3. lékařská fakulta

"Na 3. lékařské fakultě UK se udržitelným rozvojem intenzivněji zabýváme již více než dvacet let. Druhé desetiletí jsou v prostorách fakulty koše na třídění odpadu, několik let se používají jak v kantýně, tak v nápojových automatech ekologické talíře, příbory a pohárky, nábytek se nakupuje bez škodlivých látek s certifikací FSC, PEFC. Dobré zkušenosti máme s digitalizací úředních listin, čímž se omezuje spotřeba papíru a náplní do tiskáren. Propagační předměty se pořizují jen z ekologických materiálů a ekologických barev k potiskům. Fakulta respektuje veškeré předpisy k tepelné ochraně budov, hospodaření s energiemi, včetně správného nastavení servisované vzduchotechniky s dodržením rozdílu chlazeného vzduchu nejvýše šesti stupňů Celsia oproti vnějšímu prostředí."

prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc děkan 3. lékařské fakulty

Studium

V oblasti výuky je na 3.LFUK vyučován povinně volitelný kurz Znečištění životního prostředí jako hrozba pro lidské zdraví“ vedený Mgr. Nelou Pavlíkovou, PhD. V rámci tohoto předmětu jsou studenti seznámeni s jednotlivými skupinami polutantů a jejich účinkem na lidské zdraví.

Věda

Problematika trvale udržitelného rozvoje na 3. lékařské fakultě UK částečně spadá do Programu rozvoje vědních oblastí UK, Q16: Environmentální výzkum, jehož koordinátorem je prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, PhD. a za 3. LFUK se ho účastní doc. MUDr. Martin Alexander Čelko, CSc.

Provoz

V posledních 5 letech došlo k realizaci (či pokračování) řady opatření, které napomáhají trvale udržitelnému rozvoji. Mezi tato opatření patří zejména:

  • Nahrazení veškerého plastového nádobí (talířky, pohárky, příbory) na všech zasedáních fakulty (Vědecká rada, Akademický senát, kolegium děkana, porady přednostů, obhajoby doktorských prací apod.) za porcelánové skleněné a kovové alternativy.

  • Ve školním bufetu (výdejna hotových jídel) byla z iniciativy Akademického senátu 3. LFUK a ve spolupráci svedením fakulty a provozovatelem bufetu dosaženo ukončení distribuce jídel na plastovém nádobí. Tyto výrobky byly nahrazeny ekologickými jednorázovými alternativami.

  • Recyklace odpadů -na každém podlaží budovy jsou umístěny zvláštní koše na papír, plasty a směsný odpad. Rovněž pro odpad většího objemu jsou před budovou fakulty umístěny kontejnery pro plast, papír a směsný odpad.

  • V sociální oblasti vyniká 3. LFUK nezávislou a rozsáhlou aktivitou studentských spolků, za kterou získaly řadu ocenění, v neposlední řadě byla tato zásluha oceněna Medailí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byla naší fakultě udělena za dlouhodobou činnost v oblasti charitativní, dobrovolnické a osvětové činnosti vykonávané v rámci studentských spolků.

  • Problematika trvale udržitelného rozvoje se promítá i do investičních a rozvojových plánů do budoucna - při plánování rekonstrukce a dostavby Budovy B je kladen důraz na postupy, technologická řešení a materiály, které jsou v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje.


Poslední změna: 27. květen 2021 09:38 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: UK POINT
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám