Nový Zéland

University of Otago, Otago

www.otago.ac.nz


Participující fakulty: FSV, FF, PřF, PF, FHS

Počet míst: 3 roční nebo 6 semestrálních pobytů


Webové stránky pro studentskou výměnu:

Exchange Website

Otago Application Checklist

Prepare for Otago


Academic Year:

 • Semestr 1: únor - červen

 • Semestr 2: červenec - listopad

 • International School: červen - červenec

V případě, že je student na zahraniční univerzitu vybrán, je nominovám univerzitním kooridnátorem UK. Na základě nominace zašle koordinátor z Otaga přímo studentovi instrukce k vyplnění online přihlášky, kde také nahraje potřebné dokumenty. Jediný dokument, který musí být zaslán poštou, je "Certified copy of the Passport" - vydává OZV RUK.


Termíny pro nominaci

 • Semestr 1 a letní škola: 1. října

 • Semestr 2: 1. dubna

 • letní škola se začátkem v červnu: 1. března

Výběrové řízení

Pokud se chcete přihlásit do výběrového řízení na pobyt v rámci meziuniverzitních dohod, pak je to možné většinou dvakrát ročně, kdy se vyhlašuje na každý semestr výběrové řízení. Musíte projít předvýběrem na své domovské fakultě, kde také odevzdáte svou přihlášku. Termín pro její odevzdání si každá fakulta stanoví sama. V případě kladného výběru Vás fakulta doporučí do celouniverzitního výběru rektorátu UK.


Termín pro předání přihlášek na rektorát je stanoven pro:

 • ZS na 15.11.

 • LS na 15.5.

Konkrétní podmínky týkající se přijímacího řízení a studia si studenti předem vyhledají na internetových stránkách univerzity. Vybraní studenti budou osloveni, aby vyplnili přihlášku a dodali další požadované dokumenty (doklad o dostatečném finančním krytí, příp. očkování apod.)


Přihláška vybraného studenta bude postoupena na zahraniční univerzitu, která rozhodne o přijetí nominovaného kandidáta a zašle potvrzení o přijetí, resp. učiní studentovi nabídku.


PODKLADY K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ


 • CV v AJ v rozsahu 1 - 2 strany

 • Motivační dopis v AJ v rozsahu 1 strany

 • Konkrétní studijní plán v AJ

 • Doporučující dopis - vystaví v AJ vyučující, školitel nebo jiný akademický pracovník k tomu kompetentní.

 • Potvrzený výpis studijních výsledků v AJ a celkový studijní průměr, obojí za celé studium na VŠ, tedy i za studium na jiné vysoké škole než UK

 • Oficiální doklad o jazykové způsobilosti TOEFL/IELTS dle aktuálních požadavků univerzity. Univerzita neuznává jiný, než předepsaný způsob prokázání jazykových znalostí. Výsledky zkoušek starší dvou let nejsou akceptovány. Pokud požadovanou zkoušku student v okamžiku podání přihlášky nemá, přiloží oficiální doklad o jazykové způsobilosti (certifikát o vykonané zkoušce, potvrzení z katedry jazyků, vyznačená zkouška na výpisu studijních výsledků apod.) a své prohlášení, že se na ni v případě, že bude na rektorátní úrovni vybrán, neprodleně přihlásí. Do termínu požadovaného partnerskou univerzitou musí být výsledky již k dispozici!

 • Kopie pasu - jako příloha na samostatném listě

Formát dokumentů

Veškeré dokumenty do výběrového řízení musíte předložit podle výše uvedených dispozic na formátu A4 v nesešité podobě.


Finanční výdaje

Veškeré osobní náklady, jako letenku, víza, ubytování, pojištění, knihy, stravu, neočekávané výdaje a další výdaje, které vzniknou během pobytu, si musíte hradit sami.


Vízum

Ke studijnímu pobytu na Nové Zélandě se váže vízová povinnost. Informace o žádostech o víza je možné najít na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR a na webových stránkách každé ze zahraničních univerzit.

Před výjezdem

V souladu s Opatřením rektora č. 33/2016 je student povinen se před výjezdem seznámit s informacemi týkajícími se podpory studentům při mimořádných událostech a krizových situacích. Dále je student povinen:


 • zajistit si dostatečné zdravotní pojištění platné pro zemi výjezdu

 • zaregistrovat se do systému Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí DROZD

 • poskytnout Univerzitě Karlově platné kontaktní údaje (včetně spojení na kontaktní/blízkou osobu), na nichž bude k zastižení i v zahraničí


Před výjezdem do zahraničí je student povinen odevzdat na Odbor zahraničních vztahů Rektorátu UK čestné prohlášení s aktuálními kontaktními údaji a kartička.

Po návratu

Po návratu ze studijního pobytu obdrží odbor pro zahraniční vztahy rektorátu od příslušné novozélanské univerzity doklad o absolvování Vašeho studia v zahraničí. Tento doklad (většinou pod názvem Transcript of Records nebo University Academic Record) Vám bude předán oproti předložení zprávy z pobytu. Zprávu zašlete v elektornické podobě na rektorát. Měla by obsahovat praktické informace využitelné pro další studenty v rozsahu 1 - 2 stran A4. Nejedná se o zprávu totožnou se Závěrečnou zprávou Fondu mobilit. Tato zpráva bude zaslána e-mailem vybraným studentům vyjíždějícm v dalším akademickém roce.

Kontakt

Další informace lze získat na Odboru zahraničních vztahů

Mgr. Andrea Prouzová, e-mail:Poslední změna: 7. listopad 2021 20:22 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám