Přehled běžících řízení

Habilitační řízení probíhající na UK

Následující tabulka obsahuje přehled aktuálně běžících habilitačních řízení na UK k 1. dubnu 2021.


Příjmení

Jméno

Tituly

Fakulta

Obor

Zaměstnavatel

Zahájení řízení

Anatolyev

Stanislav

Ph.D.

Fakulta sociálních věd

ekonomické teorie

CERGE

01.06.20

Angerová

Yvona

MUDr., Ph.D.

Fakulta tělěsné výchovy a sportu

kinantropologie

Klinika rehabilitačního lékařství 1.LF UK a VFN

25.08.20

Augustovičová

Lucie

Ing., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - teoretická fyzika

KCHFO MFF UK

22.07.20

Bouma

David

ThLic., Th.D.

Katolická teologická fakulta

katolická teologie

Katedra fundamentální a dogmatické teologie KTF UK

06.01.21

Brisku

Adrian

Ph.D.

Fakulta sociálních věd

moderní dějiny

FSV UK; Anglo-American University Prague; Ilia University Tbilisi

24.11.19

Brodec

Jan

JUDr., Ph.D.

Právnická fakulta

mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu

PF UK

20.12.20

Březinová

Helena

Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

germánské literatury

Ústav germánských studií FF UK

18.12.20

Bulíček

Miroslav

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

matematika - matematická analýza

MÚ MFF UK

05.06.19

Čermáková

Pavla

MUDr., Ph.D.

3. lékařská fakulta

hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie

Klinika psychiatrie a lékařské psychologie 3.LF UK

20.05.20

Černý

Robert

Mgr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

zoologie

PřF UK

27.07.20

Činátl

Kamil

Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

české dějiny

Ústav českých dějin FF UK

26.09.19

Čurila

Karol

MUDr. Ing., Ph.D.

3. lékařská fakulta

kardiologie

Kardiologická klinika 3.LF UK a FNKV

30.08.20

Chlan

Vojtěch

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika kondenzovaných látek

KFNT MFF UK

22.06.20

Chlebek

Jakub

PharmDr., Ph.D.

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

farmakognosie

Katedra farmaceutické botaniky FaF UK

10.09.20

Chromý

Jan

Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

český jazyk

Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK

01.08.19

Coufalík

Pavel

RNDr., Ph.D.

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

analytická chemie

Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i.

22.01.21

Cúth

Marek

Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

matematika - matematická analýza

KMA MFF UK

05.12.19

Damohorská

Pavl

ThDr., Th.D.

Husitská teologická fakulta

teologie

HTF UK

19.01.21

Dosedlová

Jaroslava

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

klinická psychologie

Psychologický ústav FF MU

11.05.19

Doudaki

Vagia

Ph.D.

Fakulta sociálních věd

mediální a komunikační studia

FSV UK

24.01.19

Dušek

Petr

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

neurologie

Neurologická klinika 1.LF UK a VFN Praha

09.12.20

Fabbrizio

Allesandro

dr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

geologie

PřF UK

14.01.20

Feldmann

Andreas Emil

Dr.

Matematicko-fyzikální fakulta

informatika - teoretická informatika

KAM MFF UK

14.12.20

Filková

Mária

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

Revmatologická klinika 1.LF UK a Revmatologický ústav

15.06.20

Franeková

Janka

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

Ústav imunologie a klinické biochemie 3.LF UK; IKEM

10.06.20

Fučíková

Milena

Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

románské literatury

Katedra francouzského jazyka a literatury PedF UK

19.03.19

Fulín

Petr

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

ortopedie

Ortopedická klinika 1.LF a FN Motol

10.06.20

Gallus

Petr

Mgr., Ph.D.

Evangelická teologická fakulta

evangelická teologie

ETF UK

05.01.21

Galovcová

Ingrid

JUDr., Ph.D.

Právnická fakulta

trestní právo, kriminalogie a kriminalistika

PF UK

25.05.20

Girman

Peter

MUDr., Ph.D.

3. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

Klinika diabetologie IKEM

09.03.20

Goetz

Michal

MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

psychiatrie

Dětská psychiatrická klinika 2.LF UK a FN Motol

12.05.20

Golec

Martin

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

archeologie

Katedra historie UP Olomouc

14.12.20

Guňka

Igor

MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

chirurgie

FN HK

01.12.20

Hanuš

Jan

Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika molekulárních a biologických struktur

KMF MFF UK

13.01.21

Hauer

Lukáš

MUDr. et MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

stomatologie

Stomatologická klinika LF UK a FN Plzeň

30.01.20

Heger

Zbyněk

Mgr.,  Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

biochemie

Mendelova univerzita v Brně; Vysoké učení technické v Brně

05.03.20

Hnětýnková

Iveta

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

matematika - matematické modelování a numerická matematika

KNM MFF UK

12.07.19

Hofman

Jakub

RNDr., Ph.D.

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

humánní a veterinární farmakologie

Katedra farmakologie a toxikologie FaF UK

02.11.20

Hoksza

David

RNDr., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

informatika - softwarové systémy

KSI MMF UK

23.09.19

Holečková

Irena

MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

neurologie

Neurologická klinika FN Plzeň

11.02.20

Horák

Miroslav

RNDr. Mgr., Ph.D.

Fakulta humanitních studií

sociální a kulturní antropologie

Ústav jazykových a kulturních studií FRZMS MU Brno

30.09.20

Hrubý

Martin

Mgr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

makromolekulární chemie

VŠCHT; UK; Ústav makromolekulární chemie AVČR,v.v.i.

29.08.19

Hubička

Jan

Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

informatika - teoretická informatika

KAM MFF UK

30.09.19

Jakoubková Budilová

Lenka

Mgr., Ph.D.

Fakulta humanitních studií

sociální a kulturní antropologie

Ústav etnologie FF UK

21.01.21

Janíčková Žďárská

Denisa

MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

Interní klinika 2.LF UK a FN Motol

11.02.20

Jehlička

Petr

RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

sociální geografie a regionální rozvoj

Geografický ústav PřF MU Brno

18.05.20

Jirsa

Jakub

Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

filozofie

FF UK

23.07.20

Kaiser

Radek

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

neurochirurgie

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Praha

10.06.20

Kala

Vítězslav

Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

matematika - algebra, teorie čísel a matematická logika

KA MFF UK

27.01.20

Kalivodová

Eva

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

translatologie

Ústav translatologie FF UK

23.05.17

Kapička

Marek

Ph.D.

Filozofická fakulta

ekonomické teorie

CERGE UK; NHÚ AV ČR, v.v.i.

19.06.19

Kautzner

Jakub

MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

ortopedie

Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2.LF UK a FN Motol

11.06.19

Khalakhan

Ivan

Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika povrchů a rozhraní

KFPP MFF UK

13.01.21

Klapková

Eva

Ing., Ph.D.

2. lékařská fakulta

lékařská chemie a biochemie

Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2.LF UK a FN Motol

10.11.20

Knoll

Vilém

JUDr., Ph.D.

Právnická fakulta

právní dějiny

PF ZČU Plzeň

21.09.20

Kočková

Radka

MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

vnitřní nemoci

I. interní kardioangiologická klinika LF UK a FN HK

02.02.21

Kolářová

Kateřina

Mgr., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

sociologie

Katedra gendrových studií FHS UK

30.07.19

Kolářová

Kateřina

Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

sociologie

Katedra gendrových studií FHS UK

05.06.20

Koreň

Ladislav

Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

filozofie

Katedra filozofie a společenských věd FF UHK

23.07.20

Koucký

Michal

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

gynekologie a porodnictví

Gynekologicko-porodnická klinika 1.LF UK a VFN Praha

09.12.20

Kruliš

Martin

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

informatika - softwarové systémy

KSI MFF UK

27.09.19

Lacková

Lucia

PhDr., Ph.D.

Pedagogická fakulta

pedagogická psychologie

Katedra pedagogické a školní psychologie PedF OU

27.02.20

Libánský

Petr

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

chirurgie

III. chirurgická klinika 1.LF UK a FN Motol

10.08.20

Liška

Jiří

MUDr., CSc.

Lékařská fakulta v Plzni

pediatrie

Fakulta zdravotních studií ZČU v Plzni

19.01.17

Malinský

Michal

Ing., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - subjaderná fyzika

ÚČJF MFF UK

14.02.20

Malý

Tomáš

PaedDr., Ph.D.

Fakulta tělěsné výchovy a sportu

kinantropologie

Katedra sportovních her FTVS UK

27.10.20

Martínková

Lenka

Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

pomocné vědy historické

Ústav archivnictví a pomocných věd historických JU České Budějovice

25.09.19

Míčka

Roman

PhDr., Th.D., Ph.D.

Husitská teologická fakulta

teologie

PedF JU

21.05.19

Mikšovský

Jiří

Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

meteolorologie

KFA MFF UK; ÚVGZ AV ČR, v.v.i.

25.10.19

Míšek

Jiří

RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

organická chemie

PřF UK

13.11.19

Mittag

Nicolas

Ph.D.

Fakulta sociálních věd

ekonomické teorie

NHÚ; CERGE

24.11.20

Němec

Zbyněk

PhDr., Ph.D.

Pedagogická fakulta

speciální pedagogika

Katedra speciální pedagogiky PedF UK

18.02.21

Nikolai

Tomáš

Mgr. et Mgr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

lékařská psychologie

Neurologická klinika 1.LF UK a VFN Praha

09.12.20

O'Leary

Valerie

PhD.

2. lékařská fakulta

lékařská biologie

Ústav lékařské genetiky 3.LF UK

07.01.20

Osina

Petr

JUDr., Ph.D.

Právnická fakulta

teorie, filosofie a sociologie práva

PF UP Olomouc

24.08.20

Ostřanský

Bronislav

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

dějiny a kultura zemí Asie a Afriky

Orientální ústav AVČR, v.v.i.

30.09.19

Pleva

Leoš

MUDr., Ph.D.

3. lékařská fakulta

kardiologie

Kardiovaskulární odd LF O a FN Ostrava

25.09.20

Radochová

Vladimíra

MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

stomatologie

Stomatologická klinika LF UK a FN HK

02.02.21

Samková

Libuše

RNDr., Ph.D.

Pedagogická fakulta

didaktika matematiky

Katedra matematiky PedF JČU

15.10.20

Schmoranzer

David

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika kondenzovaných látek

KFNT MFF UK

30.09.19

Sekyrková

Milada

PhDr., CSc.

Filozofická fakulta

pomocné vědy historické

Katedra pomocných věd historických a archivního studia FF UK

16.05.19

Sirák

Igor

MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

onkologie

Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN HK

06.10.20

Slíva

Jiří

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

lékařská farmakologie

Ústav farmakologie 3.LF UK

10.08.20

Staněk

František

MUDr., CSc.

3. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

III.  interní - kardiologická klinika 3.LF UK a FNKV

13.09.19

Sticová

Eva

MUDr., Ph.D.

3. lékařská fakulta

patologie

Ústav patologie 3.LF UK

15.09.20

Stránský

Josef

PhDr. RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika kondenzovaných látek

KFM MFF UK

22.06.20

Strnadová

Věra

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

sociální psychologie

Fakulta informatiky a managementu UHK

07.12.16

Střítecký

Vít

PhDr., M.Phil., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

politologie

FSV UK

16.06.20

Šaroch

Jan

Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

matematika - algebra, teorie čísel a matematická logika

KA MFF UK

13.01.21

Šída

Petr

PhDr. Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

archeologie

Katedra archeologie FF UHK

29.05.20

Šíma

Jan

PhDr., Ph.D.

Fakulta tělěsné výchovy a sportu

kinantropologie

Katedra managementu sportu FTVS UK

06.03.20

Šíma

Martin

PharmDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

lékařská farmakologie

Farmakologický ústav 1.LF UK a VFN

07.09.20

Špaček

Miroslav

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

chirurgie

II. chirurgická klinika 1.LF UK a VFN Praha

06.05.20

Šrámková

Lucie

MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

pediatrie

Klinika dětské hematologie a onkologie 2.LF UK a FN Motol

09.06.20

Šrámková

Taťána

MUDr., CSc.

1. lékařská fakulta

sexuologie

Sexuologické odd. FN Brno; Urologická klinika 1.LF UK a VFN

09.10.20

Šubrt

Jiří

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

řecká a latinská studia

Katedra klasické filologie FF UP Olomouc

20.12.18

Šustková

Magdaléna

PharmDr., CSc.

1. lékařská fakulta

lékařská farmakologie

Ústav farmakologie 3.LF UK

20.01.20

Téra

Michal

Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

slavistika

Katedra literární kultury a slavistiky FF UP

17.09.20

Tlustý

Tomáš

PhDr., Ph.D.

Fakulta tělěsné výchovy a sportu

kinantropologie

Katedra tělesné výchovy a sportu PedF JU

11.03.20

Trültzsch-Wijnen

Christine W.

Mag. Dr.

Fakulta sociálních věd

mediální a komunikační studia

Pädagogische Hochschule Salzburg Stefan Zweig, Rakousko

14.10.19

Ulrych

Jan

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

chirurgie

I. chrirugická klinika 1.LF UK a VFN

09.10.20

Vančura

Vlastimil

MUDr., CSc.

Lékařská fakulta v Plzni

vnitřní nemoci

II. interní klinika LF UK v Plzni

10.11.16

Vejnar

Benjamin

Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

matematika - matematická analýza

KMA MFF UK

05.12.19

Velímský

Jakub

RNDr., Ph.D.

Farnaceutická fakulta v Hradci Králové

geofyzika

KG MFF UK

12.07.19

Vošmík

Milan

MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

onkologie

Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN HK

06.10.20

Votruba

Jiří

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1.LF UK a VFN

12.11.20

Vránková

Kamila

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

anglická a americká literatura

Katedra anglistiky PedF JU

13.12.18

Vymětal

Petr

Ing., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

politolotie

VŠE, ČVUT

15.10.20

Vyšata

Oldřich

MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

neurologie

Neurologická klinika LF UK a FN HK

06.10.20

Wilkie

Alexander

Dr.

Matematicko-fyzikální fakulta

informatika - softwarové systémy

KSVI MFF UK

01.06.20

Zeman

Jaroslav

MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

chirurgie

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí FN a LF UK v Plzni

12.09.19

Zilcher

Ladislav

PhDr., Ph.D.

Pedagogická fakulta

speciální pedagogika

Katedra speciální a sociálná pedagogiky PedF UJEP

24.10.19

Zouhar

Jakub

PhDr. Mgr., Ph.D.

Pedagogická fakulta

české a československé dějiny

FF Univerzita Hradec Králové

19.06.14

Žofka

Martin

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

teologie

ÚTF MFF UK

27.01.20


Řízení ke jmenování profesorem probíhající na UK

Následující tabulka obsahuje přehled aktuálně běžících jmenovacích řízení na UK k 1. dubnu 2021.


Příjmení

Jméno

Tituly

Fakulta

Obor

Zaměstnavatel

Zahájení řízení

Bahbouh

Radvan

doc. PhDr. MUDr. Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

sociální psychologie

Katedra psychologie FF UK

02.10.17

Bělovský

Petr

doc. JUDr., Dr.

Právnická fakulta

římské právo

Katedra právních dějin PF UK

19.01.21

Bernat

Ivo

doc. MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

vnitřní nemoci

Kardiologická klinika LF UK v Plzni

30.08.20

Bílková

Veronika

doc. JUDr. PhDr., Ph.D.

Právnická fakulta

mezinárodní právo

PF UK; Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i.

27.11.20

Boháč

Radim

doc. JUDr., Ph.D.

Právnická fakulta

finanční právo a finanční věda

Právnická fakulta UK

07.02.20

Brábek

Jan

doc. RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

genetika, molekulární biologie a virologie

PřF UK

30.01.20

Bronský

Jiří

doc. MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

pediatrie

Pediatrická klinika 2.LF UK a FN Motol

09.07.20

Čermák

Petr

doc. PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

románské jazyky

Ústav románských studií FF UK

17.02.20

Čížek

Jakub

doc. Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika kondenzovaných látek

KFNT MFF UK

13.06.16

Doležalová

Lucie

doc. Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

řecká a latinská studia

Ústav řeckých a latinských studií FF UK; FHS UK

08.09.20

Durila

Miroslav

doc. MUDr., Ph.D.

3. lékařská fakulta

anesteziologie a intenzivní medicína

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2.LF UK a FN Motol

23.09.20

Dvořák

Zdeněk

doc. Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

informatika - teoretická informatika

IÚ MFF UK

14.02.20

Fajt

Jiří

doc. DP Dr. et Ing. Jiří Fajt, Ph.D.

Filozofická fakulta

dějiny umění

Univerzität Leipzig

14.11.13

Gallovič

František

doc. RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

geofyzika

Katedra geofyziky MFF UK

13.01.20

Gřivna

Tomáš

doc. JUDr. Bc., Ph.D.

Právnická fakulta

trestní právo, kriminalogie a kriminalistika

PF UK

25.05.20

Handrlica

Jakub

doc. JUDr., Ph.D.

Právnická fakulta

správní právo a správní věda

správní právo a správní věda

15.12.20

Havránek

Tomáš

doc. PhDr., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

ekonomické teorie

FSV UK

02.12.20

Hill

James

doc., Ph.D.

Filozofická fakulta

filozofie

Ústav filosofie a religionistiky FF UK

29.05.20

Hladík

Milan

doc. Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

informatika - teoretická informatika

KAM MFF UK

15.11.20

Hofmannová

Helena

doc. JUDr., Ph.D.

Právnická fakulta

ústavní právo a státověda

PF UK, Ústavní soud ČR

21.05.20

Hrušák

Ondřej

doc. MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

lékařská imunologie

Klinika dětské hematologie a onkologie 2.LF UK a FN Motol

12.05.20

Hucl

Tomáš

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

IV. interní klinika 1.LF UK a VFN; IKEM

10.06.20

Janoušek

Vojtěch

doc. Mgr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

geologie

PřF UK

16.12.19

Jansa

Pavel

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

II. interní klinika 1.LF UK a VFN

18.12.19

Jensterle-Doležalová

Alenka

doc. PhDr., CSc.

Filozofická fakulta

slavistika

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií FF UK

19.09.17

Jirsová

Kateřina

doc. Mgr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

lékařská biologie a genetika

Ústav biologie a lékařské genetiky 1.LF UK a VFN Praha

10.06.20

Kalina

Tomáš

doc. MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

lékařská imunologie

Klinika dětské hematologie a onkologie 2.LF UK a FN Motol

24.03.20

Kanďár

Roman

doc. Mgr., Ph.D.

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

biochemie

Katedra biologických a biochemických věd FChT Univerzita Pardubice

16.02.17

Kočovský

Pavel

Ing., CSc.

Přírodovědecká fakulta

organická chemie

PřF UK; ÚOCHB AV ČR, v.v.i.; FaF UK

09.07.20

Kohoutová

Darina

doc. MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

vnitřní nemoci

Ii. iterní gastroenterologická klinika LF UK a FN HK

26.03.20

Kolman

Vojtěch

doc. PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

filozofie

Ústav filosofie a religionistiky FF UK; Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.

26.08.20

Košťák

Martin

doc. RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

geologie

PřF UK; Fakulta žiovtního prostředí ČZU

22.10.19

Krejčiřík

David

doc. Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

matematika - matematická analýza

FJFI ČVUT Praha

03.10.19

Kučera

Radek

doc. PharmDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie

Ústav farmakologie a toxikologie LF UK v Plzni

30.09.20

Kučerová

Judita

doc. PhDr., Ph.D.

Pedagogická fakulta

hudební teorie a pedagogika

Pedagogická fakulta MU Brno

05.12.19

Kundrát

Martin

doc. RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

geologie

Centrum interdisciplinárnych biovied UPJŠ

26.02.19

Lambert

Lukáš

doc. MUDr. Ing., Ph.D.

1. lékařská fakulta

radiologie

Radiodiagnostická klinika 1.LF UK a VFN

31.08.20

Lišková

Petra

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

oční lékařství

Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1.LF UK a VFN; Oční klinika 1.LF UK a VFN

07.09.20

Malíková

Hana

doc. MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

radiologie a zobrazovací metody

Radiodiagnostická klinika 3.LF UK a FNKV

07.05.20

Malý

Jiří

doc. MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

chirurgie

IKEM - klinika kardiovaskulární chirurgie

12.05.20

Mašek

Karel

doc. RNDr., Dr.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika povrchů a rozhraní

Katedra fyziky povrchů a plazmatu MFF UK

22.06.20

Melenovský

Vojtěch

doc. MUDr., CSc.

1. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

IKEM - Klinika kardiologie; II. interní klinika 1.LF UK a VFN Praha

03.02.20

Novotný

Karel

doc., M.A., Ph.D., DSc.

Fakulta humanitních studií

filozofie

Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.; FHS UK

12.10.18

Osmančík

Pavel

doc. MUDr., Ph.D.

3. lékařská fakulta

kardiologie

III. interní kardiologická klinika 3.LF UK a FNKV

10.06.20

Otáhal

Jakub

doc. MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

lékařská fyziologie a patofyziologie

Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.

15.10.19

Ottová

Michaela

doc. PhDr., Ph.D.

Katolická teologická fakulta

dějiny křesťanského umění

dějiny křesťanského umění

13.01.21

Páral

Jiří

doc. MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

chirurgie

Chirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové

18.06.20

Penčev

Vladimír

doc. Ph.D.

Fakula humanitních studií

sociální a kulturní antropologie

Ústav etnologie a folkloristiky sEtnografickým muzeem BAV ,Filologická fakulta JZU  Neofita Rilského v Blagoevgradu - Katedra etnologie a balkanistiky

16.01.13

Pešek

Ondřej

doc. PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

románské jazyky

FF JU České Budějovice

02.12.20

Ryšlavá

Helena

doc. RNDr., CSc.

Přírodovědecká fakulta

biochemie

PřF UK

30.06.20

Salač

Josef

doc. JUDr., Ph.D.

Právnická fakulta

občanské právo

PF UK; PA ČR

21.12.20

Skála-Rosenbaum

Jiří

doc. MUDr., Ph.D.

3. lékařská fakulta

ortopedie

Ortopedicko-traumatologická klinika 3.LF UK a FNKV

09.04.20

Staněk

David

doc. Mgr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

genetika, molekulární biologie a virologie

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.

17.07.20

Stolz

Alan

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

chirurgie

Chirurgická klinika 2.LF UK a FN Motol; III. chirurgická klinika 1.LF UK a FN Motol

09.10.20

Šatínský

Dalibor

doc. RNDr., Ph.D.

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

analytická chemie

Katedra analytické chemie FaF UK

22.09.20

Štěpánek

Miroslav

doc. RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

makromolekulární chemie

PřF UK

30.01.20

Turánek

Jaroslav

doc. RNDr., CSc.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

lékařská imunologie

Ústav imunologie LF UP Olomouc

30.01.20

Uher

David

doc. Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

lingvistika konkrétního jazyka Asie

Katedra asijských studií FF UP Olomouc

10.09.19

Vaňková

Irena

doc. PhDr., CSc., Ph.D.

Filozofická fakulta

český jazyk

Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK

30.10.17

Ventura

Václav

doc., ThDr., Th.D.

Husitská teologická fakulta

teologie

HTF UK v Praze - Katedra církevních dějin

20.06.12

Vetchý

David

doc. PharmDr. Mgr., Ph.D.

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

farmaceutická technologie

Ústav technologie léků FaF VFU Brno

11.05.20

Vyskočil

Vlastimil

doc. RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

analytická chemie

Katedra analytické chemie PřF UK

24.09.19

Wintr

Jan

doc. JUDr. PhDr., Ph.D.

Právnická fakulta

teorie, filosofie a sociologie práva

PF UK

28.05.19

Zach

Petr

doc. MUDr., CSc.

1. lékařská fakulta

anatomie, histologie a embryologie

Anatomický ústav 3.LF UK

02.09.20

Zacharov

Sergej

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

pracovní lékařství

Klinika pracovního lékařství 1.LF UK a VFN

31.05.19

Zemánek

Petr

doc. PhDr., CSc.

Filozofická fakulta

lingvistika konkrétního jazyka Asie

PF UK

12.08.20Poslední změna: 24. březen 2021 10:04 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám