USA

V rámci meziuniverzitních dohod lze vyjet na semestrální nebo roční studijní pobyt do USA:

Within the framework of inter-university agreements, it is possible to experience a study stay in the U.S.:


George Washington University, Washington, D.C.

North Carolina State University, Raleigh

State University of New York at New Paltz

University of New Orleans

University of Oregon, Eugene

University of Washington, Seattle


University of St. Thomas, St. Paul, Minnesota


Výběrové řízení

Před výjezdem

Po návratuGeorge Washington University


Web univerzity


Participující fakulty: FF, FSV, MFF, FTVS, PedF, FHS, PřF

Participating faculties: FF, FSV, MFF, FTVS, PedF, FHS, PřF


Počet míst na ak. rok 2023-24: 1 semestrální

Number of available slots: 1 semester-long for 2023-24


Podmínky: Výměnní studenti UK neplatí školné. Ubytování je hrazeno partnerskou univerzitou, ostatní náklady si studenti hradí sami. Výměna probíhá pouze na úrovni undergraduate.


Podrobné informace týkající se přihlašovacího procesu, požadovaných dokumentů včetně jazykových požadavků, výběru předmětů, termínů apod. najdete na online portálu GW pro zahraniční studenty.


Souhrnné informace: fact sheetNorth Carolina State University


Web univerzity


Participující fakulty: FF, FHS, FSV, MFF, PedF, PřF

Participating faculties: FF, FHS, FSV, MFF, PedF, PřF


Počet míst na ak. rok 2023-24: 1 semestrální

Number of available slots: 1 semester-long for 2023-24


Podmínky: Výměnní studenti neplatí školné, ostatní náklady na pobyt si hradí sami.

Conditions: The agreement exempts from paying tuition.


Podrobné informace týkající se přihlašovacího procesu, požadovaných dokumentů, výběru předmětů, termínů apod. najdete na online portálu NCSU pro zahraniční studenty.

Detailed information regarding the application procedure, course selection, language requirements, deadlines, etc. can be found in the link above.


Požadavky na jazykovou úroveň jsou specifikovány na English proficiency.


Souhrnné informace: fact sheetState University of New York at New Paltz


Web univerzity


Participující fakulty: FF, FHS, FSV, PedF

Participating faculties: FF, FHS, FSV, PedF


Počet míst: 1 semestrální místo na akademický rok

Number of available slots: 1 semester-long place per year


Podmínky: Výměnní studenti neplatí školné, ostatní náklady na pobyt si hradí sami.

Conditions: The agreement exempts from paying tuition.


Podrobné informace týkající se přihlašovacího procesu, požadovaných dokumentů, výběru předmětů, termínů apod. najdete na online portálu SUNY pro zahraniční studenty. Přehled předmětů viz New Paltz Classes. Pro výměnné studenty je omezený přístup k některým předmětům a nejsou přístupné následující obory: Digital Media and Journalism.

Detailed information regarding the application procedure, course selection, language requirements, deadlines, etc. can be found in the links above.


Souhrnné informace: fact sheetUniversity of New Orleans


Web univerzity


Participující fakulty: FF, FHS, FSV, MFF, PřF

Participating faculties: FF, FHS, FSV, MFF, PřF


Počet míst: Pro ak. rok 2023-24 VŘ nevypisujeme.

Number of available slots: 0 for 2023-24


Podmínky: Výměnní studenti neplatí školné, ostatní náklady na pobyt si hradí sami.

Conditions: The agreement exempts from paying tuition.


Podrobné informace týkající se přihlašovacího procesu, požadovaných dokumentů včetně jazykových požadavků, výběru předmětů, termínů apod. najdete na online portálu UNO pro zahraniční studenty.

Detailed information regarding the application procedure, course selection, language requirements, deadlines, etc. can be found in the link above.


Souhrnné informace: info sheetUniversity of Oregon


Web univerzity


Participující fakulty: FF, FHS, FSV, FTVS, MFF

Participating faculties: FF, FHS, FSV, FTVS, MFF


Počet míst: 6 trimestrálních na rok 2023-24

Number of available slots: equivalent of 6 trimester places for 2023-24


Podmínky: Výměnní studenti neplatí školné, ostatní náklady na pobyt si hradí sami.

Conditions: The agreement exempts from paying tuition.


Podrobné informace týkající se přihlašovacího procesu, požadovaných dokumentů včetně jazykových požadavků, výběru předmětů, termínů apod. najdete na online portálu UO pro zahraniční studenty. Akademický rok se skládá z podzimního, zimního a jarního trimestru. Studenti si mohou zapsat maximálně 4 předměty v jednom trimestru.

Detailed information regarding the application procedure, course selection, language requirements, deadlines, etc. can be found in the link above.


Souhrnné informace: Info Sheet 2023/2024University of Washington, Seattle


Web univerzity


Participující fakulty: FaF, FF, FHS, FSV, PřF, MFF

Participating faculties: FaF, FF, FHS, FSV, PřF, MFF


Počet míst: 6 trimestrálních na akademický rok

Number of available slots: equivalent of 6 trimester places per year


Podmínky: Výměnní studenti neplatí školné, ostatní náklady na pobyt si hradí sami.

Conditions: The agreement exempts from paying tuition.


Podrobné informace týkající se přihlašovacího procesu, požadovaných dokumentů včetně jazykových požadavků, výběru předmětů, termínů apod. najdete ve fact sheet. Akademický rok se skládá z podzimního, zimního a jarního trimestru. Od ak. roku 2022/2023 UW přijímá výměnné studenty pouze do programu undergraduate na College of Arts & Sciences.

Detailed information regarding the application procedure, course selection, language requirements, deadlines, etc. can be found in the link above.


Některé předměty jsou velmi žádané a pro výměnné studenty jen obtížně přístupné nebo nedostupné (např. Economics, Business, Math, Communications, Psychology, Law, Societies & Justice).University of St. Thomas


Web univerzity


for Czech students only


Možnost výjezdů studentů UK na University of St. Thomas byla ze strany partnerské univerzity pozastavena.


Participující fakulty: FSV, MFF, FF, PedF, FHS, PF, PřF


Počet míst: 2 na letní semestr 2022/2023; Místa již byla obsazena.


Podmínky: V rámci meziuniverzitní dohody s touto univerzitou studenti neplatí školné a dále mají možnost získat tzv. Kucera Scholarship, které na letní semestr 2022/2023 činí 5.000 USD. Stipendium částečně pokryje náklady na ubytování a stravu v univerzitním kampusu. Ostatní náklady, tj. doplatek za ubytování a stravu ve výši cca 1.310 USD, zdravotní pojištění ve výši 1.400 USD a další výdaje si studenti hradí z vlastních zdrojů; celková výše doplatku by měla být cca 3.500 USD / semestr.


Stipendium je určeno studentům bakalářských a magisterských studijních programů, vybrat si však je možné pouze předměty na undergraduate úrovni. Dále je stipendium určeno pouze studentům české národnosti a s trvalým pobytem v ČR.


Od studentů je vyžadován certifikát dokládající znalost AJ alespoň na úrovni B2, v případě TOEFL: 80 a IELTS: 6,5.


Přehled programů undergraduate

Katalog předmětů


Více informací také na Kucera Scholarship.


Výběrové řízení


Výběrové řízení probíhá podle stanovených kritérií, která jsou také základním vodítkem pro uchazeče. Najdete zde informace o tom, na co je u přihlášek kladen důraz a jaké dokumenty je třeba předložit. Je proto důležité si tato kritéria důkladně nastudovat.


Přihlášku je nutné podat prostřednictvím online aplikace – informace o tom, jak celý proces přihlašování probíhá, naleznete ZDE.


Podklady k výběrovému řízení na akademický rok 2023/2024 studenti nahrávají do on-line aplikace v termínu 5. - 31. října 2022. Studenti mají možnost se hlásit jak pouze na zimní, tak pouze na letní semestr, případně na celý akademický rok.


PODKLADY K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ na uvedené univerzity:


 • CV v AJ (uveďte e-mail a mobil)

 • motivační dopis v AJ

 • konkrétní studijní plán na partnerské univerzitě v AJ

 • doporučující dopis vyučujícího z katedry v AJ

 • oficiální doklad o jazykové způsobilosti min. na úrovni B2 bez ohledu na to, jaký doklad vyžaduje partnerská univerzita

  Požaduje-li partnerská univerzita zkoušku TOEFL/IELTS a student ji nemá, k oficiálnímu dokladu o jazykové způsobilosti připojí své prohlášení, že se na ni v případě, že bude na rektorátní úrovni vybrán, neprodleně přihlásí.

  Do termínu požadovaného univerzitou musí být výsledky již k dispozici.

 • potvrzený výpis studijních výsledků a celkový studijní průměr, obojí za celé studium na VŠ (v ČJ)

 • Studenti doktorského studijního programu dodají k výběrovému řízení příslib přijetí od akademického pracovníka partnerské univerzity.


Konkrétní podmínky týkající se přijímacího řízení a studia si studenti předem vyhledají na internetových stránkách univerzity. Vybraní studenti budou osloveni, aby vyplnili přihlášku a dodali další požadované dokumenty (doklad o dostatečném finančním krytí, příp. očkování apod.). Po obdržení přihlášek partnerská univerzita zváží, zda nominované studenty UK přijme.Před výjezdem


V souladu s Opatřením rektora č. 33/2016 je student povinen se před výjezdem seznámit s informacemi týkajícími se podpory studentům při mimořádných událostech a krizových situacích. Dále je student povinen:


 • zajistit si dostatečné zdravotní pojištění platné pro zemi výjezdu

 • zaregistrovat se do systému Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí DROZD

 • poskytnout Univerzitě Karlově platné kontaktní údaje (včetně spojení na kontaktní/blízkou osobu), na nichž bude k zastižení i v zahraničí


Před výjezdem do zahraničí je student povinen zaslat na vyplněné formuláře s kontaktními údaji a čestným prohlášením (čeští studenti v ČJ a zahraniční v AJ). Oba formuláře si lze stáhnout na výše uvedené webové stránce Podpora studentům při mimořádných událostech a krizových situacích.Po návratu


Po návratu ze studijního pobytu obdrží student z Odboru zahraničních vztahů RUK výpis studijních výsledků z partnerské univerzity (Transcript of records), který mu bude předán proti předložení zprávy z pobytu (rozsah 1,5 až 2 strany A4) se zhodnocením studia, přínosu pobytu a popisem praktických zkušeností využitelných pro další zájemce.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Referent: Mgr. Jitka Černá, e-mail: , tel.: 224 491 304
Poslední změna: 24. únor 2023 09:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor zahraničních vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám