Centrum pro otázky životního prostředí

Věda a výzkum

Výzkum zaměřený na lepší porozumění vztahům mezi lidskou společností a životním prostředím je hlavním cílem Centra pro otázky životního prostředí UK. V současnosti řešíme, nebo jsme v nedávné minulosti dokončili řešení 13 grantů od národních grantových agentur, 19 grantů z EU a dalších mezinárodních zdrojů a 4 projektů na bázi kontraktů. Naším posláním je provádět vysoce kvalitní výzkum, který odhaluje nové znalosti, využitelné širokou veřejností a podporuje politiku založenou na důkazech na všech úrovních, od vládních a nadnárodních organizací po místní obce a jednotlivé soukromé společnosti i nevládní subjekty. Snahou je, aby náš výzkum vedl k udržitelnému rozvoji a blahobytu při zachování přírodních zdrojů pro budoucí generace. Výzkum je soustředěn do pěti spolupracujících oddělení: Oddělení environmentální ekonomie a sociologie; Oddělení enviromentálního vzdělávání; Oddělení indikátorů environmentální udržitelnosti; Oddělení výzkumu environmentálního chování a Laboratoř environmentálních stop. 


 • Oddělení environmentální ekonomie a sociologie 

  Vztah společnosti a životního prostředí je zkoumán prostřednictvím metod sociálních věd, zvláště pak kvantitativní ekonomie a sociologie. Převážně empirický výzkum pokrývá řadu specifických výzkumných oblastí a témat. První poměrně široce zastoupenou oblast výzkumu představuje zkoumání determinant spotřeby a chování jednotlivců a domácností, dominantně rozvíjené v oblasti poptávky po dopravě, energiích, pitné vodě a biopotravinách, kde se vzájemně doplňují přístupy ekonomické (poptávkové systémy, modely diskrétní volby, model náhodného užitku) a sociologické (zvláště teorie plánovaného chování). Cílem výzkumu je zjistit reakce spotřebitelů na ekonomické faktory, jakými jsou cena a příjem na nákup daného zboží, ale i další faktory, které vysvětlují environmentálně významné chování, například energeticky úsporné chování, nakupování úsporných spotřebičů nebo biopotravin a dopravní chování. 

  Oddělení environmentální ekonomie a sociologie

 • Oddělení environmentálního vzdělávání 

  V posledních letech se v oblasti pedagogické činnosti zaměřuje Centrum na moderní formy vzdělávání především na e-learning. Byla vytvořena e-learningová verze kurzu Globalizace a globální problémy, Centrum se zapojilo do několika mezinárodních e-learningových projektů (European Virtual Seminar, Virtual Campus for Sustainable Europe, PASDEL). Pro podporu pedagogické činnosti byla vytvořena elektronická webová encyklopedie Enviwiki. Od prosince 2006 je Centrem vydáván recenzovaný elektronický časopis pro environmentální pedagogiku Envigogika. Centrum se snaží vytvářet příznivé prostředí pro vnášení nových myšlenek a informací do výuky a pro vedení interdisciplinárního dialogu na různých úrovních. Významným počinem bylo v roce 1999 vytvoření (ve spolupráci s Právnickou fakultou UK) celouniverzitního kurzu Globální problémy civilizace. V roce 2005 se povedlo získat podporu tohoto kurzu z prostředků Evropského sociálního fondu, což umožnilo získat pro kurz špičkové odborníky a zajímavé texty. Cyklus seminářů Supra Solidam Petram, původně koncipovaný pro širokou veřejnostj, byl v posledních dvou letech orientován na vědecké rozpravy. V rámci podpory mezifakultní spolupráce pracovníci Centra příležitostně nebo trvale přednášejí na řadě fakult. 

  Oddělení environmentálního vzdělávání

 • Oddělení indikátorů environmentální udržitelnosti 

  Environmentálním indikátorům a indikátorům udržitelného rozvoje (IUR) věnuje Centrum pozornost od svého založení. Jednou z prvních významných aktivit byl v této oblasti projekt Indikátory udržitelného rozvoje mezinárodní organizace SCOPE (Scientific Committee on Problems of the Environment) zahájený z iniciativy Centra v roce 1994, jehož cílem bylo zhodnotit a stimulovat další výzkum a vývoj IUR. V průběhu projektu bylo uspořádáno několik odborných workshopů (Gent, Wuppertal, Průhonice), které byly klíčovými momenty pro získání pochopení a podpory politiků v mezinárodním měřítku pro vývoj a testování IUR. Hlavním výstupem projektu byly publikace „Sustainability Indicators a Sustainability Indicators: Scientific Assessment“ (John Wiley 1997), které shrnuly aktuální výzkumné aktivity z celého světa (byly mj. prezentovány účastníkům Zvláštního zasedání Valného shromáždění OSN v r. 1997, tzv. Rio+5). 

  Oddělení indikátorů environmentální udržitelnosti

 • Oddělení pro výzkum environmentálního chování 

  Oddělení pro výzkum environmentálního chování se zaměřuje na dvě hlavní výzkumná témata. Prvním tématem je výzkum environmentálního chování a jeho faktorů jako jsou postoje, představy, normy a hodnoty. Zabýváme se hlavními typy environmentálního chování jako je doprava, spotřeba energií a potravin. Provádíme laboratorní, webové i field experimenty, nebo korelační studie. Experimentální výzkum environmentálního chování provádíme také s využitím naší laboratoře BERLAB (Behavioral Research Laboratory). 

  Druhým tématem našeho oddělení je aplikovaný výzkum zaměřený na hodnocení ekosystémových služeb. Zabýváme se analýzou poptávky po rekreaci, socioekonomickým hodnocením lesních majetků, vodohospodářských soustav a člověkem pozměněné krajiny (např. po povrchové těžbě uhlí). Dále se zabýváme ekonomickým hodnocením volně rostoucích dřevin a vyhodnocováním škod na porostech v souvislosti s klimatickou změnou a znečištěním ovzduší. 

  Oddělení pro výzkum environmentálního chování

 • Laboratoř environmentálních stop 

  V laboratoři environmentálních stop se zabýváme kvantifikací dopadů na životní prostředí s přihlédnutím k celému životnímu cyklu produktů. Zaměřujeme se na environmentální stopu mezinárodního obchodu, individuálních produktů, domácností, měst, států i širších regionů. Aplikujeme existující přístupy, například uhlíkové, ekologické, vodní, materiálové stopy a stopy využití území a zároveň rozvíjíme vlastní přístupy k posuzování dopadů na ekosystémy a ekosystémové služby. Využíváme metody posuzování životního cyklu produktu (life cycle assessment, LCA) a analýzy vstupů a výstupů (input-output analysis, IOA). V oblasti LCA patříme ke špičce v České republice, v oblasti environmentální input-output analýzy patříme ke světové špičce. Rozvíjíme zejména multiregionální input-output analýzu s environmentálním rozšířením pro kvantifikaci stopy využití území a souvisejících dopadů na ekosystémy. 

  Laboratoř environmentálních stop

 • Udržitelné aktivity v provozu centra 

  Centrum sídlí v nájmu v budově hotelu Krystal, a tak jsou environmentální aktivity související s investičními a stavebními aktivitami poměrně omezeny. Nicméně i zde se snažíme v maximální míře promítat environmentální chování do běžného provozu centra. Třídění odpadu, nákupy svítidel, ICT a dalšího vybavení, jsou vždy posuzovány i z environmentálního hlediska. 


Studium

Centrum pro otázky životního prostředí COŽP UK Jako výzkumný ústav v rámci studia aktivně spolupracujeme s fakultami na doktorských programech a nadějným doktorandům umožňujeme zapojení do našich výzkumných týmů. Úzce spolupracujeme především se dvěma studijními programy na Fakultě humanitních věd (Environmentální studia a Sociální a kulturní ekologie), kde dohlížíme na 24 doktorandů. Naši pracovníci rovněž vedou doktorandy i na dalších fakultách univerzity a vyučují ve více než dvaceti fakultních kurzech.


Klíčovou součástí centra je také Oddělení environmentálního vzdělávání. V posledních letech se v oblasti pedagogické činnosti zaměřujeme na moderní formy vzdělávání, především e-learning. Byla vytvořena e-learningová verze kurzu Globalizace a globální problémy, Centrum se zapojilo do několika mezinárodních e-learningových projektů (European Virtual Seminar, Virtual Campus for Sustainable Europe, PASDEL). Pro podporu pedagogické činnosti byla vytvořena elektronická webová encyklopedie Enviwiki. Od prosince 2006 je Centrem vydáván recenzovaný elektronický časopis pro environmentální pedagogiku Envigogika. Centrum se snaží vytvářet příznivé prostředí pro vnášení nových myšlenek a informací do výuky a pro vedení interdisciplinárního dialogu na různých úrovních. Významným počinem bylo v roce 1999 vytvoření (ve spolupráci Právnickou fakultou UK) celouniverzitního kurzu Globální problémy civilizace. V roce 2005 se povedlo získat podporu tohoto kurzu z prostředků Evropského sociálního fondu, což umožnilo získat pro kurz špičkové odborníky a zajímavé texty. Cyklus seminářů Supra Solidam Petram původně koncipovaný pro širokou veřejnost byl v posledních dvou letech orientován na vědecké rozpravy. V rámci podpory mezifakultní spolupráce pracovníci Centra příležitostně nebo trvale přednášejí na řadě fakult. Poslední změna: 21. květen 2021 20:18 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám