Rukověť senátora AS UKZákladní informace

Kromě voleb do fakultního senátu UK probíhají i volby do senátu univerzitního. Mezi členy akademické půdy se užívá často výrazu „velký“ (univerzitní) a „malý“ (fakultní) senát.


Z každé fakulty Univerzity Karlovy jsou voleni vždy dva senátoři za akademické pracovníky a dva studenti, kteří získali nejvyšší počet hlasů (plus dva akademici z dalších součástí UK). Člen akademické obce nemusí být senátorem fakultního senátu, aby mohl kandidovat na univerzitního senátora. Pro kandidaturu stačí vždy jeden navrhovatel. Více informací o volbách do AS UK.


Kompetence a seznam základních dokumentů

Kompetence


Stručný nástin procesu projednávání a schvalování některých důležitých materiálů. Přesné postupy samozřejmě vycházejí ze znění příslušných právních norem, zejm. zákona č. 111/1998 Sb. (o vysokých školách) a vnitřních předpisů Univerzity Karlovy.


Vnitřní předpisy Univerzity Karlovy

Vnitřní předpisy součástí UK

Aktuálně projednávané vnitřní předpisy

Volba kandidáta na funkci rektora UK

Soukromoprávní úkony

Dlouhodobý záměr UK

Volba předsednictva AS UK

Delegace do RVŠ

Výroční zprávy UK


Vznik a zánik mandátu

Vznik mandátu se řídí Volebním řádem AS UK.


Funkční období řádně zvoleného senátora začíná vždy 1. únorem a končí po třech letech 31. ledna. Náhradníkům začíná funkční období ode dne jejich povolání. Za zahájení mandátu je oficiálně považováno slavnostní předání osvědčení na nejbližším možném zasedání pléna AS UK po zmíněných datech.


Mandát zaniká dle vol. řádu čl 11.


Čl. 11

Zánik členství v Senátu

 1. Členství v Senátu zaniká

    a. 

  uplynutím funkčního období, nebo

    b. 

  před uplynutím funkčního období:

  1. současně se zánikem členství v příslušné části akademické obce, na které byl zvolen, nestanoví-li vnitřní předpis univerzity jinak,

  2. dnem doručení písemného prohlášení, jimž se člen vzdává členství v Senátu, předsedovi Senátu,

  3. v souvislosti s postupem podle čl. 5 odst. 10 statutu univerzity,

  4. pokud tak stanoví jednací řád Akademického senátu Univerzity Karlovy, též v případě, že Senát člena hlasováním zbaví mandátu.

 2. Jestliže členství v Senátu zanikne podle odstavce 1 písm. b), nastupuje do Senátu na zbytek funkčního období náhradník.


V případě, že nastane situace vztahující se k čl. 11 odst. 1b potom neprodleně informujte .

Erasmus a zahraniční stáže

AS UK podporuje Erasmus a zahraniční stáže, proto v rámci Evropy ze svého rozpočtu umožňoval proplácení cestovních výloh na zasedání pléna AS UK. Po novelizaci Jednacího řádu AS UK z jara 2023, která zavedla distanční účast na jednáních, je však tato možnost velmi omezena.

V případě dlouhodobého pobytu v zahraničí, prosím, informujte pro další informace.


Pakliže se jedná o roční či delší pobyt nebo vícero navazujících pobytů, pečlivě uvažte, zda vaše případná absence nezasáhne i komise (jste-li zároveň i např. delegát AS UK v RVH, RVŠ apod.) a nepoškozujete tím zájmy své fakulty potažmo univerzity. V takovém případě je vhodné zvážit rezignaci a uvolnit místo náhradníkovi, který je přítomen a může funkci svědomitě a aktivně vykonávat, či otevřít pozici k dovolení náhradníka.

Členství v pracovních komisích AS UK

O členství v pracovní komisi je možné požádat:


 1. bez schválení předsednictva AS UK nahlášením tajemnici AS UK

    a. 

  na volebním zasedání pléna AS UK, na kterém jsou ustanoveny komise AS UK

    b. 

  na prvním zasedání AS UK od začátku Vašeho funkčního období

 2. se schválením předsednictva AS UK

    a. 

  kdykoliv během mandátu je možnost pro senátory AS UK zaslat žádost o členství v komisi na , který žádost postoupí předsednictvu AS UK ke schválení.


V tuto chvíli je ustanoveno 8 pracovních komisí AS UK. Senátor AS UK může a nemůsí být členem pracovních komisí AS UK, avšak zapojení do komisí a podílení se aktivně na práci AS UK je žádoucí, neboť práce AS UK se odehrává především na jejich zasedání, kde jsou jednotlivé podkladové materiály pečlivě projednávány.

Předseda pracovní komise AS UK

Předsedu pracovní komise AS UK si každá komise volí ze svého středu na volebním zasedání AS UK či v případě rezignace na nejbližším svolaném zasedání komise.


Předseda pracovní komise AS UK

 • svolává zasedání komise po domluvě s tajemnicí, která zajistí prostory pro zasedání,

 • připravuje program jednání a společně s tajemnicí AS UK zajišťuje pro členy komise podkladové materiály,

 • projednává materiály přiřazené předsednictvem AS UK,

 • vyjadřuje se k žádosti o členství extramurálních členů,

 • komunikuje a zve na zasedání prorektory, vedoucího odboru/součásti či jiné zodpovědné osoby, které jsou svým působením nejbližší projednávaným materiálům, aby je prezentovaly a zodpověděly případné dotazy členů komise,

 • viduje a dává ke schválení zápisy ze zasedání komise.

Komunikace

Založení senátorského účtu a přístup k podkladovým materiálům

Návod k založení a aktivaci účtu. Senátní e-mailový účet je zřízen všem novým senátorům spolu se vznikem mandátu, jeho používání je však fakultativní.


Podkladové materiály k jednání AS UK se zveřejňují na uzavřené stránce senátu, odkaz na ni naleznete na hlavní stránce senátu. Dále jsou materiály dostupné na senátním G-disku, kde jsou řazeny do složek pro celé plénum i pro jednotlivé komise, které je projednávají.

V případě problému s přístupem kontaktujte tajemnici AS UK.

Konference

Konference jsou uzavřené a slouží výhradně pro členy AS UK nebo extramurální členy komisí AS UK. V případě zájmu o využití konference ostatními osobami konzultuje Váš záměr vždy nejprve se sekretariátem AS UK či s předsedou příslušné komise.


 • veškeré obecné dotazy, veškerá korespondence od členů i nečlenů AS UK


Aktuální zpravodajství a pozvánky

S funkcí senátora se pojí zapojení se nejen do vnitřní konference pléna a jeho pracovních komisí, ale také odebírání novinek dění na Univerzitě, zpracované tiskovým mluvčím UK, odebíráním aktuálního monitoringu zpracovaného společností Newton a řadou pozvánek na společenské události na UK.

Pokud o ně máte zájem, kontaktujte, prosím, .

Předsenátní posezení

Stalo se již tradicí, že v předvečer zasedání pléna Akademického senátu Univerzity Karlovy se neformálně setká plénum a volně prodiskutuje témata vztahující se k problematice UK. Informace o místu a času konání rozesílá tajemnice AS UK.

Jednání online

Od roku 2023 došlo k novelizaci Jednacího řádu AS UK, který ve svém čl. 2b umožnil distanční účast na jednáních pracovních komisí a pléna. Distanční účast je možná přes platformu MS Teams (návod k ovládání ZDE), do níž se přihlašuje pomocí emailu "UKčísloosoby@cuni.cz". MS Teams Vás následně přesměruje na přihlášení se pomocí CAS, jedná se tedy o jednotný způsob přihlašování napříč celou UK.

Pro účely hlasování při hybridním jednání AS UK používá elektronickou aplikaci, která umožňuje jak veřejné, tak tajné hlasování (odkaz ZDE). Přihlašování je opět pomocí údajů do CAS.

Studentská komora AS UK

Místopředseda AS UK

Oporou studentům, studentským spolkům a iniciativám na Univerzitě Karlově je místopředseda AS UK, který je zároveň rektorem pověřený studentský zástupce pro spolkovou činnost na UK. Jeho primární funkcí je zastupovat a hájit zájmy všech studentů UK, studentských spolků a organizací UK. Obrátit se na něj může kterýkoliv student či zástupce studentského spolku/iniciativy s problematikou v dané oblasti.

Studentské čtvrtky

Příležitost k setkání a projednání aktuálních témat vztahující se ke studentům je možné prodiskutovat v rámci Studentských čtvrtků.

Studentské čtvrtky organizuje místopředseda senátu AS UK a konají se tradičně před předsenátním posezením. Program, čas a místo konání zasílá mailem místopředseda AS UK.

Výjezdní zasedání

Pod záštitou AS UK má místopředseda příležitost uspořádat výjezdní zasedání pro studentskou komoru AS UK.


Výjezdní zasedání se každoročně koná počátkem roku v oblasti Krkonoš na Patejdlově boudě. Během víkendu mají senátoři AS UK příležitost projednat aktuální témata a problematiku UK do hloubky, upevnit přátelské vztahy a rozšířit své znalosti o zkušenosti z jiných fakult. Výjezdního zasedání se účastní předseda senátu AS UK a rektor univerzity, dále jsou přizváni delegáti SK RVŠ, místopředsedové SK AS jednotlivých fakult univerzity a další zajímavé osobnosti.


Příležitost pro další vzdělávání

Pokud máte zájem se dovzdělávat v oblasti vysokoškolské samosprávy či života (např. spolky, aj.), Akademické centrum studentských aktivit nabízí řadu kurzů (kurzy i náklady s nimi spojené jsou proplaceny z rozpočtu senátu).

Nejsem senátor AS UK, ale zajímá mě problematika UK

Veškerá zasedání pléna i pracovních komisí AS UK jsou veřejnosti otevřená.


Pokud je zájem zapojit se více, je zde příležitost stát se extramurálním členem některé z pracovních komisí AS UK. V případě zájmu je třeba oslovit předsedu vybrané pracovní komise AS UK. V případě jeho souhlasu bude žádost následně předána předsednictvu AS UK, které o Vašem členství definitivně rozhodne. V případě kladného vyřízení se stane žadatel extramurálním členem dané komise s hlasovacím právem, přístupem do konference a k podkladovým materiálům.sestavila Bc. Eliška Kryčerová

aktualizace 15.12.2023, Amáta Vohradská


Poslední změna: 15. prosinec 2023 22:07 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám