Strategie udržitelného rozvoje

Univerzita Karlova v souladu s "17 SDGs" (Sustainable Development Goals OSN 2015–2030) chápe pojem "udržitelný rozvoj" v jeho komplexnosti a dlouhodobě podporuje aktivity vedoucí k prohloubení jeho environmentálního, sociálního i ekonomického aspektu. V souladu se Strategickým záměrem UK pro období 2021–2025 univerzta vytvořila a projednala nové strategické materiály:

Strategie udržitelného rozvoje Univerzity Karlovy: Na cestě k udržitelnosti 2030

Strategie stanovuje základní koncepci a cíle udržitelného rozvoje napříč univerzitou. Jako hlavní metu si klade posunout UK do roku 2030 směrem k udržitelnému fungování, a to nejen odpovědným přístupem ke svému provozu, ale i k vzdělávacím a tvůrčím činnostem. Proto se zaměřuje na čtyři klíčové oblasti rozvoje, jež reflektují hlavní aktivity univerzity a všech jejích součástí:


 1. Řízení a organizace

 2. Správa a provoz

 3. Vzdělávání, věda a výzkum

 4. Třetí role a spolupráce navenek.


Strategie udržitelného rozvoje Univerzity Karlovy: Na cestě k udržitelnosti 2030


Charles University Sustainable Development Strategy: Towards Sustainability 2030


Akční plán implementace Strategie udržitelného rozvoje UK: Na cestě k udržitelnosti 2030 v letech 2023–2024

Pro úspěšné naplňování Strategie budou nezbytná praktická upřesnění jejích klíčových oblastí v podobě konkrétních projektů zahrnutých v akčních plánech. Akční plány, které budou svým rozsahem pokrývat dvouletá časová období, tzn. 2023–2024, 2025–2026, 2027–2028 a 2029–2030, stanoví, mimo jiné, způsob monitoringu, evaluace a finančního zajištění, určí odpovědné aktéry a jejich pravidelné vyhodnocování poslouží k zmapování dosažení nastavených indikátorů a pokroků v jednotlivých opatřeních.


První Akční plán pro roky 2023 a 2024 se soustředí především na spolupráci, komunikaci a osvětu uvnitř UK ve snaze vytvořit pevné základy pro úspěšnou realizaci strategických cílů zejména zlepšením celouniverzitního dialogu a koordinace (např. ustanovením koordinátorů či odborných pracovních skupin) v oblasti udržitelného rozvoje.


Akční plán implementace Strategie udržitelného rozvoje UK: Na cestě k udržitelnosti 2030 v letech 2023–2024


Action Plan for the Implementation of the CU Sustainable Development Strategy: Towards Sustainability 2030 between 2023 and 2024


Harmonogram projednání obou materiálů v roce 2023


 • 13. 03. – zveřejnění materiálů pro účely připomínkování a diskuse v rámci kulatého stolu

 • 23. 03. – konání Kulatého stolu – Strategie udržitelného rozvoje UK od 10.00 do 12.00 hod. v Modré posluchárně, č. 140, Celetná 20

  Na setkání byly představeny její dílčí části, budoucí naplňování, i příklady dobré praxe vybraných fakult.

 • 13. 04. – ukončení procesu připomínkování a sběru podnětů k potenciálnímu doplnění Akčního plánu

 • 10. 05. – ukončení procesu vypořádání připomínek (více informací viz níže)

 • 15. 05. – projednání materiálů Kolegiem rektorky

 • 22. 05. – projednání materiálů Rozšířeným kolegiem rektorky

 • 26. 05. – projednání materiálů Akademeickým senátem


pozn.: Materiály ještě projdou jednotnou grafickou úpravou a poté bude přikročeno k jejich rozsáhlejší propagaci.


Připomínkování

Oba materiály byly upraveny na základě námětů a připomínek, k jejichž vznesení byly prostřednictvím pozvánky paní rektorky ke „Kulatému stolu Udržitelného rozvoje“ vyzvány fakulty (děkanky a děkani, tajemnice a tajemníci), Rozšířené kolegium rektorky, Akademický senát, Komise pro třetí roli AS UK. Studující a zaměstnanci univerzity byli k účasti na procesu připomínkování osloveni hned několika informačními kanály (studentský a zaměstnanecký newsletter pro měsíc březen, webové stránky UK a sociální média, porada vedoucích odborů rektorátu atd.).


Celkem bylo vzneseno téměř osm desítek připomínek a námětů, z nichž většina byla vypořádána formou vysvětlení, přijetí/ částečného přijetí. Za tímto účelem bylo připraveno souhrnné vypořádání připomínek, jež bylo postoupeno orgánům univezity činným v projednávacím řízení (viz výše) a které bylo následně rozesláno jednotlivým respondentům, kteří se do připomínkování aktivně zapojili.


Vedle drobných formulačních úprav a zpřesnění patří k významnějším úpravám:

 • Posílení dalších aspektů udržitelného rozvoje. Na základě připomínkovacího řízení a diskuze proběhlé v rámci kulatého stolu byla změněna textace návaznosti strategie na další oblasti udržitelného rozvoje a dílčí univerzitní strategie. Změny se dotýkají zejména druhé kapitoly Strategie. Tyto úpravy byly navženy jako vypořádání připomínek, že je materiál zaměřen zejména na environmentální udržitelnost a návrh změny názvu dokumentu např. na "Strategie environmentální udržitelnosti UK“, ke které ve výsledku nebylo přistoupeno. (diskutováno taktéž a kulatém stole).

 • Úprava formulace Mise a Vise ve Strategii. Text byl pozměněn zejména s ohledem na věcné připomínky, které se soustředily na správnost obecné formulace a pojetí Mise a Vize ve strategických materiálech. Mise tedy popisuje hlavní náplň činnosti univerzity, Vize pak přestavuje ambiciózní cíle, ke kterým chce univerzity směřovat, dále pak následuje výčet aktivit, jak těchto cílů optimálně dosáhnout.

 • Změna názvu zájmové oblasti I. a. ii. Strategické dokumenty a reporting pokroku v oblasti udržitelného rozvoje, jež se propsala do obou materiálů. Domníváme se, že původní název oblasti měl omezenější pole působnosti, proto jsme se, nejen v souladu s připomínkami, rozhodli jej rozšířit a umožnit zde reportovat například výsledky světových žebříčků v oblasti udržitelného rozvoje (THE Impact Ranking, QS Sustainability Rankings), případně do budoucna i ESRS reporting (European Sustainability Reporting Standards), který staví na novém konceptu ESG (Environmental, Social, Governance) a který momentálně připravuje Evropská komise.

  V návaznosti na výše uvedené změny došlo v Akčním plánu ke konkretizaci a upřesnění souvisejícího opatření Monitoring a reporting naplňování Strategie udržitelného rozvoje UK.

 • Změny v zájmové oblasti I. a. ii. Emise skleníkových plynů, jež se propsaly do obou materiálů. Byla reflektována opakující se připomínka ohledně chybějícího monitoringu emisí skleníkových plynů UK a ambice stát se uhlíkově neutrální institucí nejpozději do roku 2050. Ve Strategii byla ambice na uhlíkovou neutralitu přidána do Vize a také do jednoho z dílčích cílů. Nově byl v Akčním plánu navržen výpočet emisí UK, tzv. Scope 1 a Scope2 (přímé emise a nepřímé emise z energie), pro rok 2022 jako výchozí stav a příprava pro budoucí výpočet emisí UK také tzv. Scope 3 (další nepřímé emise).

 • Změny názvů zájmových oblastí II. e. i. Služební a studijní cesty (zejména do zahraničí) a II. e. ii. Pravidelné cesty za studiem/do práce, jež se propsaly do obou materiálů. Změna prvního názvu reflektuje připomínku absence studentské mobility a potřebu podtrhnout cestování na delší vzdálenosti, a propisuje se tak do změn provedených v souvisejícím opatření Zmapování možnosti nastavení podpory pro výběr environmentálně šetrnějších módů dopravy pro služební a studijní cesty v rámci Akčního plánu. Úpravu druhého názvu se pak logicky váže ke kratším cestám, které studující i zaměstnanci univerzity absolvují, dá se říci, téměř každodenně.

 • Změny v klíčových oblastech III. Vzdělávání, věda a výzkum a IV. Třetí role a spolupráce navenek, jež se propsaly do obou materiálů. Na základě připomínek došlo k úpravě cílů, dílčích cílů a ukazatelů naplňování ve formě doplnění programů (studijní, CŽV), publikační činnosti, uplatnění výsledků v praxi a zapojení do veřejné debaty.

 • Doplnění úvodního textu a přidání opatření (pro naplnění dílčího cíle I. a. ii. Strategické dokumenty a reporting pokroku v oblasti udržitelného rozvoje) Zásobník nápadů a podnětů pro oblast udržitelného rozvojev rámci Ačního plánu. Rozšíření, resp. doplnění úvodního textu je obecnou reakcí na připomínku, že by mělo být u všech oblastí, které nejsou aktuálně řešeny v Akčním plánu konkrétním opatřením, vysvětleno, proč tomu tak je. V návaznosti na vypořádání připomínek jsme se také rozhodli pro vytvoření zásobníku, do kterého budou postupně doplňovány důležité nápady a podněty, které vyplynou z procesu implementace Strategie a Akčního plánu. Již ze samotného procesu připomínkování jsme získali mnohé návrhy vhodné k inspiraci, potenciálnímu rozpracování či úvaze.

 • Změny v rámci opatření (pro naplnění dílčího cíle II. b. i. Rekonstrukce budov a nová výstavba) Pilotní EPC studie pro areál Centra Krystal jsou odrazem vývoje projektu a potřebou specifikovat nástin jeho obsahu uvedeného v Akčním plánu.

 • Doplnění opatření (pro naplnění dílčího cíle II. d. i. Monitoring odpadů) Provedení analýzy výchozího stavu nakládání s biologicky rozložitelnými odpady na Kolejích a menzách UK do Akčního plánu. Toto opatření bylo dodatečně zahrnuto do Akčního plánu zejména pro vypořádání připomínek, které vyzdvihovaly absenci jakéhokoliv opatření v rámci této oblasti zájmu, a taktéž pro obecný aktuální zájem o biologicky rozložitelné odpady, zefektivnění jejich sběru a potencionálního využití (dokládá např. CRP UNILEAD II.).

 • Doplnění opatření (pro naplnění dílčího cíle II. d. ii. Prevence vzniku, třídění a další zpracování odpadů) Zefektivnění systému nakládání s biologicky rozložitelnými odpady na Kolejích a menzách UK v Akčním plánu v souladu a v návaznosti na výše uvedenou změnu.

 • Doplnění opatření (pro naplnění dílčího cíle II. e. ii. Pravidelné cesty za studiem/do práce) Analýza volby dopravního prostředku při cestě za studiem a do zaměstnání v Akčním plánu. Jedná se v podstatě o jediný komplexně formulovaný návrh opatření, který byl zaslán respondentem v rámci připomínkovacího procesu. S ohledem na jeho odbornost, návaznost na již proběhnuvší projekt, potřebnost atd. jsme se rozhodli jej zařadit do Akčního plánu.


Děkujeme všem, kteří se do připomínkování zapojili. Ceníme si Vašeho aktivního přístupu!


V případě dotazů, podnětů a nápadů se neváhejte obrátit na:


Mgr. Ing. Nikola Rusová

Manažerka udržitelného rozvoje


Poslední změna: 18. červenec 2023 16:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: UK POINT
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám