Komise


Základní informace o komisích

K přípravě podkladů a stanovisek pro jednání pléna a k podrobnému řešení jednotlivých problémů zřizuje Akademický senát pracovní komise, člen komise nemusí být nutně členem AS UK. V současné době má senát legislativní, ekonomickou, sociální, studijní, ediční, petiční komisi, komisi pro informační technologie a komisi pro vědu.


Co jsou komise a jak se vytvářejí

Komise jsou iniciační a kontrolní orgány senátu v jednotlivých oblastech jeho působnosti. Komise zřizuje senát. Vždy se zřizují komise ekonomická, legislativní, sociální a studijní. Zřízení další komise může navrhnout člen senátu nebo rektor.Za člena komise se může na zasedání akademického senátu univerzity přihlásit kterýkoli člen senátu; mimo zasedání akademického senátu může kteréhokoli člena senátu na jeho vlastní žádost jmenovat členem komise senátu předsednictvo senátu. Členství v komisi senátu se lze kdykoli vzdát, vzdání je účinné dnem oznámení předsednictvu senátu; předsednictvo senátu vyzve členy senátu, aby se přihlásili za členy komise, jestliže počet jejích členů z řad členů senátu nedosahuje šesti. Na návrh předsedy komise senátu, nebo alespoň tří členů senátu po vyjádření předsedy komise senátu může předsednictvo senátu jmenovat členem komise senátu i jinou osobu.

Funkční období komise senátu je shodné s funkčním obdobím členů předsednictva senátu.Předsedou komise je člen senátu zvolený komisí ze řad jejích členů.Volba předsedy komise senátu se koná na první schůzi komise senátu, která se uskuteční do 15 dnů ode dne, kdy skončilo předchozí funkční období komise. Svolání první schůze komise senátu zajistí tajemník senátu.


Jednání komisí senátu

Na schůzi komise senátu musí být pozváni všichni její členové. Komise senátu může přijmout usnesení, jestliže jsou přítomni alespoň čtyři její členové z řad členů senátu. Usnesení je přijato většinou hlasů přítomných členů komise. Jestliže se na tom komise senátu usnese nebo s vědomím předsedy nebo místopředsedy senátu ve věcech, které nesnesou odkladu, může komise zasedat v užším složení za účasti předsedy komise senátu nebo jím pověřeného člena komise senátu z řad členů senátu.


Další užitečné informace naleznete v Rukověti senátora


Komise

Ekonomická komise

agenda: právní jednání UK, hospodaření na UK (rozpočet a rozpis UK)


Stránky ekonomické komise


Legislativní komise

agenda: vnitřní předpisy UK, fakult a dalších součástí


Stránky legislativní komise


Sociální komise

agenda: finanční podpora studentských akcí a studentských spolků působící na UK, Koleje a menzy UK, problematikoa poplatků za studium, problematika zaměřená na studenty se speciálními potřebami.


Stránky sociální komise


Studijní komise

agenda: koncepce rozvoje studia a studijních oblastí na UK, doktorandské studijní programy, Grantová agentura UK, hodnocení výuky studenty


Stránky studijní komise


Petiční komise

agenda: podněty vzešlé od členů akademické obce nespadající do agendy jiných komisí AS UK


Stránky petiční komise


Komise pro informační technologie

agenda: informační problematika a elektronizace a to především z oblasti ICT, informačních systémů a dalších podnětů akademické obce


Stránky komise pro IT


Komise pro třetí roli

agenda: vnější vztahy a prezentace UK, naplňování třetí role a komunikace mimo akademickou obec, spolupráce s externími subjekty, trvale udržitelný rozvoj, knihovny a další veřejné služby poskytované UK, Open Access a zpřístupňování poznatků na UK


Stránky komise pro třetí roli


Komise pro vědu

agenda: strategické dokumenty k rozvoji vědy, interní programy UK na podporu vědy, vnější i vnitřní hodnocení UK, kritéria habilitačním a jmenovacích řízení

Stránky komise pro věduPředsedové pracovních komisí AS UK od roku 1991Poslední změna: 12. září 2023 10:06 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám