Studentská soutěž

Jste aktivní studentky a studenti Univerzity Karlovy a chcete ukázat ostatním, že i drobné změny mohou přispět k lepšímu světu kolem nás? Právě pro vás je tu první kolo grantové výzvy na podporu udržitelného rozvoje na UK. Neváhejte a přihlaste svůj projekt!

Support sustainable development at the Charles University! The student grant program can also be submitted in English.

For further information, please write to


Granty:

Granty jsou určeny na studentské aktivity a projekty, jejichž záměrem je přispět k naplňování Cílů udržitelného rozvoje v prostředí UK. Výzva navazuje na připravovanou Strategii udržitelného rozvoje UK.


Projekty mohou být zaměřeny na inovace v rámci studentského života, fakultního či akademického prostředí i naplňování třetí role univerzity. Možnými oblastmi projektů jsou například:


 • nový udržitelný prvek v prostředí studentského ubytování (např. komunitní zahrádka, inovovaný systém třídění odpadu na kolejích)

 • vzdělávací aktivita pro studující UK, pro žáky SŠ/ZŠ/MŠ či širokou veřejnost (např. cyklus přednášek, prototyp hry či edukačního programu, mobilní aplikace)

 • osvětová kampaň využitelná v univerzitním nebo veřejném prostoru (např. videa se základními praktickými návody k udržitelnému životu)

 • aj.

Granty nejsou určeny na navyšování provozních rozpočtů fakultních aktivit. Nelze je také využít pro investiční nákupy v rámci UK. Nejedná se o podporu vědecko-výzkumné činnosti. Jedná se o jednorázový příspěvek formou účelového stipendia, jehož opakování není možné nárokovat.

 

Realizace projektu musí být dokončena do 15. 12. 2023. Do stejného data musí být odevzdána závěrečná zpráva na předepsaném formuláři.

Přihlášky:

Přihlásit se mohou studenti a studentky UK libovolného studijního programu a typu studia (Bc., Mgr., NMgr., Ph.D.).


Termín pro podání přihlášek je 15. 06. 2023 prostřednictvím formuláře.  


Přihláška musí obsahovat:


 1. název projektu,

 2. seznam členů řešitelského týmu – u každého člena týmu musí být uvedeno, jaký program/obor studuje, v jakém je ročníku a v jakém je typu studia,

 3. popis cílů projektu včetně charakteristiky, v čem případně spočívá přidaná hodnota mezifakultní, resp. mezioborové spolupráce,

 4. popis projektu, jak projekt konkrétně přispěje k oblasti udržitelného rozvoje v rámci UK, včetně předpokládaného impaktu (předpokladu, kolika studentů/ zaměstnanců/ osob mimo UK se dotkne), stručné zhodnocení, v čem spočívá inovativnost a unikátnost projektu,

 5. popis realizace projektu (pracovní plán, jak bude cílů dosaženo) a harmonogram (zejména kdy začne být projekt realizován a kdy skončí), z popisu by mělo být patrno, že tým je schopen projekt zrealizovat,

 6. rozpočet, kde bude uvedeno s přesností na tisíce Kč včetně DPH: 

    a. 

  jednotlivé položky rozpočtu a typ prostředků (viz níže),

    b. 

  celková požadovaná částka,

    c. 

  kdy budou jednotlivé položky utraceny, pokud možno s přesností na měsíce (viz dále),

 7. vyjádření třetí strany, pokud obsah projektu zasahuje do fungování jiného subjektu/součásti univerzity atd.

Rozpočet:

 1. Na tuto výzvu je alokována částka 200 tisíc Kč celkem na všechny projekty. 

 2. Jeden projekt může požadovat částku maximálně 60 tisíc Kč.

 3. Podpora bude vyplacena formou účelového stipendia.

 4. Podrobně rozepsaný rozpočet v rámci přihlášky musí obsahovat: 

    a. 

  výši osobního ohodnocení pracovního týmu, 

    b. 

  náklady na spotřební materiál,

    c. 

  náklady na služby,

    d. 

  cestovní náklady.

Hodnocení pojektů:

 1. Žádosti bude posuzovat grantová komise jmenovaná rektorkou UK a složená ze zástupců Rektorátu UK, Centra pro otázku životního prostředí UK a Komise pro třetí roli Akademického senátu UK.

 2. Základní hodnotící kritérium je kvalita projektu (40 % přínos pro naplňování cílů udržitelného rozvoje v rámci UK, 30 % finanční náročnost projektu, 30 % kvalita zpracování žádosti).

 3. Bonusovými kritérii při posuzování projektů jsou: 

  • a/nebo mezifakultní spolupráce na předkládaném projektu (řešitelský tým se může skládat ze zástupců/studentů více fakult/ústavů UK),

  • a/nebo realizace projektu v rámci univerzitního vzdělávacího centra Didaktikon,

  • naplňování třetí role univerzity.

  Bonusová kritéria jsou nepovinná, volitelná a mohou být v projektu obsažena i jednotlivě, komise k nim však může při hodnocení projektů přihlížet.

 4. Komise si vyhrazuje právo nepřidělit vyhrazené prostředky, pokud návrhy projektů nebude považovat za dostatečně kvalitní.

 5. Pokud bude komise považovat určitý projekt za hodný realizace, ale s nadnesenými finančními požadavky, povede s žadateli diskusi o krácení rozpočtu; projekt bude podpořen grantem pouze v případě, že dojde k oboustrannému konsenzu.

 6. V případě, že komise bude považovat určitý projekt za slibný, ale v žádosti bude postrádat určité informace, povede s žadateli diskusi o zpřesnění informací, resp. dopracování žádosti. Zároveň mohou být neúplné informace, jejich nedodání či neupřesnění považovány za důvod k vyřazení, resp. nefinancování projektu.

Průběh řešení projektů:

 1. Po přidělení grantů bude svolána informační schůzka se studentskými týmy (konec června 2023), během které bude domluveno naplňování projektu a přiznání stipendia.

 2. Finance: 

    a. 

  prostředky budou vypláceny přes odbor UK POINT; kontaktní osoby: Mgr. Ing. Nikola Rusová a Marie Pitrová ,

    b. 

  v případě stipendií je třeba počítat s měsíčním zpožděním ve výplatě (např. žádost ze začátku října může znamenat, že student dostane na účet prostředky cca v polovině prosince),

 3. Komise si vyhrazuje právo zrušit grant (nebo jeho část) poté, co byl schválen, v případě závažných pochybení ze strany studentského týmu.


Poslední změna: 23. říjen 2023 11:49 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: UK POINT
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám