Korea

Hankuk University for Foreign Studies, Seoul

http://builder.hufs.ac.kr/user/hufsenglish/index.html


Participující fakulty: FF, FSV


Spolupráce je zaměřena hlavně na bohemistiku a koreanistiku FF UK. V rámci dohody student neplatí školné a přijímající univerzita mu zajistí a uhradí ubytování. Veškeré další náklady (cestovné, pojistění, strava, učebnice a další) si student hradí z vlastních zdrojů.


Studenti, kteří plánují na HUFS studovat korejský jazyk se mají dle instrukcí zahraniční univerzity přihlašovat na kolej v Yong-in city - v případě zájmu o ubytování v Soulu univerzita neuhradí studentovi ubytování! Změnu ubytování je nutné řešit nejdříve s RUK - anna.hroudova@ruk.cuni.cz


Za celou UK mohou být uskutečněny 3 roční pobyty nebo 6 semestrálních.

Sungkyunkwan University, Seoul

http://www.skku.edu/new_home/eng/International/ex_overview.jsp


Participující fakulta: FF


Spolupráce umožňuje výměnné studentské pobyty a je určena především pro studenty koreanistiky ÚDV FF. V rámci dohody student neplatí školné. Veškeré náklady (cestovné, ubytování, pojistění, strava, učebnice a další) si student hradí z vlastních zdrojů.


Podrobné aktuální informace o přihlašovacích procedurách a dokumentech lze nalézt na: http://www.skku.edu/new_home/eng/International/ex_application.jsp.

Fact Sheet ke stažení zde.


Dohoda připouští výměnu studentů v počtu 4 semestrálních míst za akademický rok za celou UK.


Korea University

https://gsc.korea.ac.kr/usr/exchange/overview.do


Participující fakulty: FF, FSV


Spolupráce umožňuje výměnné studentské pobyty. V rámci dohody student neplatí školné. Veškeré náklady (cestovné, ubytování, pojistění, strava, učebnice a další) si student hradí z vlastních zdrojů. Dohoda připouští výměnu studentů v počtu 4 semestrálních míst za akademický rok za celou UK


The Korea Advanced Institute of Science and Technology

http://www.kaist.edu/html/en/admission/admission_0201.html


Particpující fakulty: FF, FSV, PřF, MFF, PedF, FHS


Spolupráce umožňuje výměnné studentské pobyty. V rámci dohody student neplatí školné. Veškeré náklady (cestovné, ubytování, pojistění, strava, učebnice a další) si student hradí z vlastních zdrojů. Pobyt může být na jeden až dva semestry. Počet míst 1.


Kyung Hee University

http://old_www.khu.ac.kr/eng/academics/exchange_programs.jsp


Participující fakulty: FF, FSV


Spolupráce umožňuje výměnné studentské pobyty. V rámci dohody student neplatí školné. Veškeré náklady (ubytování, cestovné, pojistění, strava, učebnice a další) si student hradí z vlastních zdrojů. Pobyt může být na jeden až dva semestry. Počet míst 2.Seoul National University


http://oia.snu.ac.kr/page/exchange_program.php


Particpující fakulty: LF HK, FHS, FSV, FaF


Spolupráce umožňuje výměnné studentské pobyty. V rámci dohody student neplatí školné. Veškeré náklady (ubytování, cestovné, pojistění, strava, učebnice a další) si student hradí z vlastních zdrojů. Pobyt může být na jeden až dva semestry. Počet míst 2.


Výběrové řízení

Zájemci podávají přihlášky na zahraniční oddělení své fakulty k dřívějšímu termínu, který si fakulta sama určí! Zahraniční oddělení fakulty postoupí  přihlášky jimi vybraných studentů se stanoveným pořadím na odbor pro zahraniční vztahy rektorátu.  Konečný výběr ze všech fakultami nominovaných uchazečů provede prorektor pro zahraniční vztahy.  


Přihlášky vybraných studentů budou postoupeny dále na zahraniční univerzitu, která rozhodne o přijetí nominovaného kandidáta.


PODKLADY K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ (v angličtině):


 • CV v AJ (uveďte e-mail a mobil)

 • motivační dopis v AJ

 • konkrétní studijní plán na partnerské univerzitě v AJ

 • doporučující dopis vyučujícího z katedry v AJ

 • oficiální doklad o jazykové způsobilosti min. na úrovni B2 bez ohledu na to, jaký doklad vyžaduje partnerská univerzita (certifikát o vykonané zkoušce, potvrzení z katedry jazyků, vyznačená zkouška na výpisu studijních výsledků apod.).

  Požaduje-li partnerská univerzita zkoušku TOEFL/IELTS a student ji nemá, k oficiálnímu dokladu o jazykové způsobilosti připojí své prohlášení, že se na ni v případě, že bude na rektorátní úrovni vybrán, neprodleně přihlásí.

  Do termínu požadovaného univerzitou musí být výsledky již k dispozici.

 • potvrzený výpis studijních výsledků a celkový studijní průměr, obojí za celé studium na VŠ (v ČJ)

 • souhlas se zpracováním osobních údajů (k dispozici na webových stránkách fakulty)

 • Studenti doktorského studijního programu dodají k výběrovému řízení příslib přijetí od akademického pracovníka partnerské univerzity.


Pasová fotografie již není požadována


Pokud jsou požadovány parnerskou univerzitou další dokumenty kromě uvedených, studenti je předloží rovněž.


Podklady k výběrovému řízení studenti nahrávají do on-line aplikace v termínu stanoveném fakultou.

Rektorátní uzávěrka přihlášek do VŘ:

Na zimní semestr: 30. listopadu 2020


Zájemci nahrají do aplikace uvedené podklady k dřívějšímu termínu, který si fakulta sama určí.

Konkrétní podmínky týkající se přijímacího řízení a studia si studenti předem vyhledají na internetových stránkách univerzity. Vybraní studenti budou osloveni, aby vyplnili přihlášku a dodali další požadované dokumenty. Po obdržení přihlášek partnerská univerzita zváží, zda nominované studenty UK přijme.

Před výjezdem

V souladu s Opatřením rektora č. 33/2016 je student povinen se před výjezdem seznámit s informacemi týkajícími se podpory studentům při mimořádných událostech a krizových situacích. Dále je student povinen:


 • zajistit si dostatečné zdravotní pojištění platné pro zemi výjezdu

 • zaregistrovat se do systému Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí DROZD

 • poskytnout Univerzitě Karlově platné kontaktní údaje (včetně spojení na kontaktní/blízkou osobu), na nichž bude k zastižení i v zahraničí


Před výjezdem do zahraničí je student povinen odevzdat na Odbor zahraničních vztahů Rektorátu UK čestné prohlášení s aktuálními kontaktními údaji, kartička v nouzi si vyplní a ponechá pro vlastní potřebu.

Po návratu

Po návratu ze zahraničí zašle student na zahraniční odbor RUK zprávu z  pobytu v rozsahu jedné až dvou stran A 4, kde zhodnotí své studium v zahraničí a dále uvede informace o podmínkách pobytu včetně praktických rad pro další výměnné studenty na RUK, a to na adresu: anna.hroudova@ruk.cuni.cz. (Tato zpráva není identická se zprávou, kterou student odevzdává na RUK pokud čerpal prostředky z Fondu mobility). Na základě zprávy z pobytu bude studentovi vydán transcript zaslaný zahraniční univerzitou.

Kontakt

Odbor pro zahraniční vztahy rektorátu UK

Referentka: Anna Hroudová

E:mail: anna.hroudova@ruk.cuni.cz

Telefon: +420 224 491 279Poslední změna: 9. říjen 2020 14:56 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám