Předpisy UK

Vnitřní předpisy UK

* Kdo může návrh předložit :


 • člen AS UK - ale pouze jde-li o návrh Jednacího řádu AS UK, AS UK si k tomuto návrhu vyžádá stanovisko rektora

 • rektor UK - jde-li o ostatní vnitřní předpisy UK

* Časový harmonogram :

5 týdnů před zasedáním AS UK :

 • lhůta pro předložení návrhu v listinné i elektronické formě spolu s odůvodněním prostřednictvím kanceláře AS UK

  (předsednictvo může zkrátit lhůtu na 3 týdny a dle toho zkrátit i další lhůty)

 • změny vnitřních předpisů UK je předkladatel povinen označit jako dílčí nebo komplexní

 • k návrhu změny vnitřního předpisu UK se přikládá úplné znění s vyznačením revizí

 • následuje bezodkladné zveřejnění návrhu na webu AS UK

 • tajemík AS si vyžádá případná stanoviska akademických senátů fakult, děkanů, ředitelů, popř. i rektora, jde-li o návrh Jednacího řádu AS UK


2 týdny před zasedáním AS UK :

 • lhůta pro předložení stanovisek akademických senátů fakult, děkanů, ředitelů a stanoviska rektora, jde-li o návrh Jednacího řádu AS UK

 • zaslaná stanoviska se bezodkladně zveřejnění na webu AS UK


10 dní před zasedáním AS UK :

 • lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů členů AS UK Legislativní komisi AS UK a rektorovi prostřednictvím kanceláře AS UK, písemně či prostřednictvím elektronické adresy senat@cuni.cz

 • pozdější pozměňovací návrhy nejsou přípustné s výjimkou modifikací návrhů předložených ve lhůtě (Předkladatel návrhu vnitřního předpisu UK může svůj návrh v reakci na pozměňovací návrhy nebo na stanoviska součástí modifikovat; pro účely dalšího projednávání se modifikace považuje za pozměňovací návrh.)

 • v případě dílčích změn nejsou přípustné pozměňovací návrhy k jiným než přímo dotčeným ustanovením

Návrh spolu s podanými pozměňovacími návrhy projedná Legislativní komise AS UK.

3 dny před zasedáním AS UK :

 • na webu AS UK se zveřejní stanovisko Legislativní komise AS UK (k návrhu i k pozměňovacím návrhům)

* Projednávání :

Podklady

 • návrh předpisu

 • soubor pozměňovacích návrhů

 • stanovisko Legislativní komise AS UK

Proces

 • u usnesení týkajících se vnitřních předpisů UK je zapotřebí, aby se pro ně vyslovily alespoň dvě třetiny přítomných členů AS UK, nejméně však nadpoloviční většina všech členů AS UK

 • jestliže s návrhem vnitřního předpisu UK nesouhlasí akademický senát fakulty, děkan fakulty nebo ředitel další součásti, bude jeho stanovisko s odůvodněním čteno na zasedání

 • vyžaduje-li to složitost předloženého návrhu, může předsednictvo rozhodnout o tom, že návrh bude projednáván ve dvojím čtení (ke druhému čtení se předkládá návrh předběžně projednaný v prvním čtení a upravený na základě jeho výsledků Legislativní komisí AS UK)
Poslední změna: 21. leden 2018 23:18 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám