Fakulta humanitních studií

"FHS UK se – patrně jako všechny ostatní fakulty Univerzity Karlovy – snaží chovat šetrně k přírodnímu prostředí a v tomto smyslu by bylo jistě možné popisovat některé ohledy jejího provozu i nové budovy. Kromě toho ovšem v rovině výuky nabízíme navazující magisterský studijní program Sociální a kulturní ekologie, který byl právě na myšlence udržitelného rozvoje postaven, stejně jako doktorský studijní program Sociální ekologie. Kolegové ve spolupráci s veřejnou správou koncipovali řadu výzkumů, z nichž některé vyústily v certifikované metodiky používané například ministerstvem životního prostředí. Z povahy strategie trvale udržitelného rozvoje plyne, že program je trvale provázán s celou řadou odborných institucí i mezivládních programů v tuzemském i mezinárodním měřítku."

Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D děkanka Fakulty humanitních studií

Studium

Strategie (trvale) udržitelného rozvoje byla základní konceptuální myšlenkou navazujícího magisterského oboru sociální a kulturní ekologie při jeho založení v roce 2000 (rok založení FHS) a 2001 (začátek výuky). Tímto jsme byli prvními mezi vysokými školami v České republice, kdo se udržitelnému rozvoji začal ve výuce systematicky věnovat. Udržitelný rozvoj se stal na FHS hlavní osou koncepce a skladby předmětů a jeho zevrubná znalost ve všech třech (resp. čtyřech) základních rovinách je dosud hlavní kvalifikací našich absolventů. Každý z jednotlivých tradičních dílčích oborů přírodních i společenských věd v uvedených rovinách přitom sleduje vlastní oborová paradigmata a vývoj bádání v mezinárodním vědeckém kontextu, současně tvoří provázaný výukový celek jak ve výuce, tak ve stavbě atestací a tématech diplomových prací, jež často dílčí odbornosti propojují. Obor sociální a kulturní ekologie je tak výjimečný tím, že v rámci trvale udržitelného rozvoje propojuje poznání přírody a společnosti a jejich vzájemných zpětnovazebních vztahů nejen obsahově, ale i metodologicky až konkrétní časoprostorově orientované výstupní aplikace. 


 • Základní obor Sociální a kulturní ekologie je výjimečný tím, že v rámci trvale udržitelného rozvoje propojuje poznání přírody a společnosti a jejich vzájemných zpětnovazebních vztahů nejen obsahově, ale i metodologicky, až po konkrétní časoprostorově orientované výstupní aplikace.

 • Základním předmětem, který vykládá strategii trvale udržitelného rozvoje jako celek, je Sociální ekologie I, orientovaná především na cíleně strukturovanou podstatu ekologie jako vědy a principy ochrany přírody a krajiny se společenskými souvislostmi, a navazující Sociální ekologie II, která počínaje unikátně pojatým historickým vývojem euroamerické civilizace až do současnosti, se zaměřením na dopady uspokojování lidských potřeb na přírodní a životní prostředí, ukazuje důsledky z pohledu sociologie, antropologie a kulturní teorie (prohloubený výklad každé problematiky pak obsahují další dílčí předměty). Předmět je zakončen definicí a výkladem strategie trvale udržitelného rozvoje jako takové. Oba tyto kursy jsou přístupné i studujícím bakalářského stupně. Společenský metabolismus je diskutován v dvousemestrálním předmětu Metody popisu a analýzy environmentální udržitelnosti I a II, (Ne)udržitelnost a funkce jednotlivých ekonomických teorií a potřeba i míra politické regulace je analyzována v předmětu Decizní prostory udržitelného rozvoje. Tyto předměty jsou pro bakalářskou úroveň příliš náročné, proto katedra sociální a kulturní ekologie připravuje jako jedny ze vstupních kursů přístupné studujícím všech oborů a úrovní fakulty předměty Krize jako příležitost I a II, rozebírající kritický stav vztahu přírody a společnosti v jednotlivých přírodovědných i společenskovědních tematizacích.

 • Doktorské studium Sociální ekologie (dříve Environmentální studia), které, jak již změněný název napovídá, organicky navazuje na magisterský obor. Základem je mezinárodně se rozvíjející problémově orientovaný obor „věda o udržitelném rozvoji“ (sustainability science).


Věda a výzkum

Strategie (trvale) udržitelného rozvoje byla základní konceptuální myšlenkou navazujícího magisterského oboru Sociální a kulturní ekologie při jeho založení v roce 2000 (rok založení FHS) a 2001 (začátek výuky). Trvale udržitelnému rozvoji se v té době systematicky nevěnovala žádná vysoká škola v České republice. Na FHS se stal obor hlavní osou koncepce a skladby předmětů a jeho zevrubná znalost ve všech třech (resp. čtyřech) základních rovinách je dosud hlavní kvalifikací absolventů. Každý z jednotlivých tradičních dílčích oborů přírodních i společenských věd v uvedených rovinách přitom sleduje vlastní oborová paradigmata a vývoj bádání v mezinárodním vědeckém kontextu, současně tvoří provázaný výukový celek jak ve výuce, tak ve stavbě atestací a tématech diplomových prací, jež často dílčí odbornosti propojují. Obor sociální a kulturní ekologie je tak výjimečný tím, že v rámci trvale udržitelného rozvoje propojuje poznání přírody a společnosti a jejich vzájemných zpětnovazebních vztahů nejen obsahově, ale i metodologicky, až po konkrétní časoprostorově orientované výstupní aplikace. 


 • Obor sociální a kulturní ekologie koncipoval ve spolupráci s veřejnou správou řadu výzkumů, z nichž některé vyústily v certifikované metodiky používané např. Ministerstvem životního prostředí. V současnosti se podílel na koncepci výzkumu Příběhy sucha: Lokální souvislosti extrémních klimatických jevů, jejich percepce a ochota aktérů k participaci a jeho vyústění do oblasti vzdělávání. Dále jsou členové katedry hlavními řešiteli nebo spoluřešiteli:

 • GAČR č. 20-15012S  „Anarchismus v souvislostech české politické kultury: Předpoklady, paralely, ovlivnění“

 • 2018‒2020 Sesuvy půdy ‒ podceňované nebezpečí. Společný projekt Ústavu státu a práva, Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR a Katedry sociální a kulturní ekologie pod záštitou Strategie AV 21

 • SVV projekt 2017‒2019 Spory o přírodu: Podoby environmentálních konfliktů v antropocénu. Mj. témata: Úložiště jaderného odpadu, Technické zasněžování v KRNAP apod.; celý koncept pokračuje v podobě dále zadávaných diplomových prací

 • Vědeckovýzkumný přínos v oblasti trvale udržitelného rozvoje má i řada diplomových prací, pravidelně oceňovaných např. studentskou Cenou Josefa Vavrouška. Tématu se věnuje také mnoho dizertačních prací.


 • Do strategie vědy a výzkumu náleží rovněž celé doktorandské studium Sociální ekologie (dříve Environmentální studia), které, jak již změněný název napovídá, organicky navazuje na magisterský obor. Základem je mezinárodně se rozvíjející problémově orientovaný obor „věda o udržitelném rozvoji“ (sustainability science). Povahu výzkumů ilustrují názvy témat připravovaných disertačních prací:  

  • Výzkum environmentální zátěže způsobené spotřebou domácností

  • Problematika začlenění ekosystémových služeb do rozhodovacích procesů a tvorby politik 

  • Hodnocení dopadů plýtvání potravinami českých domácností na vodní zdroje (pomocí vodní stopy) 

  • Vývoj nástroje na hodnocení udržitelnosti bydlení 

  • Hodnocení vlivu mezinárodního obchodu na ekosystémové služby spojené s využitím území 

  • Česká média a změna klimatu 

  • Environmentální politiky EU a jejich implementace v kontextu bezpečnosti a udržitelnosti přírodních zdrojů. Případ ztráty biologické rozmanitosti. 

  • Demografický a sociálně stratifikační potenciál ekologických hnutí v ČR 

  • Poskytování služeb městských ekosystémů a distribuce jejich přínosů v rámci klimatické změny 

  • Hodnocení environmentální udržitelnosti na místní úrovni s využitím indikátorů 

  • Cirkulární ekonomika jako příležitost pro Českou republiku 


 • FHS UK aktivně spolupracuje s veřejnou správou, občanským sektorem a popularizuje témata ve sdělovacích prostředcích. Z povahy naší strategie trvale udržitelného rozvoje plyne, že obor je trvale provázán s celou řadou odborných institucí i mezivládních programů v tuzemském i mezinárodním měřítku. Jeho pracovníci jsou členy a funkcionáři např.:  

  • Mezivládní program Člověk a biosféra (MaB) 

  • Mezinárodní centrum pro amenitní migraci (International Amenity Migration Centre, IAMC) (člen představenstva)

  • Český národní komitét programu UNESCO Člověk a biosféra (MaB) (předseda) 

  • Rada Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky 

  • Česká asociace Římského klubu  

  • Česká komise pro UNESCO: (člen, předseda sekce pro životní prostředí)

  • Rada Krkonošského národního parku (vědecká sekce) platforma Vědci pro Šumavu 

  • Výbor Ceny Josefa Vavrouška UK FSV 

  • Společnost pro trvale udržitelný život 

  • Pracovníci oboru jsou trvale vyhledáváni ke komentování aktuální přírodovědné i společenskovědní problematiky ve sdělovacích prostředcích a publikují i v odborném tisku. Poslední změna: 2. červen 2021 22:52 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: UK POINT
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám