Pedagogická fakulta

"Pedagogická fakulta přispívá k trvale udržitelnému rozvoji dvěma způsoby. První souvisí s jejím hlavním posláním, a to s výukou. Na fakultě vede Kateřina Jančaříková Centrum environmentálního vzdělávání a výchovy PedF UK, které vzdělává budoucí učitele. Sama paní docentka se tématu dlouhodobě věnuje a je například

členkou poradní skupiny Akčního plánu Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky MŠMT nebo členkou pracovní skupiny pro EVVO při Ministerstvu životního prostředí.

Centrum též pořádá různé osvětové a odborné akce. Druhý způsob souvisí s vlastním fungováním. Momentálně provádíme revizi nákupů a dalšího běžného fungování fakulty tak, aby uhlíková stopa byla co možná nejmenší."


prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. děkan Pedagogické fakulty

Studium

Téma udržitelného rozvoje se odráží v řadě výstupů z výuky Pedagogické fakulty

 • Výtvarná výchova:

  Kurz autorských konceptů - OPBW1V103A

  Kurz výtvarné tvorby I - OPBW2V104A

  Kurz výtvarné tvorby II - OPBW2V118A

  Object and Landscape (bakalářské a navazující magisterské studium): Environmentální tematika, tematika trvalé udržitelnosti a eko-artu ve vazbě na sociální funkce umění - OEBWV1701Z

 • Biologie a ekologická výuka:

  Výchova k udržitelnému rozvoji - ONUZ02V034

  Základy ekologie a environmentalistiky - OPBZ0B123C

  Ekonaratologie - OPNB2B146B

  Environmentalistika a ochrana přírody (bakalářské, navazující magisterské studium a doktorské studium): ochrana životního prostředí, sdílení výukových a výchovných postupů, OB2302033 Člověk a životní prostředí - OD0102121

 • Anglický jazyk:

  Lingvistická interpretace - OPNA1A119A

  Lexikologie - OPBA2A106A

  Moderní angličtiny I-VI (bakalářské a navazující magisterské studium): tématika životního prostředí a klimatických změn

  - OPBA2A104A, OPBA2A108A, OPBA2A111A, OPBA2A115A, OPBA2A119A, OPBA2A121A

 • Andragogika a management vzdělávání:

  Kultura a PR vzdělávací organizace - OPNU1U133C

  Strategie řízení vzdělávacích organizací - OPNU1U127B

  Firemní management - OK0732K45

  Systém personální práce: CSR, etika společnosti - OPNU1U125B

 • Pedagogika:

  Seminář z envigogiky: trvale udržitelný rozvoj jako téma výchovy a vzdělávání - OPBQ2P121B

 • Výchova ke zdraví:

  Seminář ekologické výchovy: životní prostředí a rozvoj jedince


Věda a výzkum

 • Environmentální výzkum

  Realizátor: Centrum environmentálního vzdělávání a výchovy (CEVV, http://cevv-uk-pedf-blog.cz/)při katedře Biologie a environmentálních studií


  • Projekty:

   • Education for Sustainability (Cooperatio, Education and Pedagogy, doc. PhDR. Kateřina Jančaříková – člen rady).

   • Environmentální výzkum (Progres Q 16, PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. – člen rady)

   • Prvouk 02 Environmentální výzkum (PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. – člen rady)

   • TAČR Éta, 2019-2021 – Odpovědná spotřeba – podklady pro vzdělávání k udržitelnému životnímu stylu (PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D., úspěšně ukončen)

   • TAČR (TB050MZP001) – Environmentální kompetence dětí (doc. PhDr. Kateřinou Jančaříkovou, PhD, úspěšně ukončen)


 • Udržitelný rozvoj jako předmět pedagogické přípravy

  Realizátor: Katedra preprimární a primární pedagogiky


  • Projekt:

   • Globální rozvojové vzdělávání (GRV) a osvěta veřejnosti pro období 2018–2030. Východiskem je Agenda pro udržitelný rozvoj 2030, jejíž cíle jsou integrovány do konceptu globálního rozvojového vzdělávání (dále jen GRV), jehož zařazení do studijních plánů a výuky budoucích učitelů projekt podporuje. Projekt uzavřený v roce 2019 usiloval o přípravu takových podmínek pro implementaci principů a témat GRV, které by v důsledku posílily občanskou angažovanost a změnily spotřebitelské chování v duchu udržitelného rozvoje. U budoucích učitelů a následně i jejich žáků je zde cílem povzbuzení zájmu o udržitelný rozvoj jak v lokálním, tak i národním a globálním měřítku. Výsledky projektu podporují začleňování témat udržitelného rozvoje, změny klimatu, šetrného přístupu k přírodním zdrojům, celkové ochrany životního prostředí a biodiverzity do studijních plánů a výuky budoucích učitelů. Cílem projektu je i prohloubení kritického porozumění příčin a následků celosvětové chudoby a nerovnosti s důrazem na osobní, místní, státní i celosvětovou propojenost.


 • Udržitelný rozvoj ve vědecké přípravě studentů učitelství

  Realizátor: Katedra chemie a didaktiky chemie ve spolupráci univerzitou v Jyväskylä


  • Projekt:

   • Mobilita, publikace, workshop k integraci předmětu výzkumu do badatelské a projektové výuky.


 • Evaluace postupů pro bezpečnou praktickou výuku chemie na školách

  Realizátor: Katedra chemie a didaktiky chemie


  • Projekt:

   • TAČR BEDOX – koresponduje se záměry udržitelného rozvojePoslední změna: 15. červenec 2022 10:51 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: UK POINT
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám