Kanada

V rámci meziuniverzitních dohod lze vyjet na studijní pobyt do Kanady:

Within the framework of inter-university agreements, it is possible to experience a study stay in Canada:


Concordia University

McGill University

Simon Fraser University - stipendium 6.000 CAD

University of Toronto

Université de Montréal


Výběrové řízení

Před výjezdem

Po návratu
Concordia University


Web univerzity


Participující fakulty: FF, FSV, FHS, MFF, PřF

Participating faculties: FF, FSV, FHS, MFF, PřF


Počet míst: 6 semestrálních nebo 3 roční místa na rok 2024-2025

Number of available slots: 6 semester-long or 3 AY -long for 2024-25


Podmínky: Výměnní studenti neplatí školné, ostatní náklady na pobyt si hradí sami.

Conditions: The agreement exempts from paying tuition.


Podrobné informace týkající se přihlašovacího procesu, požadovaných dokumentů, výběru předmětů, termínů apod. najdete ve fact sheet.

Detailed information regarding the application procedure, course selection, language requirements, deadlines, etc. can be found in the link above.


Jazykové požadavky:

Language requirements:

pro úroveň undergraduate: undergraduate english language proficiency

pro úroveň graduate: graduate english language proficiency


Seznam předmětů, které mají omezení pro výměnné studenty nebo zvláštní požadavky: restricted courses


Studenti oborů Journalism a Communication se na Concordia University mohou hlásit pouze v podzimním výběrovém řízení. Dále upozorňujeme, že pro semestr leden - duben je od studentů, kteří se hlásí v jarním výběrovém řízení, vyžadována velká flexibilita, pokud jde o výběr předmětů.

Journalism and Communication students can apply to Concordia University only in the autumn selection process. We would also like to point out that for the January - April semester, students applying in the spring selection process are required to be very flexible in their choice of subjects.


Studenti hlásící se na graduate programy musí být v době výjezdu již ve 2. ročníku NMgr. studia.

Students applying to graduate programs must already be in the 2nd year of their Master studies at the time of departure to Concordia.


Zájemci o výzkumný pobyt: V případě, že student plánuje pouze výzkum a nemá zájem o předměty, hlásí se jako academic visitor a nemusí procházet výběrovým řízením na RUK.

Students who plan research only and have no interest in the courses, apply as academic visitors and do not have to go through the CU Rectorate selection process.
McGill University


Web univerzity


Participující fakulty: FF, FHS, FSV, FTVS, MFF, PF, PedF, PřF

Participating faculties: FF, FHS, FSV, FTVS, MFF, PF, PedF, PřF


Počet míst: 13 semestrálních míst na letní semestr 24-25; 2 místa pro studenty Právnické fakulty již byla obsazena

Number of available slots: 13 semester-long for Spring 25


Podmínky: Výměnní studenti neplatí školné, ostatní náklady na pobyt si hradí sami.

Conditions: The agreement exempts from paying tuition.


Podrobné informace týkající se přihlašovacího procesu, požadovaných dokumentů včetně jazykových požadavků, výběru předmětů, termínů apod. najdete na online portálu McGill pro zahraniční studenty. Na partnerské univerzitě se výměny neúčastní Faculty of Medicine, Faculty of Dentistry a the School of Continuing Studies. Výuka probíhá v angličtině. Pro předměty na úrovni undergraduate není vyžadována zkouška TOEFL / IELTS, pro graduate programy ano. Požadavky jednotlivých kateder na jazykovou způsobilost se však mohou lišit a je třeba, aby si je studenti předem zjistili. Zájemci o kurzy graduate musí mít k dispozici výsledky zkoušky TOEFL / IELTS v mnoha případech už velmi brzy k dispozici, proto je třeba se na zkoušku včas přihlásit.

Detailed information regarding the application procedure, course selection, language requirements, deadlines, etc. can be found in the link above. TOEFL / IELTS is required for graduate programs only. The language proficiency requirements may differ for each graduate program. Students interested in a graduate program must have the results of the TOEFL / IELTS exam available very early in many cases, so make sure to register for the exam well in advance.


Upozornění: Přijímací řízení pro GRADUATE programy je specifické pro jednotlivé obory a zájemcům se doporučuje, aby si předem důkladně prostudovali webové stránky příslušné katedry, zejména termíny pro podávání přihlášek a požadovanou jazykovou úroveň. Podle sdělení McGill University je pro velký zájem zahraničních studentů šance na přijetí menší než na programy undergraduate (na které se mohou hlásit i studenti Mgr/NMgr/Ph.D.programů). Výměnní studenti programů undergraduate mohou po dohodě s přednášejícím navštěvovat jeden kurz na úrovni graduate.

Applications to graduate programs may differ for each program. Make sure to read all the instructions carefully, including the application deadlines and language requirements.


Informace pro (Mgr/NMgr/Ph.D.) studenty, kteří se chtějí hlásit na graduate úroveň: gradapplicants

Information for students who wish to apply to a graduate program can be found in the link above.


Výměnný program neumožňuje pobyty zaměřené pouze na výzkum (research-based), umožňuje pouze tzv. course-based pobyty - studenti si musí zapsat alespoň minimální požadovaný počet předmětů / kreditů.

Course-based stays only are available under the exchange program; all students (BA/MA/Ph.D.) must meet the minimum course load.


Studenti doktorského studijního programu, kteří chtějí na partnerské univerzitě pouze provádět výzkum, se hlásí na výzkumný pobyt jako Graduate Research Trainee a komunikují přímo s univerzitou, mimo výměnný program. Více informací najdete na stránkách graduate-research-trainee.

For research-based stays (Ph.D. students only), see the link above.


Souhrnné informace: fact sheet


Informace pouze pro studenty PF: McGill Faculty of Law fact sheet


Informace o finančních nákladech: www.mcgill/cost
Simon Fraser University


Web univerzity


Participující fakulty: FF, FHS, FSV, FTVS, PřF, MFF

Participating faculties: FF, FHS, FSV, FTVS, PřF, MFF


Počet míst: Dojednává se každý rok. Pro jarní trimestr roku 2024-2025 nabízíme 1 stipendijní místo.

Number of available slots: determined each year; 1 trimester place for Spring 2025


!!! STIPENDIJNÍ NABÍDKA !!! :


Pro jarní trimestr 2025 SFU nabízí studentům UK 1 stipendium ve výši 6.000 CAD / trimestr. Stipendium bude vyplaceno po příjezdu na SFU.

For Spring 2025 SFU offers stipend to 1 Charles University student of CAD 6,000 per term. The student will receive the funding upon arrival at SFU.


Podmínky: Výměnní studenti neplatí školné a získají po příjezdu na SFU stipendium ve výši 6.000 CAD / trimestr.

Conditions: The agreement exempts from paying tuition, living stipends of CAD 6,000 per term upon arrival at SFU.


Podrobné informace týkající se přihlašovacího procesu, požadovaných dokumentů včetně jazykových požadavků, výběru předmětů, termínů apod. najdete na online portálu SFU pro zahraniční studenty a Application Process.

Detailed information regarding the application procedure, course selection, language requirements, deadlines, etc. can be found in the links above.


Innovation and entrepreneurship courses available to exchange students through SFU’s Charles Chang Institute for Entrepreneurship


Souhrnné informace: FACT SHEET BROCHURE VIDEO links
University of Toronto


Web univerzity


Participující fakulty: FF, FSV, FHS, MFF, PřF

Participating faculties: FF, FSV, FHS, MFF, PřF


Počet míst: 4 semestrální nebo 2 roční místa na rok 2024-2025. Výběrové řízení se vypisuje pouze na podzim.

Number of available slots: 4 semester-long or 2 AY-long for 2024-25; Selection process takes place in fall only.


Podmínky: Výměnní studenti neplatí školné, ostatní náklady na pobyt si hradí sami.

Conditions: The agreement exempts from paying tuition.


Podrobné informace týkající se přihlašovacího procesu, požadovaných dokumentů včetně jazykových požadavků, výběru předmětů, termínů apod. najdete ve fact sheet.

Detailed information regarding the application procedure, course selection, language requirements, deadlines, etc. can be found in the link above.


Na partnerské univerzitě se spolupráce účastní pouze Faculty of Arts and Science, bližší informace o možnostech pro studenty UK zde. Výuka probíhá v angličtině.


Jazykové požadavky: language requirements


Upozornění: Termín U of T pro přihlášky (úroveň graduate) pro Fall i Winter term je 1. března, je tedy nutné do té doby mít připraveny všechny potřebné dokumenty, včetně platného jazykového certifikátu.

The graduate application deadline for both Fall and Winter terms is March 1, so make sure to have all of the required documents, including language certificate, ready by this date.
Université de Montréal

Web univerzity


Participující fakulty: FF, FHS, FSV, MFF, PF, PřF, PedF

Participating faculties: FF, FHS, FSV, MFF, PF, PřF, PedF


Počet míst: 4 semestrální nebo 2 roční místa na akademický rok

Number of available slots: 4 semester-long or 2 AY-long places per year


Podmínky: Výměnní studenti neplatí školné, ostatní náklady na pobyt si hradí sami.

Conditions: The agreement exempts from paying tuition.


Podrobné informace týkající se přihlašovacího procesu, požadovaných dokumentů včetně jazykových požadavků, výběru předmětů, termínů apod. najdete na online portálu UdeM pro zahraniční studenty. Výuka probíhá ve francouzštině, univerzita požaduje doklad o dostatečné jazykové způsobilosti. Studenti Mgr. programu si mohou zapsat max. jeden předmět na bakalářské úrovni. Mgr. předměty může výměnný student navštěvovat pouze po ukončení alespoň jednoho semestru NMgr. studijního programu na UK. Partnerská univerzita má striktní pravidla ohledně výběru předmětů pro výměnné studenty, některé jsou nepřístupné či omezené, je tedy nutné si pečlivě přečíst příslušné informace.

Detailed information regarding the application procedure, course selection, language requirements, deadlines, etc. can be found in the link above.


Souhrnné informace: fact sheet fiche d´information


Podklady k rektorátnímu výběrovému řízení na Université de Montréal je nutné dodat ve francouzštině.

Documents for the selection process must be submitted in French.


Univerzita dále v rámci výměnného programu nabízí možnost přijmout studenty UK za účelem výzkumného pobytu. Tento pobyt lze uskutečnit v jakémkoli termínu, jeho délka ale nesmí být delší než 6 měsíců. Nabídka se týká všech studentů, včetně úrovně undergraduate. Na rozdíl od běžných výměnných pobytů v tomto případě univerzita nemá žádné požadavky na jazykovou úroveň. Více informací je k dispozici na Research Exchange . Studenti, kteří mají zájem o tento typ pobytu, postupují podle pokynů na webu UdeM a nemusejí procházet výběrovým řízením na RUK.
Výběrové řízení


Výběrové řízení probíhá podle stanovených kritérií, která jsou také základním vodítkem pro uchazeče. Najdete zde informace o tom, na co je u přihlášek kladen důraz a jaké dokumenty je třeba předložit. Je proto důležité si tato kritéria důkladně nastudovat.


Přihlášku je nutné podat prostřednictvím online aplikace – informace o tom, jak celý proces přihlašování probíhá, naleznete ZDE.


Podklady k výběrovému řízení pro pobyty v letním semestru akademického roku 2024-2025 studenti nahrávají do on-line aplikace v termínu 1. - 30. dubna 2024.


K pobytu na University of Toronto se studenti mohou přihlásit pouze v podzimním výběrovém řízení.


-------------------------------------------------------------------------------------------------

Konkrétní podmínky týkající se přijímacího řízení a studia si studenti předem vyhledají na internetových stránkách univerzity. Vybraní kandidáti budou osloveni, aby vyplnili přihlášku a dodali další požadované dokumenty. Po obdržení přihlášek partnerská univerzita zváží, zda nominované studenty UK přijme.


PODKLADY K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ - v angličtině; na Université de Montréal ve francouzštině:


  • CV (uveďte e-mail a mobil)

  • motivační dopis

  • konkrétní studijní plán na partnerské univerzitě

  • doporučující dopis od vyučujícího z katedry (může být i v angličtině)

  • oficiální doklad o jazykové způsobilosti min. na úrovni B2

  • potvrzený výpis studijních výsledků a celkový studijní průměr za celé studium na VŠ (v češtině)

  • Studenti doktorského studijního programu, kteří se plánují hlásit na výzkumný pobyt na University of Toronto, dodají k výběrovému řízení příslib přijetí od akademického pracovníka Uof T.Před výjezdem


V souladu s Opatřením rektora č. 33/2016 je student povinen se před výjezdem seznámit s informacemi týkajícími se podpory studentům při mimořádných událostech a krizových situacích. Dále je student povinen:


  • zajistit si dostatečné zdravotní pojištění platné pro zemi výjezdu

  • zaregistrovat se do systému Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí DROZD

  • poskytnout Univerzitě Karlově platné kontaktní údaje (včetně spojení na kontaktní/blízkou osobu), na nichž bude k zastižení i v zahraničí


Před výjezdem do zahraničí je student povinen zaslat na vyplněné formuláře s kontaktními údaji a čestným prohlášením (čeští studenti v ČJ a zahraniční v AJ). Oba formuláře si lze stáhnout na výše uvedené webové stránce Podpora studentům při mimořádných událostech a krizových situacích.Po návratu


Po návratu ze studijního pobytu obdrží student z Odboru zahraničních vztahů RUK výpis studijních výsledků z partnerské univerzity (Transcript of records), který mu bude předán proti předložení zprávy z pobytu (rozsah 1,5 až 2 strany A4) se zhodnocením studia, přínosu pobytu a popisem praktických zkušeností využitelných pro další zájemce.


-----------------------------------------------------------------------------------


Referent: Mgr. Jitka Černá, e-mail: , tel.: 224 491 304

Poslední změna: 17. duben 2024 11:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor zahraničních vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám