Times Higher Education Impact Ranking

"THEIR" 2023

 • 01.06.2023 byly zveřejněny výsledky celosvětového žebříčku společenské odpovědnosti vysokých škol Times Higher Education Impact Rankings 2023, kde se podle 17 cílů udržitelného rozvoje OSN srovnávalo 1591 zapojených univerzit z 112 zemí/regionů. Univerzita Karlova se celkově umístila na 201–300. místě, čímž obhájila umístení z minulého roku.

PŘEDSTAVENÍ ŽEBŘÍČKU

 • Sledování a naplňování sedmnácti Cílů udržitelného rozvoje Organizace spojených národů si Univerzita Karlova vzala jako závazek.


  Mezinárodní žebříček Times Higher Education University Impact Rankings tyto cíle reflektuje a zaměřuje se právě na to, nakolik vysoké školy svou činností k naplňování 17 SDG´s dle OSN přispívají. Sledovat, jak si v této oblasti Univerzita Karlova stojí v porovnání se svými domácími i zahraničními protějšky je příležitost, jak získat a načerpat inspiraci.


  Vysoké školy si mohou samy zvolit, pro které cíle poskytnou údaje, přičemž podmínkou pro to, aby se objevily v celkovém srovnání (tj. nikoli pouze ve srovnání v rámci jednotlivých cílů), je vyplnění údajů pro jeden povinný cíl, jímž je 17 cíl: Partnerství ke splnění cílů, a alespoň tří dalších cílů podle vlastní volby.


  Pro každý ze 17 cílů v rámci Times Higher Education University Impact Rankings existuje sada ukazatelů, na jejichž základě jsou vysoké školy porovnávány.

 • Ukazatele lze rozčlenit do tří kategorií:

  • První se týká politiky: jaká konkrétní opatření vysoká škola přijala? Např.: Existuje Plán rovných příležitostí?

  • Druhá zahrnuje aktivity, díky nimž škola přispívá k naplňování cílů udržitelného rozvoje (např. spolupráce s institucemi, které se zabývají lidským zdravím), což zahrnuje i to, zda se daná vysoká škola v rámci své tvůrčí činnosti věnuje bádání v předmětné oblasti (např. v oblasti ochrany klimatu), resp. jak kvalitní je tento výzkum.

  • Třetí se pak týká veličin, které indikují dosažené výsledky, např. podíl zdravotně znevýhodněných studentů v rámci studentské populace atp.


VÝSLEDKY UNIVERZITY KARLOVY ZA 2022

 • Univerzita Karlova se při své třetí účasti zapojila celkem do devíti cílů, což je stejné jako v předcházejícím cyklu. Konkrétně se jedná o cíle 3. Zdraví a kvalitní život, 4.Kvalitní vzdělávání, 5. Rovnost mužů a žen, 8. Důstojná práce a ekonomický růst, 9. Průmysl, inovace a infrastruktura, 10. Méně nerovností, 11. Udržitelná města a obce, 16. Mír, spravedlnost a silné instituce a 17. Partnerství pro splnění cílů.


Cíl 3. Zdraví a kvalitní život


 • V rámci cíle zdraví a kvalitní život se Univerzita Karlova umístila na 101-200. místě mezi více než dvanácti stovkami institucí. V předcházejícím roce byla klasifikována na 47. místě z 1 101 škol, v této kategorii tedy došlo k poklesu.


  Hodnocené oblasti: výzkum v oblasti lidského zdraví a nemocí, absolventi v lékařských a zdravotnických oborech, místní, národní a mezinárodní spolupráce s institucemi zabývajícími se zdravím, programy a dobrovolnické aktivity pro širokou veřejnost přispívající ke zdravému a kvalitnímu životu, dostupnost univerzitních sportovišť pro veřejnost a podpora zdraví zaměstnanců a studentů univerzity.


Cíl 4. Kvalitní vzdělávání


 • V oblasti kvalitního vzdělávání se Univerzita Karlova se hodnocení, i při nárustu hodnoceních institucí o 100, zlepšilo a univerzita obsadila 101-200. místo.


  Hodnocené oblasti: výzkumu v oblasti vzdělávání, podíl studentů, jejichž rodiče nevystudovali vysokou školu, podíl absolventů učitelských studijních programů, kteří jsou oprávněni vyučovat na základních školách, veřejná dostupnost vzdělávacích zdrojů (přednášky, výukové materiály, online kurzy, knihovny), pořádání vzdělávacích akcí, nabídka programů profesně orientovaného celoživotního vzdělávání, uskutečňování komunitního vzdělávání pro veřejnost.


Cíl 5. Rovnost mužů a žen


 • V případě cíle Rovnost mužů a žen se jedná o oblast, byl také zaznamenán pokles (předchozí umístění 301-400. místo z 938 ško)l. V rámci více než tisíc institucí se aktuálně nachází na 401.-600. místě. Vylepšení pozice UK v této kategorii může přinést teprve nedávno přijatý plná rovních příležitostí na roky 2022-2024, který se mimo jiné usiluje o zvýšení zastoupení žen na seniorních akademických pozicích.


  Hodnocené oblasti: výzkumu v oblasti rovnosti mužů a žen, podíl studentek v rámci studujících, jejichž rodiče nevystudovali vysokou školu, opatření na podporu studia žen, systematické sledo-vání a vyhodnocování genderových statistik, podíl žen v rámci seniorních akademických pozic, podíl absolventek a politika v této oblasti (např. opatření proti diskriminaci, resp. na podporu slaďování pracovního a rodinného života).


Cíl 8. Důstojná práce a ekonomický růst


 • V hodnocení kategorie Důstojná práce a ekonomický růst dosáhla Univerzita Karlova nejlepšího výsledku ze všech cílů, do nichž se zapojila, neboť jí zde patří 35. místo mezi více než devíti stovkami institucí, v předcházejícím roce byla klasifikována na 101-200. místě.


  Hodnocené oblasti: výzkum v předmětné oblasti, garance minimální mzdy, existence odborů, garance zaměstnaneckých práv (např. opatření proti diskriminaci), rovnost odměňování, prů-měrné výdaje na zaměstnance, podíl studujících s povinnou, alespoň měsíční stáží či podíl za-městnanců s více než dvouletými pracovními smlouvami.


Cíl 9. Průmysl, inovace a infrastruktura


 • Univerzitě Karlově v tomto cíli mezi zhruba devíti sty školami i letos patří 401-600. místo.


  Hodnocené oblasti: výzkum v oblasti průmyslu, inovací a infrastruktury, patentové přihlášky, v nichž je citován univerzitní výzkum, počet spin-off společností, příjem z transferu znalostí a technologií.


Cíl 10. Méně nerovností


 • V dalším cíli Méně nerovností, Univerzita Karlova v rámci devět set institucí obhájila 201-300. místo.


  Hodnocené oblasti: výzkumu v oblasti snižování nerovností, podíl „prvogeneračních“ studují-cích, tj. těch, jejichž rodiče nevystudovali vysokou školu, podíl studujících z rozvojových zemí, kteří od univerzity obdrželi významnou finanční podporu pro své studium, podíl zdravotně zne-výhodněných studujících a zaměstnanců, opatření proti diskriminaci a na vyrovnávání příleži-tostí (např. přístup k vysokoškolskému vzdělání, podpora znevýhodněných/minoritně zastou-pených skupin, dostupnost budov).


Cíl 11. Udržitelná města a obce


 • V rámci cíle Udržitelná města a obce je Univerzita Karlova pro rok 2023 klasifikována na 101-200. místě (zhodnocených 860 institucí), stejné umístení jako v minulém roce.


  Hodnocené oblasti: výzkum v předmětné oblasti, podpora umění a kulturního dědictví (veřejná dostupnost budov, knihoven, muzeí a výstavních prostor či zelených ploch, umělecká vystoupe-ní pro veřejnost, podpora projektů na ochranu nehmotného kulturního dědictví), výdaje na tuto oblast, resp. udržitelnost (politika a aktivity v oblasti udržitelného dojíždění, práce z domova, dostupné bydlení pro zaměstnance i studenty, spolupráce na regionálním územním rozvoji, udržitelná výstavba univerzitních budov).


Cíl 16 Mír, spravedlnost a silné instituce


 • Univerzitě Karlově v tomto cíli pro rok 2023 patří 50. místo z hodnocených více než osmi set institucí, co představuje vylepšení o 5 míst.


  Hodnocené oblasti: výzkum v předmětné oblasti, správa a řízení vysokých škol (například garance akademických svobod, zastoupení zaměstnanců a studujících v akademickém senátu, politika v oblasti spolupráce se stakeholdery, politika v oblasti korupčního jednání, zveřejňování údajů o hospodaření), spolupráci s institucemi veřejné správy (poskytování expertíz, vzdělávání představitelů veřejné správy, společný výzkum, poskytování neutrálního prostoru pro různé politické světonázory) a podíl absolventů v oblasti práva a správy.


Cíl 17 Partnerství pro splnění cílů


 • Posledním cílem je povinný cíl pro všechny instituce, které chtějí být zařazeny do celkového srovnání, a to partnerství pro splnění cílů. Univerzita Karlova v tomto cíli klesla na 601-800. místo (v předchozím roce se umístila na 401-600. míste ze 1438 institucí). Je to dáno zejména tím, že univerzita doposud kompletně nevyhodnocovala úspešnost v plnění jednotlivých cílů. Je možné zde očekávat do budoucna posun napřed díky přijetí Strategie a zapojení se do nových medzinárodních spoluprací.


  Hodnocené oblasti: výzkum v předmětné oblasti (celkový počet publikací, podíl publikací, na nichž škola spolupracovala s autorkami/autory z chudších zemí), přítomnost tématu udržitelné-ho rozvoje v politice a činnosti univerzity, a to jak směrem ven (například podíl na formulování národní politiky, spolupráce s neziskovými organizacemi, podíl na sběru a měření dat týkajících se cílů), tak i dovnitř (zpracování hodnoticích zpráv, jak vysoká škola cíle naplňuje, vzdělávání studujících a veřejnosti v oblasti udržitelného rozvoje).


ZÁVĚR

 • Žebříček Times Higher Education University Impact Rankings se soustředí na společenskou odpovědnost vysokých škol. Srovnání ukazuje, že Univerzita Karlova je silná veřejná instituce, která v řadě oblastí přispívá k naplňování Cílů udržitelného rozvoje. Data Times Higher Education Impact Rankings 2023 jsou vyhodnocována zpětně, a tudíž výsledky nereflektují například to, že Univerzita Karlova má nově schválenou Strategii udržitelného rozvoje či Akční plán pro období 2023-2024. Svou činnost v této oblasti bude tedy nadále posilovat, jak se zavázala ve svém strategickém záměru pro léta 2021-2025: „na půdě Univerzity Karlovy budeme naplňovat principy udržitelného rozvoje a zároveň budeme svou tvůrčí i vzdělávací činností přispívat i k jejich prosazení ve společnosti.“"THEIR" 2022

 • 27.4.2022 byly zveřejněny výsledky celosvětového žebříčku společenské odpovědnosti vysokých škol Times Higher Education Impact Rankings 2022, kde se podle 17 cílů udržitelného rozvoje OSN srovnávalo 1406 zapojených univerzit z 106 zemí/regionů. Univerzita Karlova se celkově umístila na 201–300. místě, což představuje výrazný posun vzhůru oproti loňskému 401–600. místu.


VÝSLEDKY UNIVERZITY KARLOVY ZA 2021

 • Univerzita Karlova se při své druhé účasti zapojila celkem do devíti cílů, což představuje o tři cíle více než v předcházejícím roce. Konkrétně se jedná o cíle 3. Zdraví a kvalitní život, 4. Kvalitní vzdělávání, 5. Rovnost mužů a žen, 8. Důstojná práce a ekonomický růst, 9. Průmysl, inovace a infrastruktura, 10. Méně nerovností, 11. Udržitelná města a obce, 16. Mír, spravedlnost a silné instituce a 17. Partnerství pro splnění cílů.


Cíl 3. Zdraví a kvalitní život


 • V rámci cíle zdraví a kvalitní život dosáhla Univerzita Karlova nejlepšího výsledku ze všech cílů, do nichž se zapojila, neboť jí zde patří 47. místo mezi více než jedenácti stovkami institucí, v předcházejícím roce přitom byla klasifikována na 88. místě.


Cíl 4. Kvalitní vzdělávání


 • V oblasti kvalitního vzdělávání se Univerzita Karlova umístila na 201-300. místě z téměř dvanácti set hodnocených institucí, meziročně zůstalo její postavení stejné.


Cíl 5. Rovnost mužů a žen


 • V případě cíle Rovnost mužů a žen se jedná o oblast, do níž se univerzita zapojila poprvé. V rámci více než devíti set institucí se nachází na 301-400. místě.


Cíl 8. Důstojná práce a ekonomický růst


 • Cíl Důstojná práce a ekonomický růst rovněž patří mezi ty, do nichž se univerzita zapojila poprvé, přičemž byla klasifikována na 101-200. místě z téměř osmi set padesáti institucí. Předmětem hodnocení v tomto cíli je zejména kvalita vysokých škol jakožto odpovědného zaměstnavatele.


Cíl 9. Průmysl, inovace a infrastruktura


 • Univerzitě Karlově v tomto cíli mezi zhruba osmi sty školami i letos patří 401-600. místo.


Cíl 10. Méně nerovností


 • Posledním z cílů, do nichž Univerzita Karlova pro rok 2022 vstoupila nově, je cíl Méně nerovností. V rámci osmi set institucí zde univerzitě pro rok 2022 patří 201-300. místo.


Cíl 11. Udržitelná města a obce


 • V rámci cíle Udržitelná města a obce je Univerzita Karlova pro rok 2022 klasifikována na 101-200. místě z hodnocených 783 institucí, což představuje zlepšení oproti předcházejícímu roku (201-300. místo).


Cíl 16. Mír, spravedlnost a silné instituce


 • Univerzitě Karlově v tomto cíli pro rok 2022 patří 55. místo z hodnocených více než osmi set institucí, zatímco v roce 2021 to bylo 201-300. místo. Cíl mír, spravedlnost a silné instituce se zaměřuje na správu a řízení vysokých škol.


Cíl 17. Partnerství pro splnění cílů


 • Posledním cílem je povinný cíl pro všechny instituce, které chtějí být zařazeny do celkového srovnání, a to partnerství pro splnění cílů. Univerzitě Karlově v tomto cíli patří 401-600. místo (v předcházejícím běhu 601-800. místo).


ZÁVĚR

 • Žebříček Times Higher Education University Impact Rankings se soustředí na společenskou odpovědnost vysokých škol. Srovnání ukazuje, že Univerzita Karlova je silná veřejná instituce, která v řadě oblastí přispívá k naplňování Cílů udržitelného rozvoje. Svou činnost v této oblasti však bude nadále posilovat, jak se zavázala ve svém strategickém záměru pro léta 2021-2025: „na půdě Univerzity Karlovy budeme naplňovat principy udržitelného rozvoje a zároveň budeme svou tvůrčí i vzdělávací činností přispívat i k jejich prosazení ve společnosti.“

Poslední změna: 21. srpen 2023 13:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: UK POINT
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám