Věda a výzkum

Univerzita Karlova jako významná výzkumná organizace může přispět ve velké míře k udržitelnému rozvoji svou výzkumnou aktivitou. UK si klade za cíl strategické uplatňování pokroku ve výzkumu a inovacích, rychlé a úspěšné zavádění výsledků výzkumu do praxe, jakož i mezioborový rozvoj podnětné vědecké diskuze nad aktuálními tématy a výzvami uvnitř i vně České republiky.


Témat je napříč všemi fakultami a ústavy opravdu hodně - od nanomateriálů, biodiverzity, sucha, vesmíru, dopadů chemických látek a léků, přes zdravý životní styl, ekologickou výchovu, kvalitní vzdělávání a lékařskou péči, až po právní otázky týkající se životního prostředí. Šíře oborů pěstovaných na univerzitě nabízí obrovský potenciál interdisciplinárního výzkumu. Udržitelný rozvoj má své místo jak v základním, tak i aplikovaném výzkumu a je podpořen z univerzitních, národních, evropských i mezinárodních grantových schémat. Univerzita také podporuje otevřený přístup k výsledkům výzkumu a výzkumným datům, o čemž svědčí i nedávno založené Centrum pro podporu open science.


Právě z potenciálu interdisciplinarity například těží Program Progres Q16 - Environmentální výzkum. Jedná se o jeden z 50 projektů podpořených z univerzitního grantového schématu Progres, který představuje základní institucionální podporu výzkumu na UK. Na jeho realizaci se podílí šest fakult a jeden ústav (PřF, PF, 3.LF, MFF, PedF, FHS, COŽP). Unikátní propojení přírodovědných, humanitních a společenských oborů umožňuje lepší pochopení funkčnosti a struktury životního prostředí a využití nejmodernějších přístupů a metodik. Do tohoto výzkumného projektu se každý rok zapojí přes 100 akademických a vědeckých pracovníků a přibližně deset doktorandů.


Na Matematicko-fyzikální fakultě úspěšně pokračuje realizace projektu Centrum nanomateriálů pro pokročilé aplikace (NanoCent). Projekt je zaměřen na vývoj a výzkum nanomateriálů perspektivních z hlediska moderních aplikací s vysokou přidanou hodnotou. Jsou vyvíjeny a studovány materiály na bázi nanokrystalického silně porušeného uhlíku, nanokrystalických a epitaxních tenkých vrstev, nanokrystalických kovových oxidů a ultrajemnozrnných slitin titanu a hořčíku, vhodné zejména pro strukturní aplikace.


Téma udržitelného rozvoje je nedílnou součástí moderní ekonomie: problematikou alokací zdrojů počínaje a doporučením pro vládní a hospodářské politiky konče. CERGE UK se tudíž ve výzkumu věnuje mnoha problémům, které s oblastí trvale udržitelného rozvoje přinejmenším nepřímo souvisí a má velký potenciál tuto oblast zájmu rozvíjet, pokud na to budou vyčleněny příslušné zdroje. Z témat z posledních let lze zmínit zejména výzkum zaměřený na souvislosti mezi znečišťováním životního prostředí, klimatickou změnou, migrací a odlesňováním v rozvojových zemích.


Na Farmaceutické fakultě například probíhá výzkum nadbytečné preskripce a nákupu léčiv a jejich nesprávné využívání, které může vést k nadměrnému hromadění a často pak i chybné likvidaci. Kromě přímého vlivu na životní prostředí, výzkum například řeší i neopodstatněnou nadprodukci léčiv výrobci.


Poslední změna: 1. září 2021 19:29 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: UK POINT
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám