Q16 - Environmentální výzkum

Participující fakulty (vysokoškolské ústavy) UK

Přírodovědecká fakulta, Právnická fakulta, 3. lékařská fakulta, Matematicko-fyzikální fakulta, Pedagogická fakulta, Fakulta humanitních studií, Centrum pro otázky životního prostředí

Vědní oblast

DK Kontaminace a dekontaminace půdy včetně pesticidů; DN Vliv životního prostředí na zdraví; DO Ochrana krajinných území; DI Znečištění a kontrola vzduchu; DJ Znečištění a kontrola vody; EH Ekologie – společenstva; DG Vědy o atmosféře, meteorologie; AM Pedagogika a školství; AC Archeologie, antropologie, etnologie; AB Dějiny; FN Epidemiologie, infekční nemoci a klinická imunologie; FM Hygiena; FQ Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství; AG Právní vědy; AH Ekonomie

Rada programu

prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D. (koordinátor)
doc. MUDr. Alexander Čelko, CSc.
prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc.
doc. PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.
prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., dr. h. c.
prof. RNDr. Eva Tesařová, CSc.

Anotace

Navrhovaný projekt Progres v programu Environmentálního výzkumu navazuje na řešení interdisciplinárního projektu Prvouk. Program navrhovaného projektu odpovídá rámcovým zaměřením a koncepcím výzkumu Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty UK, Centra pro otázky životního prostředí UK, Katedry sociální a kulturní ekologie, Fakulty humanitních studií UK, Katedry fyziky atmosféry, Matematicko Fyzikální fakulty UK, Katedry práva životního prostředí, Právnické fakulty UK, Centra environmentálního vzdělávání a výchovy Pedagogické Fakulty UK a Katedry hygieny, epidemiologie a preventivního lékařství 3. Lékařské Fakulty UK. Cílem je koncepční a interdisciplinární studium interakcí biotických a abiotických složek životního prostředí, a to rovněž s přesahem k aspektům ovlivňování prostředí lidskou společností a recipročně vlivu prostředí na lidskou populaci včetně zapojení studia rozhodovacích procesů ovlivňujících tyto interakce. V této souvislosti bude důležitým podtématem zejména antropogenní zátěž životního prostředí. Obecným cílem programu je zvýšení propojení jednotlivých účastnících se environmentálně zaměřených kateder či pracovišť univerzity a tímto způsobem i pokračování zvyšující se úrovně studia problematiky životního prostředí v rámci university. V této souvislosti se předpokládá i rozsáhlá mezinárodní spolupráce s kooperujícími zahraničními pracovišti. Projekt reflektuje aktuální požadavky studia zahrnující nejmodernější přístupy a propojení partnerů z různých podoblastí umožňující extenzifikaci i intenzifikaci dosažených znalostí v oblasti jak základního, orientovaného, tak i aplikovaného výzkumu v rámci UK. Svojí podstatou se jedná o projekt výrazně multidisciplinární, který zahrnuje celou řadu oborů, studující kontexty v rámci komplexního porozumění složek životního prostředí. Tyto obory sestávají z přírodovědných směrů, jako jsou ekologie, chemie životního prostředí, geologie, meteorologie a klimatologie, chemie atmosféry, fyzika, hydrologie a oborů preventivní medicíny a rovněž oborů humanitních a sociálních věd jako jsou sociologie, historie, archeologie, antropologie, politologie, právní vědy, ekonomie a didaktika. Z tohoto výčtu je patrné unikátní horizontální propojení vědních oblastí týkajících se a postihujících komplexnost studia životního prostředí. Tyto přístupy odpovídají současným moderním trendům v dané problematice, kdy pro správné pochopení funkčnosti a struktury životního prostředí nelze oddělit přírodovědné obory od oborů humanitních a společenských. Interakce oborů s různými metodologickými přístupy umožňuje hlubší pochopení problematiky témat jako jsou biodiversita, antropogenní zátěž, environmentální chování, a to včetně postojů lidské společnosti a nástrojů, kterými lze toto chování regulovat (např. environmentální výchova). Projekt podobně jako v předcházejícím návrhu bude zahrnovat kombinaci současných přístupů a metodik založených na technologicky pokročilých instrumentacích a sofistikovaných statistických postupech aplikovaných na studium chování biotických a abiotických složek ekosystémů a jejich interakcí s lidskou společností studovanou řadou moderních postupů včetně pokročilých metod matematického modelování, data mining komplexních dat, tvorby a implementace různých scénářů vývoje společnosti a dalších pokročilých metod na straně humanitních věd. Klíčové obory studia tedy budou sestávat z následujících témat: interakce hlavních abiotických a biotických složek životního prostředí; kontaminace a dekontaminace životního prostředí; studium a identifikace rizikových faktorů, jejich vliv na životní prostředí a na zdravotní stav skupin populace; globální i regionální modely klimatu a dalších klíčových parametrů zemského ekosystému; environmentálně významné formy spotřeby; látkový a energetický metabolismus ekonomiky a jeho environmentální a společenské aspekty; modernizační procesy industriálního období a jejich vztah k životnímu prostředí; vymezení environmentálně bezpečného sociálně ekonomického prostoru prostřednictvím planetárních mezí a stanovení potřebných indikátorů; popis a komparace právních úprav a návrh právních řešení těchto problémů; proces vnímání environmentálních problémů společnosti a možné nástroje jejího ovlivnění; environmentální vzdělávání, výchova a osvěta. Všechny tyto aspekty reflektují současné trendy a problémy v oblasti životního prostředí včetně globálních změn. Výstupy projektu budou sestávat z publikovaných vědeckých studií v rámci zmíněných problematik, které prohloubí poznání ve zmíněných oblastech životního prostředí a které budou využitelné pro rozvoj environmentálních technologií, koncepčního rozhodování z hlediska ochrany životního prostředí a lidského zdraví, k přípravě legislativních podkladů v oblasti životního prostředí, ochrany biodiversity a environmentálního vzdělávání a osvěty.

Účastníci programu - akademičtí a vědečtí pracovníci

20172018201920202021
PřF252522284
PF44421
3.LF201818181
MFF66151
PedF111617171
FHS55750
COŽP283032383

Účastníci programu - Ph.D. studenti

20172018201920202021
PřF438700
PF22330
3.LF22220
MFF00010
PedF23020
FHS00000
COŽP00000Zpět na přehled programů Progres


Poslední změna: 21. leden 2018 23:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám