Arménie

Meziuniverzitní spolupráce

V rámci meziuniverzitních dohod lze vyjet na semestrální studijní pobyt do Arménie:


Yerevan State University (YSU)


web univerzity: ysu.am/main/en


Participující fakulty UK: FF, FSV, MFF, PřF, 3.LF

Počet míst: 2 studenti/vždy pobyt semestrální nebo 1 student/pobyt na celý akademický rok

Podmínky: Dohoda osvobozuje od placení školného, neposkytuje stipendium, ubytování zajistí partnerská univerzita na náklady studenta. Partnerská univerzita preferuje výměnu studentů ve 3. ročníku Bc. studia či 2. ročníku navazujícího Mgr. studia.


Dokumenty nezbytné k předložení na fakultu (v AJ):


 • Vyplněná přihláška

 • CV (s aktuálními kontakty: e-mail, mobil)

 • Motivační dopis (včetně uvedení: období/délky studia a plánu studia)

 • Doporučující dopis vyučujícího z katedry

 • Learning Agreement (použijte formulář určený pro Erasmus+)

 • Kopie lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti

 • Kopie platného cestovního dokladu


Další informace pro zájemce o studium:

- web zahraničního oddělení YSU


Průběh výběrového řízení:


1. Kopie výše uvedených podkladů odevzdejte na zahraniční oddělení své domácí fakulty - o termínu odvezdání se informujte na fakultě!

2. Z fakulty se přihlášky postupují na Odbor zahraničních vztahů Rektorátu (OZV RUK).


Termín pro odevzdání podkladů z fakult na OZV RUK:


 • pro pobyt v zimním semestru: 15. února

 • pro pobyt v letním semestru: 15. září


3. Vybraní uchazeči jsou následně nominování na partnerskou univerzitu.

4. Dále jsou nominovaní uchazeči kontaktováni zahraniční univerzitou s dalšími pokyny.


Pokud je student akceptován YSU k výměnnému pobytu, je nezbytné, aby měl s sebou při odjezdu originály výše zmíněných dokumetů! Proto odevzdávejte v rámci výběrového řízení kopie zmíněných dokumentů.


Před výjezdem:


V souladu s Opatřením rektora č. 33/2016 je student povinen se před výjezdem seznámit s informacemi týkajícími se podpory studentům při mimořádných událostech a krizových situacích. Dále je student povinen:


 • zajistit si dostatečné zdravotní pojištění platné pro zemi výjezdu

 • zaregistrovat se do systému Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí DROZD

 • poskytnout Univerzitě Karlově platné kontaktní údaje (včetně spojení na kontaktní/blízkou osobu), na nichž bude k zastižení i v zahraničí


Před výjezdem do zahraničí je student povinen odevzdat na Odbor zahraničních vztahů Rektorátu UK formulář s aktuálními kontaktními údaji a čestné prohlášení (primárně v českém jazyce).


Povinnosti po návratu:


1) Odevzdání závěrečné zprávy z pobytu

Po ukončení Vašeho pobytu požadujeme, aby student vypracoval závěrečnou zprávu z pobytu, která bude obsahovat:


 • studijní zkušenosti z pobytu, zhodnocení studia a přínosy studia (např. jak probíhalo studium, zapisování předmětů,…)

 • praktické poznatky ze zařizování před odjezdem (např. doprava do cílové destinace, pojištění, financování stáže,…)

 • poznatky běžného života na místě (např. bydlení na koleji, kulturní vyžití, setkávání s jinými studenty, zapojení do místních aktivit,…)

 • uvedení informace, zda autor závěrečné zprávy souhlasí s poskytnutím závěrečné zprávy dalším zájemcům o studium na partnerské univerzitě


Rozsah zprávy: min. 1 strana A4

Termín odevzdání: do 14 dnů od návratu ze zahraničí

Způsob odeslání: e-mailem ve formátu PDF kontaktní osobě


2) Vyzvednutí dokladu o absolvování studia v zahraničí (Transcript of Records)

V případě, že zahraniční univerzita zašle na Odbor zahraničích vztahů Rektorátu UK doklad o absolvování studia v zahraničí (Transcript of Records), pak bude student e-mailem vyzván, aby si tento doklad na tomto odboru vyzvedl.


Kontaktní osoba - meziuniverzitní dohody (Arménie):


Ing. Alexandr Kandakov, Ph.D.

Odbor zahraničních vztahů RUK (OZV RUK)


E:

T: +420 224 491 307


Poslední změna: 15. červenec 2020 14:24 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám