj) (V.12)

 • V oblasti bezpečnosti:

  • na základě analýzy stanovíme seznam rizikových studijních programů a výzkumných projektů a navrhneme opatření ke zmírnění působení cizí moci na univerzitě; jednotlivé rizikové faktory a oblasti v dané problematice budeme aktualizovat v návaznosti na evropskou i českou legislativu;

  • zavedeme e-learning pro zaměstnance v oblasti institucionální odolnosti (protivlivového působení) a kybernetické bezpečnosti;

  • v návaznosti na přijetí strategie kybernetické bezpečnosti 2022+ implementujeme některé z technologií skenu zranitelností a minimálně pět dalších bezpečnostních politik jako součást systému řízení bezpečnosti informací;

  • dokončíme komplexní analýzu měkkých cílů na univerzitě.

  (odpovídá: člen kolegia rektorky pro eGovernment a bezpečnost) (V.13)
Poslední změna: 22. listopad 2022 15:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Oddělení analýz a strategií
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám